Uchwyty pewag VKFW, VKHW

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uchwyty do podnoszenia pewag winner VKFW, VKHW

Text of Uchwyty pewag VKFW, VKHW

 • PL Uchwyt do bezpiecznego podnoszenia beczek

  E

  F Pinces de

  N

  Instrukcja obsugi Uchwyt do bezpiecznego podnoszenia beczek pewag VKFW/VKHW

  Owners Manualpewag safety drum clamp VKFW/VKHW

  Mode demploiPinces de scurit pour fts pewag VKFW/VKHW

  Gebruikershandleidingpewag veiligheids-vatenklem VKFW/VKHW

 • Przed zastosowaniem produktu prosimy o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji obsugi. W przypadku pyta prosz zwrci si do dostawcy. Instrukcja obsugi suy przez cay okres uytkowania produktu, stanowic stae rdo informacji. Dzikujemy za wszelkie wskazwki i uwagi dotyczce udoskonalenia treci niniejszej instrukcji. Ze wzgldu na cigy proces bada i rozwoju zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i / lub zmiany cech zewntrznych osprztu do podnoszenia.

  Please read the safety instructions of this owners manual carefully before using the safety lifting clamp. In case of any doubts, please refer to your dealer. Our manuals are intended to be a reference source throughout the lifetime of your product. We appreciate any suggestions, and/or comments regarding this manual. Due to continuing research and development activities, product specifications are subject to change without notice.

  Lisez attentivement ce mode demploi avant dutiliser la pince. En cas de doute: demandez conseil votre fournisseur. Nos modes demploi ont pour but de servir de rfrence durant la dure de vie de votre produit. Nous apprcions les suggestions et/ou les remarques concernant ce mode demploi. En raison desactivits continues de recherche et de dveloppement, les spcifications techniques et lapparence des pinces peuvent tre changs sans avis pralable.

  Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, nog voordat u de hijsklem gebruikt. Bij twijfel raadpleeg uw leverancier! Deze gebruikershandleiding is bedoeld als referentiebron gedurende de levenscyclus van uw product. Commentaar en op- of aanmerkingen met betrekking tot de inhoud van deze handleiding wordt op prijs gesteld. In verband met voortdurende onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, kunnen technische specificaties en/of uiterlijke kenmerken van de hijsklemmen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

  PL

  E

  F

  N

 • Instrukcja obsugi uchwytu do bezpiecznego podnoszenia beczek VKFW/VKHW firmy pewag Spis treci

  1. Informacje oglne 3 2. Opis funkcji 3 3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 3 4. Przepisy bezpieczestwa 4 5. Podnoszenie 4 6. Konserwacja/Przegld 5 7. Demonta/Monta 5 8. Kontrola 5 9. Usuwanie 5 10. Rozwizywanie problemw lista kontrolna 6 11. Gwarancja 6 12. Warunki i postanowienia 6 13. Kontrola bezpieczestwa 6 14. Harmonogram kontroli 7

  Zacznik - Demonta/Monta 24 - Schemat obcie 25

  1. Informacje oglne Dzikujemy, e zdecydowali si Pastwo na zakup jednego z naszych wysokiej jakoci produktw. pewag austria GmbH posiada certyfikat ISO 9001 i w oparciu o wieloletnie dowiadczenie gwarantuje optymaln jako i bezpieczestwo. Uchwyty do podnoszenia firmy pewag s produkowane z wysokiej jakoci stali i speniaj wymagania wszystkich norm oraz samego produktu, m.in.: europejskiej normy EN 13155, australijskiej normy 4991, amerykaskiej normy ASME B30.20-2010 oraz dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

  2. Opis funkcji Uchwyty do bezpiecznego podnoszenia beczek VKFW & VKHW firmy pewag s przeznaczone wycznie do podnoszenia i transportu w pionie beczek ze stali. Uchwyt VKFW skada si z obudowy, szczki i sworzni szczki. Szczka uchwytu VKFW dziaa jak ucho none, dziki czemu beczki s zawsze dobrze uchwycone.

  3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem VKHW Uchwyty do bezpiecznego podnoszenia beczek VKHW s stosowane pojedynczo. Podczas podnoszenia konieczne jest jednak utrzymanie beczki w pozycji pionowej.

  VKFW Uchwyty do bezpiecznego podnoszenia beczek VKFW pracuj pojedynczo lub po kilka z wykorzystaniem zawiesi podwjnych lub krzyakowych. Jeeli beczka bdzie podnoszona tylko jednym uchwytem, mog powsta uszkodzenia. Aby tego unikn zaleca si stosowanie dwch uchwytw. W celu zagwarantowania bezpiecznego podnoszenia uchwyt posiada naprenie wasne.

  3

  PL

 • 4. Przepisy bezpieczestwa Prosz zawsze pamita o bezpieczestwie swoim i osb trzecich! Przed zastosowaniem produktu prosimy o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji obsugi! W celu zapewnienia bezpieczestwa wasnego i naszych produktw uchwyt powinien by co najmniej raz w roku skontrolowany, przetestowany, a w razie potrzeby naprawiony przez pewag austria GmbH lub inny autoryzowany zakad specjalistyczny. Patrz te rozdzia 8 Kontrola. W celu uzyskania dalszych informacji prosz zwrci si do pewag austria GmbH.

  UWAGA! Ryzyko urazw zagraajcych yciu! Aby unikn niebezpiecznych sytuacji na stanowisku pracy, nalezy przestrzega poniszych wskazwek bezpieczestwa: Nigdy nie stosowa niesprawdzonego uchwytu. Zawsze zachowa bezpieczny odstp i nigdy nie przebywa pod wiszcym ciarem. Nie uywa uszkodzonego uchwytu. Uszkodzony uchwyt odda niezwocznie do naprawy do pewag austria GmbH lub autoryzowanego zakadu

  specjalistycznego. Nigdy nie podnosi beczek ciszych ni maksymalny udwig (WLL), podany na uchwycie, certyfikacie lub

  w tabeli. Nie podnosi ciarw, do podnoszenia ktrych uchwyt ten nie jest przeznaczony. Przy jednoczesnym stosowaniu kilku uchwytw w ukadzie rwnolegym zastosowa zawiesie belkowe

  i odpowiednio dugie pasy lub acuchy, tak aby ucha none uchwytw nie byy obcione siami bocznymi. W punkcie mocowania uchwytu na beczkach naley usun wszelkie zanieczyszczenia, smary, olej i rdz. Uchwyt(y) musi(musz) by tak zamocowany(e), eby ciar w trakcie operacji podnoszenia by w stanie

  rwnowagi i zachowa j. Dla wszystkich uchwytw obowizuje zasada, e mog by stosowane jedynie w normalnych warunkach

  atmosferycznych. Standardowe uchwyty do podnoszenia mona stosowa w temperaturze od -40C (-40F) do +100C (212F).

  Ostrzeenia Naley unika bocznego obcienia ucha nonego. Swobodny spadek lub niekontrolowany ruch wahadowy haka moe spowodowa uszkodzenie uchwytu. W takim

  przypadku uchwyt naley sprawdzi przed kolejnym uyciem pod ktem ewentualnego uszkodzenia. Uchwyty do podnoszenia beczek nie s przeznaczone do tworzenia staych pocze. Uchwyt naley raz w miesicu podda konserwacji (patrz rozdzia 6 Konserwacja/Przegld). Wszelkie zmiany dokonane na uchwycie (np. spawanie, szlifowanie itp.) mog naruszy funkcjonalno

  i bezpieczestwo produktu. W takim przypadku gwarancja traci wano i producent nie przejmuje odpowiedzialnoci.

  Stosowa wycznie oryginalne czci zamienne firmy pewag. Niewaciwe uytkowanie uchwytu i/lub nieprzestrzeganie instrukcji obsugi oraz wskazwek dotyczcych

  bezpieczestwa moe spowodowa zagroenie dla uytkownika lub osb trzecich.

  5. Podnoszenie Stosujc uchwyt nie wolno przekroczy maksymalnego dopuszczalnego udwigu (WWL). Mocowanie uchwytu do podnoszenia na mechanizmie dwigowym:

  - bezporednio na haku z blokad bezpieczestwa, - za pomoc ogniwa spinajcego lub szekli acuchowej, - za pomoc pasa lub acucha, ewentualnie w poczeniu z ogniwem spinajcym lub szekl acuchow.

  Naley pamita, aby cay osprzt do podnoszenia by skontrolowany i odpowiedni do wielkoci podnoszonego ciaru. Wybierajc ogniwa czce i blokady naley pamita, aby uchwyt mg si swobodnie porusza w haku.

  Sprawdzi uchwyt pod ktem widocznych uszkodze. Sprawdzi uchwyt pod ktem atwego otwierania i zamykania. Sprawdzi szczk pod ktem zabrudzenia. W razie potrzeby oczyci szczotk drucian. W punkcie mocowania uchwytu na beczkach naley usun wszelkie zanieczyszczenia, smary i zgorzelin

  walcownicz.

  Podnoszenie uchwytem VKFW Uchwyt umieci pewnie i bezpiecznie na krawdzi beczki tak, aby szczka obejmowaa krawd beczki od dou. Przy takim zamocowaniu uchwt bdzie wstpnie naprony i gotowy do operacji podnoszenia. Po odoeniu adunku w miejscu przeznaczenia hak dwigu mona opuci na tyle nisko, aby uchwyt by cakowicie nieobciony, tzn. eby acuch dwigowy nie by napity, a element dociskowy uchwytu mg si swobodnie porusza.

  4

  PL

 • Teraz zsun element dociskowy w d, trzymajc uchwyt za obudow. Uchwyt otworzy si i mona go zdj z beczki.

  Podnoszenie uchwytem VKHW Uchwyt umieci pewnie i bezpiecznie na krawdzi beczki tak, aby szczka obejmowaa krawd beczki od dou. Po odoeniu adunku w miejscu przeznaczenia hak dwigu mona opuci na tyle nisko, aby uchwyt by cakowicie nieobciony, tzn. eby acuch dwigowy nie by napity, a element dociskowy uchwytu mg si swobodnie porusza. Teraz zsun element dociskowy w d, trzymajc uchwyt za obudow. Uchwyt otworzy si i mona go zdj z beczki.

  6. Konserwacja/Przegld Uchwyt naley sprawdza raz w miesicu (patrz rozdzia 7 Demonta/Monta). Uchwytu nie wolno stosowa w nastpujcych przypadkach: pknicie lub odksztacenie obudowy, w szczeglnoci w naroach rozwarcia szczk, odksztacenie ucha nonego, zuyty zarys zba szczk zaciskowych, zuyta lub pknita spryna, odksztacenie osi, brak kokw.

  W zalenoci od stwierdzonych wad: Demonta i czyszczenie uchwytu (patrz rozdzia 7 Demonta/Monta) lub sprawdzenie uchwytu w trakcie

  ponownej kontroli przez pewag austria GmbH lub inny autoryzowany zakad specjalistyczny (patrz rozdzia 8 Kontrola)

  7. Demonta/Monta Wane! Przed demontaem naley tak oznakowa elementy, aby w czasie montau mona je byo prawidowo umieci.

  Demonta VKFW Z obudowy uchwytu (1) wyj koek (5), na ktrym zamocowana jest spryna (4). Wyj koki (7) zabezpieczajce o przegubu (6) i o ramy (6). Zdemontowa o przegubu i o ramy (6). Wyj szczk (3) i element dociskowy (2).

  Demonta VKHW Wykrci ruby inbusowe (5). Wyj koki (7). Rozsun teraz obie czci (1 i 2).

  Monta VKFW & VKHW Uchwyt naley zoy w odwrotnej kolejnoci. Po przeprowadzeniu konserwacji i/lub naprawie uchwyt naley podda testom na maszynie do prb rozcigania. Stosowa wycznie oryginalne czci zamienne firmy pewag.