Click here to load reader

ULUSLARARASI INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SILK WORM · PDF file anlatan, simgeleyen hediyelik eşya tasarımı ve üretimini hedefl emektedir. 2- YARI ŞMAYI DÜZENLEYENLER Yar ışma

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ULUSLARARASI INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SILK WORM · PDF file anlatan, simgeleyen hediyelik...

 • ULUSLARARASI İPEK BÖCEKÇİLİĞİ VE İPEKLİ

  DOKUMALAR SEMPOZYUMU

  INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SILK WORM BREEDING AND WOVEN SILK

  25–28 Ekim 2011 – Alanya/ Antalya / TÜRKİYE

  25 – 28 October 2011 – Alanya / Antalya / TURKEY

  ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI

  & AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

  GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI BÖLÜMÜ

  1

 • ANTALYA 1. DUYURU

  Değerli Katılımcılar,

  İlkçağlardan beri Türkiye üzerinden Doğu ve Batı arasında ticaret malzemesi olarak kullanılan ipek ve ipekli dokumalar aynı zamanda bir kültürel değişimin de aracı olmuştur. İpek böcekçiliği, ipeğin elde edilişi ve ipekli dokumaları tanımak, tanıtmak, giyim-kuşam ve sanat malzemesi olarak kullanmak, istihdam aracı olarak değerlendirmek, bu alanda gayret gösteren ilgili kurum ve kuruluşlarla bilim insanları arasında işbirliğini sağlamak, bilgiyi paylaşmak ve zenginleştirmek amacıyla; Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) tarafından, 25 - 28 Ekim 2011 tarihleri arasında, Alanya’da (Antalya) “İpek Böceği, İpekli Dokumalar ve İstihdam Alanlarının Geliştirilmesi” konusunun ele alınacağı “Uluslararası İpek Böcekçiliği ve İpekli Dokumalar Sempozyumu” düzenlenecektir.

  Sempozyuma katılmayı arzu edenlerin ipek böceği ve ipekli dokumaların geçmişi, günümüzdeki durumu, içinde bulunduğu sorunlar ve çözümüne yönelik teorik ve uyg ulamalı özgün bilimsel çalışmalarını farklı ülkelerden gelen bilim insanlarıyla paylaşmalarını arzu etmekteyiz. Sempozyumda konu sınırlaması bulunmamakla beraber, ipek yolu ve ipek yolunun tanıtımından ziyade, ipek böcekçiliği, ipekli dokumalar ve Alanya ipekçiliğini geliştirme, üretim ve istihdamına yönelik kültürel ve güncel sorunları üzerinde odaklanmaları, hazırlayacakları bildirileri bu çerçeveye uygun olarak sunmaları beklenmektedir.

  Hazırlanacak bildiri başlıkları ve özetleri aşağıda belirtilen internet adresine veya posta yoluyla, en geç “30 Temmuz 2011” tarihine kadar gönderilmelidir. 10 Ağustos 2011 tarihinden itibaren, özetlerin değerlendirilmesinden sonra ikinci duyuru yapılacaktır.

  Katılımcıların konaklama giderleri düzenleme kurulu tarafından karşılanacaktır. Yol masrafl arı katılımcıların kendilerine aittir. Özetlerin değerlendirilmesi sonucunda katılımı uygun görülen bilim insanlarına, ikinci duyuruda konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilecektir.

  Sempozyum Düzenleme Kurulu

  2

 • (FIRST CIRCULAR)

  Since the early ages silk and woven silk have been items of trade between Orient and Occident. These items have also been the tools of cultural change. Akdeniz University - Faculty of Fine Arts - Department of Traditional Turkish Handicrafts, the Atatürk Superior Institute of Language and History – Ataturk Cultural Center, the local administration of Alanya, the municipality of Alanya, Alanya Chamber of Industry and Commerce (ALTSO) and the Association of Tourism Enterprises jointly organize “International Symposium of Silk Worm Breeding and Woven Silk” in Alanya (Antalya / TURKEY) between 25 – 28 October 2011. The objectives of the Symposium are to introduce silk worm, production of silk and woven silk, to use them as materials of clothing and art, to evaluate them as tools of employment, to establish cooperation between the scholars, professionals and institutions working in the fi eld, and to share and enrich knowledge.

  We intend that the participants will share their scholarly studies regarding silk worm, history of silk weavings, their current situation, problems of the fi eld, and their original proposals for theoretical and practical solutions with scholars coming from different countries. Although the Symposium has no limitation of scope, it is expected that the presentations focus on silk worm breeding, woven silk, the development of woven silk in Alanya and current cultural problems concerning production and employment rather than issues like Silk Road and its introduction.

  The Titles and Abstracts of the Presentations should be sent to the given internet address or by post until July 30, 2011. After the evaluation of the abstracts, the Second Circular will be announced starting from August 10, 2011.

  The accommodation expenses of the participants will be covered by the Organizing Committee while the participants will cover their transportation expenses. The authors of the accepted presentations will be informed by the Second Circular.

  Syposium Organizing Committee

  3

 • Düzenleme Kurulu/Organizing Committee Prof. Dr. Osman HORATA Prof. Dr. İsrafi l KURTCEPE Hulusi DOĞAN Prof. Dr. Burhan VARKIVANÇ Hasan SİPAHİOĞLU Kerim AYDOĞAN Gülçin GÜNER Prof. Dr. Bekir DENİZ Prof. Dr. Çetin FIRATLI Yrd. Doç. Öznur AYDIN Yrd. Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU Yrd. Doç. Dr. Abdullah KARAÇAĞ

  Onur Kurulu/Honor Council Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ Prof. Dr. Oktay ASLANAPA Prof. Dr. Halil İNALCIK Prof. Dr. Nejat DİYARBEKİRLİ Prof. Dr. Rüçhan ARIK Prof. Dr. Taciser ONUK Prof. Dr. Gönül ÖNEY Prof. Dr. Nurhan ATASOY Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM Prof. Dr. Zeki ALPAN

  Danışma Kurulu/Advisory Committee Prof. Dr. Kübra ALİYEVA Prof. Dr. Dilek ALPAN Prof. Sibel ARIK Prof. Günay ATALAYER Prof. Şerife ATLIHAN Prof. Dr. Örcün BARIŞTA Prof. Kemal CAN Prof. Dr. Kuandık ERALİN Prof. Dr. Zahide İMER Prof. Dr. Nesrin ÖNLÜ

  Prof. Suhandan ÖZAY Prof. Elvan ÖZKAVRUK ADANIR Prof. İsmail ÖZTÜRK Prof. Dr. Ayten SÜRÜR Prof. Dr. Biret TAVMAN Prof. Aydın UĞURLU Prof. Dr. Ümran ŞAHAN Prof. Esin SARIOĞLU Prof. Dr. Hamdi ÜNAL Prof. Nuray YILMAZ Doç. Dr. Hülya TEZCAN Doç. Dr. Didem ATİŞ ÖZHEKİM Doç. Dr. Valide PAŞAYEVA Yrd. Doç. Dr. Atilla ERDEN Yrd. Doç. Füsun ÖZPULAT Yrd. Doç. Dr. Fikri SALMAN Dr. Sumiyo OKUMURA Sebahattin TÜRKOĞLU

  Koordinatör/Coordinator İmran BABA

  Sempozyum Sekretaryası/Symposium Secretariat Şebnem ERCEBECİ Yrd. Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU Öğr. Gör. Mehmet Ali EROĞLU Arş. Gör. Menekşe SUZAN TEKER Arş. Gör. Ahsen UYSAL

  İletişim Adresi/Communication Address Yrd. Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Kampüs/ Antalya-TÜRKİYE Belgegeçer/Fax: 00 90 242 310 62 13 e-posta e-mail: [email protected]

  4

 • ULUSLARARASI İPEK BÖCEKÇİLİĞİ VE İPEKLİ DOKUMALAR SEMPOZYUMU

  International Symposium of Silk Worm Breeding and Woven Silk 25–28 Ekim 2011 – Alanya

  YAYIN İLKELERİ Yayın dili Türkçedir. Ancak başka dillerde yazılmış makalelere de Türkçe özetleriyle birlikte yer verilebilir. Gönderilecek yazıların akademik dil kullanımıyla ilgili her türlü kusurdan arınmış olması gerekir. Yabancı dildeki yazıların bir anadili konuşurunca kontrol edilmesi önerilir.

  Yazım Kuralları ve Sayfa Düzeni

  • Yazılar A4 boyutunda (29,7 x 21 cm. ) kâğıda, MS Word veya MS Word uyumlu programlarla yazılmalıdır. Yazı karakteri olarak Times New Roman kullanılmalıdır. Yazılar 10 punto ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında üçer cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Özel fontlar kullanılmamalı, transkripsiyon işaretleri varsa, editörlük yapılabilecek şekilde belirtilmelidir.

  • Yazarın adı, soyadı büyük olmak üzere koyu, adresler ise normal harfl erle yazılmalı; yazarın unvanı görev yaptığı kurum, haberleşme ve e-posta adresi ilk sayfanın altında dipnot olarak belirtilmelidir.

  • Yazıların en fazla 250 sözcükten oluşan, 9 puntoyla yazılmış Türkçe ve İngilizce özetler, özetlerin altına da genelden özele doğru en az 4, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir.

  • Yazılara ait fotoğrafl ar yüksek çözünürlükte ve baskı kalitesine uygun bir şekilde gönderilmelidir. Fotoğraf, şekil, grafi k vb. görsel malzeme fi lmi çekilebilecek nitelikte olmalıdır. Fotoğraf, şekil ve grafi kler numaralandırılarak hemen altına alt yazısı ve kaynağı belirtilmelidir.

  • Başlıklar Kalın harfl erle yazılmalıdır. Uzun yazılarda ara başlıkların kullanılması okuyucu açısından yararlıdır. Ana başlıkların, 1.,2., ara başlıklar 1.1.,1.2.,2.1.,2.2., şeklinde numaralandırılması tavsiye edilir.Ana başlıkların tümü (ana bölümleri,kaynaklar ve ekler) Büyük İnce Harfl erle veya daha büyük puntoyla Kalın Küçük Harfl erle yazılmalıdır. Ara ve alt başlıkların ise sadece ilk harfl eri büyük yazılmalıdır.

  • Metin içindeki vurgulanması gereken ifadeler, eğik harfl erle gösterilir, kalın karakter kullanılmaz. Hem eğik hem kalın veya hem eğik hem ‘’ tırnak ‘’ içinde vermek gibi çifte vurgulama yapılması uygun değildir.

  • Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilir. Alıntılar 5 satırdan fazla olduğunda, paragraf girintisinden bir cm. içeriden başlatılmalı ve bir punto küçük yazılmalıdır.

  • Yazımda, özel durumlar dışında, TDK Yazım Kılavuzu esas alınır.

  5

 • Kaynak Gösterim