11
JP ffiwffmwww#w FBilH Ji@p-dE d.^lffir f#1. a6a I lkdldle d.oo. r,eu W c,a?.nf abffin ot h H...b d M N k qtu Ln. W +387 36 512 300, Fax: +387 36 51 2 301 +387 33 277 900, Fax: +387 33277 9O1 e-mail : [email protected] mjpautmeste.ba Broj: 01-01 .3-3227-10/16 S.L. Datum: 16.11.2016. godine Na osnovu clana 70. Zakona o javnim nabavkama ("SluZbeni glasnik BiH" broj 39114 u daljem tekstu Zakona), te 6lana 15. Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i preporuke Komisije za javne nabavke konstatirane u Zapisniku o pregledu iocjeni ponuda broj: 01- 01.3-3227-9/16 S.L. od 15.11.2016. godine v.d. direktor Javnog preduze6a "Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine" dru5tvo sa ogranidenom odgovorno5Cu Mostar donosi sljede6u: ODLUKU o poni5tenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku I Poni5tava se postupak nabavke broj: 01-01.3-3227116 S.L. skupa sa ObavjeStenjem o nabavci broj: 266-1-1-282-3-87116 oblavljenim na Portalu javnih nabavki dana 03.10.2016. godine, SaZetak obavje5tenja o nabavci objavljen u "SluZbenom glasniku BiH" broj 75116, a koji se odnose na isporuku roba: "Nabavka HTZ opreme" u skladu sa elanom 69. stav (2) tadka d) Zakona, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva. il Ponuda ponudada 'BOSNAMED" d.o.o. Sarajevo se odbija kao neprihvatljiva u skladu sa dlanom 68. stav (1) istav (4) tadka i) Zakona. lil Ponuda ponudaca "FlRlNG'd.o.o. Visoko se odbija kao neprihvatljiva u skladu sa dlanom 68. stav (1) istav (4) ta6ka i) Zakona. IV U skladu sa dlanom 70. stav (6) Zakona JP ,,Autoceste FB|H" d.o.o. Mostar ce ovu Odluku objaviti na svojoj internet stranici: www.ipautoceste.ba. ObrazloZenje Sjedi6te u Mostaru: Ul Brace Feji€ bb, 88000 Mostar, Tel Ured u Sarajevu: Ul. Dubrova6ka 6, 7'1 00O Sarajevo, Tel Javno preduzece,,Autoceste Federacije odgovorno56u Mostar je u skladu sa otvoreni postupak broj: 01-01 .3-3227116 lDbrcj 42276915110005 PDVbroj 227691540005 Transakcijski raau: Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo, glavre ftlijala Mostar 161020O0G2470O38 Hercegovine" druStvo sa ogranicenom Zakona o javnim nabavkama, pokrenulo S.L. za nabavku roba: ,,Nabavka HTZ Bosne 6lanom Federalna taksa za koriatenje autoeste @stovnog zemljiSta 1610200062470135 \b 161O2ON6247O232 i Naknada za koristenje

Ul Feji€ - JP Autoceste FBiHZakona o javnim nabavkama ("SluZbeni glasnik BiH" broj 39114 u daljem tekstu Zakona), te 6lana 15. Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste FBiH d.o.o

 • Upload
  others

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • JP ffiwffmwww#w FBilHJi@p-dE d.^lffir f#1. a6a I lkdldle d.oo. r,eu

  W c,a?.nf abffin ot h H...b d M N k qtu Ln. W

  +387 36 512 300, Fax: +387 36 51 2 301+387 33 277 900, Fax: +387 33277 9O1

  e-mail : [email protected]

  Broj: 01-01 .3-3227-10/16 S.L.

  Datum: 16.11.2016. godine

  Na osnovu clana 70. Zakona o javnim nabavkama ("SluZbeni glasnik BiH" broj 39114 u daljemtekstu Zakona), te 6lana 15. Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar ipreporuke Komisije za javne nabavke konstatirane u Zapisniku o pregledu iocjeni ponuda broj: 01-01.3-3227-9/16 S.L. od 15.11.2016. godine v.d. direktor Javnog preduze6a "Autoceste FederacijeBosne i Hercegovine" dru5tvo sa ogranidenom odgovorno5Cu Mostar donosi sljede6u:

  ODLUKUo poni5tenju postupka javne nabavke

  u otvorenom postupku

  I

  Poni5tava se postupak nabavke broj: 01-01.3-3227116 S.L. skupa sa ObavjeStenjem o nabavcibroj: 266-1-1-282-3-87116 oblavljenim na Portalu javnih nabavki dana 03.10.2016. godine, SaZetakobavje5tenja o nabavci objavljen u "SluZbenom glasniku BiH" broj 75116, a koji se odnose naisporuku roba: "Nabavka HTZ opreme" u skladu sa elanom 69. stav (2) tadka d) Zakona, jernijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

  il

  Ponuda ponudada 'BOSNAMED" d.o.o. Sarajevo se odbija kao neprihvatljiva u skladu sa dlanom68. stav (1) istav (4) tadka i) Zakona.

  lil

  Ponuda ponudaca "FlRlNG'd.o.o. Visoko se odbija kao neprihvatljiva u skladu sa dlanom 68. stav(1) istav (4) ta6ka i) Zakona.

  IV

  U skladu sa dlanom 70. stav (6) Zakona JP ,,Autoceste FB|H" d.o.o. Mostar ce ovu Odluku objavitina svojoj internet stranici: www.ipautoceste.ba.

  ObrazloZenje

  Sjedi6te u Mostaru: Ul Brace Feji€ bb, 88000 Mostar, TelUred u Sarajevu: Ul. Dubrova6ka 6, 7'1 00O Sarajevo, Tel

  Javno preduzece,,Autoceste Federacijeodgovorno56u Mostar je u skladu saotvoreni postupak broj: 01-01 .3-3227116

  lDbrcj 42276915110005 PDVbroj 227691540005Transakcijski raau: Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo,glavre ftlijala Mostar 161020O0G2470O38

  Hercegovine" druStvo sa ogranicenomZakona o javnim nabavkama, pokrenuloS.L. za nabavku roba: ,,Nabavka HTZ

  Bosne6lanom

  Federalna taksa za koriatenje autoeste@stovnog zemljiSta1610200062470135

  \b

  161O2ON6247O232 i Naknada za koristenje

 • opreme". Na Portalu javnih nabavki objavljeno je Obavje5tenje o nabavci 266-1-1-282-3-87116dana 03.10.2016. godine, Sa2etak obavjeStenja o nabavci objavljen u "SluZbenom glasniku BiH"broj75116. Kriterij za dodjelu ugovora je ,,najniZa cijena".

  Na osnovu Obavje5tenja o nabavci i tenderske dokumentacije zakazano je javno otvaranje ponudadana 27.10.2016. godine u 12:30 sati u prostorijama Javnog preduze6a ,,Autoceste FederacijeBosne i Hercegovine" d.o.o. Mostar, Operativni ured Sarajevo, Dubrovadka 6; Sarajevo. Komisijaje konstatirala da su ponude dostavila 2 (dva) ponudada, Sto je konstatirano u zapisniku ootvaranju ponuda u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH br 39114).

  Komisija je prema 6lanu 65. ZJN pristupila pregledu i ocjeni ponuda, Sto je evidentirano uZapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, kojije sastavni dio ove Odluke.

  Shodno prijedlogu i preporuci Komisije za javne nabavke poni5tava se postupak nabavke broj 01-01.3-3227116 S.L. skupa sa Obavje5tenjem o nabavci broj: 266-1-1-282-3-87116 o$avljenim naPortalu javnih nabavki dana 03.10.2016. godine, SaZetak obavje5tenja o nabavci objavljen u"sluZbenom glasniku BiH" broj 75116, a koji seodnose na nabavku roba: ,,NabavkaHTZ opreme" uskladu sa dlanom 69. stav (2) tacka d) Zakona, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.Ponude ponudada "BOSNAMED" d.o.o. Sarajevo i ponudada "FlRlNG' d.o.o. Visoko se odbijajukao neprihvatljive u skladu sa dlanom 68. stav (1) i stav (4) tacka i) Zakona.

  Shodno navedenom ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije i donio Odluku kao u dispozitivu.

  Pouka o pravnom lijeku:

  Protiv ove Odluke moZe se uputiti Zalba u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke.Zalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ilipreporucenom po5tanskom poSiljkom. Zalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji nemoZe biti manji od tri.

  Prilog:- Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

  v.d. izvza upravljanje

  Marin Jel6i6,

  Dostaviti:- ponudacima koji su predali ponude- ala

  lDbroj a227691540O05 PDVbroj 2276915110005Transakcijski ra6un: Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo,glavna filijala Mostar'16102qxr62470038

  Dep@itni radun; Federalna taks za1610200062470232 i Naknada za koriatenje

  koristenie autoesteestovnog zemljiala161020fi'62470135

  ./b

  ipl.ecc.

 • JP TBIHJ.v6 p.tdu* lftrrf F.4..*ll. Bon i ,*c.gdir d.o-o- lorw

  Publk C6Nt rtu.f d h F&atu ol [email protected] HaWiil LM lo.bt

  +387 36 512 300, Fax: +387 36 512 301+387 33 277 90O. Fax: +387 33 277 9O1

  e-mail: [email protected]

  Broj: 01-01 .3-3227-9116 S.L.Datum: 15.11.2016. godine

  Sastanci odriani 27.10, 03.11. i 08.11.2016. godined.o.o. Mostar.

  u prostorijama JP "Autoceste FBiH"

  Ugovorni organ je pokrenuo otvoreni postupak za dostavu ponuda koji se sprovodi u skladu saclanom 25. Zakona o javnim nabavkama. .

  Sastancima prisustvuju svatri dlana komisije imenovane rje5enjem broj: 01-01.3-3227-3/16 S.L. od17.10.2016. godine.

  U skladu sa dlanom 65. Zakona o javnim nabavkama (,,SluZbeni glasnik BiH", broj 39114),dlanom18. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda i clanom 14. Pravilnika ojavnim nabavkama JP,,Autoceste FB|H" d.o.o. Mostar, Komisija dostavlja:

  ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJEN! PONUDAu otvorenom postupku

  a) Naziv i sjediSte ugovornog organa: JP "Autoceste FB|H" d.o.o. Mostar;b) Predmet nabavke: lsporuka roba: ,,NabavkaHfZ opreme";c) Evidencijski broj nabavke: 01-01 .3-3227116 S.L. od 27.09.2016. godine;d) Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak;e) Broj obavjeStenja o nabavci sa Portala javnih nabavki: 266-1-1-282-3-87116 objavljeno na

  Portalu javnih nabavki dana 03.10.2016. godine;f) Datum po6etka pregleda i ocjene ponuda: Komisija je podela da pregleda ponude

  27.10.2016. godine;g) Naziv i sjediSte svih ponudada, prema redoslijedu zaprimanja ponuda:

  1. 'BOSNAMED" d.o.o. Sarajevo, koji je ponudio cijenu u vrijednosti od 224.000,00 KM sauradunatim PDV-om i

  2. .FlRlNG'd.o.o. Visoko, kojije ponudio cijenu u vrijednostiod2Q3.244,79 KM sa uradunatimPDV-om;

  h) Prikaz prihvatljivosti ponuda prema obliku, sadrZaju i potpunosti iz zapisnika saotvaranja ponuda:1. Ponudac "BOSNAMED" d.o.o. Sarajevo je preuzeo tendersku dokumentaciju preko sistema

  "E-nabavke". Ponuda ponuda6a .BOSNAMED" d.o.o. Sarajevo je uredno zapakovana,obrasci 6itko popunjeni, cijena bez PDV-a uporedena u obrascima Aneks 2 i Aneks 3napisana u razli6itim iznosima, te je u Zapisnik o otvaranju ponuda unesena cijena bezPDV-a iz Obrasca za cijenu ponude - Aneks 3.

  Sjediste u Mostaru: Ul Braee FejiG bb,88000 Mostar, TelUred u Sarajevu: Ul. Dubrovaaka 6, 7100O Saralevo, Tel

  2. Ponudainabavke".

  'FlRlNG" d.o.o. VisokoPonuda ponudaca

  tenderskuMostar je

  dokumentacije preko sistema "E-uredno zapakovana, obrasci ditko

  lDbroj 4227691540005 PDVbroJ 227691540005Transakcijski raaun: Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo,glavna filijala Mostar I 510200062470038

  Oepozitni radun: Federalna taksa za koriStenje autoceste1610200062470232 i Naknada za koriStenje cestovnog zemljiSta

 • 2t9

  popunjeni, cijena bez PDV-a uporedena u obrascima Aneks 2 i Aneks 3, identicna u obaobrasca.

  i) Procijenjena vrijednost nabavke: 230.000,00 KM bez uradunatog PDV-a;j) Analitidki prikaz traZenih i dostavljenih dokumenata na osnovu koji se utvrduje postoje li

  razlozi isklj uEenja pon udada :

  R.B.

  ANALIZA, PREGLED IOCJENA PONUDA NAZIV PONUDAEA

  ,,Nabavka HTZ oprema",,Bosnamed"

  d.o.o.Saraievo

  ,,Firing"d.o.o.

  Visoko

  a. Kvalifikacioni uvjeti (uvjeUdokaz):

  1.

  Li6na sposobnost.Uvjet: U skladu sa clanom 45. Zakona, ponuda ce biti odbijena ako je ponuda6:a) u krividnom postupku osuden pravosnaZnom presudom za krivicna djelaorganizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa va2ecimpropisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;b) pod stecajem ili je predmet stecajnog postupka, osim u slucaju postojanjavaiece odluke o potvrdi stecajnog plana ili je predmet postupka likvidacije,odnosno u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa va2ecimpropisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;c) ntje ispunio obaveze u vezi s placanjem penzionog i invalidskog osiguranja izdravstvenog osiguranja, u skladu sa va2ecim propisima u Bosni i Hercegovini ili uzemlji u kojoj je registrovan;d) nije ispunio obaveze u vezi s placanjem direktnih i indirektnih poreza u skladusa vaZecim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan.;

  a) Dokaz: U svrhu ispunjavanja uslova iz prethodne tacke ponudadi trebajudostaviti lzjavu ovjerenu kod nadleZnog organa (organ uprave ili notar) da se nanjih ne odnose slucajevi definisani tackom 7.1.1 od a) do d) tenderskedokumentacije. lzjava se dostavlja u formi utvrdenoj Aneksom 5 tenderskedokumentacije;

  + +

  2.

  -pravo ponudada na obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sapredmetom nabavke, u skladu sa dlanom 46. zakona i/ili da su registrirani zaobavljanje predmetne djelatnosti u relevantnim profesionalnim ili trgovackimregistrima;

  -u svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu saelanom 46. Zakona, ponudad mora dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajucemprofesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registriran ili da obezbijediposebnu izjavu ili potvrdu nadle2nog organa kojom dokazuje njegovo pravo daobavlja profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke.Dostavljeni dokazi se priznaju, bezobzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazikojise dostavljaju moraju biti originali iliovjerene kopije;

  + +

  3.

  - tehni6ku i profesionalnu sposobnost u skladu sa dlanom 49. Zakona:a) da ponudad posjeduje uspjeSno iskustvo u svojstvu ugovarada

  (samostalno ili kao dlan grupe ponudaca) u realiziranju najmanje 3 (tri) ili 4(detiri) ugovora, 6iji je karakter i obim isti ili slidan robama koje su predmetnabavke u zbirnom iznosu od minimalno 80.000,00 KM u prethodne trigodine;

  b) da je proizvoda6 opreme certificiran prema ISO standardu 900'l:2008(verzija 2008 ili kasnije) ili ekvivalent;

  c) da ce ponudac obezbijediti besplatan servis opreme za sve modele;d) da su ponudeni proizvodi (svi proizvodi navedeni u Tehnidkoj specifikaciji- Aneks 11); originalni, novoproizvedeni I (prve) kvalitete uskladeni satraZenim tehni6kim karakteristikama, normama i standardima, sve prematehnickim karakteristikama datim u Tehnickoj specifikaciji predmetne nabave- Aneks 1 1;

  e) da ponudae prihvata postupak kontrole robe sloZenije vrste ili robe kojaizuzetno treba da sluZi nekoj posebnoj svrsi, koju sprovodi Naruditelj ili unjegovo ime nadle2na institucija, a koja se odnosi na provjeru kontrolekvaliteta isporueene robe;

  U svrhu dokazivanja tehniCke i profesionalne sposobnosti ponudac je duZandostaviti:a)spisak uspje5no izvr5enih ugovora o isporudenim robama koje su predmet

  nabavke (htz oprema) u posljednje 3 (tri) qodine, ili od datuma reqistraciie, + +

 • 3/9

  odnosno poaetka poslovanja, ako je ponudad registriran, odnosno poceo da radiprije manje od tri godine.

  Uz spisak izvrSenih ugovora ponudad je duZan dostaviti 3 (tri) ili 4 (6etiri) potvrdeza isporucenu htz opremu, koju su izdali krajnji korisnici - narucitelji roba uzbirnoj vrijednosti od 80.000,00 KM, a koja obavezno sadrZi naziv i sjedi5teugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet ugovora, vrijednostisporucenih roba, vrijeme i mjesto izvr5enja ugovora i navode o urednoizvrSenom ugovoru. U sludaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga nemoZe dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, vaZi izjava ponudada ouredno izvr5enom ugovoru, uz predocenje dokaza o udinjenim poku5ajima da setakva potvrda obezbjedi;

  b) kopija potvrde/uvjerenja/certifikata da je proizvodad opreme certificiran u skladusa jednim od sistema upravljanja kvalitetom prema ISO standardu 9001 :2008(verzija 2008 ili kasnija) ili ekvivalentan izdatu od nezavisne ovla5tene institucije,

  c) lzjava ponudaca da ce omoguciti besplatan servis (eventualnu popravku) odjecesa originalnim materijalima, od kojih je izgraden proizvod, za sve ponudenemodele u slucaju eventualnih fizickih o5tecenja (pocijepano, izgoreno ili popucaliSav, otkinut driker, pokvaren ferSlus) u roku od 2448 sati zavisno od

  'stepena

  o5tecenja tokom cijelog trajanja ugovora;

  d)- opise i fotografije (originale ili kopije kataloga), obavijesti o proizvodu(deklaracija proizvoda: trgovacka marka (naziv proizvoda6a), tvornidka oznakatipa (model) opreme, oznaka velidine, oznaka standarda, kategorija razineza5titnog djelovanja, godinu proizvodnje, te upute o odrZavanju) svih proizvoda(navedenih u Tehniekoj specifikaciji predmetne nabave - Aneks 11), a ciju jevjerodostojnost ponudac duZan potvrditi ako to ugovorni organ zahtijeva.Ponudac treba dostaviti kopiju deklaracije proizvoda (npr. etiketa, privjesnica ilisl.). U slucaju da je deklaracija otisnuta nalu materijalu, tada ponudac mo2edostaviti prijepis teksta deklaracije ovjeren potpisom ponuda6a. U slucaju izboraponudaca za zakljulivanje ugovora, ta6nost prijepisa utvrdit ce se s originalnomdeklaracijom na proizvodu.

  Potrebno je oznaciti ponudeni proizvod i tehnicke karakteristike radi lakseusporedbe,- vaieei dokumenti (uvjerenja/potvrde/certifikate ili izvjeStaji ili lzjave o sukladnosti

  gotovog proizvoda) o ispitivanju izdati od strane ovlastene institucije (nadleZniinstituti ili priznata tijela po zakonima zemlje u kojoj je ponudac registriran) sakompletnim pratecim testnim izvjestajem direktno povezanim za dostavljenidokument. Tra2eni dokumenti moraju predstavljati najrelevantniji dokaz oispitivanju tehnickih karakteristika opreme iz kojih je vidljivo da opremazadovoljava zahtjeve traZenog standarda. Ako se radi o dokumentima koji su nanekom drugom jeziku, oni moraju biti dostavljeni sa zvanicnim prevodom(ovlaStenog sudskog tumaca) na jedan od sluZbenih jezika u BIH;

  e) lzjava ponudaca da prihvata postupak kontrole robe slozenije vrste ili robe kojaizuzetno treba da sluzi nekoj posebnoj svrsi, koju sprovodi ugovorni organ ili unjegovo ime nadlezna institucija, a koja se odnosi na provjeru kontrole kvalitetaisporu6ene robe;Napomena: Ponudac, sa kojim se zakljudi ugovor, je obavezan uz svaku isporukusredsfava i opreme piloZiti lzvjeStaj o ispitivanju izdat od nadleine institucije (ililzjavu o sukladnosti - Aneks 12 za opremu iz Tabele 4 - Zastitna odjeca, obuca ioprema za vatrogasce) prema vaiecim propisima, kao i Upute za upotrebu,eiS6enje i odrZavanje na jednom od sluibenih jezika u BIH;

  Napomena: Ponudae mo1e u ponudi naznaiiti da raspolaze kapacitetima drugihsubjekata, bez obzira na pravnu pirodu odnosa koji s njima ima. u tom stu6aju,mora dokazati da ce na raspolaganju imati potrebne resurse nuine za izvrsenjeugovora (obostrano potpisanim ugovorom, sporazumom, izjavom iti st. iz kojih 6enedvojbeno biti jasno da su navedeni resursi stavtjeni na raspolaganje ponudaiu).Dokumente potpisuje zakonski zastupnik za predstavljanje ponudaia (naveden ulzvodu iz sudskog registra ili Rjesenju o registraciji) i oujerava peiatom. ukolikolziavu potpisuje osoba koja nije upisana u registar kao ovlastena za zastupanje ipredstavljanje ponudaia, potrebno je uz ponudu dostaviti ovlastenje/punomo1 zapotpisivanje.

  Ponudad je duzan dostaviti u sastavu ponude originale ili ovjerene kopijedokumenata (ta6ka a.) kojim dokazuje tehnidku i profesionalnu sposobnost.Za dokaziuanje tehnicke i profesionalne sposobnosti navedene pod tackama b) doe) ponudac dostavlja originalne lzjave, obi6ne kopije potvrda/uvjerenja/certifikata isl. originale ili kopije prospekata/kataloga/uputstava proizvodada, a 6ijuvjerodostojnost je ponudad duZan potvrditi ako to Narucitelj bude zahtijevao odnjega.

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  &

 • 4t9

  b. lspunjenost uvjeta u pogledu dostavljanja svih potrebnih dokumenata prema sadriaju ponude:

  1Pravilno popunjen obrazac za ponudu koji je dat u Aneksu 2 tenderskedokumentacije, odnosno obrazac koji sadrZi sve elemente definisane Aneksom 2;

  + +

  2.Pravilno popunjen obrazac za cijenu ponude koji je dat u formi kao Aneks 3tenderske dokumentaciie;

  + +

  3. Dostavljena bankarska garancija za ozbiljnost ponude u iznosu od 3.000,00 KM; + +

  4.

  Kvalifikacioni dokumenti predvideni taikom 7. TD:lzjava o ispunjenosti uvjeta iz ilana 45. stav (1) tacke a) do d), u skladu saformom lziave datoi u Aneksu 5;

  + +

  -ovjerene kopije dokumenata kojima ponuda6 dokazuje ispunjenost uvjeta iz clana46. stav (1) do (2) (dokaz o registraciji ponudaia: izvod iz sudskog registra ilirjeSenje o registraciji ili sl.),

  + +

  lzjave i potvrde kojima ponudac dokazuje tehnicku i profesionalnu sposobnost:-(Splsak izvrSenih ugovora, potvrde za 3 ili 4 uspjeSno izvrSena ugovora o isporuciroba u zbimom iznosu od 80.000,00 KM - u skladu s Aneksom 8,-Kopija ceftifikata/potvrde o sistemu upravljanja prema minimalno ISO standardu9001 :2008 (venqa 2008 ili kasnija) ili ekvivalent,-lzjava o besplatnom seryisu,-Katalozi, tehniiki dosjei, prospekti i sliini dokumenti, deklaracije proizvoda, lzjave,uvjerenja/cerlifikatifizjave o uskladenosti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjetatehniike iprofesionalne sposobnosti navedeni u beki 7.4.2 d),-lzjava o pihvatanju postupka kontrole robe sloZenije vrste,lzjava o sukobu interesa el. 52Zakona (Aneks 7)

  ++++

  +l-++

  ++++

  +l-++

  5. Obrazac povjerljivih informacija, u skladu sa Aneksom 4 - ukoliko ih ponudac ima; + +6.

  Potpisan nacrt ugovora - koji je sastavni dio tenderske dokumentacije kaoAneks 6; + +

  7.Parafirana i popunjena u skladu sa ovom TD Tehnidka specifikacija predmetanabavke-Aneks 11; + +

  8.

  U svrhu dokazivanja da ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmanadomaceg ponuda6i su duZni dostaviti:lzjavu kojom potvrduju da najmanje 50% ukupne vrijednosti ponudenih roba imaporijeklo iz BiH. lzjava je data u sklopu Aneksa 2 - Obrazac za dostavljanjeponude zaokru2ivanjem predloZenog stanja ponudada u lzjavi ponudaca, koje seodnosi na preferencijalni tretman, smatrace se da ponudae ne ispunjava uvjete zaprimje!u preferencijalnog tretmana domaceg,

  + +

  9.Ponuda mora biti ovjerena pecatom podnosioca ponude, ako po zakonu drZave ukojoj je sjediSte podnosioca ponude podnosilac ponude ima peeat ili dokaz da pozakonu drZave u kojoj je sjediSte ponudaca podnosilac ponude nema pecat;

  + +

  10

  Ponuda mora biti potpisana od strane odgovorne osobe za predstavljanjeponudaca (navedenom u lzvodu iz sudskog registra, rjesenju o registraciji) iliosobe ovla5tene od strane odgovorne osobe ponuda6a pisanom punomoci zapotpisivanje ponude (u kojem slu6aju se uz ponudu prilale punomoc). punomoc, usludaju grupe ponuda6a mora biti dana od svih ovlastenih osoba za zastupanjedlanova grupeponudaca;

  + +

  11 Popis dokumentacije koja je priloZena uz ponudu + +

  c. Prikaz prihvatljivosti ponuda prema obliku, sadriaju i potpunosti i ostalih uvjeta iz tenderske dokumentacije

  1 Uvezana u cjelinu /knjiga, obezbjedena jemstvenikom/ + +2 Ponuda napisana neizbrisivom tintom + +

  3. Pravilno numerirana ponuda + +

  4. Ponuda napisana na jednom od sluZbenih jezika u BiH + +5. Dostavljena kopija ponude + +6. lspravke u ponudi + +

  7. Radunske gre5ke

  8. lzmjene/dopune ponude i odustajanje od ponude

  9. lsqunjenost zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabavke i tehnidkih specifikacija

  10 Prihvatljlvost ponude (da/ne) ne ne

  Obja5njenje oznaka: "+" (da, dostavljeno/postoji, pravilno popunjeno) "-" (ne, nije dostavljeno / nepostoji, nije pravilno popunjeno), "n/p" - nije primjenjivo

  d)

 • 5/9

  k) Naziv isjedi5te ponudada koji se iskljuduju zbog neispunjavanja uslova za kvalifikaciju,te obrazloZenje razloga njihovog iskljudenja za svakog ponudada posebno:1. Ponuda ponudada 'BOSNAMED' d.o.o. Sarajevo ispunjava kvalifikacione uvjete lidne

  spososbnosti iz eiana 45. Zakona, kvalifikacione uvjete sposobnosti obavljanjaprofesionalne djelatnosti iz 6lana 46. Zakona i djelomi6no ispunjava uvjete tehnt6ke iprofesionalne sposobnosti iz tlana 49. Zakona:

  PonuClad ispunjava uvjete tehnidke i profesionalne sposobnosti zahtjevane ta6kom 7.4.1 a), b), c), ie), dok uvjete iz tadke d) djelomidno ispunjava.

  Zahtjevani dokazi navedeni u tadki d).- opise ifotografije (originale ili kopije kataloga), obavijesti o proizvodu (deklaracija proizvoda:trgovadka marka (naziv proizvodaia), tvorni1ka oznaka tipa (model) opreme, oznaka veli1ine,oznaka standarda, kategorija razine za1titnog djelovanja, godinu proizvodnje, te upute oodrZavanju) svih proizvoda (navedenih u Tehnidkoi specifikaciii predmetne nabave - Aneks!!, a niiu ie vierodostojnost ponudai duian potvrditi ako to ugovorni organ zahtijeva. Ponudaitreba dostaviti kopiiu deklaraciie proizvoda (npr. etiketa, privjesnica ili sl.). U sluiaju da jedeklaraciia otisnuta na/u materijalu, tada ponudad moie dostaviti prijepis teksta dektaracije ovjerenpotpisom ponudaia. U sluiaju izbora ponudaia za zaktjuiivanje ugovora, tainost prijepisa utvrditie se s originalnom deklaracijom na proizvodu.Potrebno je oznaiiti ponudeni proizvod i tehniike karakteristike radi takie usporedbe,- vaieCi Cokumenti (uvjerenja/potvrde/cefiifikate ili izvjeStaji ili lzjave o sukladnosti gotovog

  proizvoda) o ispitivanju izdati od strane ovlaitene institucije (nadleini instituti ili priznata tijeta pozakonima zemlie u kojoj je ponudai registriran) sa kompletnim prate1im testnim izvieitaiemdir?ktno pou!.gzqnim za dostavlieni dokument. Trazeni dokumintl moraiu- predstavliii

  oprema zadovoliava zahtieve tra1enoo standarda. Ako se radi o dokumentima xoli su mnekom drugom ieziku, oni moraju biti dostavljeni sa zvaniinim prevodom (ovtastenog iudskogtumada) na jedan od sluibenih jezika u BIH;

  Naime, ponudad 'BOSNAMED" d.o.o. Sarajevo nije dokazao da nudi robu koja odgovara tehni6kimkarakteristikama navedenim u Tehni6kim specifikacUama predmetne nabavke - Aneks 11 rD za.) robu pod rednim brojem 1. Plitke zaititne crpele i rednim brqem 2. Duboke zaStitne

  cipele 2 Tabele 1. Radna uniforma za ophodare, gdje je naveo da nudi plitke cipelefirme BALTES Njemadka ,,Sensor Sympatex - sigurnosne cipele katalo5ki broj31941-270, te duboke cipele firme BALTES Njema6ka ,,NAVI BOS" - sigurnosnecipele katalo5ki broj 02971-27O, gdje se iz priloZenih kataloga i certifikata uodavada je dUapazon velidina ponudene obuie izmedu 38-4g, dok je tehnidkimkarakteristikama predvideno ,Utvrdivanje veliiina mora biti omogu1eno putemosnovnog veliiinskog seta od 36-50";

  ) robu pod rednim brojem 1. Plitke zastitne crpele i rednim brojem 2. Duboke za1titnecipele iz Tabele 2. Radna uniforma za elektriiare, gdje je naveo da nudi plitke cipelefirme BALTES Njemadka ,,Sensor Sympatex - sigurnosne cipele kataloiki broj31941-270, te duboke cipete firme BALTES Njemadka ,,NAV| BOS" - sigurnosnecipele katalo6ki brol 02971-270; gdje se iz priloienih kataloga i certifikata uodavada je dijapazon velidina ponutlene obuie izmedu 38-48, dok je tehnidkimkarakteristikama predvideno ,,1.)tvrdivanje veli6ina mora biti omogu6eno putemosnovnog veliiinskog seta od 3tfl";

  } robu pod rednim brojem 5. Radna bluza iz Tabele 2. Radna uniforma za elektriiare,gdje je naveo da nudi radnu bluzu firme Salteks BiH Sifra artikla 0160 gdje se izprilo2ene deklaracue uodava da je radna bluza izradena od 50% pamuka i 50% odPES-a, dok je tehnidkim karakteristikama radne bluze za elektridare predvideno,,radna bluza visoke vidliivosti u skladu sa retrorefeflektirajue im takama proizvedenaod 64,5095 poliestera i 3s9/opamuka o.Syo antistati;na nit,:

  ,p

 • 6/9

  ) robu pod rednim brojem 11 . Kapa iz Tabele 3. Radna vatrogasna uniforma, gd:1e jenaveo da nudi kapu firme Salteks BiH Sifra artikla 009 gdje se iz pnloZenedeklaracije uo6ava da je kapa izradena od 100% pamuka, dok je tehnidkimkarakteristikama kape za vatrogasce predvideno ,,kapa sa ititnikom izradena odtamnoplave tkanine sirovinskog sastava 50ok ee5fianoq pamuka i 50yo poliestera";

  i robu pod rednim brojevima 12, 13, 14, 15, 16 i 17. Oznake funkcija iz Tabele 3.Radna vatrogasna uniforma, gdje .ie ponudad naveo da nudi Oznake funkcija firmeSalteks BiH katalo5ki broj A, B, C, G, E i F, te u sklopu ponude dostavio lzjavu ukojoj navodi da dostavlja fotografiju - uzorak oznake funkcije vatrogasca - vozataPVJ sa osnovnim podacima proizvodada, kao i da ce u skladu sa zahtjevima iz TD-adostaviti sve zahtjevane uzorke u sludaju izbora njihove ponude. Prilo2ena l4avanije potpisana od strane odgovornog predstavnika ponuclada. Dakle, ponuCtad jepropustio da za gore navedene stavke dostavi dokumente trazene tackom 7.4.2 d)gdje je navedeno da se dokazi dostavljaju za sve proizvode navedene u Tehniekimspecifikacijama predmetne nabavke - Aneks 11 TD".;

  Ponuda ponuClada "BOSNAMED" d.o.o. Sarajevo sadr2i iformalno - poravne nedostake:- ponuda6 je u Obrascu za cijenu ponude - Aneks 3 (list 1 1-13. ponude) propustio da popunired za iznos ukupno ( iza Radnu uniformu za ophodare iza Radnu uniformu za elektridare iza Radnu vatrogasnu uniformu iza za5titnu odjecu, obucu iopremu za vatrogasce),

  - ponudae je lzjavi o ispunjenosti uslova iz dlana 45. (Aneks 5) i Pismena ilava iz dlana 52.Zakona (Aneks 7) prekri2io u,,Slu2benom glasniku BiH" broj: te umjesto broja Sluibenogglasnika BiH broj 75116 upisao JNB;

  - ponuclad.ie prilikom popunjavanja kolone Naziv i tip proizvoda i naziv proizvodaia u stavcl1. Bluza - Tabela 3. Radna vatrogasna uniforma (list 79. Ponude) vr6io ispravku Sifreartikla bez navodenja datuma ispravke sto nije u skladu sa zahtjevom iz rD - kpravke u

  uz navodenie datuma ispravke.shodno gore navedenom ponuda ponudada "BoSNAMED" d.o.o. sarajevo se odbija kaoneprihvatljiva u skladu sa dlanom 68. stav (1) i stav (4) taeka i) Zakona.

  2. Ponuda ponudada "FlRlNG' d.o.o. Visoko ispunjava kvalifikacione uvjete lidnespososbnosti iz 6lana 45. zakona; kvalifikacione uvjete sposobnosti obavljanjaprofesionalne djelatnosti iz 6lana 46. Zakona i djelomidno ispunjava uvjete tehnidke iprofesionalne sposobnosti iz 6lana 49. Zakona:

  Ponudad ispunjava uvjete tehnidke i profesionalne sposobnosti zahtjevane tadkom 7.4.'l a), b), c), ie), dok uvjete iz tadke d) djelomidno ispunjava.

  Naime, ponudad "FlRlNG" d.o.o. Visoko nije dokazao da nudi robu koja odgovara lehnidkimkarakteristikama navedenim u Tehnidkim specifikacijama predmetne nabavke - Aneks j j rD za.

  > robu pod rednim brojem 7. Tabele 1 i Tabele 2 - zaititne rukavice, rednim brojevima9. i '10. Tabele 3. radne rukavice odnosno koZne rukavice Ponuda6 nije naveo nazivi tip (model) proizvoda i naziv proizvodada, Sto je u suprotnosti sa zahtjevom rztadke 6.'l . 1 . TD: Ponudaii su duini u Tehnidkoj specifikaciji predmetneNabavke - Aneks 11 u predvidenoj koloni navesti naziv itip (model) proizvodai naziv proizvodada.....

  ! robu navedenu u Tehnidkim specifikacijama predmetne nabavke - Aneks 11(Tabela 1. Radna uniforma za ophodare za stavku 8. Kaiket, Tabela 2. Radnauniforma za elektriiare za stavke 8. Kaiket ig. Zaititne naoiale iTabela 3. Radnavatrogasna uniforma za stavke g. Radne rukavice, 10. Ko1ne rukavice, 11. Kapa istavke od 12. do 1 8. Oznake funkcija) Ponudad nije dostavio kopiju deklaracijeponudenih proizvoda, kao ni opise i fotografije, Sto je u suprotnosti sa zahtJevimatra2enim ladkom 7.4.2 d) TD gdje je navedeno da se dokazi dostavljaju za sve

 • 7t9

  proizvode navedene u Tehnidkim specifikacijama predmetne nabavke - Aneks 'l 1TD";

  robu pod rednim brojem 1. Plitke zaititne crpele i rednim brojem 2. Duboke za\titnecipele iz Tabele 1. Radna uniforma za ophodare, gdje je naveo da nudi plitke cipelefirme S.C. SIR Safety S.R.L., Rumunija artical 002, te duboke cipele firme S.C. SIRSafety S.R.L., Rumunija arlical 012; kao i pod rednim brojem 8. Cipele iz Tabele 3.Radna vatrogasna uniforma, gdje je naveo da nudi cipele artical 01 firme S.C. SIRSafety S.R.L., Rumunija, gdje se iz prilo2enih dokumenata ne moZe tadno odreditikoii su to artikli 01.002 ili 0'12, te da li su to proizvodi koji odgovaraju modelimaPARANG UK i NEMIRA za koje su dostavl.jeni certifikati. tz pritoZenih certifikatacertifikacUske kuce ICSPM-CS za modele PARANG UK (MODEL 0662 53 SRA) iNEMIRA (MODEL 0420 53 SRA) uo6ava se da je dijapazon velidina ponudeneobu6e izmedu 38-47 (francuske iedinice miere) dok je tehnidkim karaktenstikamapredvideno ,,Utvrdivanje veliiina mora biti omogueeno putem osnovnog veli1inskogseta od 36-50";pod rednim brojem 7. Plitke zaStitne crpele i rednim brojem 2. Duboke zastitnecipele iz Tabele 2. Radna uniforma za elektri1are, gdje je naveo da nudi plitke cipelefirme S.C. SIR Safety S.R.L., Rumunrja artical ,,ZEUS", te duboke cipele firme S.C.SIR Safety S.R.L., Rumunija artical ,,ZEUS 01"; za koje nisu dostavljeni nikakvidokazi; Dostavljeni su lzvje5taji vrzuelne kontrole inspekcijskog tijela EUROINSPEKT d.o.o. p.j.,,real INSPEKT" Saralevo br.983-15/16 ibr.983-16/16 koji seodnose na plitku zastitnu cipelu 505634 Sirn/crna odnosno duboku zastitnu cipeluza elektridare 33616-Apollo dobavljada Saltex d.o.o. Saralevo, tako da Komisijaugovornog tijela nije mogla tadno utvrditi koje cipele ponudad nudi te da li isteodgovaraju tra2enim tehnidkim karakteristikama;pod rednim brojem 11 . Kapa iz Tabele 3. Radna vatrogasna uniforma, gdje je naveoda nudi kapu firme Salteks BiH Sifra artikla OOg za koju nije prilo2ena nikakvadokumentacija, te se za istu ne mo2e utvrditi da li zadovoljava tehni6kekarakteristike iz Tehnidke specifikacile predmetne nabavke - Aneks .l 1,pod rednim brojevima 12, 13, 14, 15, 16, 1l i 18. Oznake funkcija iz Tabete 3.Radna vatrogasna uniforma, gdje je ponudad naveo da nudi Oznake funkcija firmeSalteks BiH za koje nije priloZena nikakva dokumentacija, te se za istu ne moieutvrditi da li zadovoljava tehnidke karakteristike iz Tehnidke specifikaoje predmetnenabavke -Aneks 11;

  Dakle, Ponudad je propustio da za gorc navedene stavke iz Tehnidke specifikacije - Aneks 1 1dostavi dokumente trazene ladkom 7.4.2 d) gdje je navedeno da se dokazi dostavljaju za sveproizvode navedene u Tehnidkim specifikacijama predmetne nabavke - Aneks 1.1 TD;

  Ponuda ponuClada "FlRlNG" d.o.o. Visoko sadrZi iformalno - poravne nedostake:- ponuclad je u obrascu za cijenu ponude - Aneks 3 (list 9. ponude) vrsio prepravllanje cifrijedini6ne cijene za stavku 1. i stavku ukupno Radna uniforma za ophodare), bez da su istepotvrdene potpisom ponudada uz navodenje datuma ispravke sto nije u skladu sazahtjevom iz rD - boravke u oonudi moraiu biti izradene na nadin da su vidliive i

  - ponudad je u lzjavi o ispunjenosti uslova iz dlana 45. (Aneks 5) i pismena ilava iz Llana 52.Zakona (Aneks 7) propustio da popuni broj obavjestenja o nabvcr i broj objave u,,Slu2benom glasniku BiH";

  Shodno gore navedenom ponuda ponuda6a ,,FlRlNG,, d.o.o. Visoko se odbija kaoneprihvatljiva u skladu sa dlanom 68. stav (1) i stav (4) ta6ka i) Zakona.

  Podaci o pojaSnjenju ponuda u skladu sa 6lanom 68.stav (3) Zakona:Ni.je tra2eno pojaSnjenje ponuda;

 • 8r9

  mlPodaci o ispravkama, ukoliko su iste uoiene u ponudi ikoje su uradene na naiin da suvidljive (ispravljeni podaci moraju biti vidljivi), potvrdene potpisom ponudada isadatumom izvr5ene ispravke:U ponudama su vrsene ispravke:- u ponudi ponudada "BOSNAMED' d.o.o. Saralevo na nepropisan nacin (list 79. Ponude);- u ponudi ponudaia "FlRlNG' d,o o. Visoko na nepropisan nadin (list g. Ponude), dok suispravke vr6ene u Spisku izvr5enih ugovora - Aneks I (lisl 33. Ponude) izvrSene na zakonskipropisan naein;

  n) Analiza ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabavke itehni6kih specifikacira:Ponude djelomi6no ispunjavaju zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabavke i tehni6kihspecifikacija.

  o) Podaci o ispravkama ra6unskih greiaka u ponudama ako ih je bilo:Prilikom ra6unske kontrole u skladu sa dlanom 17. Uputstva za pripremu modela tenderskedokum€ntacije i ponuda u ponudama nisu uo6ene ra6unske greske.

  p) thziv i efedi:te ponudaia 6ije ponude se odbijaju na oEnovu rezultata pregleda i ocjensponuda te obrazloienie razloga za njihovo odbijanje:- ponuda ponudaaa 'BOSNAMED' d,o.o. Sarajevo se odbija kao neprihvattjiva u skladu sa

  clanom 68. stav (1) i stav (4) tadka i) Zakona,- ponuda ponuclada "FlRlNG'd.o.o. Visoko se odbija kao neprihvatljiva u skladu sa Clanom

  68. 6tav (1 ) i stav (4) taika i) Zakona,,q) Rdozi za odbijanie ponude zbog neprirodno niske cijene: Nrje primjenjivo;r) Andlz. prihvatljivih ponuda prema kritoriju za izbor ponude: Kritenj za dodjelu ugovora Je

  ,najnira ciena". Nema prihvatljivih ponuda;s) Rrqirenje prihvatljivih ponuda proma kriteriju za izbor ponude: Nije primjenjivo;t| ltlziv ponudada s kojim ugovorni organ namjerava zakljutiti ugovor o javnoj nabavci irdei za njegov azbor: Nrje primjenjivo;u) Fodeci o dl,ielu ugovora koii se daje u podugovor i podaci o podizvottadu:

  NF prim,ienjivo;v) Fodrci o provieri najpovoljniieg ponudaea sa kojim ugovorni organ namjerava zaklju6iti

  cgotu o javnoj nabavci: Nije primienjrvo:wlftiitdlog odgovornoj osobi ugovornog org.na za donosenje odluk€ o izboru ili odluke o

  Fm6lcn u, r obrazloierjem:(omisija daje preporuku v,d. direktoru Javnog pr€duze6a "Autoc€st€ Federacije Bosne iHeroegovine' druitvo sa ogranidenom odgovornot6u Mostar da donese Odluku:- da 6e Ponuda ponuda6a "BOSNAMED' d.o.o. Sarajevo odbija kao neprihvatljiva u skladu6a dlanom 68. stav stav (1) i stav (4) ta6ka i) Zakona;- da se Ponuda ponudaia 'FlRlNG' d,o.o, Visoko odbija kao neprihvafljiva u skladu saibnom 68. stav stav (1) i stav (4) tadka i) Zakona;- o poni5tenju postupka javne nabavke za isporuku roba: ,,Nabavka HTZ opreme,,; u skladusa dlanom 69. stav (2) ta6ka d) Zakona, j€r nijedna od primljenih ponuda nije prihvafljiva.

  x) Detum zavrsetka postupka pregl6da i ocjene ponuda: Komisija je zavrsila pregled i ocjenuponuda dana 08.1 1 .20 1 6. godine;

  y) lme i prezime t€ potpis ovlaitenih pr€dstavnika ugovornog organa koji su izvriili pregtedi ocjenu ponuda:

  Netmin BojdiC, 6lan komls lc . i'1 . ,-Za sektolara Komisije imenovanaJe Aida Zeba;

 • 9/9

  Popis priloga uz zapisnik (zahtjevi za pojaSnjenjem i/ili upotpunjavanjem dokumenata iponuda, zahtjevi za dostavom originala ili ovjerenih kopiia traZenih dokumenata,zah_tjevi za prihvatanjem ispravke ra6unske gre5ke, zahtjevi za objainjenjem neprirodnonis-ke cijene, dostavljeni dokumenti, poja6njenja, obja6njenja, prihvaGnje ispravke,mi5ljenje struEne sluibe ugovornog organa ili strudne osobe, i sl.):- Ovaj zapisnik nema priloga.

  cc, v.d. direktor't:-;. ,n Dtl.i t,ff; ,\-t,,,,,r.i* .idj

  VD