Click here to load reader

Uitzendarbeid: je rechten en arbeidsvoorwaarden

 • View
  231

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

We weten uit ervaring dat de tekortkomingen bij uitzendwerk talrijk zijn: niet-betaling van feestdagen, ziektedagen, onvolledige lonen, … Maar de uitzendkrachten staan niet alleen. Het ABVV staat aan hun zijde om hen te informeren, onder ander via deze brochure, en ervoor te zorgen dat hun rechten gerespecteerd worden.

Text of Uitzendarbeid: je rechten en arbeidsvoorwaarden

 • Voor meer info:

  ABVV Cordinatie InterimHoogstraat 26-28 | 1000 Brussel

  Volledige of gedeeltelijke overname of reproductievan de tekst of illustratie uit deze brochure mag

  alleen met duidelijke bronvermelding. November 2009

  Verantwoordelijke uitgever: Jacques Michiels

  Cover design by www.ramdam.be

  UitzendarbeidSectorale gids

  2009-2010

  ABV114790_cover-NL Page 1 8-FEB-10

  Cyan Magenta Yellow Black

 • ABV114790_INT_NL Page 2 8-FEB-10

  Black 485

 • 3VOORWOORD

  Een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid is niet het contract dat wij voor ogenhebben voor al le werknemers. Nochtans bevinden bepaalde werknemers zich indeze situatie.

  Zij verdienen onze aandacht. H un belangen v erdedigen betekent de v erdedigingvan de belangen van het geheel van de werknemers.Onze prioritaire doelstelling blijft natuurlijk hun een contract v an bepaalde duurof een contract van onbepaalde duur te doen verkrijgen in de onderneming.Indien dit niet mogelijk is moeten we controle uitoefenen. De wet geeft ons meerrechten dat we denken.

  Deze brochure werd opgesteld om jullie toe te laten jullie syndicaal w erk te doenen meer bepaald om de regel van gelijkwaardigheid (zelfde loon zelfde voordelen)100% te doen respecteren, maar ook om het beroep doen op uitzendarbeid te be-perken tot het strikt noodzakelijke.

  Wat sommige patroons ook beweren, jullie zijn bevoegd. In geval van problemenneem contact op met jullie secretaris of met de cordinatie Interim.

  Aarzel niet ons te contacteren.

  Veel succes !

  Jacques MICHIELSAlgemeen secretaris

  ABV114790_INT_NL Page 3 8-FEB-10

  Black 485

 • 4ABV114790_INT_NL Page 4 8-FEB-10

  Black 485

 • 5INHOUD

  3

  9

  11

  13

  15

  17

  19

  21

  25

  VOORWOORD

  I. PROTOCOLACCOORD IN DE UITZENDSECTORCAO 2009

  II. HISTORISCH OVERZICHT

  III. ENKELE CIJFERS1. De uitzendsector2. Proel van de uitzendkrachten

  IV. WETTELIJKE EN CONVENTIONELE BASIS

  V. BEGRIPPEN

  VI. DE COMMERCILE OVEREENKOMST TUSSEN HETUITZENDBUREAU EN DE GEBRUIKER1. Een schriftelijke overeenkomst2. Verplichte vermeldingen3. Kopie van de overeenkomst aan de uitzendkracht

  VII. DE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR UITZENDARBEID1. Vormvoorwaarden2. Inhoud van de arbeidsovereenkomst3. Proefperiode

  VIII. WANNEER IS UITZENDARBEID TOEGELATEN ?PROCEDURE1. Vervanging van een vaste werknemer2. Tijdelijke vermeerdering van het werk3. Uitzonderlijk werk4. Erkend tewerkstellingstraject

  ABV114790_INT_NL Page 5 8-FEB-10

  Black 485

 • 6IX. UITZENDARBEID IN DE BOUWSECTOR

  X. UITZENDBUREAUS IN DE ARTISTIEKE SECTOR

  XI. GEVALLEN WAARIN UITZENDARBEID VERBODEN IS1. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen2. Tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer3. Arbeiders in de verhuisondernemingen, de meubelbewaring

  en het havenbedrijf4. Staking of lock-out in de gebruikende onderneming5. Weigering van de toelating6. Voor de uitvoering van gevaarlijke werken

  XII. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER EN HETUITZENDBUREAU1. De gebruiker2. Het uitzendbureau

  XIII. SOCIAAL STATUUT VAN DE UITZENDKRACHT1. Het loon2. Loon voor feestdagen3. Vakantie4. Eindejaarspremie5. Ancinniteit6. Sociale voordelen7. Syndicale premie8. Werkkledij en beschermingskledij9. Ziekte en gewaarborgd loon10. Moederschapsrust11. Klein verlet12. Kinderbijslag13. Werkloosheid14. Pensioen

  ALFABETISCHE INDEX

  43

  49

  51

  57

  67

  ABV114790_INT_NL Page 6 8-FEB-10

  Black 485

 • 787

  91

  ALFABETISCHE INDEX

  XIV. EINDE VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST VOORUITZENDARBEID1. Beindiging van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid2. Voortijdige beindiging van de arbeidsovereenkomst voor

  uitzendarbeid3. Ontstaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd4. Uit te reiken attesten

  ALFABETISCHE INDEX

  ABV114790_INT_NL Page 7 8-FEB-10

  Black 485

 • 8ABV114790_INT_NL Page 8 8-FEB-10

  Black 485

 • 9I. PROTOCOLAKKOORD IN DE UITZENDSECTORCAO 2009

  Op 16 juni 2009 werd een crisisakkoord gesloten voor de periode van 1 jaar. Hetakkoord is vooral een consolid atie v an hetgeen r eeds v erworven i s. B ijkomendekoopkrachtmaatregelen waren niet bespreekbaar.

  Bij een heropleving van de economie zal de uitzendsector de eerste sector zijn diehiervan zal genieten. Vandaar dat het akkoord beperkt werd tot eind 2009, waareventuele nieuwe onderhandelingen mogelijk zijn.

  De grote lijnen van het akkoord zijn :

  1. Tweede pijler

  Het systeem van de brutering van de sectorale pensioenpijler - de zgn pensioenpre-mie wordt verlengd met 1 jaar. (tot 30 juni 2010).

  2. Eindejaarspremie 2010 - 2011

  Om de berekeningsbasis van de eindejaarspremie dichter te doen aansluiten bij hetogenblik van de uitbetaling zal de r eferteperiode in de toekomst lopen v an 01/07 30/06.

  Er wordt voorzien in een o vergangsperiode. In de overgangsperiode z al gewerktworden met een dubbele sleutel :

  a) hetzij 65 dagen tussen 1 april 2009 en 31 maart 2010b) hetzij 65 dagen tussen 1 juli 2009 en 30 juni 2010

  HOOFDSTUK I

  ABV114790_INT_NL Page 9 8-FEB-10

  Black 485

 • 10

  3. CAO ecocheques

  Naar analogie met de CA O maal tijdcheques wordt een CA O eco cheques afge-sloten (cfr CAO maaltijdcheques). Een gelijkaardige CAO werd afgesloten voorde uitzendkrachten tewerkgesteld in de spiegelmakerijen waar een CA O cadeau-cheques bestaat.

  4. Aanbeveling studentenarbeid

  Een aanbeveling waarbij bedrijven en ui tzendkantoren ertoe aangezet worden er-over te waken dat klassieke uitzendkrachten niet verdreven worden door jobstu-denten en waarbij naar een ev enwicht moet gezocht worden van de belangen vaniedereen (vaste werknemers, uitzendkrachten, jobstudenten).

  5. Verlenging van de CAO risicogroepen

  6. Vormingsafspraken (0,4%) worden verlengd

  7. Verlenging CAO sociale voordelen

  Uitbreiding van vergoeding economische werkloosheid tot bedienden (crisis-schorsing).

  PROTOCOLAKKOORD 2009

  ABV114790_INT_NL Page 10 8-FEB-10

  Black 485

 • 11

  II. HISTORISCH OVERZICHT

  Tijdelijke arbeid is al heel oud. Uitzendarbeid, in zijn huidige vorm, iseen recenter verschijnsel.

  Tijdens de Expo 1958 (wereldtentoonstelling) was er een grote nood aanarbeidskrachten voor een korte duur.Een Amerikaans industrieel GREGG en zijn vrouw, kenden het systeemvan tijdelijke arbeid vanuit de Verenigde Staten en introduceerden hethier ter gelegenheid van de tentoonstelling.

  In de jaren 60 waren de uitzendkrachten vooral bedienden. Het beroepwas nagenoeg niet gereglementeerd.

  Pas op het einde van de jaren 60 werd een KB gepubliceerd dat uitzend-krachten aan de sociale zekerheid onderwierp.

  Op 28 juni 1976 werd een voorlopige wet gestemd voor een periode van5 jaar; hierin werden voor het eerst specieke regels opgelegd aan desector. Via CAO 36 werd de inhoud van de wet jaarlijks verlengd.

  Uiteindelijk werd op 24 juli 1987 een denitieve wet goedgekeurd (BS20/08/87).

  Pas op 3 mei 1993 wordt het PC 322 voor de uitzendarbeid opgericht(tot dan toe was het de NAR die de functie waarnam).De reglementering van de sector blijft de verantwoordelijkheid van deNAR en de wetgever.

  HOOFDSTUK II

  ABV114790_INT_NL Page 11 8-FEB-10

  Black 485

 • 12

  ABV114790_INT_NL Page 12 8-FEB-10

  Black 485

 • 13

  III. ENKELE CIJFERS IN 2008

  1. DE UITZENDSECTOR

  Omzet : 4,178 miljard EURO141 ondernemingen1.284 kantoren6.482 vaste werknemers

  In 2008 werden dagelijks gemiddeld 92.211 uitzendkrachten tewerkgesteld.Op jaarbasis werden er 382.607 verschillende mensen als uitzendkracht tewerkgesteld.

  Er zijn jaarlijks ook zon 177.532 interim-jobstudenten.

  2. PROFIEL VAN DE UITZENDKRACHTEN

  Verdeling van de uitzendkrachten per werknemerscategorie :61,1% arbeiders38,9% bedienden

  Verdeling van de activiteit per gewest (2008):Vlaanderen 65,5%Walloni 25,3%Brussel 9,1%

  Volgens leeftijd :< 21 jaar 7,4%21 - 25 jaar 27,4%26 - 30 jaar 20,2%31 - 45 jaar 32,7%46 jaar en meer 12,3%

  HOOFDSTUK III

  ABV114790_INT_NL Page 13 8-FEB-10

  Black 485

 • 14

  Volgens opleiding :14,6% van de uitzendkrachten hebben een diploma lager secundair

  onderwijs;54,6% hebben een diploma hoger secundair onderwijs;24,9% zijn hooggeschoolden1% deeltijds onderwijs4,9% andere vb: middenstandsopleiding,

  ENKELE CIJFERS IN 2008

  ABV114790_INT_NL Page 14 8-FEB-10

  Black 485

 • 15

  IV. WETTELIJKE EN CONVENTIONELE BASIS

  De wet van 24 juli 1987 betreende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeiden het ter beschikking stellen.

  Deze wet werd aangevuld door CAO 58 die verband houdt met de tevolgen procedure en de duurtijd van de tijdelijke arbeid (CAO 58 terdd. 19.12.2001).

  CAOs van de NAR.

  Sectorale CAOs.

  HOOFDSTUK IV

  ABV114790_INT_NL Page 15 8-FEB-10

  Black 485

 • 16

  ABV114790_INT_NL Page 16 8-FEB-10

  Black 485

 • 17

  V. BEGRIPPEN

  UITZENDARBEIDUitzendarbeid is tijdelijke arbeid die door een werknemer, de uitzendkracht, wordtuitgeoefend voor rekening van een w erkgever, het uitzendkantoor, bij een der de,de klant-gebruiker.

  UITZENDBUREAUDe onderneming waarvan de activiteit erin bestaat uitzendkrachten in dienst te ne-men om hen ter beschikking te stellen van gebruikers met het oog op de uitvoeringvan een tijdelijke arbeid. De uitzendbureaus moeten hiervoor erkend zijn.

  UITZENDKRACHTDe werknemer die zich door een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid verbindtom ter beschikking van een of meer gebruikers te worden gesteld.

  GEBRU

Search related