Click here to load reader

ULUSLARARASI BALKAN KONGRESĐ (INTERNATIONAL BALKAN · PDF file 2015-02-05 · 1 ULUSLARARASI BALKAN KONGRESĐ (INTERNATIONAL BALKAN CONGRESS) “21’inci Yüzyılda Uluslararası

 • View
  15

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of ULUSLARARASI BALKAN KONGRESĐ (INTERNATIONAL BALKAN · PDF file 2015-02-05 · 1...

 • 1

  ULUSLARARASI BALKAN KONGRESĐ (INTERNATIONAL BALKAN CONGRESS)

  “21’inci Yüzyılda Uluslararası Örgütlerin Güvenlik Yaklaşımları

  ve Balkanlar’ın Güvenliği”

  (Security Approaches of International Organizations in the 21st Century and

  Security of the Balkans)

  28-29 Nisan (April) 2011 Kocaeli – Türkiye

  Editör/Editor Prof. Dr. Hasret Çomak

  Yrd. Doç. Dr. Caner Sancaktar

 • 2

  ĐÇĐNDEKĐLER Düzenleyenler………………………………………………………………………...6 Bilim Kurulu………………………………………………………………………….8 Kongre Programı……………………………………………………………………...9 Önsöz………………………………………………………………………………..15 Preface……………………………………………………………………………….17 Açılış Konuşması …………………………………………………………………...19 21. Yüzyılda Yeni Güvenlik Anlayışları ve Yaklaşımları…………………………..21 Atilla Sandıklı, Bilgehan Emeklier 21. Yüzyılda BM, NATO, AB ve AGĐT’in Balkanlar’daki Güvenlik Yaklaşımı: Güvenlik Yönetişimi………………………………………………………………...42 Burak Tangör The Securitization Theory Application in Kosovo.....................................................61 Erdoan Shipoli The Contribution of Turkish-Serbian Relations towards Improving Security in the Western Balkans…………………………………………………………………….74 Athina Tesfa-Yohannes Tackling Ex-Yugoslav Ethno-political Dilemmas: The Cases of Kosovo and Vojvodin…………………………………………………………………………….85 Adrian Pop, Ragıp Gökçel Minority Education for Kosovo’s Turks: Faced with Poor Education and Near-Total Exclusion from Kosovo’s Society…………………………………………………..96 Gordana Bozic A Dream Hoped for but not to Be Realized: Albanian Opinions on the Merger of Natural Albanian Territories.....................................................................................102 Ramadan Çipuri Bosnian Political Stalemate: 2010 Elections and Aftermath....................................122 Murat Önsoy Bulgaristan Türklerinin Hakları ve Demokrasi Döneminde Bulgaristan Türkleri (1989 ve Sonrası)…………………………………………………………………..139 Erhan Vatansever The Impact of Ukraine-Macedonia Free Trade Agreement on Bilateral Economic Cooperation and Lessons Learned…………………………………………………150 Valeriy Kokot

 • 3

  China and the Balkans..............................................................................................157 Marius Dumitru Badea 2000’li Yıllarda Rusya’nın Balkanlar Politikası: “Elveda Rumeli”?.......................162 Vügar Đmanov Kosova Meselesi ve Çin’in Tutumu……………………………………………….169 Fatma Çoban Soğuk Savaş Sonrası ABD’nin Balkanlar Stratejisi……………………………….176 Göktürk Tüysüzoğlu Türkiye’nin Teknolojik Gelişimi ve Bölgesel Đşbirliği Đnisiyatifi…………………185 M. Oktay Alnıak Eski Türk Basınında Balkanlarda Çıkan Türkçe Vilayet Gazeteleri………………198 Nebahat Akgün Çomak Bosna-Hersek Đç Savaşında Đran…………………………………………………...210 Zafer Yıldırım The Impact of the Conflict in Bosnia and Herzegovina on the “Principle of Multilateralism”: The Case of the Contact Group…………………………………216 Gökçen Yavaş Eski Yugoslavya Coğrafyasında Kalıcı Barış Üzerine: Homojenleşme-Heterojen Kalma Paradoksu…………………………………………………………………..230 Muharrem Gürkaynak Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uygulamaları………………...237 Arda Özkan Türkiye’ye Komşu Balkan Ülkeleri ile Ekonomik Đşbirliği ve Yatırım Đmkanları: Yunanistan ve Bulgaristan Örneği…………………………………………………250 Selim Bekçioğlu, Gülşah Sezen, Umut Tolga Gümüş Balkanlarda Jeopolitik Bölünmeler ve Türkiye……………………………………275 Nadire Filiz Đrge Türkiye – Yunanistan Đlişkilerinde Güvenlik Söylemi: Tarihsel Paradokstan Alternatif Söylemlere Çıkarımlar……………………………………………………………..298 Soner Karagül, Ceyhun Çiçekçi Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Bulgaristan Đlişkileri……………………………….315 Buket Önal Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Geleneksel ve Yeni Güvenlik Politikası Açısından Yunanistan’a Yaklaşımının Karşılaştırmalı Analizi……………………………….328 Abdullah Torun

 • 4

  Dönüşüm Sonrası Balkan Ülkelerinde Gelişen Uluslararası Halkla Đlişkiler (Slovenya ve Sırbistan Örnekleri)……………………………………………………………..336 Elgiz Yılmaz, Zeynep Güney 1989 Zorunlu Göçü ve Göçmenlerin Sosyal Entegrasyonu: Tekirdağ’daki Bulgaristan Göçmenleri Üzerine Bir Çalışma……………………………………..354 N. Aslı Şirin Balkanlar’da Aşırı Milliyetçilik: Bölgesel Đşbirliğine Engel………………………372 Caner Sancaktar Emerging Strategic Importance of H2S of Black Sea Among the Black Sea Neighbours Balkan Countries and Turkey…………………………………………391 Ayşe Nilgün Akın, Pelin Bolat, M. Oktay Alnıak Energy Supply Security in the Balkans……………………………………………400 Sasa Peric Balkanlarda Enerji Arz Güvenliği, Enerji Çeşitliliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları………………………………………………………………………….403 Koray Ülgen, Sibel Akova Accommodating Energy Security in the Balkans.....................................................418 Didem Ekinci Balkanlar’da Enerji Diplomasisi…………………………………………………...430 Neslişah Yaşar Balkanlarda Enerji Arz Güvenliği ve Enerji Stratejilerinin Belirlenmesinde Rol Oynayacak Talep Tahmini…………………………………………………………440 Gönül Küçükyörü, Gülşah Sezen, Gülizar Seda Çorak European Union and Kosovo Issue: From a Peripheral Role to Central Stage?.......454 Birgül Demirtaş Coşkun Avrupa Birliği’nin Gemi ve Liman Güvenliği Düzenlemeleri…………………….474 Hacı Kara The EU Migration and Visa Policy Towards the Western Balkans………………..487 Melike Akkaraca Köse Avrupa Birliği’nin Balkan Politikası Çerçevesinde Balkanlarda Güvenliğin Sağlanması…………………………………………………………………………500 Mehlika Özlem Ultan Dayton Sonrası Bosna-Hersek’te Güvenliğin Sağlanmasında AB’nin Rolü………520 Adnan Seyaz

 • 5

  Türkiye Üzerinden Yunanistan’a ‘Yasadışı Göç’ ve FRONTEX………………….526 Elçin Macar Balkanlardaki Azınlıkların Dini Haklarının Güvenliği Sorunu: Heybeliada Ruhban Okulu Örneği………………………………………………………………………532 Salih Đnci Balkan Savaşları Sonrasında Ortaya Çıkan Göç Hareketlerinin Osmanlı Siyasal ve Sosyal Yaşamına Etkileri…………………………………………………………..543 Tuncay Bilecen Komünizm Dönemi Bulgaristan Türklerine Uygulanan Asimilasyon Politikası ve 1989 Göçü………………………………………………………………………….558 Nevin Türker Self Determinasyonun Sınırları: Kosova Örneği…………………………………..564 Đrfan Kaya Ülger Necati Cumalı’nın “Makedonya 1900” ile “Viran Dağlar” Đsimli Eserlerinde Balkan Coğrafyası ve “Güvenlik” Kavramı Ekseninde Đnsan Manzaraları………………..572 Tevfik Sütçü Aynı Coğrafyada Yeralan Bulgaristan Üniversiteleri ile Türkiye’deki Üniversitelerin Bilimsel Açıdan Analizi……………………………………………………………585 Ferit Arktın Security in the Black Sea Region and Regional Organizations……………………590 Aslıhan Anlar Balkanlarda Güvenliğin Sağlanmasında Türkiye’nin Rolü ve Karşılıklı Çıkarlar…………………………………………………………………………….603 Pınar Elbasan, Burak Ş. Şeker

 • 6

  DÜZENLEYENLER

  Onursal Başkanlar

  Prof. Dr. Sedat Laçiner, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü

  Prof. Dr. Enver Duran, Trakya Üniversitesi Rektörü

  Prof. Dr. Mustafa Aykaç, Kırklareli Üniversitesi Rektörü

  Prof. Dr. Osman Şimşek, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü

  Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü

  Doç. Dr. Atilla Sandıklı, BĐLGESAM Başkanı

  Kongre Başkanları

  Prof. Dr. Adnan Orak, Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı

  Prof. Dr. Abdurrahman Fettahoğlu, Kocaeli Üniversitesi ĐĐBF Dekanı

  Prof. Dr. A. Kazım Kirtiş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ĐĐBF Dekanı

  Prof. Dr. Derman Küç

Search related