Uchwyty pewag SVW

 • View
  215

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uchwyty do podnoszenia pewag winner SVW

Text of Uchwyty pewag SVW

 • PL Uchwyt

  E pewag safety screw clamp SVW/SVSW/SVSUW/BSW

  F Pince de levage vis pour plaques pewag SVW/SVSW/SVSUW/BSW

  N pewag veiligheids

  Instrukcja obsugiUchwyt rubowy do bezpiecznego podnoszenia pewag

  SVW/SVSW/SVSUW/BSW

  Owners Manual pewag safety screw clamp SVW/SVSW/SVSUW/BSW

  Mode demploiF Pince de levage vis pour plaques pewag SVW/SVSW/SVSUW/BSW

  Gebruikershandleidingpewag veiligheids-schroef klemmen SVW/SVSW/SVSUW/BSW

 • Przed zastosowaniem produktu prosimy o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji obsugi. W przypadku pyta prosz zwrci si do dostawcy. Instrukcja obsugi suy przez cay okres uytkowania produktu, stanowic stae rdo informacji. Dzikujemy za wszelkie wskazwki i uwagi dotyczce udoskonalenia treci niniejszej instrukcji. Ze wzgldu na cigy proces bada i rozwoju zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i / lub zmiany cech zewntrznych osprztu do podnoszenia.

  Please read the safety instructions of this owners manual carefully before using the safety lifting clamp. In case of any doubts, please refer to your dealer Our manuals are intended to be a reference source throughout the lifetime of your product. We appreciate any suggestions, and/or comments regarding this manual. Due to continuing research and development activities, product specifications are subject to change without notice.

  Lisez attentivement ce mode demploi avant dutiliser la pince. En cas de doute: demandez conseil votre fournisseur. Nos modes demploi ont pour but de servir de rfrence durant la dure de vie de votre produit. Nous apprcions les suggestions et/ou les remarques concernant ce mode demploi. En raison des activits continues de recherche et de dveloppement, les spcifications techniques et lapparence des pinces peuvent tre changs sans avis pralable.

  Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, nog voordat u de hijsklem gebruikt. Bij twijfel raadpleeg uw leverancier! Deze gebruikershandleiding is bedoeld als referentiebron gedurende de levenscyclus van uw product. Commentaar en op- of aanmerkingen met betrekking tot de inhoud van deze handleiding wordt op prijs gesteld. In verband met voortdurende onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, kunnen technische specificaties en/of uiterlijke kenmerken van de hijsklemmen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

  PL

  E

  F

  N

 • Instrukcja obsugi uchwytu rubowego do bezpiecznego podnoszenia SVW/SVSW/SVSUW/BSW firmy pewag Spis treci

  1. Informacje oglne 32. Dopuszczalne zastosowanie 33. Sposb uycia 44. Przepisy bezpieczestwa 45. Podnoszenie 56. Konserwacja/Przegld 57. Demonta/Monta 68. Kontrola 79. Usuwanie 710. Rozwizywanie problemw lista kontrolna 711. Gwarancja 712. Warunki i postanowienia 813. Kontrola bezpieczestwa 814. Harmonogram kontroli 8Zacznik Demonta/Monta 25

  - Schemat obcie 26

  1. Informacje oglne Dzikujemy, e zdecydowali si Pastwo na zakup jednego z naszych wysokiej jakoci produktw. pewag austria GmbH posiada certyfikat ISO 9001 i w oparciu o wieloletnie dowiadczenie gwarantuje optymaln jako i bezpieczestwo. Uchwyty do podnoszenia firmy pewag s produkowane z wysokiej jakoci stali i speniaj wymagania wszystkich norm oraz samego produktu, m.in.: europejskiej normy EN 13155, australijskiej normy 4991, amerykaskiej normy ASME B30.20-2010 oraz dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

  2. Dopuszczalne zastosowanie SVW/SVSW/SVSUW Uchwyty do bezpiecznego podnoszenia s zaprojektowane specjalnie do podnoszenia i transportu belek stalowych (T, UNP, INP, IPE, HE i in.). Dopuszcza si nastpujce pozycje, w jakich uchwyty mog by stosowane: podnoszenie i transport z pozycji pionowej, podnoszenie, w ktrym uchwyt wykorzystywany jest jako punkt mocujcy.

  Uchwyty s wyposaone w mechanizm rubowy, skadajcy si z trzpienia i dwch nakrtek. Mechanizm ten odpowiada za sta si zacisku szczk. Poczone przegubowo powki uchwytu (szczki) zapewniaj stae dziaanie siy zacisku, wobec czego adunek jest mocno przytrzymywany. Du zalet tych uchwytw jest brak szczki ruchomej i zacisku, dziki czemu adunek nie zostaje uszkodzony.

  BSW Uchwyty rubowe BSW do paskownikw ebkowych (HP) zostay zaprojektowane specjalnie jako element stanowicy punkt mocujcy paskownika i mog by stosowane wycznie do tego celu (paskownik HP wg EN 10204).

  3

  PL

 • Uchwyt rubowy BSW jest stosowany indywidualnie jako tymczasowy punkt mocujcy na paskowniku. Ucho none moe by obcione w pionie pod ktem 45 w lewo i 45 w prawo oraz do 15 w bok.

  3. Sposb uycia Konserwacja zapobiegawcza Przed uyciem uchwytu naley sprawdzi, czy maksymalne dopuszczalne obcienie robocze (WLL) oraz rozwarcie szczk uchwytu odpowiadaj podnoszonemu ciarowi. Udwig jest podany na kadym uchwycie! Uchwyt zamocowa na urzdzeniu dwigowym: bezporednio na haku z blokad bezpieczestwa, za pomoc ogniwa spinajcego lub szekli acuchowej, za pomoc pasa lub acucha, ewentualnie w poczeniu z ogniwem spinajcym lub szekl acuchow. Naley pamita, aby cay osprzt do podnoszenia by skontrolowany i odpowiedni do wielkoci podnoszonego ciaru. Wybierajc ogniwa czce i blokady naley pamita, aby uchwyt mg si swobodnie porusza w haku. Naley rwnie sprawdzi ucho none pod ktem widocznych ladw zuycia i/lub uszkodze. W punkcie mocowania uchwytu adunek musi by cakowicie wolny od zanieczyszcze, np. smarw, brudu, zgorzeliny walcowniczej i oleju. Naley sprawdzi pod ktem zuycia i uszkodze bloki zaciskowe, o ile uchwyt jest w nie wyposaony. Prosz pamita, e bloki zaciskowe musz rwnie by cakowicie wolne od zanieczyszcze, suche i nieuszkodzone. Uchwyt i jego obudow naley sprawdzi pod ktem widocznych uszkodze, jak te moliwoci atwego otwierania i zamykania. Jeeli wynik kontroli jest negatywny, uchwyt naley wymieni. Naley rwnie sprawdzi, czy trzpie nie jest zabrudzony i ewentualnie oczyci go stalow szczotk. Jeeli wszystko jest w porzdku, uchwyt mona wykorzysta do operacji podnoszenia.

  4. Przepisy bezpieczestwa Prosz zawsze pamita o bezpieczestwie swoim i osb trzecich! Przed zastosowaniem nowego uchwytu prosimy o staranne przeczytanie poniszych przepisw bezpieczestw!

  Dla Pastwa wasnego bezpieczestwa oraz bezpieczestwa naszych produktw wymaga si, aby uchwyt by co najmniej raz (1x) w roku sprawdzony, przetestowany i jeeli zachodzi taka konieczno poddany przegldowi przez pewag austria GmbH lub inny autoryzowany zakad specjalistyczny. Porwnaj te rozdzia 8 Kontrola. Nie wolno dokonywa adnych zmian konstrukcyjnych uchwytw (np. spawanie, szlifowanie itp.). W celu uzyskania dalszych informacji prosz zwrci si do pewag austria GmbH.

  Unikanie sytuacji niebezpiecznych dla ycia W celu uniknicia sytuacji niebezpiecznych dla ycia naley przestrzega nastpujcych wytycznych: Nie stosowa uchwytw, ktre nie zostay sprawdzone lub dla ktrych upyn termin kontroli. Bezwarunkowo zachowa bezpieczny odstp! Zabronione jest przebywanie pod wiszcym ciarem. Uchwyty uszkodzone naley niezwocznie odda do naprawy przez pewag austria GmbH lub inny autoryzowany

  zakad specjalistyczny. W przypadku wtpliwoci: prosz zwrci si do dostawcy. Wolno transportowa tylko jedn belk jednoczenie. Nie transportowa belek, ktre swym ciarem przekraczaj maksymalne dopuszczalne obcienie robocze

  (WLL) (patrz dane na uchwycie lub certyfikacie). Nie transportowa belek grubszych lub cieszych ni rozstaw szczk (patrz dane na uchwycie lub certyfikacie). Przy jednoczesnym stosowaniu kilku uchwytw w ukadzie szeregowym zachowa odpowiedni dugo pasw

  lub acuchw, a kt pomidzy nimi nie moe przekroczy 60. Przy jednoczesnym stosowaniu kilku uchwytw w ukadzie rwnolegym zastosowa trawers i odpowiednio

  dugie pasy lub acuchy, tak aby ucha none uchwytw nie byy obcione siami bocznymi pod ktem wikszym ni 15.

  Uchwyt BSW mona mocowa wycznie na paskownikach ebkowych (paskownikach HP wg EN 10204). Nie mona go mocowa na innych elementach.

  W miejscu mocowania uchwytu naley usun wszelkie ewentualne zabrudzenia, jak smar, olej, brud, rdza i in. Punkt mocowania dobra tak, aby uchwyt nie by umieszczony w czci stokowej podnoszonej belki. Usun z belki i w punkcie mocowania wszelkie zabrudzenia, jak smary, korozj, zgorzelin walcownicz itp. Naley zwrci uwag, aby uchwyty byy tak zamocowane, eby ciar zachowywa rwnowag rwnie w czasie

  operacji podnoszenia. Wszystkie uchwyty s przeznaczone do stosowania wycznie w normalnej temperaturze otoczenia.

  4

  PL

 • Ostrzeenie Naley unika bocznego obcienia ucha nonego pod ktem wikszym ni 15. Swobodny spadek lub niekontrolowany ruch wahadowy haka moe spowodowa uszkodzenie uchwytu. W takim

  przypadku uchwyt naley sprawdzi przed kolejnym uyciem pod ktem ewentualnego uszkodzenia. Uchwyty do podnoszenia nie s przeznaczone do tworzenia staych pocze. Uchwyt naley raz w miesicu podda konserwacji (patrz rozdzia 6 Konserwacja/Przegld). Wszelkie zmiany dokonane na uchwycie (np. spawanie, szlifowanie itp.) mog naruszy funkcjonalno

  i bezpieczestwo produktu. W takim przypadku gwarancja traci wano i producent nie przejmuje odpowiedzialnoci.

  Stosowa wycznie oryginalne czci zamienne firmy pewag. Niewaciwe uytkowanie uchwytu i/lub nieprzestrzeganie instrukcji obsugi oraz wskazwek dotyczcych

  bezpieczestwa moe spowodowa zagroenie dla uytkownika lub osb trzecich. Oba typy uchwytw mona stosowa w temperaturze od 100C (212F) do -40C (-40F). W celu uzyskania

  dalszych informacji dotyczcych temperatury eksploatacji prosz zwrci si do swojego dostawcy.

  5. Podnoszenie Stosujc uchwyt nie wolno przekroczy maksymalnego dopuszczalnego udwigu (WWL). Mocowanie uchwytu do podnoszenia na mechanizmie dwigowym:

  - bezporednio na haku z blokad bezpieczestwa, - za pomoc ogniwa spinajcego lub szekli acuchowej, - za pomoc pasa lub acucha, ewentualnie w poczeniu z ogniwem spinajcym lub szekl acuchow.

  Naley pamita, aby cay osprzt do