Ukryta Wladza Swiata. Nowy Porzadek Swiata. Nowy Lad Ekonomiczny

  • View
    8.401

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Yotaro Kobayashi. Najpierw, w 1882 roku, powstaje spółka wydobywcza De Beers Consoldated Mines, azaraz po niej Consolidated Gold Fields. Całość tego „złotego interesu” kręci się wokół gronaosób, do którego należy Rhodes oraz współpracujący z nim trzej Żydzi: Lord Rotszyld, AlfredBeit i Barney Barnato. Ale to Rotszyldowie panują prawie niepodzielnie nad rynkiem złotatak, iż dyktują jego cenę w Londynie (tzw. fixing), co jest praktyką stosowaną aż do tej pory,przy czym wyłączność na ustalanie cen złota mają dziś trzy żydowskie firmy:

Text of Ukryta Wladza Swiata. Nowy Porzadek Swiata. Nowy Lad Ekonomiczny

ANEKS 1 SPONSORZY REWOLUCJI PADZIERNIKOWEJ1

Wycig z The Jewish Communal Register of New York City 1917-1918 (str. 1018-19). Schiff Jacob-Henry urodzi si w 1847 r. we Frankfurcie n. Menem (Niemcy), gdzie ukoczy studia. W 1865 r. wyjecha on do Ameryki i osiad w Nowym Jorku, gdzie by czonkiem kierownictwa instytucji kredytowej. W 1873 r. wrci do Europy i nawiza kontakty z kilkoma znaczniejszymi bankami niemieckimi. Po swym ponownym przyjedzie do USA wszed w skad grupy bankierw Kuhn, Loeb & Co., a po kilku latach stan na jej czele. Jego grupa sfinansowaa inwestycje zwizane z odbudow kolei Union Pacific i od tamtej pory utrzymuje bliskie relacje z amerykaskim sektorem drg elaznych. Schiff w imi wsplnoty interesw prowadzi manewry w kilku stowarzyszeniach, by ostatecznie doprowadzi do powstania Bothern Security Co., dziki czemu udaje mu si wyeliminowa rujnujc konkurencj. W latach 1904-05 grupa Kuhn, Loeb & Co. ratuje finanse Japonii, co pozwoli temu krajowi odnie zwycistwo nad Rosj. Schiff kieruje wieloma towarzystwami finansowymi, w tym Central Trust Co., Western Union Telegraph Co. i Wells Fargo Express Co. Ponadto przez kilka kadencji peni on funkcj prezesa Izby Handlowej w Nowym Jorku. Schiff jest znany ze swej dziaalnoci spoecznej oraz z zainteresowania edukacj modziey. Moemy tu poda jedynie przykady jego dziaa filantropijnych: zaoy Katedr Ekonomii Spoecznej na Columbia University; podarowa nieruchomo i fundusze na utworzenie Wydziau Studiw Semickich na Harvardzie; po objciu katedry Sekcji Azji Wschodniej Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku zorganizowa szereg wypraw naukowych w ten rejon globu w celu badania tamtejszej historii i warunkw ycia; podarowa wiele eksponatw rnym nowojorskim muzeom i ufundowa bibliotek publiczn w Nowym Jorku, ktra posiada bogaty zbir dzie traktujcych o sprawach ydowskich; wreszcie podarowa now siedzib Kolegium Barnard. Schiff jest ydowskim filantropem par excellence. Jego dobrodziejstwa odnajdujemy we wszystkich wymiarach ycia spoecznoci ydowskiej [w USA]. Schiff ywo interesuje si pracami prowadzonymi w szpitalach i piastuje funkcj przewodniczcego Home Montefiore; jest te jednym z dobrodziejw szpitala Mont-Sinai, a take innych ydowskich placwek suby zdrowia w miecie [Nowym Jorku]. Pasjonuje si kultur ydowsk i bierze czynny udzia w reorganizacji ydowskiego Seminarium Teologicznego w Ameryce. Jest zaoycielem Biura Owiaty, zarzdc Funduszu Barona de Hirscha oraz czonkiem zarzdu Szkoy Rolnej w Woodbine. ydowskie Stowarzyszenie Modziey w Nowym Jorku otrzymao od niego gmach oraz niezbdne rodki na dziaalno. Schiff posugiwa si zawsze swym majtkiem oraz wpywami majc na wzgldzie dobro swojego narodu.Wspomaga finansowo przeciwnikw autokratycznej Rosji i uywa swoich wpyww w celu wyeliminowania Rosji z amerykaskiego rynku pieninego [...].

Cytowane w niniejszym aneksie dokumenty zaczerpnlimy z ksiki Henryego Costona pt. La Haute Finance et les Rvolutions (Wysoka Finansjera a Rewolucje), Pary, Lectures franaises, 1963.

1

Dodajmy, ze Jacob Henry Schiff (1847-1920) przed emigracj do USA w roku 1865 mieszka we Frankfurcie razem z rodzin Rothschildw. W roku 1875 polubi Nin, crk Salomona Loeba, ktry kierowa bankiem o tej nazwie. Pi lat pniej, w cisej wsppracy z finansistami Paul Warburg i Otto Kahn, Schiff zarzdza bankiem Kuhn, Loeb & Co. Schiff mia bliskie kontakty z Edwardem H. Harrimanem (1848-1909), ktry, po sukcesie jako agent Kuhn, Loeb, zapracuje na tytu krla kolei i wsplnie z Morganem bdzie zajmowa si finansowaniem w imieniu Rothschilda budowy kolei na zachodzie Ameryki. Schiff by obecny na synnym zjedzie na Jekyll Island w listopadzie 1910 roku, ktremu przewodzil Paul M. Warburg (partner Kuhn, Loeb & Co, dba o interesy Rothschildw i Warburgw w Europie). Pozostali zebrani bankierzy to: Nelson W. Aldrich (kuzyn Johna D. Rockefellera juniora), A. Piatt Andrew (podsekretarz Skarbu), Henry P. Davison (senior, partner JP Morgan Company), Charles D. Norton (prezes First National Bank of New York), Benjamin Strong przewodniczcy JP Morgans Bankers Trust, potem prezes Rezerwy Federalnej), Frank A. Vanderlip (prezes National City Bank of New York, czowiek Williama Rockefellera). Postanowili oni powoa instytucj Rezerwy Federalnej, bank bankw amerykaskich, ktra zostaa formalnie zatwierdzona Ustaw o Rezerwie Federalnej podpisan przez prezydenta Wilsona 23 grudnia 1913 roku. [str. 817: Jacob Henry SCHIFF (1847-1920).]

[str. 818: Okadka Rejestru Wsplnoty ydowskiej w Nowym Jorku, 1917-1918.] Ju od 1914 r. przywdcy rewolucji bolszewickiej otrzymywali wsparcie finansowe z Niemiec bd to bezporednio, z Reichsbanku, bd porednio z banku Warburg and Co. w Hamburgu, ktry wykorzystywa do tych transferw sie swoich oddziaw w Szwecji. Warburgowie byli spokrewnieni z wacicielami nowojorskiego banku Kuhn & Loeb. Poniej zamieszczamy szereg wiarygodnych dokumentw w wikszoci opublikowanych przez rzd amerykaski. (Documents parlementaires des USA, Pary, wydawn. Bossard.2) Tajna notatka wysana dnia 12 lutego 1918 r. przez III Biuro Komisarzy Ludowych.GCS Biuro Informacji, Sekcja R nr 292 Tajne; dn. 12 lutego 1918 r. Do Przewodniczcego Rady Komisarzy Ludowych. Departament Sub Tajnych ma zaszczyt poinformowa Pana, e przy aresztowanym kapitanie Konszynie znaleziono dwa dokumenty z adnotacjami i pieczciami tajnej policji z Petersburga. S to oryginalne zlecenia Reichsbanku nr 7933 z 2 marca 1917 r. dotyczce otwarcia rachunkw dla panw: Lenina, Sumensona, Kozowskiego, Trockiego i dla innych osb zajmujcych si propagand pacyfistyczn. Otwarcie rachunkw nastpio w wyniku dyspozycji Reichsbanku nr 2754. To odkrycie dowodzi, e nie podjto w por adnych krokw w celu zniszczenia wyej wymienionych dokumentw. za Kierownika Wydziau: R. Bauer; z-ca: Bukholm

2

Za P. Virionem, Bientt un gouvernement..., str. 135-136.

Fragmenty not dyplomatycznych opublikowanych w 1931 r. przez rzd amerykaski pt. Papers relating to the Foreign Relations of the United States. 1918 - Russia (t. I, str. 371-376). Broszura nr 862.20261/53.Ambasador w Rosji (Francis) Do Sekretarza Stanu (depesza) Petersburg, 9 lutego, 12 p.m. 13 lutego 1918, 1 a.m. (otrzymano 13 lutego, 8.22 a.m. i 16 lutego, 7.55 a.m.)

2354. - Poniej znajduje si opracowanie przygotowane przez Sissona i przeze mnie (Francis przypisek redakcji) na podstawie oryginalnych dokumentw, ktre udao si nam zdoby, a ktrych autentyczno nie budzi adnych wtpliwoci. Dokumenty te, z ktrych wynika, e Lenin i Trocki oraz inni przywdcy bolszewiccy byli opacani z Niemiec i e zniszczenie Rosji jest tylko jednym z elementw niemieckiego planu siania zamtu w krajach Ententy, uzyskaem z rnych rde. Oczekuj na inne dowody z tych samych rde i przesyam Panu niepene dane, majc nadziej, e Waszyngton bdzie w stanie porwna je ze swoimi danymi, w wyniku czego powysze zarzuty potwierdz si, bd nie. [str. 820: Zbir dokumentw dyplomatycznych na temat stosunkw rosyjskoamerykaskich opublikowany przez rzd amerykaski w 1931 r.] Wszystkie dokumenty, za wyjtkiem listu sygnowanego przez Yoffe, pochodz z teczek Kontrrazwiedki tajnej suby zorganizowanej za rzdw Kiereskiego. A skoro tak, narzuca si pytanie: Czemu Kiereski nie wykorzysta tych dowodw przeciwko Bolszewikom w lipcu zeszego roku? Przecie agenci niemieccy w jego rzdzie powinni byli go ostrzec. List sygnowany przez Y pochodzi z teczki Brze Litewski, ktra znajduje si w Instytucie Smolnym, i zosta przekazany przez pewn osob znan z tego, e ma tam odpowiednie dojcia. Nie posiadamy adnego oryginau, fotografii ani innych dokumentw, jednak takowe znajduj si w Petersburgu i widzia je pewien Amerykanin, chocia nie jest to istotne dla analizy. Dokument nr 11 informacja od Scheidemanna jest listem nadanym w formie telegraficznej. Moemy zdoby w krtkim czasie orygina, jednak nie jest to niezbdne dla dokonania miarodajnych ustale, o ktre bdzie atwiej zestawiajc ten dokument z innymi, jakie musi posiada departament Sprawiedliwoci alianckich tajnych sub. Wiadomy Anglik pracowa nad czci tego materiau. Wiele tropw prowadzi do Sztokholmu i do Kopenhagi, my jednak std nie jestemy w stanie tego ledzi. Sugeruj wzmoenie wysikw w celu uzupenienia tych teczek. Natomiast opowiadabym si przeciw ich rychemu opublikowaniu chyba, e bdzie to miao suy pokrzyowaniu planw Bolszewikw wzgldem krajw Ententy. Taka publikacja byaby odebrana tutaj jako prba oczerniania, podjta przez zagranicznych kapitalistw, i jej jedynym skutkiem mogyby by represje. [str. 821: Lew Dawidowicz TROCKI (1879-1940).] A oto tre przetumaczonych dokumentw: Dokument nr 1

Pismo oklne z 18 lutego 1914 r. Ministerstwo do wszystkich niemieckich grup bankowych i w porozumieniu z rzdem Austro-Wgier do sterreichische-Kreditanstalt:Niniejszym powiadamia si kierownictwa wszystkich bankw niemieckich utrzymujcych kontakty gospodarcze z zagranic oraz za zgod rzdu Austro-Wgier kierownictwo sterreichische-Kreditanstalt, e rzd cesarski uzna za konieczne zwrci si do zarzdw wszystkich instytucji kredytowych o pilne zaoenie oddziaw w Lulei, Haparandzie i Vard przy granicy z Finlandi, a take w Bergen i w Amsterdamie. Utworzenie tych oddziaw ma gwarantowa lepsz ochron interesw akcjonariuszy [niemieckich], rosyjskich, francuskich i angielskich, co moe okaza si potrzebne z uwagi na pewne okolicznoci, ktre mog wpyn na zmian sytuacji na rynku przemysowym i finansowym. Ponadto uprasza si kierownictwa instytucji bankowych o podjcie niezbdnych krokw w celu zachowania poufnego charakteru relacji nawizywanych z bankami fiskimi i amerykaskimi. W tej mierze minister rekomenduje Swedish Nya Banken w Sztokholmie, oddzia bankowy Frstenburga i spk handlow Waldemara Hansena w Kopenhadze, jako te [podmioty], ktre ju wczeniej utrzymyway stosunki z Rosj. (Sygnatura) N3737 (dzia Operacji zagranicznych)

Dokument nr 2 Pismo oklne z 9 czerwca (2 listopada?) 1914 r. Od Sztabu Generalnego (niemieckiego przypisek redakcji) do wszystkich attach wojskowych w krajach graniczcych z Rosj,