21
Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod) 2

Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2. Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod). Metody zjišťování makroekonomického produktu. Výrobní (produktová, odvětvová) Důchodová (nákladová) Výdajová (spotřební). Výrobní metoda. Hrubý produkt (HP ) = - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod)

Ukazatele ekonomickévýkonnosti (makroekonomický produkt a důchod)

2

Page 2: Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod)

Metody zjišťování makroekonomického produktu

Výrobní (produktová, odvětvová)

Důchodová (nákladová)

Výdajová (spotřební)

2

Page 3: Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod)

Výrobní metoda

Hrubý produkt (HP) =

součet hodnoty finálních statků a služeb vyrobených v určité zemi za jeden rok (popř. součet hodnoty přidané zpracováním za rok) podle jednotlivých odvětví

Hodnota přidaná zpracováním (VA, value added) =

mzda + úrok + zisk + renta + odpisy

3

Page 4: Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod)

Finální statky

Spotřební statky (nakupované domácnostmi nebo vládou) Exportované statky Investiční statky (vracejí se do výroby; člení se na investice do

fixního kapitálu a na investice do zásob) Meziprodukty = výstupy určené k dalšímu zpracování nepatří do

HDP

4

Page 5: Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod)

Agregátní produkt, důchod a výdaje

AE (AD)=C+I+G+NX

Y Q

AE (výdaje)

Y (důchod) = w + i + z + r + o + a

Q (agregátní produkt) = součet hodnoty finálních statků (popř. hodnoty přidané zpracováním)

5

Page 6: Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod)

Hrubý produkt a čistý produkt

Hrubý produkt =

čistý produkt + amortizace (odpisy, znehodnocení kapitálu)

Čistý produkt =

hrubý produkt – amortizace (odpisy, znehodnocení kapitálu)

6

Page 7: Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod)

Domácí produkt a národní produkt

Hrubý domácí produkt (HDP, GDP)

= hrubý produkt, a to bez ohledu na státní příslušnost vlastníků výrobních faktorů

Hrubý národní produkt (HNP, GNP)

= hrubý produkt vytvořený příslušníky daného státu bez ohledu na místo, kde byla tato hodnota vytvořena (doma i v zahraničí)

7

Page 8: Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod)

Hrubý domácí produkt (HDP)

„Tržní hodnota veškerých finálních statků a služeb vyprodukovaných v daném ekonomice za dané časové období.“

=

8

Page 9: Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod)

Domácí a národní produkt

Národní produkt =

domácí produkt + čistý důchod z aktiv v zahraničí

Čistý důchod z aktiv v zahraničí je v ČR záporný (více důchodů z aktiv, tj. např. z českých akcií, obligací aj. z ČR odplývá než přichází).

HDP ČR je tedy > než HNP

9

Page 10: Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod)

Důchodová metoda(v cenách výrobních faktorů)

w = mzdy i = úroky z = zisky r = renty o = opotřebení investic

Čistý domácí důchod (ČDD) = w + i + z + r + o (vždy před zdaněním) je souhrn důchodů,

které obdrží vlastníci výrobních faktorů

HDP = mzdy + úroky + zisky + renty opotřebení + investic + nepřímé daně

10

Page 11: Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod)

Důchodová metoda

Hrubý domácí důchod = čistý domácí důchod (ČDD) + a

Čistý národní důchod (ČND) = ČDD + čistý důchod z aktiv v zahraničí

Hrubý národní důchod (HND) =čistý národní důchod + a

11

Page 12: Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod)

Osobní důchod, disponibilní důchod

Osobní důchod (PI, personal income) PI = HNP

- znehodnocení kapitálu - daně ze zisku podniků - příspěvky na sociální a zdravotní pojištění - nepřímé daně (zmenšené o subvence) - nerozdělené zisky firem - úroky získané vládou + úroky získané domácím sektorem od vlády + transfery domácnostem

Osobní disponibilní důchod (DI):DI = PI – přímé (osobní) daně

(daň z příjmu a majetku)12

Page 13: Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod)

Výdajová metoda (produkt v tržních cenách)

C = Výdaje domácností na spotřebu

I = Výdaje na investice

G = Výdaje vlády na nákup výrobků a služeb

NX = Čistý export (Export – Import)

HDP =C + I + G + NX=

13

Page 14: Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod)

Hrubé investice IB

Hrubé investice se dělí na:

IR = Investice obnovovací (restituční)

IN = Investice čisté (netto)

Platí tedy:

IB=IR+IN

14

Page 15: Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod)

Nominální a reálný produkt

Nominální HDP (popř. HNP) = makroekonomický produkt měřený v běžných cenách. Roste zčásti vlivem růstu fyzického objemu produkce a zčásti v důsledku růstu cen (inflací).

Reálný HDP získáme, jestliže produkt v jednotlivých letech vyjadřujeme ve stálých cenách, tj. v cenách k určitému pevně stanovenému roku.

15

Page 16: Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod)

Metody zjišťování HDPTVORBA

(produktová metoda) ROZDĚLENÍ

(důchodová metoda)UŽITÍ

(výdajová metoda)

finální produkce (popř. přidaná hodnota) sektorů:

mzdy,úroky,renty,zisky aj.( = čistý domácí produkt v cenách výrobních faktorů)

spotřeba domácností (C)

primárního hrubé soukromé domácí investice (I)

sekundárního vládní nákupy (G)terciárního + znehodnocení kapitálu čistý export (NX)

+ nepřímé daně- subvence

Hrubý domácí produkt v tržních cenách 16

Page 17: Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod)

Mezinárodní srovnávání HDP a ekonomické úrovně je ztíženo:

Rozdíly v metodice výpočtu v jednotlivých zemích (různými systémy národních účtů).

Údaje za určitý rok pocházející z různých pramenů se liší i podle toho, zda je HDP vyjádřen v běžných nebo stálých cenách, přepočítáván na l obyvatele nebo na l osobu ekonomicky aktivní, zda jde o HDP, HNP nebo národní důchod.

Nepřesností vzájemného převodu národních měnových jednotek používaných k ocenění HDP (nominální versus reálný měnový kurz).

17

Page 18: Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod)

Index lidského rozvoje (HDI)

Human development index – HDI (Index lidského rozvoje) vyjadřuje průměrnou, v dané zemi dosaženou úroveň kvality života ve třech základních oblastech lidského rozvoje:

Délka života a zdravý životní styl (očekávaná délka života při narození),

Vzdělanostní úroveň (úroveň gramotnosti dospělé populace a přístup k základnímu, středoškolskému a vysokoškolskému vzdělání),

Dosažená životní úroveň (HDP na obyvatele v paritě kupní síly v USD).

18

Page 19: Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod)

Shrnutí 1/3

Hrubý domácí produkt je tržní hodnota veškerých finálních statků a služeb vyprodukovaných v dané ekonomice za dané časové období.

Finální statek je statek určený ke konečné spotřebě, investicím nebo vývozu.

Přidaná hodnota je rozdíl mezi příjmy z prodeje a hodnotou meziproduktu.

Tržní ceny zahrnují vedle cen, které si účtují výrobci, také nepřímé daně.

19

Page 20: Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod)

Shrnutí 2/3

Výdajovou metodou zjistíme HDP součtem veškerých výdajů: spotřebních výdajů domácností, hrubých investičních výdajů, výdajů vlády na nákup statků a služeb a čistého exportu.

Výrobní metodou zjistíme HDP součtem přidaných hodnot na jednotlivých stupních výroby.

Důchodovou metodou zjistíme HDP součtem všech důchodů: mezd, úroků, zisku, rent, dále pak odpisů a nepřímých daní.

20

Page 21: Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod)

Shrnutí 3/3

Nominální HDP je vyjádřen v běžných cenách sledovaného roku. Reálný produkt eliminuje cenovou změnu, je vyjádřen ve stálých cenách výchozího roku.

Čistý domácí produkt získáme, jestliže od hrubého domácího produktu odečteme znehodnocení kapitálu (odpisy).

Hrubý národní produkt je vytvořen kdekoliv na světě, ale výrobními faktory v držení rezidentů sledované země. Hrubý domácí produkt je vyroben v dané zemi výrobními faktory v držení rezidentů i nerezidentů dané země.

Disponibilní důchod je důchod domácností, který mohou použít na spotřebu nebo úspory.

21