Umetniška gimnazija – glasbena smer - Portal MIZŠ Grand method; Ernest S. Williams, Complete Modern Method; Ujfalusi Pehl Perlaki, Tubaiskola; Otto Langey, The Bass;

Embed Size (px)

Text of Umetniška gimnazija – glasbena smer - Portal MIZŠ Grand method; Ernest S. Williams, Complete...

 • Umetnika gimnazija glasbena smer

  Modul B: petje intrument

  Posodobljeni uni nart

  TUBA

  OBVEZNI PREDMET

  420 ur

 • 2

  Posodobljeni uni nart

  TUBA

  Obvezni predmet (420 ur)

  Posodobljeni uni nart so pripravili:

  Predsednik predmetne skupine:

  Igor Krivokapi, prof., Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

  lana:

  Damjan Jure, prof., Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

  doc. Darko Roker, Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo

  Vodja in koordinator predmetnih skupin za trobento, rog, pozavno, tubo in tolkala:

  Zdravko Hribar, prof.

  Vodja podrone skupine za glasbeno olstvo:

  dr. Dimitrij Beuermann, Zavod RS za olstvo

  Recenzenta:

  izr. prof., Botjan Lipovek, Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo

  mag. Franc ugelj, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

  Izdala: Ministrstvo za izobraevanje, znanost, kulturo in port, Zavod RS za olstvo

  Za ministrstvo: dr. iga Turk

  Za zavod: mag. Gregor Mohori

  Uredili: izr. prof., mag. Ivan Florjanc, Marija Gregorc, prof. in mag. Toma Faganel

  Jezikovni pregled: Lea Lehner

  Objava na spletnem naslovu: http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odrasli

  h/srednjesolsko_izobrazevanje/srednjesolski_izobrazevalni_programi/

  Prva izdaja

  Ljubljana, 2012

  CIP - Kataloni zapis o publikaciji

  Narodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana

  37.091.214:780.646.4(0.034.2)

  KRIVOKAPI, Igor

  Posodobljeni uni nart. Tuba [Elektronski vir] : obvezni predmet : 420 ur / [pripravili Igor Krivokapi,

  Damjan Jure, Darko Roker]. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za izobraevanje, znanost, kulturo in port

  : Zavod RS za olstvo, 2012. - (Umetnika gimnazija - glasbena smer. Modul B, Petje - intrument)

  ISBN 978-961-03-0106-6 (pdf, Zavod RS za olstvo)

  1. Gl. stv. nasl. 2. Jure, Damjan 3. Roker, Darko

  265652224

  Posodobljeni uni nart za predmet tuba je pripravila predmetna skupina za posodabljanje unega

  narta za tubo. Pri posodabljanju je izhajala iz unega narta za predmet tuba, doloenega na 15. seji

  Strokovnega sveta RS za splono izobraevanje, 7. 5. 1998. Posodobljeni uni nart je posledica

  sprememb in novosti v pedagoki praksi na podroju intrumentalnega pouka.

  Posodobljeni uni nart je Strokovni svet RS za splono izobraevanje doloil na 154. seji 24.

  januarja 2013.

  http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/srednjesolski_izobrazevalni_programi/http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/srednjesolski_izobrazevalni_programi/

 • 3

  VSEBINA:

  1 OPREDELITEV PREDMETA ........................................................................................... 4

  2 SPLONI CILJI .................................................................................................................. 5

  3 OPERATIVNI CILJI IN VSEBINE ................................................................................... 7

  4 STANDARDI ZNANJA IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA ............................. 14

  5 DIDAKTINA PRIPOROILA ...................................................................................... 16

  5.1 Preverjanje in ocenjevanje znanja ............................................................................. 17

  5.2 Medpredmetne povezave........................................................................................... 18

  6 MATERIALNI POGOJI................................................................................................... 19

  7 ZNANJA IZVAJALCEV ................................................................................................. 19

 • 4

  1 OPREDELITEV PREDMETA

  Predmet tuba opredeljujejo in zamejujejo graditeljske znailnosti obravnavanih glasbil, ki

  posledino pogojujejo tako zvone zakonitosti kot tudi pristop k pouevanju. Stoiasta

  (konina) oblika glavne cevi je zagotovo bistvena znailnost in skupni imenovalec, ki

  obenem s precej nedavnim nastankom druin tovrstnih trobil ter njihovo uporabo v glasbi,

  tvorijo zelo obiren zvoni blok v tevilnih zasedbah, kjer se na poklicni ravni pojavljajo

  kadrovske potrebe po njih v vseh glasovnih razliicah. Ob stoiasti obliki glavne cevi je za

  na predmet obravnave znailen tudi sorazmerno irok ali celo skrajno irok zaetni in

  vmesni premer glavne cevi ter posledino zelo iroki in globoki kotlasti ustniki. Vsa glasbila

  so e od samega nastanka opremljena z ventili. Ker se zaradi zvonih znailnosti njihove

  gradnje na vsa z lahkoto izvaja tudi prvi alikvotni ton (in ostali pedalni toni), se za nemoteno

  izvajanje vseh tonov v oktavi do naslednjega alikvota pogosto opremljena bodisi s

  tiriventilnim kompezacijskim sistemom ali s petimi in ve ventili. Pravkar navedeno

  opredeljuje smernice pouevanja predmeta na srednji stopnji, kjer je potrebno upotevati tudi

  dejstvo, da so poklicne zahteve do glasbenikov obratno sorazmerne s fizino velikostjo

  glasbil. Pojavljajo se v tirih osnovnih uglasitvah (v B, v C, v Es in v F). Zapis glasbe je v

  dveh kljuih, basovskem in violinskem. Uni nart je zato postavljen tako da omogoa izbiro,

  in da daje smernice tako konzervativni kot celoviti obravnavi predmeta, ne da bi ob tem

  kogarkoli na kakrenkoli nain dodatno bremenil.

 • 5

  2 SPLONI CILJI

  Dijaki* pri predmetu tuba:

  - usvajajo izvajalsko tehniko in izrazne znailnosti instrumenta;

  - usvajajo intonacijo in ritem, spremljajo zvona gibanja in spremljajo notni zapis;

  - pomnijo ritmine vzorce, zavedajo se pomena glasbenih fraz, dosegajo znanja za

  nadaljevanje tudija in se vkljuujejo v glasbene skupine;

  - na nastopih predstavljajo doseke glasbene ustvarjalnosti;

  - razvijajo svoje ustvarjalne sposobnosti;

  - skrbijo za kakovost unega jezika;

  - poznavajo, razumevajo in uporabljajo strokovne izraze v tujih jezikih;

  - informacijsko tehnologijo kritino uporabljajo za doseganje unih ciljev;

  - uporabljajo raunalnike programe;

  - pridobivajo podatke iz razlinih virov;

  - za doseganje unih ciljev razvijajo matematina znanja ter osnove znanosti in

  tehnologije;

  - navajajo se na socialnost in odnosnost pri komorni igri, v orkestru,projektnem delu;

  - aktivno sodelujejo pri ustvarjalnih projektih in si pridobivajo samoiniciativnost in

  podjetnost;

  - na razline naine predstavljajo izdelke svojega dela;

  - vkljuujejo se v domaa in mednarodna olska partnerstva;

  - se usposabljajo za svoje bodoe delo;

  - osveajo / razvijajo svojo usposobljenost nartovanja uenja;

  - vkljuujejo ustvovanje v sistem pomnjenja;

  - sporazumevajo se v slovenini;

  ___________________________

  * V tem unem nartu izraz dijak velja enakovredno za dijaka in dijakinjo. Enako izraz uitelj velja

  enakovredno za uitelja in uiteljico.

 • 6

  - razvijajo svojo nadarjenost in muzikalno usposobljenost;

  - spremljajo in presojajo uspenost lastnega unega procesa;

  - razvijajo odgovornost za lastno znanje;

  - skupaj z uiteljem usmerjajo in razvijajo lastni uni proces;

  - odkrivajo, razvijajo in poglabljajo glasbene sposobnosti in predznanje;

  - ob sistematini vadbi razvijajo delovne navade in odnos do dela;

  - se navajajo na estetsko doivljanje in razvijajo glasbeni okus;

  - razumejo in z uporabo usvojijo zakonitosti glasbene teorije;

  - razvijajo vzajemnost in se prilagajajo za enakopravno sodelovanje;

  - spoznavajo in izvajajo glasbena dela slovenskih ustvarjalcev;

  - razvijajo zavest o pomenu ohranjanja narodove samobitnosti;spoznavajo enakost in

  razlinost slovenske in evropske glasbene dediine.

 • 7

  3 OPERATIVNI CILJI IN VSEBINE

  Cilji in vsebine so urejeni po tematskih sklopih.

  3.1.1 Tehnine in muzikalne prvine

  OPERATIVNI CILJI VSEBINE:

  Dijaki:

  obnovijo temeljne prvine igranja trobil v osnovnem tonskem obsegu;

  po potrebi tudi popravijo ali ponovno postavijo osnove kot so dra glasbila,

  dihanje, nastavek, trobljenje;

  irijo zvoni obseg navzdol, igrajo v pedalnem registru in v nizkem registru

  med prvim in drugim alikvotnim tonom;

  igrajo lestvice v obsegu dveh oktav.

  J. B. Arban, Complete Conservatory Method;

  Saint-Jacome, Grand method;

  Ernest S. Williams, Complete Modern Method,

  Ujfalusi Pehl Perlaki, Tubaiskola;

  Otto Langey, The Bass;

  P. Bernard, Mthode complte.

  3.1.2 Etude

  Dijaki:

  v prvem letniku igrajo etude, ki so primerne njihovem znanju;

  v osnovnem glasovnem registru usvajajo bistvene prvine glasbenega izraza,

  igranja fraze in dinamike, obenem pa na

  praktinem primeru tako tudi preverijo

  uspenost svojega dela pri postavljanju

  tehninih temeljev igranja (dihanje,

  nastavek, trobljenje ustnic in dela z

  jezikom);

  Conconejeve vaje izvajajo tudi ob spremljavi klavirja, kjer se vzgajajo v

  prvinah skupnega igranja;

  izvajajo klasine etude za tubo brez spremljave, kjer pa je prav tako velik

  poudarek na melodinem in

  muzikalinem pristopu.

  J. Concone, 50 Leons de Chant pour Le Medium de la Voix;

  J.F. Gallay, 30 Etud;

  V. Blaevi, 70 Etud;

  B. Grigoriev, 78 Etu