of 23 /23
Kalejdoskop programów stypendialnych Magdalena Giefert Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców Szczecin, 12 października 2011r.

Unijne finansowanie współpracy nauki i przemysłubpm.ps.pl/dane/szkolenia/164/BUWiWM, V4, NCN i inne.pdf · NARODOWE CENTRUM NAUKI PROGRAM LIDER NCBIR EMBO EUI FUNDACJA HUMBOLDTA

Embed Size (px)

Text of Unijne finansowanie współpracy nauki i przemysłubpm.ps.pl/dane/szkolenia/164/BUWiWM, V4, NCN i...

Page 1: Unijne finansowanie współpracy nauki i przemysłubpm.ps.pl/dane/szkolenia/164/BUWiWM, V4, NCN i inne.pdf · NARODOWE CENTRUM NAUKI PROGRAM LIDER NCBIR EMBO EUI FUNDACJA HUMBOLDTA

Kalejdoskop programów stypendialnych

Magdalena Giefert Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców Szczecin, 12 października 2011r.

Page 2: Unijne finansowanie współpracy nauki i przemysłubpm.ps.pl/dane/szkolenia/164/BUWiWM, V4, NCN i inne.pdf · NARODOWE CENTRUM NAUKI PROGRAM LIDER NCBIR EMBO EUI FUNDACJA HUMBOLDTA

RCIiTT

Page 3: Unijne finansowanie współpracy nauki i przemysłubpm.ps.pl/dane/szkolenia/164/BUWiWM, V4, NCN i inne.pdf · NARODOWE CENTRUM NAUKI PROGRAM LIDER NCBIR EMBO EUI FUNDACJA HUMBOLDTA

Plan prezentacji

BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

FUNDUSZ WYSZEHRADZKI

NARODOWE CENTRUM NAUKI

PROGRAM LIDER NCBIR

EMBO

EUI

FUNDACJA HUMBOLDTA

JRC

DBU

Page 4: Unijne finansowanie współpracy nauki i przemysłubpm.ps.pl/dane/szkolenia/164/BUWiWM, V4, NCN i inne.pdf · NARODOWE CENTRUM NAUKI PROGRAM LIDER NCBIR EMBO EUI FUNDACJA HUMBOLDTA

WZBOGACENIE KARIERY NAUKOWEJ O ETAP MIĘDZYNARODOWY

POSZERZENIE KOMPETENCJI W ZARZĄDZANIU ORAZ KIEROWANIU WŁASNYM ZESPOŁEM BADAWCZYM

REALIZACJA PROJEKTÓW BADAWCZYCH POSIADAJĄCYCH MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA W GOSPODARCE

SZANSA NA DŁUGOTRWAŁĄ WSPÓŁPRACĘ I KOLEJNE WSPÓLNE PROJEKTY

KORZYŚCI ???

Page 5: Unijne finansowanie współpracy nauki i przemysłubpm.ps.pl/dane/szkolenia/164/BUWiWM, V4, NCN i inne.pdf · NARODOWE CENTRUM NAUKI PROGRAM LIDER NCBIR EMBO EUI FUNDACJA HUMBOLDTA

BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

• studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie,

staże habilitacyjne oraz kursy językowe w 37 krajach świata • preferowani kandydaci, których wyjazd związany będzie

z realizacją konkretnych zadao przedstawionych w planie badawczym

• adresaci: ustalani z każdym krajem

luty/marzec

www.buwiwm.edu.pl

Page 6: Unijne finansowanie współpracy nauki i przemysłubpm.ps.pl/dane/szkolenia/164/BUWiWM, V4, NCN i inne.pdf · NARODOWE CENTRUM NAUKI PROGRAM LIDER NCBIR EMBO EUI FUNDACJA HUMBOLDTA
Page 7: Unijne finansowanie współpracy nauki i przemysłubpm.ps.pl/dane/szkolenia/164/BUWiWM, V4, NCN i inne.pdf · NARODOWE CENTRUM NAUKI PROGRAM LIDER NCBIR EMBO EUI FUNDACJA HUMBOLDTA

FUNDUSZ WYSZEHRADZKI dla Polski, Czech, Węgier i Słowacji

Uczestnicy: absolwenci, doktoranci Okres finansowania: 1 – 4 semestry nauki

Intra-Visegrad scholarships • dla osób z paostw V4 realizujących projekty

w krajach V4 Out-Going scholarships • dla osób z paostw V4 realizujących projekty na uczelniach

w Albanii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Gruzji, Macedonii, Mołdawii, Czarnogóry, Serbii i na Ukrainie.

Rodzaje stypendiów V4

Page 8: Unijne finansowanie współpracy nauki i przemysłubpm.ps.pl/dane/szkolenia/164/BUWiWM, V4, NCN i inne.pdf · NARODOWE CENTRUM NAUKI PROGRAM LIDER NCBIR EMBO EUI FUNDACJA HUMBOLDTA

Finansowanie

Stypendysta Organizacja

goszcząca

Intra-Visegrad scholarships €2300/semestr €1500/semestr

Out-Going scholarships €2300/semestr €1500/semestr

31 stycznia

http://www.visegradfund.org/scholarships.html

Page 9: Unijne finansowanie współpracy nauki i przemysłubpm.ps.pl/dane/szkolenia/164/BUWiWM, V4, NCN i inne.pdf · NARODOWE CENTRUM NAUKI PROGRAM LIDER NCBIR EMBO EUI FUNDACJA HUMBOLDTA

NARODOWE CENTRUM NAUKI

BADANIA PODSTAWOWE

Rodzaj konkursu

Nabór wniosków

2011 2012

Rozpoczęcie Zakooczenie Rozpoczęcie Zakooczenie

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych

projektów

15.03 17.06 15.03 15.06

15.09 15.12 15.09 15.12

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę

naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

15.03 17.06 15.03 15.06

15.09 15.12 15.09 15.12

Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę

naukową posiadające stopieo naukowy doktora

15.03 17.06 15.03 15.06

15.09 15.12 15.09 15.12

Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych

15.03 17.06 15.06 15.09

Konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu

realizację pionierskich badao naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i

których efektem mogą byd odkrycia naukowe

15.06 30.09 15.06 15.09

Konkurs na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

15.12 15.03.2012 - -

http://www.ncn.gov.pl

Page 10: Unijne finansowanie współpracy nauki i przemysłubpm.ps.pl/dane/szkolenia/164/BUWiWM, V4, NCN i inne.pdf · NARODOWE CENTRUM NAUKI PROGRAM LIDER NCBIR EMBO EUI FUNDACJA HUMBOLDTA

: 1) posiada stopieo doktora uzyskany nie wcześniej niż 2 sierpnia 2008r. 2) jest autorem publikacji w renomowanych czasopismach, 3) brał udział w co najmniej 1 projekcie badawczym w roli kierownika lub wykonawcy, 4) dotychczas nie uczestniczył jako Kierownik projektu w Programie Lider, 5) pozyska do współpracy jednostkę naukową w Polsce jako jednostkę goszczącą, która zatrudni Kierownika projektu oraz zespół badawczy w celu realizacji projektu, 6) posiada obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce. październik 2012r.?

PROGRAM LIDER NARODOWE CENTRUM BADAO I ROZWOJU

Page 11: Unijne finansowanie współpracy nauki i przemysłubpm.ps.pl/dane/szkolenia/164/BUWiWM, V4, NCN i inne.pdf · NARODOWE CENTRUM NAUKI PROGRAM LIDER NCBIR EMBO EUI FUNDACJA HUMBOLDTA

Koszty kwalifikowane w Programie LIDER:

wynagrodzenie (Kierownika Projektu oraz członków zespołu badawczego), aparatura (do 10% całkowitego kosztu realizacji Projektu), materiały do badao usługi obce (np. zakup usług badawczych, ekspertyz lub innych usług

specjalistycznych), konferencje i podróże służbowe (koszty organizacji i udziału

w konferencjach, warsztatach ściśle związanych z tematyką Projektu), promocja projektu (w tym koszty publikacji), koszty ogólne (np. koszty administracyjne, wynagrodzenie personelu

zarządzającego, administracyjnego i finansowego) nieprzekraczające 15% całkowitych kosztów realizacji projektu.

http://www.ncbir.pl

PROGRAM LIDER NARODOWE CENTRUM BADAO I ROZWOJU

Page 12: Unijne finansowanie współpracy nauki i przemysłubpm.ps.pl/dane/szkolenia/164/BUWiWM, V4, NCN i inne.pdf · NARODOWE CENTRUM NAUKI PROGRAM LIDER NCBIR EMBO EUI FUNDACJA HUMBOLDTA

Na organizację szkoleo, warsztatów, konferencji cyklicznych oraz wykładów plenarnych w wys. do 30 000 EURO. Nabór cykliczny - 1 sierpnia każdego roku. http://www.embo.org/programmes/courses-workshops.html

Uczestnictwo - kalendarz imprez http://www.embo.org/events/calendar.html

Stypendia http://www.embo.org/programmes/fellowships/

1. Długoterminowe - dla naukowców ze stopniem doktora. Czas trwania: do 2 lat. Termin składania podao mija w lutym i sierpniu każdego roku.

2. Krótkoterminowe – dla naukowców z max. 10-letnim stażem po uzyskaniu stopnia doktora lub doktoranci. Nabór trwa cały rok.

3. Stypendia dla klinicystów. Czas trwania: 6-12 m-cy. Nabór trwa do sierpnia każdego roku.

Na organizację spotkao, na których wykłady będą wygłaszad młodzi naukowcy. Nabór trwa cały rok. http://www.embo.org/programmes/yip/lecture-grants.html

EMBO Young Investigator Programme – granty dla młodych doktorów, z min. 2-letnim stażem po uzyskaniu stopnia dr. Czas trwania: do 3 lat. Nabór cykliczny – 1 kwietnia. http://www.embo.org/programmes/yip/programme.html

STYPENDIA EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY ORGANISATION (EMBO) DLA BIOLOGÓW

http://www.embo.org

Page 13: Unijne finansowanie współpracy nauki i przemysłubpm.ps.pl/dane/szkolenia/164/BUWiWM, V4, NCN i inne.pdf · NARODOWE CENTRUM NAUKI PROGRAM LIDER NCBIR EMBO EUI FUNDACJA HUMBOLDTA

EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE Doctoral Programme

Dla: mgr, mgr inż.

Dziedziny badawcze: - ekonomia - historia i cywilizacja - prawo - nauki społeczne i polityczne

Wysokośd grantu - miesięczny grant: € 1,250 - koszty instytucji - koszty podróży - ubezpieczenie

Umożliwienie naukowcom rozwoju i obrony swoich tez naukowych - rozpoczęcie studiów doktoranckich

31 stycznia

http://www.eui.eu Kontakt w PL:

Departament Koordynacji Przewodnictwa Polski

w Radzie Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

tel. 22 455 38 98

Page 14: Unijne finansowanie współpracy nauki i przemysłubpm.ps.pl/dane/szkolenia/164/BUWiWM, V4, NCN i inne.pdf · NARODOWE CENTRUM NAUKI PROGRAM LIDER NCBIR EMBO EUI FUNDACJA HUMBOLDTA

IRMM Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów, Belgia

IE Instytut Energii, Holandia

ITE Instytut Pierwiastków Transuranowych, Niemcy

IPSC Instytut Ochrony i Bezpieczeostwa Obywateli, Włochy

IHCP Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta, Włochy

IES Instytut Środowiska i Zrównoważenia, Włochy

IPTS Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych, Hiszpania

JOIN RESEARCH CENTRE

ŻYWNOŚD PRODUKTY CHEMICZNE ZDROWIE ŚRODOWISKO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SZEROKO ROZUMIANE BEZPIECZEOSTWO NANOTECHNOLOGIE MATERIAŁY ODNIESIENIA I POMIARÓW ANALIZY TECHNO - EKONOMICZNE (FORESIGHT TECHNOLOGICZNY)

Page 15: Unijne finansowanie współpracy nauki i przemysłubpm.ps.pl/dane/szkolenia/164/BUWiWM, V4, NCN i inne.pdf · NARODOWE CENTRUM NAUKI PROGRAM LIDER NCBIR EMBO EUI FUNDACJA HUMBOLDTA

ADRESACI DZIAŁAO JRC

Indywidualne formy współpracy:

doświadczeni naukowcy młodzi naukowcy studenci administracja publiczna sektor prywatny lub non-profit organizacje badawcze przedstawiciele laboratoriów krajowych

pracownicy statutowi i niestatutowi

Personel statutowy (Statutory staff) Urzędnicy (Officials) – kategorie: AD, AST Pracownicy tymczasowi (Temporary agents) – kategorie: AD, AST Pracownicy kontraktowi (Contractual agents) – Grupa funkcyjna I, II, III, IV

Personel niestatutowy (Non-statutory staff) Stypendia kat. 20, 30 i 40 (Research Fellows) Praktyki (In - service traineeships) Delegowany Krajowy Expert (SNE) Warsztaty i zaawansowane szkolenia

Page 16: Unijne finansowanie współpracy nauki i przemysłubpm.ps.pl/dane/szkolenia/164/BUWiWM, V4, NCN i inne.pdf · NARODOWE CENTRUM NAUKI PROGRAM LIDER NCBIR EMBO EUI FUNDACJA HUMBOLDTA

STYPENDIA

Staże (praktyki)

• doktoranci

• niezbędna zgoda zwierzchnika Kategoria 20

• doktorzy lub osoby z min. 5-letnim stażem Kategoria 30

• doświadczeni naukowców - wiek: < 65l.

• 10 lat doświadczenia po uzyskaniu stopnia dr lub 15 lat doświadczenia bez uzyskania stopnia dr

Kategoria 40

12-36 m-cy

12-36 m-cy

3-24 m-ce

Trzy rodzaje praktyk: 1. przygotowanie pracy magisterskiej 2. praktyka po uzyskaniu dyplomu uczelni wyższej 3. praktyka dla osób, których program studiów obejmuje element współpracy z przemysłem

3-12 m-cy

Page 17: Unijne finansowanie współpracy nauki i przemysłubpm.ps.pl/dane/szkolenia/164/BUWiWM, V4, NCN i inne.pdf · NARODOWE CENTRUM NAUKI PROGRAM LIDER NCBIR EMBO EUI FUNDACJA HUMBOLDTA

WARSZTATY I ZAAWANSOWANE SZKOLENIA W INSTYTUTACH JRC

Organizowane przez poszczególne instytuty JRC

Dokumenty aplikacyjne: życiorys + list motywacyjny Rekrutacja:

1. dokumenty wysyłamy do KPK na adres: [email protected] 2. KPK przekazuje aplikacje do Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli 3. Stałe Przedstawicielstwo przekazuje dokumenty do instytutu JRC

organizującego warsztat Finansowanie: możliwe, w zależności od warsztatu http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=5460

Ważne: należy sprawdzid termin i kraje, do których adresowany jest warsztat !

Page 18: Unijne finansowanie współpracy nauki i przemysłubpm.ps.pl/dane/szkolenia/164/BUWiWM, V4, NCN i inne.pdf · NARODOWE CENTRUM NAUKI PROGRAM LIDER NCBIR EMBO EUI FUNDACJA HUMBOLDTA

PRACA – JAK APLIKOWAD ?

1. Urzędnicy (Officials, European Civil servants) – otwarte konkursy publikowane przez Europejski Biuro Doboru Kadr (EPSO)

http://europa.eu/epso/discover/index_pl.htm http://ec.europa.eu/civil_service/job/official/index_en.htm 2. Pracownicy tymczasowi (Temporary Agents) - konkursy publikowane przez EPSO lub bezpośrednio

przez JRC http://europa.eu/epso/discover/index_pl.htm lub http://www.jrc.ec.europa.eu („Jobs”) 3. Pracownicy kontraktowi (Contractual Agents) – konkursy publikowane przez EPSO http://europa.eu/epso/index_en.htm http://www.jrc.ec.europa.eu („Jobs”) 4. Stypendia kat. „20”, „30”, „40” (Fellowships) – konkursy publikowane przez instytuty http://www.jrc.ec.europa.eu („Jobs”) + strony poszczególnych instytutów JRC 5. Stażyści (Trainees) – konkursy publikowane przez instytuty JRC http://www.jrc.ec.europa.eu („Jobs”) + strony poszczególnych instytutów JRC

http://ec.europa.eu/dgs/jrc

Page 19: Unijne finansowanie współpracy nauki i przemysłubpm.ps.pl/dane/szkolenia/164/BUWiWM, V4, NCN i inne.pdf · NARODOWE CENTRUM NAUKI PROGRAM LIDER NCBIR EMBO EUI FUNDACJA HUMBOLDTA

FUNDACJA ALEXANDRA HUMBOLDTA

Humboldt Research Fellowship for Postdoctoral Researchers - stypendium przeznaczone

dla naukowców, którzy uzyskali stopieo doktora do 4 lat wstecz. Pobyt w niemieckiej jednostce badawczej trwa od 6 do 24 m-cy. Nabór ciąły. Wysokośd stypendium to €2.250 plus dodatki m.in. na wizyty członków rodziny, które trwają min. 3 m-ce (do 326€/partnera oraz do 204€/dziecko/m-ąc)

Sofja Kovalevskaja Award - celem działania jest umożliwienie młodym badaczom prowadzenie 5-letnich badan na terenie Niemiec i utworzenie własnego zespołu badawczego. Aplikowad mogą naukowcy którzy uzyskali stopieo dr do 6 lat wstecz. Termin składania wniosków: październik każdego roku. Wysokośd nagrody to 1.65 mln€ .

Programy dla naukowców ze stopniem doktora

Page 20: Unijne finansowanie współpracy nauki i przemysłubpm.ps.pl/dane/szkolenia/164/BUWiWM, V4, NCN i inne.pdf · NARODOWE CENTRUM NAUKI PROGRAM LIDER NCBIR EMBO EUI FUNDACJA HUMBOLDTA

Humboldt Research Fellowship for Experienced Researchers - stypendium trwad może od 6 do 18 m-cy, wyjazdy można podzielid na krótsze pobyty które w sumie nie przekroczą 3 lat. Aplikowad mogą naukowcy z doktoratem uzyskanym do 12 lat wstecz, którzy od kilku lat prowadzą własne, niezależne badania naukowe. Nabór ciągły. Wysokośd nagrody to 2,450€/m-ąc. plus dodatki m.in. na wizyty członków rodziny, które trwają min. 3 m-ce (do 326€/partnera oraz do 204€/dziecko/m-ąc)

Friedrich Wilhelm Bessel Research Award - nagroda przeznaczona dla naukowców ze stopniem dr uzyskanym do 12 lat wstecz, którzy znani są ze swych działao w naukowym środowisku międzynarodowym. W ramach nagrody badacze zostają zaproszeni na pobyt badawczy do Niemiec na okres od 6 do 12 m-cy.Wysokośd nagrody: 45,000 EUR.

PROGRAMY DLA DOŚWIADCZONYCH NAUKOWCÓW

http://www.humboldt-foundation.de/

Page 21: Unijne finansowanie współpracy nauki i przemysłubpm.ps.pl/dane/szkolenia/164/BUWiWM, V4, NCN i inne.pdf · NARODOWE CENTRUM NAUKI PROGRAM LIDER NCBIR EMBO EUI FUNDACJA HUMBOLDTA

Fundacja DBU (Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko) przyznaje stypendia dla najlepszych młodych specjalistów - absolwentów polskich szkół wyższych w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony środowiska, którzy: ● posiadają tytuł magistra polskiej uczelni, ● uzyskali dyplom ukooczenia studiów nie wcześniej niż w ostatnich trzech latach, ● nie ukooczyli 31 roku życia, ● są na stałe zameldowani w Polsce wrzesieo 2012?

STYPENDIA NIEMIECKIEJ FUNDACJI DBU

http://www.sds.org.pl/

Page 23: Unijne finansowanie współpracy nauki i przemysłubpm.ps.pl/dane/szkolenia/164/BUWiWM, V4, NCN i inne.pdf · NARODOWE CENTRUM NAUKI PROGRAM LIDER NCBIR EMBO EUI FUNDACJA HUMBOLDTA

dziękuję za uwagę

Osoba do kontaktu:

Magdalena Giefert

tel. 091 449 41 53

[email protected]

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ul. Janosika 8

71-424 Szczecin

tel./fax 091 449 41 53

e-mail [email protected]

www.innowacje.zut.edu.pl