UČNI NAČRT UMETNOSTNA ZGODOVINA

Embed Size (px)

Text of UČNI NAČRT UMETNOSTNA ZGODOVINA

 • UNI NART

  UMETNOSTNA ZGODOVINA Gimnazija

  Splona, klasina gimnazija

  Matura (280 ur)

 • UNI NART

  UMETNOSTNA ZGODOVINA

  Gimnazija: Splona, klasina gimnazija

  Matura (280 ur)

  Predmetna komisija:

  Nina Ostan, Zavod RS za olstvo, predsednica

  dr. Tine Germ, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Katedra za umetnostno zgodovino,

  lan

  Jasna Rojc, Gimnazija Nova Gorica, lanica

  Alenka Puschner, CRM, Kamnik, lanica

  Pri posodabljanju unega narta je komisija za posodabljanje unega narta za umetnostno

  zgodovino izhajala iz obstojeega unega narta za umetnostno zgodovino iz leta 1998.

  Recenzentki:

  dr. Katja Mahni, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Ljubljana, Katedra za

  umetnostno zgodovino

  Lidija ernuta Nowak, Srednja vzgojiteljska ola in gimnazija Ljubljana

  Uredili: Katja Krinik in Nataa Purkat

  Sprejeto na 110. seji Strokovnega sveta RS za splono izobraevanje 14. 2. 2008.

 • Kazalo

  1 OPREDELITEV PREDMETA UMETNOSTNA ZGODOVINA .................................... 4

  2 SPLONI CILJI PREDMETA ............................................................................................ 5

  3 UNI CILJI IN VSEBINE.................................................................................................. 6

  4 PRIAKOVANI DOSEKI............................................................................................... 27

  5 MEDPREDMETNE POVZAVE ....................................................................................... 28

  6 DIDAKTINA PRIPOROILA ....................................................................................... 28

  7 VREDNOTENJE DOSEKOV......................................................................................... 29

 • 1 OPREDELITEV PREDMETA UMETNOSTNA ZGODOVINA

  Vodilna ideja predmeta: Razumevanje likovne umetnosti, njenega razvoja

  in drubene vloge

  Umetnostna zgodovina je humanistina veda, ki predstavlja zgodovino idej in drubenih

  dogajanj, izraenih v likovni umetnosti. Na pregleden in razumljiv nain dijaka seznani z

  enim najpomembnejih izrazov lovekove ustvarjalnosti, s imer bistveno prispeva k

  celovitemu umevanju loveka in kljune vloge umetnike kreativnosti v civilizacijskem

  razvoju lovetva. Predmet orie razvojno pot likovne umetnosti od prazgodovine do

  sodobnega trenutka, njen pomen in vpliv ter pri dijaku razvija kritien odnos do likovnih

  stvaritev in izgrajuje ut za estetiko.

  Dijaka usposablja za samostojno analizo likovnih del in jih v iskanje povezav z vzporednimi

  umetnostnimi pojavi (v knjievnosti, glasbi, gledaliu, filmu itd.) ter z razlinimi podroji

  znanosti. Vpeljati ga eli v aktivno doivljanje umetnikih del, likovno izraenih idej, obutij

  in spoznanj, s imer prispeva k njegovemu osebnemu zorenju in celoviti, humanistini vzgoji.

  Skozi izpovedovanje osebnih kriterijev in pogledov na umetnostne doseke in zgodovino,

  umetnostna zgodovina dijaku omogoa veliko mero izraanja individualnosti ter ga spodbuja

  h kulturi dialoga in strpni kritinosti.

  Predmet umetnostna zgodovina je obenem temeljnega pomena za razumevanje nacionalne

  kulturne identitete ter vpetosti slovenske umetnosti v evropski in svetovni okvir. Nudi

  izhodia za oblikovanje pozitivnega odnosa do umetnike ustvarjalnosti in umetnostne

  dediine ter razvija zavest o soodgovornosti za njeno ohranitev.

  Posebej velja opozoriti na interdisciplinarno naravo predmeta umetnostna zgodovina, ki v

  svojem jedru zdruuje pomembne segmente znanj cele vrste drugih ved. Sodobna umetnostna

  zgodovina je vedno bolj razumljena kot zgodovina idej, ki se izraajo v klasinih likovnih in

  drugih vizualnih medijih. Podroje umetnostnozgodovinskega raziskovanja se tako iri in

  kompleksno prepleta z drugimi predmetnimi podroji, ki jih osvetli s svojega zornega kota.

  Izbirni predmet umetnostna zgodovina je smiselno nadaljevanje in zakljuek vertikalne

  zasnove predmeta umetnostna zgodovina, saj poglablja, iri in utrjuje cilje in vsebine, ki jih

  predmet zastavlja v nijih gimnazijskih letnikih in tudi e v osnovni oli.

 • 2 SPLONI CILJI PREDMETA

  Umetnostna zgodovina:

  razvija zavest o zgodovinskem razvoju likovne umetnosti

  oblikuje kritien pogled na izbrana reprezentativna dela slovenske in svetovne umetnosti

  usposablja za razumevanje in analizo umetnikega dela ter umevanje idejnih konceptov v

  umetnosti

  razvija obutljivost za lepoto, doivljanje in vrednotenje umetnin in umetnostne dediine

  predstavi povezavo in soodvisnost med ustvarjanjem, umetnikim delom in drubenim

  okoljem; spodbudi ga k zavedanju o vlogi vizualne kulture in estetske razsenosti v

  sodobni drubi;

  krepi zavest o nacionalni umetnostni identiteti kot vrednoti v sodobnih globalizacijskih

  procesih;

  izostri obutljivost do stvaritev preteklosti in s tem za njihovo vrednotenje ter skrb,

  odgovornost in varovanje; razvija pozitiven odnos do domae ter tuje umetnostne in

  kulturne dediine;

  vzbuja interes za razline oblike izraanja in navaja na strpnost ter kritino sprejemanje

  razlinih stali do umetnosti in na kulturo dialoga;

  razvija sposobnost besednega izraanja v opisovanju umetnikih del in pojavov

  utemeljevanju stali, kriterijev in pogledov na likovno umetnost;

  gradi kritinost v vrednotenju likovne ustvarjalnosti in spodbuja lastno ustvarjalnost;

  ui pravilne uporabe razlinih virov ter kritino iskanje in vrednotenje informacij; razvija

  sposobnost samostojnega uenja in oblikovanja konceptov.

 • 3 UNI CILJI IN VSEBINE

  UNI CILJI

  UNE VSEBINE

  UVOD V UMETNOSTNO ZGODOVINO UMETNOSTNA ZGODOVINA

  dojamejo umetnostno zgodovino kot humanistino vedo; spoznajo podroja dela; razumejo pojma umetnost in likovna umetnost; razvijajo zavest o irem drubenem pomenu umetnosti;

  razvijajo zavest o zgodovinskem razvoju likovne umetnosti; se seznanijo z raziskovalnimi metodami

  spoznajo kulturno-zgodovinsko pogojenost likovne umetnosti in njeno povezanost z drugimi podroji umetnike ustvarjalnosti

  razumejo vlogo umetnostne zgodovine pri oblikovanju celovitega kulturnega horizonta

  razumejo vlogo kulturne dediine in pomen spomenikega varstva

  umetnostna zgodovina kot humanistina veda: podroje dela in opredelitev osnovnih pojmov; povezave z drugimi humanistinimi vedami

  zgodovinski razvoj likovne umetnosti; metode raziskovanja oz. temeljne discipline (ikonografija, stilistika, morfologija); povezanost likovne umetnosti z drugimi podroji umetnike ustvarjalnosti

  vloga umetnostne zgodovine v razumevanju civilizacijskega razvoja loveke drube in v oblikovanju sodobnega kulturnega obzorja;

  vloga umetnostne zgodovine pri oblikovanju zavesti o vrednosti kulturne dediine in pomen spomenikega varstva

  TEMELJNE ZVRSTI LIKOVNEGA USTVARJANJA

  spoznajo najpomembneje slikarske, risarske, grafine in kiparske zvrsti in tehnike; vrednotijo vpliv materialov in tehnik na likovni izraz

  dojamejo funkcionalni in estetski pomen arhitekture; poznajo temeljne arhitekturne naloge; razumejo vlogo materiala in konstrukcije; razumejo vlogo in pomen urbanizma

  spoznajo vlogo in raznolikost umetne obrti; razlikujejo med umetnikim in industrijskim oblikovanjem; primerjajo umetno obrt in oblikovanje

  razlikujejo dokumentarno in umetniko fotografijo; vrednotijo njeno vlogo v modernem slikarstvu

  slikarstvo in grafika: zvrsti, slikarske in risarske tehnike, grafine tehnike, meane tehnike; materiali in postopki

  kiparstvo: zvrsti, kiparske tehnike in materiali arhitektura in urbanizem: funkcionalni in

  estetski pomen arhitekture; temeljne arhitekturne naloge; osnove arhitekturnega oblikovanja: materiali in konstrukcijske znailnosti; pomen in vloga urbanizma

  umetna obrt: znailnosti in najpomembneje zvrsti

  oblikovanje: zvrsti in naloge; estetika in funkcionalizem v oblikovanju

  fotografija: zvrsti in naloge; povezave s slikarstvom

 • ANALIZA LIKOVNEGA DELA

  dojamejo osnovne zakonitosti likovne ustvarjalnosti;

  se usposobijo za ikonografsko analizo in klasifikacijo; spoznajo pomen simbolov, atributov, personifikacij in alegorij

  prepoznajo prvine likovnega izraanja, razumejo kompozicijo likovnega dela; poznajo perspektive; prepoznavajo morfoloke sloge

  prepoznavajo zgodovinske sloge in njihove znailnosti

  opredelitev osnovnih znailnosti in zakonitosti likovne ustvarjalnosti; pristop k likovnemu delu

  vsebinska analiza: ikonografija in ikonologija; ikonografska analiza in klasifikacija

  oblikovna analiza: opredelitev prvin likovnega izraanja, kompozicije in perspektive; morfologija in morfoloki slogi

  slogovna analiza: zgodovinska in regionalna pogojenost likovne ustvarjalnosti; zgodovinski slogi in njihove izrazne znailnosti

  PRAZGODOVINSKA UMETNOST

  analizirajo kljune kulturnozgodovinske okoliine, v katerih se je razvila prazgodovinska umetnost in ovrednotijo njen pomen; spoznajo posamezna prazgodovinska obdobija

  asovna in geografska opredelitev ter oris podnebnih razmer; pojav umetnosti v prazgodovini: kolektivno in individualno ustvarjanje; razvojne stopnje prazgodovinske umetnosti

  UMETNOST KAMENE DOBE

  razumejo kulturnozgodovinske okoliine razvoja paleolitske in neolitske umetnosti

  razumejo razlike med naravnimi in umetnimi oblikami arhitekture; razumejo pomen kultnih prostorov; analizirajo pogoje za nastanek prvih stalnih naselbin; pozna