uGovori to s Avio

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/23/2019 uGovori to s Avio

  1/3

  ugovori TO s avio-prijevoznicima1) Ugovor o zakupu na redovitoj liniji- TO nastupa u svoje ime i za svoj raun i snosi sav rizik- ne moe otkazati jer je rije o zakupu koji se plaa unaprijed, pa je pri tome rizik 100za TO

  !) Ugovor o c"arteru na izvanrednoj liniji- 100 rizika na TO jer je rije o zakupu odre#enog $roja mjesta u zrakoplovu

  !% &azlika posrednike 'unkcije kod TO i T(, te razlika organizatorske 'unkcije kod TO i T(a) posrednika 'unkcija- vidljivija kod T( nego kod TO jer TO taj posredniki odnos prema klijentima na trituostvaruju neizravno, koristei se uslugama T(, ali to ne me $iti razlog osporavanjaposrednike 'unkcije TO na tritu- dvostruka posrednika uloga TO - koordinator i realizator interesa ponu#aa tur%usluge ikorisnika tur%proizvoda- kod T( posrednika 'unkcija dominira, T( posreduje izme#u klijenata i oni" koji nude

  svoje usluge na tritu u s'eri* putovanja, smjetaja i $oravka, razni" ostali" usluga kojeturisti, odnosno putnici trae

  $) organizatorska 'unkcija- kod TO najjae razvijena, na tritu kao poduzetnika koji zakupljujui kapacitete iusluge najrazliitiji" ponu#aa usluga u vlastito ime i za vlastiti raun, sve te uslugeo$jedinjuje i kreira svoj speci'ian proizvod za koji u potpunosti snosi rizik plasmana- kod T(, iako dominira posrednika 'unkcija, na za"tjev svoji" klijenata moe se pojavitii kao organizator odre#ena putovanja +mjeoviti tip agencija vrlo je rairen)

  % e'inicija TO i T(

  - TO na tur tritu djeluju kao trgovci na veliko koji kupuju u svoje ime i za svoj raunusluge razliiti" nositelja te i" me#uso$no sastavlja i kom$inira kreirajui tako jedinstvenproizvod koji prodaje na tritu nepoznatim kupcima u paualnoj cijeni, gotovo u praviluneizravnim putem koristei pri tome najee tu#u prodajnu mreu. u o$avljanju togposla TO u cijelosti pripada zarada, odnosno on snosi rizik i za mogui gu$itak- T( nastupaju na tritu kao trgovci na malo, odnosno svoje poslovanje o$avljajuprvenstveno kao posrednici to znai da na tritu u svoje ime, ali za tu#i raun prodajuusluge razliiti" nositelja tur%usluga za to do$ivaju odre#enu proviziju, koja je najeenji"ov osnovni izvor pri"oda.T( se ne susreu sa rizikom neprodani" kapaciteta jer nezakupljuju unaprijed usluge razliiti" nositelja, ve nji"ove usluge prodaju tek kad predso$om imaju za nji" kupca

  /%lementi odre#ivanja cijene aranmana- prema ponudi- prema potranji- prema konkurenciji- prema imageu proizvoda na tritu

  % 2to ini jezgru aranmana33- destinacija, smjetaj, putovanje

  4% 5etode odre#ivanja cijene aranmana1) stvarni trokovi

  - cost-$ased pricing- cijene e $iti usmjerena prema ponudi, to zapravo znai prema trokovima koje ta

 • 7/23/2019 uGovori to s Avio

  2/3

  ponuda ima u pripremi svoji" kapaciteta i u samom poslovanju- tu metodu kalkulacije cijena mogu primjeniti manji TO i TO specijalisti podprtpostavkom da ne posluju na tritu izrazito jake konkurencije te da im je proizvod uneku ruku speci'ian i jedinstven na tritu

  !) trina cijena- market-$ased pricing- kalkulacija cijene koju je trite spremno pri"vatiti- takvom kalkulacijom cijene slue se TO koji dominiraju na odre#enom tritu i to jeizuzeto delikatna i komplaksna metoda jer cijena ovisi o pretpostavci kakvu e cijeuproizvoda 6lansirati6 konkurencija, a slijepo slijediti cijene koje diktiraju najvei, moe zamnoge TO zavriti pogu$no

  7% 8rste TO1) TO orijentirani na odre#ena ciljna tritaa) TO orijentirani na domae trite- organiziraju paket-aranmane za putovanje i odmor domaeg stanovnitva u zemlji u

  kojoj djeluju$) TO orijentirani na strano trite- organiziraju paket-aranmane za putovanje i odmor domaeg stanovnitva uinozemstvoc) 6incoming6 TO- djeluju na domicilnom tritu i kreiraju paket-aranmane za inozemnu klijentelu, te i"posredstvom mree T( u inozemstvu prodaju na tim tritima

  !) TO prema o$u"vatu trita potranjea) univerzalni TO- generalisti

  - najvei i najutjecajniji TO na vodeim emitivnim tur%tritima u svijetu- nude vrlo iroku lepezu paket-aranmana za veliku i vrlo "eterogenu masutur%potroaa u velikom $roju destinacija- TU9, :U&,T"omson,;TU,

 • 7/23/2019 uGovori to s Avio

  3/3

  - postotak naknade ukljuuje*- odtetu - naknada u visini razlike plaene i primljene uplate- naknadu tete za izgu$ljeno zadovoljstvo jer klijent nije do$io ono to je platio iuskraeno mu je zadovoljstvo

  10% Batita potroaa prema U- U inicirala je potre$u uni'iciranja zakona, propisa i administrativni" odreda$a unutarzemalja lanica koje se odnose na ponudu i prodaju paket-aranmana na teritoriju Uz$og raznolikosti stupnjeva odgovornosti- cilj =mjernica U o putovanjima u paket-aranmanima*a) da se podigne kvaliteta usluga u svim segmentima tur%ponude i organizacijitur%putovanja$) da se postroe za"tjevima prema TO +provo#enje ugovora o prodaji paket-aranmana,pruanje garancije o vraanju uplaena novca u sluaju insolventnosti)