UNDANG-UNDANG PENAMA

  • View
    185

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Amalan penamaan atau melantik penama ke atas sesuatu harta yang disimpan dan dilaburkan di institusi-institusi kewangan adalah diterima pakai dan sah diamalkan di Malaysia berdasarkan pada undang-undang meliputi penamaan ke atas harta sama ada bagi orang-orang Islam dan bukan Islam. Penama yang telah dilantik ini akan menerima faedah dari harta atau pun memiliki harta tersebut selepas berlakunya kematian pihak penyimpan. Penamaan atau melantik penama biasanya berlaku di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), Tabung Haji, Bank Simpanan Nasional dan lain-lain termasuk wang insuran nyawa.

Text of UNDANG-UNDANG PENAMA

15

1.0. PENGENALANAmalan penamaan atau melantik penama ke atas sesuatu harta yang disimpan dan dilaburkan di institusi-institusi kewangan adalah diterima pakai dan sah diamalkan di Malaysia berdasarkan pada undang-undang meliputi penamaan ke atas harta sama ada bagi orang-orang Islam dan bukan Islam. Penama yang telah dilantik ini akan menerima faedah dari harta atau pun memiliki harta tersebut selepas berlakunya kematian pihak penyimpan. Penamaan atau melantik penama biasanya berlaku di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), Tabung Haji, Bank Simpanan Nasional dan lain-lain termasuk wang insuran nyawa. Tujuan sebenar penamaan ialah bagi memudahkan penama mengeluarkan duit atau harta tersebut untuk dimanfaatkan oleh waris-waris simati dengan segera tanpa perlu mendapat perintah dari pihak-pihak yang menguruskan harta pusaka. Namun, ramai di kalangan masyarakat Islam masa kini yang salah faham mengenai hal ini. Ada yang beranggapan meletakkan penama pada satu-satu harta mereka adalah wasiat. Apabila matinya seseorang penyimpan maka wang itu dibayar kepada penama yang kebanyakannya adalah mereka yang berhak menerima pusaka dan akan menjadi hak mutlak penama dan kedudukan ini jelas menyalahi hukum faraid dan wasiat dalam Islam.Kesilapan yang sering berlaku berlaku ialah apabila pemilik meletakkan ramai penama kerana kurang faham maksud penama atau memahami bahawa penama adalah pemilik. Maka mereka menganggap meletak penama ialah memberi harta tersebut kepada mereka dengan peratus-peratus tertentu, bahkan ada dikalangan penama yang bukan daripada kalangan ahli waris. Akibatnya, apabila pemilik meninggal, harta tersebut perlu dikeluarkan oleh penama mengikut peratus yang ditentukan, sedangkan harta tersebut adalah pusaka yang tertakluk kepada hukum Faraid yang merupakan hak ahli waris sahaja. Ada juga dikalangan pencarum yang meletakkan anak-anak di bawah umur sebagai penama. Jika sekiranya pencarum meninggal, anak bawah tidak dapat mengeluarkan harta tersebut sehinggalah mereka mencapai umur 18 tahun. Sedangkan ketika meninggal, pencarum meninggalkan waris-waris yang lain yang berhak. Sementara menunggu umur 18 tahun, mungkin ada di kalangan waris-waris yang meninggal.

2.0. PENAMAPenamaan ialah proses di mana seseorang yang telah mengambil polisi insuran atau menyimpan wang di badan koperasi atau Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) atau Lembaga Tabung Haji menamakan seseorang yang lain untuk mendapat manfaat daripadanya setelah kematiannya.Menurut Seksyen 34(1) Akta Pentadbiran Undang-undang Islam Wilayah Persekutuan 1993, penama bermaksud pemegang amanah iaitu orang yang bertanggungjawab untuk mengeluar seterusnya menguruskan harta tersebut dengan membahagi-bahagikannya kepada waris-waris yang berhak mengikut hukum hakam Faraid. Penama bukannya pemilik kepada harta tersebut sebagaimana yang difahami oleh kebanyakan orang. Oleh itu yang terbaik ialah meletakkan hanya seorang penama sahaja dan menerangkan kepada penama tersebut akan tanggungjawab yang perlu dilaksanakannya apabila pemilik harta meninggal dunia.Jika penama sendiri enggan mengeluarkan harta tersebut dan meminta Pegawai Penyelesai Pusaka atau Pegawai Pentadbir Pusaka atau Pemegang Amanah Raya mengeluarkannya dan membahagikannya mengikut faraid maka penama sendiri hendaklah menulis surat kepada pihak-pihak yang telah dinyatakan tadi untuk menguruskannya dan melalui surat tersebut pihak-pihak tersebut akan membahagikannya mengikut faraid.2.1.Penamaan Dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)Ahli KWSP digalakkan membuat penamaan bagi memudahkan dan mempercepatkan urusan pengeluaran simpanan KWSP ahli kepada orang yang dinamakan itu apabila berlakunya kematian. Rasionalnya, sekiranya ahli tidak membuat penamaan untuk simpanan KWSP, waris ahli akan menghadapi kesukaran untuk menuntut simpanan ahli daripada KWSP.Ahli KWSP boleh menamakan mana-mana orang sebenar sebagai penama atau pentadbir. Mana-mana orang sebenar adalah merujuk kepada individu dan bukannya organisasi, pertubuhan, persatuan, badan kebajikan dan sebagainya. Bagi ahli yang beragama Islam, orang yang dinamakan hanya bertindak sebagai wasi atau pentadbir yang bertanggungjawab untuk mengagihkan simpanan mengikut Hukum Faraid kepada waris-waris ahli yang berhak. Manakala bagi ahli bukan beragama Islam, penama adalah merupakan penerima mutlak (beneficiari) kepada simpanan ahli yang meninggal dunia. Jika penama meninggal dunia sebelum kematian ahli, pemohon yang layak adalah waris terdekat ahli yang meninggal dunia. Tetapi, sekiranya penama meninggal dunia selepas kematian ahli KWSP, maka pemohon yang layak adalah waris terdekat penama kerana penama adalah pemilik mutlak simpanan KWSP ahli yang meninggal dunia.Penamaan yang dibuat akan terbatal sekiranya:i. Semua orang yang dinamakan meninggal dunia semasa ahli masih hidupii. Ahli mengemukakan Notis Pembatalan Penamaaniii. Ahli membuat penamaan baru dengan mengemukakan Borang Penamaan (KWSP 4)2.2.Penamaan Dalam Lembaga Tabung HajiPendeposit di Lembaga Tabung Haji boleh membuat penamaan dengan hanya terhad kepada dua orang pemegang amanah sahaja. Penama mestilah dari kalangan ahli waris yang berhak menurut hukum Faraid.Sekiranya pendeposit meninggal dunia, pembayaran akan dibayar kepada penama pertama. Jika penama pertama pertama meninggal dunia, bayaran akan diberikan kepada penama kedua.2.3.Penamaan Dalam Badan KoperasiSetelah kematian ahli, pihak Koperasi akan memindahkan saham atau faedah ahli. Sekiranya si mati (ahli) adalah beragama Islam, maka saham atau faedahnya akan diberikan kepada wakil atau waris untuk difaraidkan. Sekiranya dalam masa enam bulan, tiada sebarang tuntutan dibuat atau ketiadaan waris, saham atau faedah si mati akan diserahkan kepada Amanah Raya Berhad.2.4.Penamaan Polisi InsuranMenurut Akta Insuran 1996 (Akta 553) subseksyen 166 (1), seseorang penama hendaklah menerima wang polisi yang harus dibayar atas kematian pemunya polisi itu sebagai wasi dan bukan semata-mata sebagai benefisiari dan apa-apa pembayaran kepada penama itu hendaklah menjadi sebahagian daripada harta pusaka pemunya polisi yang mati dan tertakluk kepada hutangnya dan penanggung insurans berlesen itu adalah dilepaskan daripada liabiliti berkenaan dengan wang polisi yang dibayar.Subseksyen (1) ini terpakai bagi seseorang penama pemunya polisi yang beragama Islam yang, apabila wang polisi itu diterima, hendaklah membahagikan wang polisi itu mengikut undang-undang Islam.3.0. KRITERIA PENAMAJika diteliti dari sudut undang-undang Islam berhubung dengan harta yang diamanahkan oleh Allah SWT, seseorang muslim itu hendaklah menjaga dan menguruskan amanah tersebut dengan baik kerana matlamat pengurusan harta itu sendiri adalah untuk memelihara kesejahteraan dan menghindarkan kemudaratan (Abi Muhammad Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah, t.th: 345). Justeru itu, secara umumnya, individu yang layak menguruskan harta atau mempunyai keahlian yang sempurna menurut syarak ialah individu yang sempurna akalnya, sejahtera jiwanya, tidak membazirkan harta, mampu menguruskan harta dengan baik dan tubuh badannya adalah sihat yang mana kesihatannya tidak mengganggu keupayaannya menguruskan harta (Wahbah al-Zuhayliyy, 1985: 122).Kriteria-kriteria atau syarat-syarat yang diperuntukkan ke atas seseorang yang dipilih untuk dilantik sebagai wasi menurut Shafiiyyah adalah mukallaf, berakal, adil dari segi zahirnya iaitu diterima penyaksiannya dan adil dari segi batinnya iaitu diakui oleh qadi akan keadilannya melalui pengakuan muzakki, kufu iaitu layak untuk menguruskan perkara yang diwasiatkan, merdeka, muslim, bukan musuh kepada pihak yang diwasiatkan dan hendaklah bukan seorang yang tidak diketahui keadaannya (Abd al-Rahman al-Jaziriyy, 1991: 352).Menurut Hanafiyyah, seseorang wasi yang dipilih itu mestilah baligh, muslim, adil, amanah, berkeupayaan melaksanakan perkaran yang diwasiatkan. Manakala kriteria menurut Hanabilah, penama hendaklah seorang yang muslim, mukallaf, rasyid dan adil. Bagi Malikiyyah, syarat-syarat yang diperlukan penama tersebut adalah seorang mukallaf, Islam, adil (bersifat amanah dan memelihara harta kanak-kanak dengan pengurusan yang baik) dan berkuasa melaksanakan wasiat yang diberikan kepadanya (Abd al-Rahman al-Jaziriyy, 1991: 350-352).Berdasarkan kepada huraian di atas, maka individu-individu yang dilantik hendaklah memenuhi syarat-syarat sebagai wasi atau pemegang amanah dalam menguruskan atau mengendalikan sesuatu harta itu. Sejajar dengan itu, mereka yang terdiri dari kalangan kanak-kanak, orang gila, matuh, muflis, safih, murtad dan hamba adalah tidak kompeten dari sudut syarak untuk diberi dan seterusnya memikul tanggungjawab atau amanah sebagai wasi bagi menguruskan atau mengendalikan harta pihak yang mewasiatkan.4.0. FATWA BERKAITAN PENAMAPersoalan mengenai harta penama dan penamaan telah menjadi pertikaian di kalangan orang-orang Islam di Malaysia. Keputusan mahkamah dalam kes-kes yang pernah diputuskan menunjukkan wujudnya percanggahan keputusan mahkamah tersebut yang timbul akibat perbezaan pentafsiran undang-undang terhadap harta tersebut dengan konsepnya yang sebenar menurut hukum syarak.Menyedari hakikat tersebut, pihak berkuasa telah mengambil keputusan bahawa amalan penamaan dan undang-undang penamaan yang bercanggah dengan hukum dan undang-undang wasiat Islam hendaklah dipinda supaya penamaan perlulah dikecualikan ke atas orang Islam. Beberapa fatwa telah dikeluarkan di peringkat kebangsaan dan negeri bagi mengatasi masalah hukum serta cara pembahagian harta penama tersebut.4.1.Fatwa Majlis KebangsaanJawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam telah mengeluarkan fatwa yang telah diperkenan oleh Majlis Raja-raja.i. Mesyuarat Majlis Raja-raja yang ke 96 yang diadakan pada 20 Sept. 1973 dan telah dipersetujui oleh Majlis Raja-raja bahawa:

Penama-penama Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Wang Simpanan Pejabat Pos, Bank, Insuran dan Syarikat Kerjasama sebagai orang-orang yang ma