Unlocking the FUtUre

Embed Size (px)

Text of Unlocking the FUtUre

 • Unlocking the FUtUreOdriva energija u Bosni i Hercegovini: Izazovi i perspektive

 • HeInrIcH Bll StIftung BoSna i hercegovina

  Unlocking the FUtUreOdriva energija u Bosni i Hercegovini: Izazovi i perspektiveAutori: Svetlana ceni, Miodrag Daki, azrudin husika

  2013

 • impresum

  Unlocking the FUtUre

  odriva energija u Bosni i hercegovini: izazovi i perspektive

  fondacija Heinrich Bll ured za Bosnu i Hercegovinu

  ekalua 42, 71000 Sarajevo, BiH

  Mirela grnther-eevi

  Svetlana ceni, Miodrag Daki, Azrudin Husika

  Sran Dvornik

  Ivan Klis

  Blotto Design

  Infinity Marketing Solutions d.o.o.

  300

  Stavovi i miljenja iznesena u ovom tekstu

  su autorska i ne predstavljaju izriite stavove

  i miljenja izdavaa.

  Sarajevo, 2013.

  izdava

  Za izdavaa

  autori

  lektura / redaktura

  Dizajn / Prijelom

  hBS vizualni identitet

  tisak

  tira

 • Sadraj

  Lista skraenica i akronima

  Kritiki osvrt na strateke dokumente, politikui pravce razvoja sektora energije u Bosni i Hercegovini 1Analiza usvojenih pretpostavki razvoja sektorau stratekim dokumentima 1.1Uee pojedinih izvora energije u ukupnoj primarnoj energiji 1.2

  Mogunosti baziranja razvoja sektora energije u Bosni i Hercegovini na zelenoj energiji 2Potencijali i barijere za poveanje energijske efikasnosti i koritenje obnovljivih izvora energije 2.1Energijska efikasnost i obnovljivi izvori energije u funkciji odrivog razvoja 2.2Vizija uea pojedinih izvora energije u primarnoj energiji do 2030. godinevizija nisko-karbonske energetike bazirane na principima odrivog razvoja 2.3Ekoloka ekonomija 2.4Izvor za finansiranje zelene energije

  osnivanje Fonda za budunost 2.5Pretpostavke za osnivanje Fonda ili fondova 2.5.1Nain osnivanja fonda ili fondova za budunost 2.5.2Namjena sredstva Fonda/fondova za budunost 2.5.3

  Uloga organizacija civilnog drutva u propagiranju nisko-karbonske energetike bazirane na principima odrivog razvoja 2.6O civilnom drutvu 2.6.1Organizacije civilnog drutva u BiH 2.6.2Naini na koje organizacije civilnog drutva mogu dati svoj doprinos postizanju ciljeva 2.6.3Postojea praksa ukljuivanja civilnog drutva u procese donoenja odluka 2.6.4

  Studije sluaja investiranja u energijsku efikasnost i obnovljive izvore energije u Bosni i Hercegovini 3Primjeri dobre prakse poveanja energijske efikasnosti 3.1Zgradarstvo 3.1.1Industrija 3.1.2Primjeri dobre prakse koritenja obnovljivih izvora energije 3.2Zamjena fosilnih goriva biomasom 3.2.1Koritenje toplotnih pumpi 3.2.2Koritenje solarne energije 3.2.3

  Zakljuak 4Preporuke 5Prilozi 6Literatura 7

  7

  9

  11

  16

  18

  20

  23

  28

  3552

  545660

  63

  646669

  73

  74

  75757880808486

  909294

  104

 • lista skraenica i akronima

  Bruto drutveni proizvodBosna i HercegovinaObnovljivi izvori energijeEvropska banka za obnovu i razvoj Energijska efikasnostEnergetski intenzitetEvropska investicijska bankaMenadment energijeCertifikat o energetskoj efikasnostiInstitut za istraivanje elektrine energijeEnergy Service Company Konvencija o procjeni uticaja na ivotnu sredinu u prekograninom kontekstuEvropska unijaEvropska shema trgovanja emisijama (European Union Emission Trading System)Federacija Bosne i HercegovineStakleniki plinovi Government Pension Fund GlobalHidroelektrana Meunarodna agencija za energijuInterna stopa profitabilnostiMilenijumski razvojni ciljeviMale hidroelektraneNacionalni akcioni plan za energijsku efikasnostNeto domai proizvodNevladina organizacijaOrganizacija civilnog drutvaPorez na dodanu vrijednostPopulacija, planeta i profitRegulatorna komisija za energetiku RSRepublika SrpskaStrategija za odrivu energiju Jugoistone EvropeStrategija niskokarbonskog razvoja (Low Emission Development StrategyLEDS)Strateki plan i program razvoja elektroenergetskog sektora Federacije Bosne i HercegovineDrutvena stopa vremenske preferencijeTermoelektranaTotal Primary Energy SupplyRazvojni program Ujedinjenih nacijaUkapljeni naftni plinZajedniki elektro-energetski koordinacioni centarSvjetska banka

  BDPBih oie

  eBrDeeei

  eiBeM

  ePcePrieSco

  eSPoo

  eUeU etS

  FBihghg

  gPFghe

  ieairr

  MDgMhe

  neeaPnDPnvoocDPDvPPP

  reerSrS

  See SePSnkr

  SPP FBih

  SrtPte

  tPeSUnDP

  UnPZekc

  WB

 • Un

  loc

  kin

  g t

  he

  FU

  tUr

  e O

  dri

  va e

  nerg

  ija u

  Bos

  ni i

  Her

  cego

  vini

  : Iza

  zovi

  i pe

  rspe

  ktiv

  e1

  Kri

  tik

  i osv

  rt n

  a st

  rate

  ke

  doku

  men

  te, p

  olit

  iku

  i pra

  vce

  razv

  oja

  sekt

  ora

  ener

  gije

  u B

  osni

  i H

  erce

  govi

  ni9

  Koritenje obnovljivih izvora energije (OIE) i poboljanje energijske efikasnosti (EE) je svjetski trend, podstaknut borbom protiv klimatskih pro-mjena, ime se usmjerava tehnoloki razvoj, poveava zapoljavanje i izvoz, smanjuje zavisnost od fosilnih goriva, poveava sigurnost snabdijevanja energijom i dr. To su ujedno tipini ciljevi energijskih strategija drava. Borba protiv klimatskih promjena, tj. koritenje OIE i EE se odvija oteano, jer se usvajaju samo one mjere i u onom obimu kojima se postiu razvojni ciljevi kao to su zapoljavanje, razvoj inovativnih tehnologija i usluga, smanjenje uvoza energije i dr.

  Ogranieni kapaciteti snabdijevanja energijom u odnosu na sve veu potra-nju moraju dovesti do toga da se u razmatranje uzme hitnost revidiranja tre-nutne paradigme koritenja energije u Bosni i Hercegovini (BiH). Osim toga, proces integracije u Evropsku uniju (EU) obavezuje BiH da ispuni evropske standarde o proizvodnji i koritenju energije u ogranienom vremenskom periodu. Prema Ugovoru o energetskoj zajednici veina tih zahtjeva se mora ispuniti do 2017. godine. S tim u vezi, jako je vano razmotriti mjere za ener-gijsku efikasnost1 (EE) i upravljanje energijom (EM) jer su to preduslovi za odrivostkonkurentnost energetike. Najvee prepreke poboljanju EE i veem koritenju OIE su nedostatak sistematskog pristupa, stratekog opredjeljenja, nedostatak savremenih saznanja iz ove oblasti, nejasne admi-nistrativne procedure i neefikasna razmjena informacija izmeu investitora, vlasti i graana.

  Potronja energije u BiH je relativno niska, prvenstveno zbog direktnih i in-direktnih posljedica rata. Industrijske aktivnosti su drastino opale nakon 1995. godine u poreenju sa aktivnostima iz 1990. godine. Od 1995. godine, industrija se jako sporo oporavlja, ali je EE manje-vie ista kao 1992. godine, to znai veoma niska. Postoji potreba za ekonominom obnovom i rastom, kao i neophodnost boljeg pristupa formiranju cijena energije, pored rastu-e svjesnosti o zatiti okoline. Ovo namee potrebu za poboljanjem EE pri

  1 u ovom radu se za efikasnost koritenja

  energije koristi termin energijska efikasnost

  umjesto energetska efikasnost, jer fokus

  nije efikasnost energetike kao privredne

  grane ve koritenja energije, kao robe,

  proizvoda energetike, za zadovoljavanje

  ljudskih potreba.

  kritiki osvrt na strateke dokumente, politiku i pravce razvoja sektora energije u Bosni i hercegovini

  1

 • Un

  loc

  kin

  g t

  he

  FU

  tUr

  e O

  dri

  va e

  nerg

  ija u

  Bos

  ni i

  Her

  cego

  vini

  : Iza

  zovi

  i pe

  rspe

  ktiv

  e1

  Kri

  tik

  i osv

  rt n

  a st

  rate

  ke

  doku

  men

  te, p

  olit

  iku

  i pra

  vce

  razv

  oja

  sekt

  ora

  ener

  gije

  u B

  osni

  i H

  erce

  govi

  ni10

  koritenju energije, kratkorono i dugorono. Uslijed trenutne ekonomske situacije u BiH i svih gore navedenih faktora, EM jo uvijek nije u potpunosti iskoriten. Postoji jo puno potencijala za EM, posebno u zgradarstvu (uklju-ujui i daljinsko grijanje) kao i u energetici.

  U BiH jo uvijek nema zvaninih auriranih podataka o potronji ener-gije, ukljuujui energijske bilanse na dravnom nivou i sektorske indi-katore EE. Podaci postoje u raznim dokumentima, ali ih nema na jednom mjestu jer Agencija za statistiku ne prikuplja podatke o potronji energije. UNacionalnom akcionom planu za energijsku efikasnost (NEEAP)2 je dat znaajan dio ovih podataka, ali zbog toga to taj dokument nije usvojen ti se podaci jo uvijek ne mogu smatrati zvaninim.

  Energetski sektor u BiH ima enorman razvojni potencijal. Ve dui niz godina BiH jedina u regiji ima pozitivan bilans izvoza elektrine energije, te je osma zemlja u Evropi s aspekta hidropotencijala, koji trenutno koristi neto preko jedne treine (38%). Takoer, procjenjuje se da BiH ima znaajne potencijale za proizvodnju energije i iz ostalih obnovljivih izvora (vjetar, solarna ener-gija, energija iz biomase, te geotermalna energija), po nekim indikatorima ti potencijali su i 30% vei od prosjeka u EU.

  Tokom posljednjih par godina (20082012.), nekoliko stratekih dokumenata i akcionih planova je doneseno i usvojeno. Problem je da je osnovni motiv za donoenje i usvajanje ovih dokumenata povezan sa zahtjevima iz ugovora o energetskoj zajednici. To znai da se jo uvijek EE i OIE ne razmatra (barem ne kod politiara i nekih eksperata) kao priliku za razvoj domae privrede, ve kao jednu u nizu obaveza koju namee EU. Nedostatak transparentnih procedura odabira investitora ve due vremena predstavljaju prepreku zna-ajnijim ulaganjima u energetski sektor.

  Procesi donoenja programa i mjera te stratekih dokumenata nisu u do-voljnoj mjeri otvor