Učni načrt - Portal MIZŠ .Učni načrt FILOZOFIJA Gimnazija; Splošna, klasična, strokovna gimnazija Obvezni, izbirni predmet, matura (70/105/210 ur) Predmetna komisija: Mišo

Embed Size (px)

Text of Učni načrt - Portal MIZŠ .Učni načrt FILOZOFIJA Gimnazija; Splošna, klasična, strokovna...

 • Uni nartGimnazija

  FiLOzOFija

 • Gimnazija

  Uni nart

  Obvezni, izbirni predmet, matUra (70/105/210 Ur)

  FiLOzOFija

  Splona, klasina, strokovna gimnazija

 • Uni nart

  FILOZOFIJAGimnazija; Splona, klasina, strokovna gimnazijaObvezni, izbirni predmet, matura (70/105/210 ur)

  Predmetna komisija:Mio Dai, Zavod RS za olstvo, Gimnazija Kranj, predsednikAlenka Hladnik, Srednjeolski center Rudolfa Maistra Kamnik, lanicadr. Marjan imenc, Gimnazija Beigrad, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, landr. Lenart kof, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno sredie Koper, lan

  Pri posodabljanju unega narta je Predmetna komisija za posodabljanje unega narta za filozofijo izhajala iz veljavnega unega narta za filozofijo iz leta 1998.

  Recenzenta:dr. Dean Komel, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Aleksander Cvek, Gimnazija Nova Gorica

  Izdala: Ministrstvo za olstvo in port, Zavod RS za olstvoZa ministrstvo: dr. Milan ZverZa zavod: mag. Gregor Mohori

  Uredila: Nataa PurkatJezikovni pregled: Tatjana Lien

  Sprejeto na 110. seji Strokovnega sveta RS za splono izobraevanje 14. 2. 2008.

  CIP - Kataloni zapis o publikacijiNarodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana

  371.214.1:1

  UNI nart. Filozofija [Elektronski vir] : gimnazija : splona, klasina, strokovna gimnazija : obvezni, izbirni predmet, matura (70, 105, 210 ur) / predmetna komisija Mio Dai ... [et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za olstvo in port : Zavod RS za olstvo, 2008

  Nain dostopa (URL): http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/programi/2008/Gimnazije/UN_FILOZOFIJA_gimn.pdf

  ISBN 978-961-234-695-9 (Zavod RS za olstvo)1. Dai, Mio

  239216128

 • Kazalo

  1 OpredeLitev predmeta 5

  2 SpLOni CiLji/KOmpetenCe 62.1 Operativnicilji/kompetence 6

  3 CiLji in vSebine 7.1 ModulAsplonainstrokovnagimnazija(70ur) 7

  .1.1 Posebniciljimodula 7.1.2 lenitevvsebin 7

  .1.2.1 Kajjefilozofija?(10ur) 7.1.2.2 Kajlahkovem?(15ur) 7.1.2. Kajnajstorim?(15ur) 8.1.2.4 Izbirnatema(25ur) 9

  .1. Izvedbeninapotki 10.2ModulBklasinagimnazija(105ur) 10

  .2.1 Posebniciljimodula 10.2.2lenitevvsebin 10

  .2.2.1 Kajjefilozofija?(5ur) 10.2.2.2Antinafilozofija(0ur) 11.2.2.Kajlahkovem?(15ur) 11.2.2.4Kajnajstorim?(15ur) 12.2.2.5 Izbirnatema(25ur) 1

  .2.Izvedbeninapotki 1.ModulCizbirnimodul(210ur) 14

  ..1 Cilji 14..2Vsebine 14

  ..2.1 Teme 14..2.2Filozofskobesedilo 17..2.Naloga 19

  ..Izvedbenapojasnila 19

  4 priaKOvani dOSeKi/rezULtati 20

  5 medpredmetne pOvezave 215.1 Medpredmetnepovezave 215.2 Kroskurikularneteme 22

  6 didaKtina pripOrOiLa 26.1 Izhodiepouka 26.2 Izvedbapouka 2

  6.2.1 Izbirnost 2

 • 4

  6.2.2Metodepouevanja 26.2.2.1 Dialog 246.2.2.2Branjefilozofskihbesedil 246.2.2.Pisanje 24

  7 vrednOtenje dOSeKOv 25

 • 5

  1 OpredeLitev predmetaFilozofijajesplonoizobraevalnipredmet.Vgimnazijskemprogramusepouujev.ali4.letnikuoziromavobehletnikih.Vsploniinstrokovnigimnazijiobsega70ur,vklasini105ur,kotizbirnimodulpaimadodatnih210ur.

  Filozofijajebilaobrojstvuzahodnecivilizacijeopredeljenakotljubezendomodrosti.Ukvarjasezvpraanji,kisijihljudjeeodnekdajzastavljajo.Ojevzeto,jefilozofijakritinarefleksijaizkustva,vednostiindelovanja,kiposkuaopredelitinaelavednostiinvrednote,kiusmerjajodelovanje.Prekrazlinihmetodolokihpristopovfilozofijapodajaodgovorenatemeljnavpraanjasvetainloveka.Ssvojihdisciplinarnihpodroijinsstaliarazlinihsodobnihfilozofskiholanalizirasouinkovanjemedsvetominlovekom.Kottaknajefilozofijazavezanaiskanjuodgovorovnaaktualnavpraanjadrubenegasobivanja,razlagisodobnihdrubenihpojavovinopredelitvilovekovegamestuvokolnemsvetu(naravaindruba)intakoljudempomagaprioblikovanjunjihovegaivljenja.

 • 6

  2 SpLOni CiLji/ KOmpetenCePoukfilozofijeuvajadijake/dijakinjevfilozofskoraziskovanjelastnegaivljenja: usmerjajihvsamostojno,ustvarjalnomiljenjeinpresojanje; spodbujarazmislekonjihsamihinsvetu,drubiinnaravi; spodbujakritinorefleksijovsakdanjegaizkustva,vednosti,vrednotindelovanja; omogoarazumetipomenrazlinihdisciplinarnihusmeritevvfilozofijiinvlogoposameznih

  filozofskihol; prispevakrazvijanjujezikovnegaizraanja; vodikstrpnemudialogunapodlagirazumskihutemeljitevargumentov; omogoarazumeti,kakosotemeljnifilozofskipojmiosnovahumanistike,druboslovja,na

  ravoslovja,religijeinumetnosti; pomagapriusmerjanjuvivljenju.

  2.1 Operativni cilji/kompetencePripoukufilozofijedijaki/dijakinje: odkrivajoinraziskujejofilozofskavpraanja, filozofskopreuujejopojme, povezujejoraziskovanjepojmovinteavzosebnimizkustvom,ustreznimiavtorjiinbesedili, oblikujejoinpredstavljajorazumskeutemeljitve, uporabljajojezikjasno,konsistentnoinustreznoobravnavanimvpraanjem, vzpostavljajodialogmedosebnoizkunjoinrazlinimifilozofskimitradicijami.

  Takoskozinavedeneciljedijaki/dijakinjerazvijajosposobnostkritinegamiljenjainetinerefleksije,zaradiesarselajeznajdejovivljenjuinsamostojnoodloajovdemokratinidrubi.Kersofilozofskavpraanjaodprta,ukvarjanjeznjimispodbujaodprtostduhainpoglabljasposobnostustvarjalnegaoblikovanjanovihidejinreitevteav.

 • 7

  3 CiLji in vSebine3.1 modul a splona in strokovna gimnazija (70 ur)

  3.1.1 posebni cilji modula

  refleksijavednostiinvrednot, orientacijavivljenju.

  3.1.2 lenitev vsebin

  .1.2.1 Kajjefilozofija?(10ur)

  CiljiDijaki/dijakinje: razumejoposebnostifilozofskezastavitvevpraanj, razumejofilozofsketemeljenaegarazumevanjasvetainsamegasebe.

  vsebine: filozofijainvsakdanjeizkustvo, filozofskozastavljanjevpraanj, izvorfilozofskihvpraanj, filozofijainrazlinapodrojalovekegaizkustva(znanost,umetnost,religija)indelovanja, filozofskediscipline, nastanekinpoglavitnaobdobjazgodovinefilozofije, filozofijakottradicijainfilozofijakotosmiljanjesveta, filozofijainsvobodaduha.

  .1.2.2 Kajlahkovem?(15ur)

  CiljiTemauvededijake/dijakinjevproblematikospoznanja,karpomeni,da: poznajoinrazumejoosnovnavpraanjategapodroja; sosposobnianaliziratidoloenospoznavnovpraanjeinrazumetipredlaganereitve; znajouporabljatitemeljnepojme; znajouporabitipridobljenaspoznanjazarazumevanjeznanstvenegaspoznanja,skaterimse

  sreujejopridrugihpredmetih;

 • 8

  sosposobnipremislekaotem,kajjekritinomiljenje; ozavestijoinanalizirajosvojodnosdoznanstvenihspoznanj,skaterimisesreujejopridru

  gihpredmetih,ezlastipremislijoovlogiznanostivlovekemivljenju; nakoncuznajopridobljeneuvideuporabitizapremisleksvojegaodnosadospoznanja.

  predlogi vsebin:

  Pojmi spoznanje,dvom,gotovost,vednost,resnica; izkustvoinrazum,empirinoinracionalno,aprioriinaposteriori; objektivnoinsubjektivno,relativnoinabsolutno,dogmatinoinkritino; indukcija,dedukcija,drugemetodespoznanja.

  Avtorji Protagora(relativnostspoznanja), Platon(vednostinmnenje), Descartes(racionalistinopojmovanjespoznanja), Locke(empiristinopojmovanjespoznanja), Kant(pogojimonostispoznanja).

  Problemskisklopi sestavinespoznanjainrazmerjamednjimi, spoznavnemetodeinsredstva, temeljnavpraanjaspoznanja, odnosmedsubjektominpredmetomspoznanja, glavnespoznavnoteoretskeusmeritve, kritinomiljenje.

  .1.2. Kajnajstorim?(15ur)

  CiljiTemauvededijake/dijakinjevfilozofskoproblematikoetike,karpomeni,da: poznajoinrazumejonekateratemeljnavpraanjategapodroja; sojihzmonianaliziratiinrazumetipredlaganereitve; znajouporabljatitemeljnepojme; znajopovezatipridobljenoznanjezosebnimpremislekomonaelih,kivodijonaeravna

  nje.

  predlogi izvedbe vsebin:

  Pojmi etikainmorala, svobodainodgovornost,

 • 9

  dobroinvrline, dolnostugodje,sreaindobroivljenje.

  Avtorji Epikur(ugodje), Aristoteles(sreainvrlina),Mill(koristnostdejanja), Kant(dolnost), Nietzsche(kritikatradicionalnemorale), Sartre(svobodaintesnoba).

  Problemskisklopi lovekinnjegovodelovanje, vrednoteinmoralnost, racionalna,emotivna,religioznaipd.utemeljitevmoraleetikakotfilozofijamorale,moralnirelativizem.

  .1.2.4 Izbirnatema(25ur)

  Uiteljskupajzdijakiizbereproblem,dvaalivsmiselnocelotopovezannizproblemov(izbornizaprt,sprejemljivojevsakofilozofskoutemeljenospraevanje).Temeljizbiresointeresiuiteljaindijakov;vstrokovnihgimnazijahseboizbirnatematakoveinomaujemalazobarvanostjogimnazijskegaprograma(vumetnikihgimnazijahbo,denimo,najvekratspodrojaestetike).

  CiljiDijaki/dijakinjenajpoglobljenorazumejoizbranofilozofskoproblematiko,karpomeni,da: poznajoinrazumejoizbraniproblem; gaznajoanaliziratiinrazumejoobravnavanereitve; znajouporabitikljunepojme; znajosamostojnorazmiljatiodanitemiintematikopovezatissvojimizkustvom.

  predlogi izbirnih vsebinNavedenasotemeljnapodrojainprivsakemsamoenaalivemogoihtem;gretorejsamozanekajzgledov,uiteljpalahkoizbereteme,kitunisoomenjene: ontologijainmetafizika:podrojabitiinenotnostbiti,bitinbistvo; filozofijareligije:bistvoreligije,dokazovanjebojegabivanja; antropologija:kdo(kaj)jelovek; estetika:lepotainresnicavumetnosti; politinafilozofija:etikainpolitika; zgodovinafilozofije:spoznavanjetemeljnihfilozofskihstalivzgodovinimiljenja; etinavpraanjasodobnosti(smiselivljenja,smrt,samomor,abortus,evtanazija,pravicei

  vali,ekolokavpraanja...);moralnedilemetekmovalnegaporta.

 • 10

  3.1.3 izvedbeni napotki

  Uiteljpolastnipresojiizberetisteprobleme,reitveinpojme,kisemuzdijobistvenizarazumevanjeneketeme. Izbirnatemaninujnoloenaenota.Lahkosejovkljuivobravnavospoznanjaoziromaetike

  insejinameniveasa,smiselnopaje,dasepoukzizbirnimivsebinamiizvajanakonculeta,kosodijakienekolikouvedenivfilozofijoinlahkopripoukuboljsodelujejo.

  Vlenitviprogramajeporazdeljenihsamo60ur;vanjemorauiteljvkljuititudiaszautrjevanjeinpreverjanje.Deseturjezaradilajeuresniitveciljevnerazporejenih.

  3.2 modul b klasina gimnazija (105 ur)

  3.2.1 posebni cilji modula

  refleksijavednostiinvrednot, orientacijavivljenju, uvodvantinofilozofijo.

  3.2.2 lenitev vsebin