ulang kaji B&K

  • View
    162

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of ulang kaji B&K

1. Bimbingan dan Kaunseling a) Huraikan konsep asas bimbingan ? i. Asas Kerahasiaan Segala sesuatu yang dibicarakan klien (peserta didik) kepada konselor (guru pembimbing) tidak boleh disampaikan kepada orang lain, atau lebih-lebih hal atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Asas kerahasiaan ini merupakan asas kunci dalam usaha bimbingan dan konseling. ii. Asas Kesukarelaan Proses bimbingan dan konseling harus berlangsung atas dasar kesukarelaan, baik dari pihak si terbimbing atau klien maupun dari pihak konselor. Klien diharapkan secara sukarela dan rela tanpa ragu-ragu ataupun merasa terpaksa menyampaikan masalah yang dihadapinya serta mengungkapkan segenap fakta, data, dan seluk-beluk berkenaan dengan masalahnya itu kepada konselor. Konselor hendaknya dapat memberikan bantuan dengan tidak terpaksa, atau dengan kata lain konselor memberikan bantuan dengan ikhlas. iii. Asas Keterbukaan Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling sangat diperlukan suasana keterbukaan, baik keterbukaan dari konselor maupun keterbukaan dari klien. Keterbukaan ini bukan hanya sekedar bersedia menerima saran-saran dari luar, tetapi juga diharapkan masing-masing pihak yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah. Individu yang membutuhkan bimbingan diharapkan dapat berbicara sejujur mungkin dan berterus terang tentang dirinya sendiri, sehingga dengan keterbukaan ini penelaahan serta pengkajian berbagai kekuatan dan kelemahan klien dapat dilaksanakan.

iv.

Asas kekinian Asas kekinian juga mengandung pengertian bahawa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Jika diminta bantuan oleh klien atau jelas-jelas terlihat misalnya adanya siswa yang mengalami masalah, maka konselor hendaklah segera memberikan bantuan. Konselor tidak selayaknya menunda-nunda memberi bantuan dengan berbagai dalih. Konselor harus mendahulukan kepentingan klien daripada yang lain-lain. Jika dia benar-benar memiliki alasan yang kuat untuk tidak memberikan batuannya kini, maka konselor harus dapat mempertanggungjawabkan bahwa penundaan yang dilakukan itu justru untuk kepentingan klien.

v.

Asas Kemandirian Pelayanan bimbingan dan konseling bertujuan menjadikan klien dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain atau tergantung pada konselor. Individu yang dibimbing setelah dibantu diharapkan dapat mandiri dengan ciri-ciri pokok mampu: a. Mengenal diri sendiri dan lingkungan sebagaimana adanya. b. Menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. c. Mengambil keputusan untuk dan oleh diri sendiri. d. Mengarahkan diri sesuai dengan keputusan itu. e. Mewujudkan diri secara optimal sesuai dengan potensi, minat, dan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Kemandirian dengan ciri-ciri umum di atas haruslah disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan peranan klien dalam kehidupan sehari-hari. Kemandirian sebagai hasil konseling menjadi arah dari keseluruhan proses konseling dan hal itu disadari baik oleh konselor maupun klien.

b) Nyatakan tiga perbezaan antara kauseling dan psikoterapi ? Kaunseling Objektif kaunseling ialah membantu individu mengatasi masalah pertumbuhankendiri "personel growth" pada bila-bila masa ke arah mencapai perkembangankekuatan optimum yang ada pada dirinya. membantu individu mengatasi kebuntuan / kekusutan fikiran untuk meneruskan kehidupan dengan lebih tenteram. jangka masa kurang dari 6 bulan dilakukan secara "outpatient" Psikoterapi Objektif psikoterapi ialah menyelesaikan masalah perubahan "reconstructive" dalam seorang individu. pemulihan "penyakit mental" jangka masa 6 bulan hingga 2 tahun dilakukan secara "outpatient" dan "inpatient" c) Huraikan i. lima matlamat kaunseling dengan memberikan

contoh-contoh yang sesuai ? Memudahkan perubahan tingkah laku positif Contoh : Ali (seorang guru) tanpa disedarinya selalu memberi respon yang negative seperti menyindir pelajar yang memberikan jawapan yang salah dalam kelas. Tingkah laku Ali menyebabkan pelajarnya enggan berinteraksi dengannya dalam kelas. Ini menimbulkan masalah dan menggangu keberkesanan pengajaran. Dengan sesi kaunseling, Ali dapat mengenal pasti masalah sebenar dan kaunselor boleh membantu Ali mengubah tingkah lakunya, iaitu Ali sepatutnya memberi sokongan kepada pelajar yang berinteraksi dengannya dan membimbing mereka, walaupun jawapan yang diberikan adalah salah. ii. Meningkatkan keupayaan klien untuk memulakan dan meneruskan

perhubungan. Contoh : apabila Mona, seorang guru ditegur oleh pengetuanya, Mona marah dan enggan mendengar apa yang dikatakan, lalu menyebabkan putus aliran komunikasi antara keduanya. Mona menganggap teguran itu adalah sesuatu ktirikan. Kaunselor boleh membantu Mona untuk berhubung dengan lebih baik dengan pengetuanya apabila ditegur, Mona dibantu untuk bereaksi secara negative tetapi secara rasional dengan mendengar secara tenang sebarang teguran dan mengambil apa yang positif untuk dirinya. iii. Membantu keberkesanan klien mengurus diri Contoh : Ahmad sentiasa dikritik apabila gagal dalam mata pelajaran. Akibatnya, Ahmad menjadi malas mencuba dan selalu ponteng kelas. Perangai ini terbawa kea lam pekerjaan. Ahmad selalu datang lambat dan malas mencuba sesuatu baru. Kaunselor dapat membantu Ahmadmengurus dirinya dengan lebih berkesan dan meningkatkan imej kendirinya. iv. Menggalakkan proses membuat keputusan Contoh : Ah Kau berasa tidak puas hati dan tertekan dalam pekerjaannya. Dia takut untuk membuat sebarang perubahan. Kaunselor dapat menolong Ah Kau mencari punca perasaan tidak puas hatinya dan mencungkil nilai hidupnya. Kaunselor juga dapat membantu Ah Kau mencari dan menganggar risiko pelbagai alternative seperti menukar jabatan, berbincang dengan majikannya atau menukar kerja. v. Membantu perkembangan dan pencapaian potensi klien Contoh : Indra mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang pelakon. Indra berasa tertekan apabila dia asyik gugup dan takut semasa berdiri di depan khalayak ramai. Ini membantutkan cita-citanya. Seorang kaunselor boleh membantu Indra berasa selesa apabila berdiri di depan khalayak ramai dan secara tidak langsung

mencapai cita-citanya sebagai seorang pelakon. d) Jelaskan lima prinsip bimbingan dan kaunseling ? i. Bimbingan Untuk semua pelajar Satu sistem tanggungjawab bersama. Mengutamakan perkembangan individu. Berasaskan proses perlakuan individu-Walaupun buat secara kelompok besar namun kita kene tahu apa kehendak mereka. Proses berterusan. ii. Kaunseling kaunseling diberi kepada org normal yang sedang menghadapi kecelaruan dan kerunsingan. Hubungan interaksi antara kaunselor dan klien berasaskan kemesraan dan kepercayaan. Kepercayaan adalah faktor penting. Kaunselor membantu klien untuk membuat keputusan, Kaunselor tidak mebat pilihan atau keputusan.Kaunselor ibarat tochlight Kanselor percaya sesorang itu haruslah mempunya peluang ntuk memilihmatlamat hidup dan bebas dala mencapai matlamat hidup. Orientasi kaunseling haruslah ke arah bekerjasama dan bukannya paksaan. Kaunselor menggunakan suatu kaedah dan pendekatan berasaskan teori-teori dalam kaunseling. Kaunseling mestilah berasaskan etika kaunseling yang baik. e) Nyatakan lima kepentingan bimbingan dan kaunseling untuk murid ? i. ii. mengenal dan melaksanakan tujuan hidupnya serta merumuskan rencana hidup yang didasarkan atas tujuan itu; mengenal dan memahami kebutuhannya secara realistis

iii. iv. v. vi. vii.

mengenal dan menanggulangi kesulitan-kesulitan sendiri mengenal dan mengembangkan kemampuannya secara optimal menggunakan kemampuannya untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan umum dalam kehidupan bersama menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan di dalam lingkungannya mengembangkan segala yang dimilikinya secara tepat dan teratur, sesuai dengan tugas perkembangannya sampai batas optimal.

2. i.

Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling a. Jelaskan tiga jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Inventori, taksiran dan rekod Inventori: pengumpulan maklumat mengenai kanak-kanak secara keseluruhan, dank lien secara spesifik. Taksiran: usaha guru b&k untuk menganalisis dan menggunakan pelbagai jenis data murid termasuk peribadi, psikologikal dan social yang diperoleh daripada pelbagai jenis inventori di atas. Taksiran yang dibuat boleh berbentuk objektif atau subjektif. Bertujuan untuk membantu individu lebih memahami dirinya. Buku rekod perkhidmatan b&k Rekod sesi b&k Rekod program b&k

Rekod: ii.

Rujuk rujukan b&k kanak-kanak m/s 45

Bimbingan Perkembangan peribadi dan social Perkembangan akademik Perkembangan kerjaya

iii.

Kaunseling Kaunseling individu Satu proses interaksi yang memudahkan pemahaman bermakna di antara diri dengan alam sekitar dan menghasilkan pencapaian matlamat serta nilai-nilai untuk tingkah laku masa hadapan.(Shertzer & Stone, 1981)

Kaunseling kelompok Proses social tentang masalah perkembangan dan sikap para pelajar di bawah keadaan terkawal. Isi kandungan merangkumi keperluan dan minat bersama pelajar (C.A. Mahler & E. Caldwell).

Sebagai proses mencari alternative untuk membantu sekumpulan pelajar yang menghadapi masalah serupa sama ada dalam bidang akademik atau social. Klien terdiri daripada tiga kategori iaitu:Sukarela Dijemput Dirujuk

iv.

Penempatan dan tindakan susulan Membantu pelajar membuat keputusan mengenai aliran persekolahan. Penempatan melibatkan taksiran kanak-kanak, perkhidmatan maklumat, dan bantuan kaunseling yang relevan dengan pilihan mereka. Tindakan susulan pula melibatkan perancangan yang sistematik bagi mengekalkan hubungan dengan bekas murid.

v.

Konsultasi dan rujukan Perjumpaan bersama ibu bapa. Rundingcara dengan guru

vi.

Membina kolaborasi antara guru b&k, ibu bapa dan guru Membincangkan isu-isu berkaitan pelajar

Penilaian Penilaian program membuktikan seja