Ứng phó với các rủi ro

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

49

ng ph vi cc ri ro

Ru v ma ty 51

Tc 52

in thoi di ng v my mc in t khc 53

Hnh khch 55

Nhng iu khc lm qu v phn tm 56

Mt mi 57

Dy nt an ton 58

An ton xe c 59

Bo tr xe c 59

Nhng iu then cht gim ri ro b ng xe 60

49

ng ph vi cc ri ro

50

ng ph vi cc ri ro

Li xe l phi c ri ro nh qu v c th b ng xe v qu v hoc ngi khc c th b thng tch hay b thit mng. Mc tiu ca ngi li xe gii l gim thiu v ng ph vi vn ri ro ny.

C c t nht 120 gi kinh nghim li xe c ngi gim st s l nn tng vng vng qu v s tr thnh ngi li xe an ton hn.

C mt s yu t s lm cho tt c ngi li xe, c bit l ngi mi li xe d b ng xe hoc b thng trm trng:

li xe khi b nh hng ca ru hoc ma ty

li xe vt qu tc gii hn

s dng in thoi di ng v my mc in t khc

ch hnh khch trong xe

c nhng yu t gy phn tm khc trong v ngoi xe

mt mi li xe khi b mt

khng ci dy nt an ton

xe khng c bo tr tt.

51

ngphviccriro

Ru v ma tyRu, ma ty v mt s thuc men s lm gim kh nng li xe an ton ca qu v.

Qu v d b ng xe hn nhiu nu b nh hng ca ru. Mc ri ro b ng xe ca qu v tng nu lng ru trong mu tng. Ngi li xe vi Nng Ru Trong Mu (BAC) l .05 c mc ri ro b ng xe tng gp i.

Ngi hc li xe v ngi li xe tp s phi gi BAC mc zr, tc l khng ung mt cht ru no ht. iu lut ny tuyt i khng c ngoi l.

Bt c ngi li xe no di 26 tui (k c ngi hc li xe v ngi li xe tp s) phm ti ung ru li xe u b pht nng, k c b rt bng li v i vi ngi b bt v ti ung ru li xe vi BAC t .07 tr ln, khi c cp bng li tr li h phi gn b phn th ru vo kha xe.

Ru vn c th cn lu li trong c th mt thi gian sau khi qu v ngng ung. Khi th ru vo sng hm sau, thng thng, ngi li xe ung ru vo m trc s c kt qu BAC cao hn zr. Qu v c th c thm thng tin v ru v vn an ton giao thng cc trang 7175.

Cc loi ma ty s c nh hng khc nhau i vi qu v nhng nhiu loi s c tc dng bt li khi qu v li xe. Li xe

trong lc b nh hng ca ma ty l tri lut. Tng t nh ru, iu lut ny tuyt i khng c ngoi l (xem cc trang 7577).

Nhiu loi thuc k toa v loi thuc mua t do c th nh hng n kh nng li xe an ton ca qu v. Xin hi bc s hoc dc s v vic thuc men c th nh hng n kh nng li xe ca qu v nh th no. ng ch trng cy vo li ni ca bn b m thi.

S dng chung ru, ma ty hoc thuc men vi nhau thm ch cn tai hi hn ch s dng mt th m thi. Ngi li xe va ung mt vi ly ri li s dng mt t cn sa s li xe gy nguy him khng km ngi li xe say ru. S dng chung ru, ma ty v cc thuc men nht nh theo cc hnh thc khc nhau cng c hu qu tng t.

ng ung ru, s dng ma ty hoc thuc men ri li xe. trnh vn ri ro qu v hy sp xp trc:

c ngi li xe v ngi ny s khng ung ruu v s dng ma ty

li m thay v li xe v nh

sp xp bn b hay thn nhn n n

s dng phng tin chuyn ch cng cng hoc i taxi.

52

Tc Tc v tai nn xe c c lin quan r rng vi nhau. Li xe cng nhanh, nguy c b tai nn xe c cng cao. Tc l yu t gy tai nn cht ngi trong gn 20% tai nn xe c v chng 30% tai nn ch xy ra vi mt chic xe chng hn nh lc tay li lt khi mt ng. Tc cng khin cho qu v b thng tch trm trng thm nu b ng xe.

Li xe qu nhanh li cng nguy him hn i vi ngi mi li xe mt mnh. Li xe nhanh hn cc xe khc s khin qu v d phm sai st. L ngi mi li xe mt mnh, khi li xe qu nhanh qu v khng kp thc hin c tt c mi thao tc cn thit, chng hn nh:

nhn bao qut con ng

tin liu cc nguy him c th xy ra

c quyt nh ng cho mi tnh hung.

Qu v c th c thm v tc cc trang 79 v 83.

ng ph vi cc ri ro

53

ngphviccriro

in thoi di ng v my mc in t khcS dng in thoi di ng k c bm tin nhn trong lc li xe u nguy him bi v vic ny s lm qu v khng cn ch n con ng trc mt v nh hng ti kh nng li xe ca qu v. Bt c chuyn g lm qu v khng ch tm li xe v di mt khi con ng u lm tng nguy c qu v b ng xe. iu ny thm ch cng ng vi ngi li xe ln tui, c nhiu kinh nghim hn.

S dng in thoi di ng khin qu v:

li xe lng qua lng li trn ln ng ca qu v

li xe qu st xe trc

khng nhn thy n giao thng v nhng n bo hiu khc.

Ni chuyn in thoi di ng, ngay c loi khng cm tay, s lm tng kh nng qu v b ng xe.

Chi tit nn bit

Bm tin nhn trong lc li xe l iu nguy him v qu v di mt khi con ng trc mt.

Lut l rt r rng.

Ngi hc li xe v ngi li xe tp s bng P1 u b cm s dng in thoi di ng cm tay hoc khng cm tay trong lc li xe v khng uc php gi hay c bt c tin nhn chi ht.

Ngi li xe tp s bng P2 v ngi li xe bng chnh thc tuyt i khng c php s dng in thoi di ng gi hay nhn in thoi khi ang li xe, tr phi in thoi di ng c gn vo gi hoc c th iu khin m khng ng chm n my in thoi di ng.

Qu v nn ci t li nhn trong in thoi ca mnh ngi gi bit r qu v s khng tr li in thoi trong lc li xe.

Qu v c th trnh b thi thc phi tr li in thoi bng cch:

tt in thoi

ci t in thoi sang ch khng reo

in thoi ngoi tm tay vi khi li xe.

NgihclixevngilixetpsbngP1vP2bcmsdnginthoidingcmtayhockhngcmtaytronglclixevkhngucphpgihayctinnhn

Ngilixebnglichnhthcbcmsdnginthoidinggihaytrliinthoitrongkhianglixe,trphiinthoidingcgnvogihoccthiukhinmkhngcnphichmvointhoiding

Quvnncitlinhntronginthoicamnhngigibitrquvskhngtrliinthoitronglclixe.

Quvcthtrnhbthithcphitrliinthoibngcch:

ttinthoi

citinthoisangchkhngreo

inthoingoitmtayvikhilixe.

54

Nu bt buc phi gi hoc nhn c in thoi, qu v hy tp vo l mt cch an ton v u xe li. ng dng xe ln ng dnh cho xe cp cu s dng in thoi v nh vy l phm lut.

in thoi di ng ca qu v khng ch l my mc in t duy nht c th lm cho qu v b phn tm. Qu v c th b phn tm khi s dng hoc vi tay s dng:

u my CD hoc radio

in thoi ca hnh khch

u my DVD hoc thit b hin th (VDU) khc

h thng nh hng GPS

iPod v cc loi my MP3 khc

my vi tnh cm tay (PDA) v my vi tnh.

Qu v c th gim thiu vn ri ro bng cch:

khng cc th lm cho qu v b phn tm trong xe, c bit l sau khi mi ly c bng li bng P

tp quen b phn tm bi mt hay hai th chng hn nh radio hoc CD vo khong gn cui giai on hc li xe ca mnh trong lc vn cn c ngi gim st li xe tr gip

iu chnh cc thit b/my mc (ci t GPS, m my CD, iu chnh radio) ri mi bt u li xe

s dng chc nng ch ng bng li ca GPS thay v tm cch va nhn bn va li xe.

Qu v vi phm lut khi m thit b hin th (chng hn u my DVD) m qu v c th nhn thy c t v tr ngi li xe cho d chic xe dng nhng cha u li. Trng hp ngoi l duy nht l nhng b phn tr gip ngi li xe, chng hn nh thit b nh hng gn trong xe. ng thi qu v cng khng c gn thit b hin th c th lm ngi li xe khc b phn tm. Qu v c th l b pht v v c th b treo bng li.

ng ph vi cc ri ro

myvitnhcmtay(PDAvmytnhbng)vmyvitnh.

55

ngphviccriro

Hnh khchHnh khch c th lm cho qu v b phn tm v c kh nng lm tng ri ro b ng xe. Qu v c th gim thiu vn ri ro ny bng cch:

tr chuyn mc ti thiu qu v c th yu cu hnh khch gi im lng trong lc mnh ang tp trung li xe m khng s lm phin lng ai ht

lm ng cu truyn tr khi cn phi tp trung ti a li xe

nhn ra nhng tnh hung qu v cn phi tp trung hn na chng hn ti giao l, khu vc c trng hc hoc trong ging xe c ng o

gim tc

cha khong cch gia xe ca qu v v xe pha trc xa hn qu v c thm khong cch v thi gian ng ph vi trng hp bt trc

yu cu hnh khch khng s dng in thoi di ng ca h trong lc qu v li xe tr trng hp khn cp

l hnh khch c trch nhim v khng lm cho ngi li xe b phn tm, c bit trong nhng tnh hung phc tp

tt radio v my mc in t khc c th khin cho qu v b phn tm nhiu hn.

Mt mt hnh khch c th lm cho qu v b phn tm, mt khc h c th gip qu v lm mt s vic nh i da CD chng hn.

Nu c bng P1, qu v khng c ch qu mt hnh khch t 16 n di 22 tui.

Bt k c bng li loi no i na, qu v phi trnh ch qu mt hnh khch trong nm u li xe mt mnh.

56

Nhng iu khc lm cho qu v b phn tm trong v ngoi xe c nhiu th c th lm cho qu v b phn tm trong lc li xe, bao gm:

n ung

ht thuc

chi tc

c bn

ty my vi nhng nm nt iu khin xe

cm thy bc bi hoc tc gin v chuyn g xy ra

nhng bng qung co

nhng s kin khc l din ra gn con ng i

ngi i b v nhng ngi s dng cng l khc

xem li mnh trang im c p khng

vi tay ly ti xch hoc vt khc.

Tc ng phn tm do bt c iu no nu trn gy ra c th lm cho qu v khng ch li xe v c th c hu qu nghim trng. Qu v s d c ri ro b ng xe hn nhiu khi b phn tm v di mt khi con ng.

Qu v c th gim thiu vn ri ro ny bng cch cng li mi cm d khin qu v mun lm mt vic g khc hn l tp trung li xe. iu ny c bit quan trng trong nhng thng u tin li xe mt mnh khi l ngi li xe bng P.

Chi tit nn bit

Nu li xe khng ng lut v b phn tm, theo lut, qu v c th b pht v ti li xe bt cn hoc li xe gy nguy him hoc khng iu khin xe ng mc. Hu qu l qu v c th b pht v nng, b tr im bng li hoc b treo hay rt bng li.

ng ph vi cc ri ro

57

ngphviccriro

Mt miNgi li xe b mt mi cng l nguyn nhn quan trng gy ra nhng v ng xe. Khi b mt mi:

qu v c th ng gc trong lc ang li xe

phn ng chm v kh nng ch v phn on ca qu v b gim st.

S mt mi thng l do li sng bn rn tic tng, lm vic v hc khuya. Qu v c th b mt mi khi:

li xe vo gi gic m bnh thng l lc qu v ang ng (t 10 gi ti - 6 gi sng)

qu v cha ng

qu v thc thi gian qu di (v d nh 17 ting)

qu v li xe ngay sau khi mi thc dy

qu v li xe trn 2 ting lin tc khng ngh.

Qu v c th cho rng ung c ph hoc ngh gii lao mt cht s khin cho qu v ht b mt mi. Tic thay chng cng chng c ch li g ht cch duy nht chng mt mi l ng no mt.

Gi

Ng mt gic ngon d ngn trong 15 pht c th gim bt nguy c b ng xe.

Ngng li xe nu qu v thy nhng iu sau y: c ngp vn ngp di bt u li xe lng qung m mt sp xung hoc mt bt u nhn thy m n