of 91/91
ŽUPANIJA ZAGREBAČKA OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA ZORIĆA DUGO SELO, Josipa Zorića 86 za školsku godinu 2015./2016. Dugo Selo, rujan 2015.

ŽUPANIJA ZAGREAČKA OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA ZORIĆA …os-jzorica-dugo-selo.skole.hr/.../Godisnji_plan_i_program_2015_2016.pdf · O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA OSNOVNE

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ŽUPANIJA ZAGREAČKA OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA ZORIĆA...

 • ŽUPANIJA ZAGREBAČKA OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA ZORIĆA

  DUGO SELO, Josipa Zorića 86

  za školsku godinu 2015./2016.

  Dugo Selo, rujan 2015.

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  ŽUPANIJA ZAGREBAČKA

  OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA ZORIĆA

  KLASA: 602-02/15-01/309

  URBROJ: 238/07-07-15-01

  Dugo Selo, 30. 9. 2015.

  Na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

  školi («Narodne novine» broj, 87/'08., 86/'09., 92/'10., 105/'10., 90/'11.,

  16/'12., 86/'12., 94/'13. i 152/14.) i članka 62. Statuta Osnovne škole Josipa

  Zorića, Dugo Selo, Školski odbor na sjednici održanoj 30. rujna 2015.,na prijedlog

  Vijeća roditelja i Učiteljskog vijeća, donosi

  O D L U K U

  O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA

  OSNOVNE ŠKOLE JOSIPA ZORIĆA

  ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.

  Usvaja se Godišnji plan i program rada Osnovne škole Josipa Zorića za

  školsku godinu 2015./2016. koji obuhvaća cjelokupnu aktivnost radnika škole na

  ostvarivanju ciljeva i zadataka odgoja i osnovnog obrazovanja učenika.

  Predsjednica Školskog odbora: Ravnateljica:

  ______________________ ___________________________

  Zdenka Knežić Mara Mamuza, dipl. defektolog

 • 2

  SADRŽAJ

  1. Uvjeti rada .............................................................................................................................. 5

  1.1. Podatci o upisnom području ............................................................................................... 5 1.2. Unutrašnji školski prostor ................................................................................................... 5 1.3. Školski okoliš ........................................................................................................................ 6 1.4. Nastavna sredstva i pomagala ............................................................................................ 7 1.4.1. Knjižni fond škole ............................................................................................................. 7 1.5. Plan obnove i adaptacije ..................................................................................................... 8 2. Zaposleni djelatnici u školi u školskoj godini 2015./2016. ..................................................... 9

  2.1. Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima .......................................................................... 9 2.1.1. Podatci o učiteljima razredne nastave ..................................................................... 9

  2.1.2. Podatci o učiteljima predmetne nastave ............................................................... 10

  2.1.3. Podatci o voditeljici posebnog kombiniranog razrednog odjela za učenike s teškoćama u ponašanju .............................................................................................................................. 12 2.1.4. Podatci o ravnatelju i stručnim suradnicima .................................................................. 13

  2.1.5. Podatci o učiteljima pripravnicima ......................................................................... 13

  2.2. Podatci o ostalim radnicima u školi ................................................................................... 14 2.3. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno - obrazovnih radnika škole ..................................... 15

  2.3.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave .......................................... 15

  2.3.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave ...................................... 16

  2.3.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika .................................. 19

  3. Organizacija rada .................................................................................................................. 21

  3.1. Organizacija smjena, raspored zvona i dežurstva ............................................................. 21 raspored zvona ......................................................................................................................... 21 raspored dežurstva ................................................................................................................... 22

  3.2. Godišnji kalendar rada 2015./2016. .................................................................................. 23 3.3. Blagdani, spomendani i neradni dani u Republici Hrvatskoj ............................................. 24 3.4. Gradski blagdani ................................................................................................................ 24 3.3. Podatci o broju učenika i razrednih odjela ........................................................................ 25

  3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada ..................................... 28

  3.3.2. Nastava u kući – osigurava se prema potrebi učenika .......................................... 28

  4. Tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada ..................... 29

  4.1. Tjedni i godišnji fond sati za obvezne nastavne predmete po razredima ........................ 29 4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada .............. 30

  4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave ............................................. 30

  4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave ......................................... 32

  4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave ............................................ 33

  4.3. Obuka plivanja ................................................................................................................... 34

  5.1. Plan rada ravnateljice ........................................................................................................ 35 5.2. Plan rada stručne suradnice pedagoginje ......................................................................... 38 5.3. Plan rada stručne suradnice psihologinje ......................................................................... 40 5.4. Plan rada stručne suradnice defektologinje – socijalne pedagoginje ............................... 41 5.5 plan rada defektologinje – socijalne pedagoginje, voditeljice posebnog kombiniranog razrednog odjela za učenike s teškoćama u ponašanju ........................................................... 43

 • 3

  5.7. Plan rada tajništva ............................................................................................................. 45 5.8. Plan rada računovodstva ................................................................................................... 46 5.9. Rad administratora – blagajnika ....................................................................................... 48 5.10. Plan rada školskog liječnika ............................................................................................ 50 6. Plan rada školskog odbora i stručnih tijela .......................................................................... 52

  6.1. Plan rada Školskog odbora ................................................................................................ 52

  6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća ............................................................................................... 53 6.3. Plan rada Razrednog vijeća ............................................................................................... 54 6.4. Plan rada Vijeća roditelja .................................................................................................. 55 6.5. Plan rada Vijeća učenika .................................................................................................... 56 7. Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja ..................................................................... 57

  7. 1. Plan Aktiva razrednika ...................................................................................................... 58 8. Podaci o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja školske

  ustanove ................................................................................................................................... 71

  8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti 2015./2016. ................................................................... 71 8.3. Školski preventivni programi ............................................................................................. 77

  8.3.1. Program prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti ............................................. 77

  8.3.2. Program prevencije neprihvatljivih i nasilničkih oblika ponašanja ........................ 78

  8.4. Antikorupcijski program .................................................................................................... 84 8.5. Program provođenja zaštite okoliša ................................................................................. 86 8.6. Plan slobodnih izvannastavnih aktivnosti ......................................................................... 86

  8.6.1. Razredna nastava ................................................................................................... 86

  8.6.2. Predmetna nastava ................................................................................................ 87

  8.7. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti .................................................................. 88 9. Razvojni plan i program rada škole ...................................................................................... 89

 • 4

  OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI

  Naziv škole OŠ Josipa Zorića

  Adresa škole Josipa Zorića 86, Dugo Selo

  Županija Zagrebačka

  Telefonski broj 01/2753-604, 01/2753-847

  Broj telefaksa 01/2774-146

  Internetska pošta [email protected]

  Internetska adresa www.os-jzorica-dugo-selo.skole.hr

  Šifra škole 01-020-004

  Matični broj škole 02608731

  OIB 74844389446

  Upis u sudski registar (broj i datum) Tt-10/485-2, 21. siječnja 2010.

  Ravnatelj škole Mara Mamuza, dipl. defektolog

  Zamjenik ravnatelja Ada Trbović, učitelj razredne nastave

  Voditelj smjene Diana Semenčić, učitelj razredne nastave s pojačanom matematikom

  Broj učenika 827

  Broj učenika u razrednoj nastavi 418

  Broj učenika u predmetnoj nastavi 404

  Broj učenika u posebnom kombiniranom odjelu za učenike s teškoćama u ponašanju

  5

  Broj učenika s teškoćama u razvoju 34

  Broj učenika putnika 475

  Ukupan broj razrednih odjela 41

  Broj razrednih odjela RN-a 20

  Broj razrednih odjela PN-a 20

  Broj voditelja u posebnom kombiniranom odjelu za učenike s teškoćama u ponašanju

  1

  Broj smjena 2

  Početak i završetak svake smjene A: 8.00 – 13.15, B: 14.00 – 19.15

  Broj radnika 89

  Broj učitelja predmetne nastave 46

  Broj učitelja razredne nastave 20

  Broj stručnih suradnika 5

  Socijalni pedagog – voditelj posebnog odjela F 1

  Broj ostalih radnika 16

  Broj pripravnika 6

  Broj mentora i savjetnika 1 savjetnik i 5 mentora

  Broj voditelja ŽSV-a /

  Broj računala u školi 50

  Broj specijaliziranih učionica 1

  Broj općih učionica 21

  Broj športskih dvorana 1

  Broj športskih igrališta 1

  Školska knjižnica DA

  Školska kuhinja DA

 • 5

  1. UVJETI RADA

  1.1. PODATCI O UPISNOM PODRUČJU

  Upisno područje Osnovne škole Josipa Zorića čine: Grad Dugo Selo i naselja Leprovica, Velika

  Ostrna, Mala Ostrna, Kozinščak, Puhovo te dio naselja Lukarišće. Prometna povezanost riješena je

  organiziranim prijevozom učenika iz sela Leprovica, Mala Ostrna, Velika Ostrna, Puhovo, Kozinščak i

  Lukarišće za učenike 1. − 8. razreda.

  1.2. UNUTRAŠNJI ŠKOLSKI PROSTOR

  NAZIV PROSTORA (klasična učionica, kabinet,

  knjižnica, dvorana)

  Učionice Kabineti Oznaka stanja opremljenosti

  Broj Veličina

  u m2 Broj

  Veličina u m2

  Opća opremljenost

  Didaktička opremljenost

  RAZREDNA NASTAVA 11

  1. razred 5 59,70

  1 15,64

  4 4

  2. razred 4 4

  3. razred 5 58,87

  4 4

  4. razred 4 4

  PREDMETNA NASTAVA 11

  Hrvatski jezik 1 59,80 1 - 4 4

  Glazbena kultura Likovna kultura

  1 71,13 1 10 4 4

  Strani jezik 1 38,97 - - 4 4

  Matematika 2 59,8 - - 4 4

  Priroda i biologija 1 59,31 1 11,55 4 4

  Kemija Fizika

  1 60 1 10 4 4

  Povijest 1 59,80 - - 4 4

  Geografija 1 1,62 1 10 4 4

  Informatika 1 59,31 - - 4 4

  OSTALO 8

  Dvorana za TZK 1 399,28 3 2 2

  Knjižnica 1 48,97 - - 4 4

  Zbornica 1 59,32 - - 4 4

  Uredi 5 17,83 - - 4 4

  U K U P N O: 29 4365,78 8 4 4

  Školska zgrada sa sportskom dvoranom ima površinu od cca 4365,78 m². Sa sjeverne strane

  su sportski tereni, rukometno i košarkaško igralište. Školska zgrada je građena i nadograđivana u

  nekoliko etapa.

  U zgradi osnovne škole izvodi se razredna i predmetna nastava, no zbog velikog broja učenika

  i razrednih odjela nema adekvatnih kabinetskih učionica te postoje prostorne poteškoće za

  održavanje dodatne i dopunske nastave kao i izvannastavnih aktivnosti. Unutrašnji prostor škole

  sastoji se od 22 učionice, učionice za informatiku, knjižnice, dvorane za tjelesnu i zdravstvenu kulturu,

  školske kuhinje i blagovaonice.

 • 6

  Tijekom 2015./2016. planira se:

  1. obnova fasade cijele školske zgrade

  2. promjena stolarije u šest učionica, zbornici i u školskoj dvorani na sjevernoj strani

  3. izrada nove meteorološke stanice.

  1.3. ŠKOLSKI OKOLIŠ

  NAZIV POVRŠINE VELIČINA OCJENA STANJA

  Sportsko igralište 1345 m2 dobro

  Zelene površine 6800 m2 dobro

  UKUPNO 8145 m2

  Tijekom 2015./2016. planira se kontinuirano uređenje školskog dvorišta, voćnjaka, povrtnjaka, parka te formiranje „Etno kutka“ u školskome parku.

 • 7

  1.4. NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

  NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA STANJE STANDARD

  Audiooprema:

  diktafon 1 zadovoljava

  glazbena linija 2 zadovoljava

  cd kasetofoni 14 zadovoljava

  zvučnici 7 zadovoljava

  Video i fotooprema:

  televizori 8 zadovoljava

  grafoskopi 9 zadovoljava

  dvd 6 zadovoljava

  Informatička oprema:

  računala 50 zadovoljava

  prijenosna računala 7 zadovoljava

  tableti 3 zadovoljava

  printeri i fotokopirni aparati 10 zadovoljava

  Ostala oprema:

  fotoaparati 3 zadovoljava

  kamera 1 zadovoljava

  1.4.1. KNJIŽNI FOND ŠKOLE

  KNJIŽNI FOND BROJ NASLOVA STANDARD

  Lektirni naslovi (1. – 4. razred) 77 ne zadovoljava

  Lektirni naslovi (5. – 8. razred) 115 zadovoljava

  Dječja i književnost za odrasle 1035 zadovoljava

  Stručna literatura za učitelje 1056 zadovoljava

  Audio-vizualna i elektronička građa 141 ne zadovoljava

  Ukupan broj primjeraka 6749 zadovoljava

 • 8

  1.5. PLAN OBNOVE I ADAPTACIJE

  ŠTO SE PREUREĐUJE ILI OBNAVLJA ŠTO JE POTREBNO SANIRATI

  fasada obnoviti

  stolarija

  potrebno izmijeniti stolariju u 6 učionica,

  zbornici i sjevernoj strani sportske

  dvorane

  gromobrani promijeniti uzemljenje

  zidne i stropne površine škole održavati

  sanitarije održavati

  vatrogasni pristup školi održavati

  voćnjak održavati

  povrtnjak održavati

  park održavati, nabaviti meteorološku stanicu

  internet održavati

 • 9

  2. ZAPOSLENI DJELATNICI U ŠKOLI U ŠKOLSKOJ GODINI 2015./2016.

  2.1. PODATCI O ODGOJNO-OBRAZOVNIM RADNICIMA

  2.1.1. PODATCI O UČITELJIMA RAZREDNE NASTAVE

  R. b. Ime i prezime Predmet

  1. Slađana Merkaš 1. razred

  2. Danijela Medaković 1. razred

  3. Sanja Todorić 1. razred

  4. Ivana Matešić 1. razred

  5. Mirela Škarić 1. razred

  6. Sonja Ivančević 2. razred

  7. Melita Lepotinec 2. razred

  8. Lidija Relić 2. razred

  9. Aleksandra Vajzović-Carić 2. razred

  10. Natalija Hršak 2. razred

  11. Marija Sekur Harcet 3. razred

  12. Elvira Kopun 3. razred

  13. Ruža Špoljarić 3. razred

  14. Marijana Tečić 3. razred

  15. Ivana Protuđer 3. razred

  16. Antonija Kaleb (Gordana Takač Tominac)

  4. razred

  17. Ada Trbović 4. razred

  18. Dubravka Vuković 4. razred

  19. Marina Perković 4. razred

  20. Marijana Klenkar 4. razred

 • 10

  2.1.2. PODATCI O UČITELJIMA PREDMETNE NASTAVE

  R. b. Ime i prezime Predmet

  21. Iva Aljinović

  hrvatski jezik

  22. Marijana Balšić

  23. Darija Sever

  24. Katarina Popić

  25. Dragana Radovan

  26. Dijana Mihelčić Galović

  27. Ivana Jerbić Šarić (Nikolina Slišković)

  engleski jezik

  28. Nikolina Ćerlek

  29. Sanja Premuž

  30. Gordana Matek

  31. Nives Fabulić

  32. Antonija Kolaković

  33. Silvana Piljić njemački jezik

  34. Anastazija Šafran Tepeš engleski i

  njemački jezik

  35. Helena Strivanić

  glazbena kultura

  36 Marija Šarkanj

  37 Tena Čačić

  38. Mirta Stublić

  39. Julijana Kučan

  likovna kultura

  40. Barbara Biđin

  41. Marijana Pleše (Martina Nevistić-Bagarić)

  informatika

  42. Krešo Urek

  43. Sonja Grgac biologija

 • 11

  44. Ankica Vidak priroda, biologija

  45. Snježana Mandarić kemija

  46. Nenad Židak kemija, biologija

  47. Zlatko Znamenaček matematika

  48. Katica Bahlen matematika i

  fizika

  49. Bruno Vuletić

  matematika 50. Diana Semenčić

  51. Jelena Babić (Ivana Talijanac)

  52. Sanja Hmura fizika

  53. Tomislav Leko tehnička kultura

  54. Zdenka Knežić

  povijest

  55. Ksenija Tomašić

  56. Nataša Čajić-Kresonja geografija

  57. Siniša Kljajić povijest i geografija

  58. Đurđa Šobot geografija

  59. Matej Mišković

  tjelesna i zdravstvena

  kultura

  60. Jozo Jurković

  61. Grozdana Kukas

  62. s. Marjana Koščak

  63. Katarina Knežević (Rahela Budim)

  vjeronauk

  64. Davor Firšt

  65. Željkica Bradarić

  66. Ivan Dukmenić

 • 12

  2.1.3. PODATCI O VODITELJICI POSEBNOG KOMBINIRANOG RAZREDNOG ODJELA ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U PONAŠANJU

  R. b. Ime i prezime Radno mjesto

  67. Marina Smok Rajaković učitelj i socijalni pedagog

 • 13

  2.1.4. PODATCI O RAVNATELJU I STRUČNIM SURADNICIMA

  R. b. Ime i prezime Radno mjesto

  68. Mara Mamuza ravnateljica

  69. Martina Jenik Pelivanović pedagog

  70. Natalija Hrnkaš defektolog

  71. Ivana Delač psiholog

  72. Ivan Klasnić knjižničar

  73. Lada Grdan knjižničar

  2.1.5. PODATCI O UČITELJIMA PRIPRAVNICIMA

  R. b. Ime i prezime Struka Ime i prezime

  mentora, škola Početak

  stažiranja Škola prijavitelj

  stažiranja

  1. Katarina Knežević mag. relig. pedagogije i katehetike

  Željkica Bradarić 21. 10. 2013. OŠ Josipa Zorića

  2. Marija Šarkanj mag. glazbene pedagogije

  Sandra Frančišković, OŠ „Ivan Benković“

  8. 9. 2014. OŠ Josipa Zorića

  3. Nenad Židak prof. biologije i kemije Dijana Šutak, OŠ Iver 8. 9. 2014. OŠ Iver

  4. Dina Alexandra Pavković mag. primarnog obrazovanja

  Sanja Todorić 17. 11. 2014. OŠ Josipa Zorića

  5. Marina Kalaica mag. primarnog obrazovanja

  Marijana Tečić 16. 3. 2015. OŠ Josipa Zorića

  6. Nikolina Karlović mag. primarnog obrazovanja

  Aleksandra Vajzović- -Carić

  16. 3. 2015. OŠ Josipa Zorića

 • 14

  2.2. PODATCI O OSTALIM RADNICIMA U ŠKOLI

  R.b. Ime i prezime Radno mjesto

  71. Gordana Pavlić tajnik

  72. Kristina Šabarić računovođa

  73. Marija Anušić blagajnik – administrator

  74. Janja Kojundžija kuhar

  75. Ljubica Perković kuhar

  76. Maja Bašić kuhar

  77. Julijana Laštro kuhar

  78. Milka Vrdoljak spremačica

  79. Šima Mendeš spremačica

  80. Katica Dinjar spremačica

  81. Marijana Čanić spremačica

  82. Karolina Dinjar (Mandica Lasić)

  spremačica spremačica

  83. Ana Lasić (Mladenka Mamuza)

  spremačica spremačica

  84. Marica Ćavarušić spremačica

  85. Željko Cesar domar – ložač

  86. Ivan Ivančan domar – ložač

 • 15

  2.3. TJEDNA I GODIŠNJA ZADUŽENJA ODGOJNO - OBRAZOVNIH RADNIKA ŠKOLE

  2.3.1. TJEDNA I GODIŠNJA ZADUŽENJA UČITELJA RAZREDNE NASTAVE

  R. b

  r.

  Ime i prezime

  Ra

  zred

  niš

  tvo

  Pre

  dm

  et

  Red

  ovn

  a n

  ast

  ava

  Ra

  d r

  azr

  edn

  ika

  do

  pu

  nsk

  a n

  ast

  ava

  do

  da

  tna

  na

  sta

  va

  INA

  Naziv

  ukupno

  Ost

  ali

  po

  slo

  vi

  POSEBNI POSLOVI

  Sveu

  kup

  no

  tjed

  no

  nep. rad

  1. Slađana Merkaš 1.a RN 16 2 1 1 1 Likovna skupina

  20 18+2 40

  2. Danijela Medaković

  1.b RN 16 2 1 1 1 Literarna skupina

  20 18+2 40

  3. Sanja Todorić 1.c RN 16 2 1 1 1 Mali volonteri 20 18+2 40

  4. Ivana Matešić 1.d RN 16 2 1 1 1 Kreativci 20 18+2 40

  5. Mirela Škarić 1.e RN 16 2 1 1 1 Sportska 20 18+2 40

  6. Sonja Ivančević 2.a RN 16 2 1 1 1 Dramska skupina

  21 17+2 40

  7. Melita Lepotinec 2.b RN 16 2 1 1 1 Mali kreativci 21 17+2 2 pov. prot.

  zaštite 40

  8. Lidija Relić 2.c RN 16 2 1 1 1 Ritmička skupina

  21 17+2 40

  9. Aleksandra Vajzović-Carić

  2.d RN 16 2 1 1 1 Likovna skupina

  21 17+2 40

  10. Natalija Hršak 2.e RN 16 2 1 1 1 Knjigoljupci 21 17+2 40

  11. Marija Sekur Harcet

  3.a RN 16 2 1 1 1 Kreativna radionica

  21 17+2 40

  12. Elvira Kopun

  3.b RN 16 2 1 1 1 Likovna skupina

  21 17+2 40

  13. Ruža Špoljarić 3.c RN 16 2 1 1 1 Plesna skupina 21 17+2 40

  14. Marijana Tečić 3.d RN 16 2 1 1 1 Pjevačka skupina

  21 17+2 40

  15. Ivana Protuđer 3.e RN 16 2 1 1 1 Recitatorska skupina

  21 17+2 40

  16.

  Antonija Kaleb (Gordana Takač Tominac)

  4.a RN 15 2 1 1 1 Likovna skupina

  21 17+2 40

  17. Ada Trbović 4.b RN 15 2 1 1 1 Dramska skupina

  21 17+2 40

  18. Dubravka Vuković 4.c RN 15 2 1 1 1 Likovna skupina

  21 17+2 40

  19. Marijana Klenkar 4.d RN 15 2 1 1 1 Dramsko- -recitatorska skupina

  21 17+2 40

  20. Marina Perković 4.e RN 15 2 1 1 1 Pjevačka skupina

  21 17+2 40

 • 16

  2.3.2. TJEDNA I GODIŠNJA ZADUŽENJA UČITELJA PREDMETNE NASTAVE

  R. b

  r.

  Ime i prezime

  Ra

  zred

  niš

  tvo

  Predmet

  NEPOSREDNI ODGOJNO OBRAZOVNI RAD POSEBNI POSLOVI

  Redovna nastava

  Do

  pu

  nsk

  i r.

  Do

  da

  tni r

  ad

  INA

  Uku

  kpn

  o

  nep

  osr

  edn

  ih

  sati

  rad

  a

  Ost

  ali p

  osl

  ovi

  Po

  seb

  ni p

  osl

  ovi

  Uku

  pn

  o t

  jed

  no

  Redovna nastava Sati

  Raz-red-ni-štvo

  (sind./zašt./ est./ šsk)

  Ukupno

  21. Iva Aljinović Hrvatski jezik 6.ab 8.ab 18 18 1-6 1-8

  1 Literarna 21 B 18 40

  22. Marijana Balšić 8.e Hrvatski jezik 6.cd 8.ce 18 2 20 1 1 Dramska 22 16+2 40

  23. Darija Sever 7.d Hrvatski jezik 5.c 7.cd 13 2 2 17 1 2 Filmska 22 16+2 2 sata 40

  24. Katarina Popić 5.b Hrvatski jezik 5.ab 7.be 18 2 20 1-7 1 Novinari 22 16+2 40

  25. Dijana Mihelčić Galović

  8.d Hrvatski jezik 5.de 7.a 8.d 18 2 20 1-5 1 Plesna 22 16+2 40

  26. Dragana Radovan Hrvatski jezik 6.e F 10 10 1-6 1 Recitatori 12 10 22

  27. Barbara Biđin 5.c Likovna kultura 5.abcde 6.de 7.abcd 8.abcde

  16 2 1 viz 19 3 Keramika 22 16+2 40

  28. Juliana Kučan Likovna kultura 6.abc 7.e F 5 1 viz 6 1 Likovna 7 6 13

  29. Tena Čačić 5.a Glazbena kultura 5.abcde 7.cde 8 2 10 1 Glazbeni kreativci

  11 9 40

  30. Helena Strinavić (Tena Čačić)

  Glazbena kultura 4.abcde 7.ab F 8 2

  zbor 1 Klavir 11 9 20

  31. Mirta Stublić Glazbena kultura 6.abcde 8.abcde 10 10 2 Mali zbor 12 8 20

  32. Nikolina Ćerlek 6.c Engleski jezik 6.abcde 8.a 18 2 20 1-6 1-8

  1 Volonteri 23 15+2 40

  33. Nives Fabulić 5.e Engleski jezik 5.e 7.abcde 18 2 20 1-7 1-5

  1-5 23 15+2 40

  34. Gordana Matek Engleski jezik 8.bcd 9 1 1 11 9 20

  35. Sanja Premuž (Gordana Matek)

  Engleski jezik 5.abc 8.e 12 12 8 20

  36. Ivana Jerbić Šarić (Nikolina Slišković)

  Engleski jezik 2.abcde 4.abcde 20 20 1-2 1-4

  1 23 17 40

 • 17

  37. Antonia Kolaković Engleski jezik 1.abcde 3.abcde 20 20 1-1 1-3

  1 23 17 40

  38. Anastazija Šafran Tepeš 4., 6. r.

  Njemački jezik / Engleski jezik

  5.d F / 7. grupe 20 20 3 Njemački 23 17 40

  39. Silvana Piljić 5., 7., 8.r.

  Njemački jezik 10 grupa njemačkog

  20 20 3 Njemački, Volonteri

  23 17 40

  40. Katica Bahlen 8.a Matematika / Fizika 6.d 8.aec / 8.a(F) 18 2 20 1-8 1 22 16+2 40

  41. Bruno Vuletić 6.a Matematika 6.a 7.cd F 16 2 18 1-6 2-7

  1 22 16+2 40

  42. Jelena Babić (Ivana Talijanac)

  Matematika 6.bce 8.bd 20 20 1-6-

  8 1 22 18 40

  43. Diana Semenčić 7.e Matematika 5.cde 7.e 16 2 18 1-5 1-7

  22 16+2 2

  vod 40

  44. Zlatko Znamenaček 7.a Matematika 5.ab 7.ab 16 2 18 1-5 1-7

  20 B 18+2 40

  45. Ankica Vidak 6.e Priroda/Biologija 6.acde 8.abcde 18 2 20 2 2 Ekolozi 24 14+2 40

  46. Sonja Grgac Priroda/Biologija 5.abcde 7.abcd 15,5 3 18,5 1 2 Cvjećari 22 B 18 40

  47. Nenad Židak Priroda/Biologija/ Kemija

  6.b 7.e / F (p,b) F(k)

  8 8 2 Prva pomoć 10 6 16

  48. Snježana Mandarić Kemija 7.abcde 8.abcde 20 20 1 1 2 Ekolozi 24 16 40

  49. Sanja Hmura Meić Fizika 7.abcde 8.bcde F

  20 20 1 1 2 Astronomi 24 16 40

  50. Ksenija Tomašić 7.c Povijest 5abcde 7.acde 18 2 20 1-5 1-7

  2 Povijesno- -zavičajna

  24 14+2 40

  51. Zdenka Knežić 8.c Povijest 6.abce 8.abcde 18 2 20 2 Povijesno- -zavičajna

  22 B 16+2 40

  52. Siniša Kljajić 7.b Geografija/Povijest 5.bcde 7.abcde 7.b(p)

  18 2 20 2 2 Meteorolozi 24 14+2 40

  53. Nataša Čajić- -Kresonja

  6.b Geografija 6.abcde 8.abcd 18 2 20 2 2 Mladi geografi 24 14+2 40

  54. Đurđa Šobot Geografija F 5.a 8.e 5,5 5,5 1 1 7,5 5,5 13

  55. Danijela Župetić Povijest F 6.d 4 4 4 3 7

  56. Tomislav Leko Tehnička kultura 5.abcde 6.abcde 7.abcde 8.abcde F

  21 21 1 Mali tehničari 22 18 40

  57. Grozdana Kukas TZK 5.abcd 7.abcde 18 18 2 2 Odbojka ž 22 B 18+2 40

  58. Jozo Jurković TZK 6.abcde 8.abcde 20 2ššk 22 2 Košarka 24 16 40

 • 18

  59. Matej Mišković TZK 5.e F 4 2 Rukomet 6 4 10

  60. Ivan Dukmenić 6.d Vjeronauk 2.abcde 6.abcde 20 2 22 2 Kreativno- -vjeronaučna

  24 14+2 40

  61. s. Marjana Koščak 5.d Vjeronauk 1.abcde 5.abcde 20 2 22 2 Biblijsko literarno kreat.

  24 14+2 40

  62. Valentina Paunović (Rahela Budim)

  Vjeronauk 7.abcde 10 10 2 Vjeronaučno- -dramska

  12 8 20

  63. Davor Firšt (Katarina Knežević)

  Vjeronauk 3.abcde F 12 12 8 20

  64. Željkica Bradarić 8.b Vjeronauk 4.abcde 8.abcde 20 2 22 2 Kreativno- -karitativna- -vjeronaučna

  24 14+2 40

  65. Krešo Urek Informatika 10 grupa 6. i 8.r. 20 2 Digitalci 24 16 2 admin 40

  66.

  Martina Nevistić- -Bagarić (Marijana Pleše)

  Informatika 10 grupa 5. i 7.r 20 2 Mali informatičari

  24 16 2 admin 40

  67. Marina Smok Rajaković

  Učitelj u posebnom kombiniranom odjelu za učenike s teškoćama u ponašanju

  F 22 2 24 24 14+2 40

 • 19

  2.3.3. TJEDNA I GODIŠNJA ZADUŽENJA RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA

  Red.

  broj

  Ime i prezime

  radnika Radno mjesto Radno vrijeme

  Rad sa strankama

  Neposredni odgojno-obrazovni rad tjedno

  Ostali poslovi

  Broj sati tjedno

  Broj sati godišnjeg zaduženja

  1. Mara Mamuza ravnateljica

  pon, sri, pet 8.00 – 16.00

  uto, čet 10.30 – 18.30

  11.00 – 14.00 40 0 40 1784

  2. Martina Jenik Pelivanović

  pedagog 8.00 – 16.00

  11.00 – 19.00 8.00 – 14.00

  13.00 – 19.00 30 10 40 1784

  3. Natalija Hrnkaš defektolog 8.00 – 16.00

  11.00 – 19.00 9.00 – 15.00

  13.00 – 19.00 30 10 40 1784

  4. Ivana Delač psiholog 8.00 – 16.00

  11.00 – 19.00 8.00 – 14.00

  13.00 – 19.00 30 10 40 1800

  5. Ivan Klasnić knjižničar 7.30 – 15.30

  11.00 – 19.00 8.00 – 13.00

  14.00 – 18.30 30 10 40 1784

  6. Lada Grdan knjižničar 7.30 – 15.30

  11.00 – 19.00 8.00 – 13.00

  14.00 – 18.30 30 10 40 1784

 • 20

  2.3.4. TJEDNA I GODIŠNJA ZADUŽENJA OSTALIH RADNIKA ŠKOLE

  R. br.

  Ime i prezime radnika

  Radno mjesto Radno vrijeme Broj sati tjedno

  Broj sati godišnjeg zaduženja

  1. Gordana Pavlić tajnik 7.00 – 15.00 40 1784

  2. Kristina Šabarić računovođa 8.00 – 16.00 40 1792

  3. Marija Anušić blagajnik – administrator

  7.00 – 15.00 40 1792

  4. Janja Kojundžija kuhar 8.00 – 16.00 9.00 – 17.00

  40 1824

  5. Ljubica Perković kuhar 8.00 – 16.00 9.00 – 17.00

  40 1800

  6. Maja Bašić kuhar 8.00 – 16.00 9.00 – 17.00

  40 1792

  7. Julijana Laštro kuhar 8.00 – 16.00 9.00 – 17.00

  40 1808

  8. Milka Vrdoljak spremačica 14.00 – 22.00 40 1784

  9. Ana Lasić (Mladenka Mamuza)

  spremačica 6.30 – 14.30 40 1800

  10. Katica Dinjar spremačica 14.00 – 22.00 40 1784

  11. Marijana Čanić spremačica 14.00 – 22.00 40 1792

  12. Karolina Dinjar (Mandica Lasić)

  spremačica 6.30 – 14.30 40 1840

  13. Šima Mendeš spremačica 14.00 – 22.00 40 1808

  14. Marica Ćavarušić spremačica 14.00 – 22.00 40 1784

  15. Željko Cesar domar – ložač 6.30 – 14.30

  11.30 – 19.30 40 1784

  16. Ivan Ivančan domar – ložač 6.30 – 14.30

  11.30 – 19.30 40 1784

 • 21

  3. ORGANIZACIJA RADA

  3.1. ORGANIZACIJA SMJENA, RASPORED ZVONA I DEŽURSTVA

  1. smjena 1., 3., 5. i 7. razredi

  2. smjena 2., 4., 6. i 8. razredi

  RASPORED ZVONA

  1. SMJENA 2. SMJENA

  JUTARNJA SMJENA POPODNEVNA SMJENA

  1. 8.00 – 8. 45 1. 14.00 – 14.45

  2. 8.50 – 9. 35 2. 15.00 – 15.45

  3. 9.50 – 10.35 3. 16.00 – 16.45

  4. 10.50 – 11.35 4. 16.50 – 17.35

  5. 11.40 – 12.25 5. 17.40 – 18.25

  6. 12.30 – 13. 15 6. 18.30 – 19.15

 • 22

  RASPORED DEŽURSTVA

  A tjedan:

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  ULAZ ujutro N. Fabulić M. Koščak K. Popić N. Židak T. Leko

  popodne N. Ćerlek G. Matek M. Stublić S. Mandarić M. Balšić

  KAT

  ujutro V. Paunović

  S. Piljić

  T. Čačić

  S. Hmura M.

  D. Mihelčić G.

  S. Madarić

  K. Tomašić

  S. Hmura M.

  B. Biđin

  S. Kljajić

  popodne J. Babić

  N. Čajić-K.

  A. Vidak

  Ž. Bradarić

  K. Bahlen

  M. Nevistić-B.

  I. Aljinović

  J. Babić

  I. Dukmenić

  M. Nevistić-B.

  BLAGOVA

  ONICA

  ujutro B. Biđin K. Tomašić K. Urek S. Kljajić S. Piljić

  popodne D. Radovan J. Jurković I. Aljinović N. Čajić-K. G. Matek

  PUTNICI

  NAKON 5.

  SATA

  ujutro S. Premuž T. Leko Đ. Šobot S. Premuž D. Mihelčić G.

  J. Kučan

  popodne M. Balšić S. Hmura M. N. Ćerlek K. Bahlen

  A. Vidak

  PUTNICI

  NAKON 6.

  SATA

  ujutro K. Urek N. Židak V. Paunović B. Vuletić

  popodne

  T. Leko

  I. Dukmenić J. Babić Ž. Bradarić A. Vidak

  B tjedan:

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  ULAZ ujutro N. Ćerlek B. Biđin M. Nevistić B. G. Matek J. Babić

  popodne K. Popić T. Čačić N. Fabulić K. Urek T. Leko

  KAT

  ujutro I. Aljinović

  A. Šafran T.

  S. Hmura M.

  Ž. Bradarić

  M. Stublić

  J. Babić

  K. Bahlen

  T. Leko

  J. Kučan

  D. Župetić

  popodne S. Premuž

  S. Piljić

  S. Kljajić

  S. Piljić

  D. Mihelčić. G.

  S. Hmura M.

  V. Paunović

  A. Šafran T.

  S. Mandarić

  S. Kljajić

  K. Tomašić

  BLAGOVA

  ONICA

  ujutro J. Babić N. Balšić N. Čajić K. N. Židak D. Radovan

  popodne K. Urek K. Tomašić S. Premuž D. Mihelčić G M. Koščak

  PUTNICI NAKON 5.

  SATA

  ujutro B. Vuletić I. Dukmenić M. Balšić K. Bahlen

  I. Dukmenić

  popodne M. Koščak K. Popić K. Urek T. Čačić H. Strinavić

  S. Hmura M.

  PUTNICI NAKON 6.

  SATA

  ujutro S. Mandarić N. Ćerlek S. Mandarić B. Biđin

  popdne

  N. Čajić-K.

  V. Paunović T. Leko T. Leko N. Fabulić

 • 23

  3.2. GODIŠNJI KALENDAR RADA 2015./2016.

  Mjesec Broj dana Blagdani i

  neradni dani

  Učenički praznici

  Obilježavanje značajnih datuma Radni Nastavni

  I. polugodište 8. 9. – 23. 12.

  2015.

  rujan 22 18 8 4 7. 9. Priredba za učenike 1. r.

  listopad 21 21 10 - 5. 10. Dan učitelja 12. 10. Dani kruha

  studeni 21 21 9 - 11. 11. Dan grada 18. 11. Dan sjećanja na Vukovar

  prosinac 22 17 9 5 6. 12. Sveti Nikola 21. 12. Božićna priredba

  UKUPNO I. polugodište 86 77 36 9 Zimski odmor učenika

  24. 12. 2015. – 10. 1. 2016.

  II. polugodište 11. 1. – 10. 6.

  2016.

  siječanj 19 15 12 4

  veljača 21 21 8 - 9. 2. Fašnik 14. 2. Ples srca

  ožujak 22 17 9 5 Proljetni odmor učenika

  21. 3. 2015. – 25. 3. 2016.

  travanj 21 21 9 23. 4. Noć knjige 29. 4. Dan škole

  svibanj 21 20 10 - 27. 5. Sportski nenastavni dan

  lipanj 21 8 9 13 Ljetni odmor učenika

  13. 6. 2015. srpanj 21 - 10 21

  kolovoz 21 - 10 21

  UKUPNO II. polugodište 167 102 77 64

  U K U P N O: 253 179 113 73

 • 24

  3.3. BLAGDANI, SPOMENDANI I NERADNI DANI U REPUBLICI HRVATSKOJ

  8. 10. 2015. četvrtak Dan neovisnosti

  1. 11. 2015. nedjelja Svi sveti

  25. 12. 2015. petak Božić

  26. 12. 2015. subota Prvi dan po Božiću, sv. Stjepan

  1. 1. 2015. petak Nova godina

  6. 1. 2016. srijeda Bogojavljanje – Sveta tri kralja

  27. 3. 2016. nedjelja Uskrs

  28. 3. 2016. ponedjeljak Uskrsni ponedjeljak

  1. 5. 2016. nedjelja Praznik rada

  26. 5. 2016. četvrtak Tijelovo

  22. 6. 2016. srijeda Dan antifašističke borbe

  25. 6. 2016. subota Dan državnosti

  5. 8. 2016. petak Dan hrvatskih branitelja Dan pobjede i domovinske zahvalnosti

  15. 8. 2016. ponedjeljak Velika Gospa

  3.4. GRADSKI BLAGDANI

  11. 11. 2015. srijeda Dan grada Dugog Sela

 • 25

  3.3. PODATCI O BROJU UČENIKA I RAZREDNIH ODJELA

  Razred

  uče

  nik

  a

  od

  jela

  dje

  vojč

  ica

  po

  nav

  ljač

  a

  primjereni oblik

  školovanja

  prehrana putnici Ime i prezime razrednika

  užina 3 – 5 km

  6 – 10 km

  1. a 19 1 9 0 0 16 5 4 Slađana Merkaš

  1. b 21 1 12 0 0 19 8 2 Danijela Medaković

  1. c 20 1 11 0 0 20 11 0 Sanja Todorić

  1. d 21 1 10 0 0 20 8 1 Ivana Matešić

  1. e 17 1 8 0 1 14 10 0 Mirela Škarić

  UKUPNO 98 5 50 0 1 88 42 7

  2. a 19 1 12 0 0 18 9 4 Sonja Ivančević

  2. b 21 1 12 0 0 17 7 2 Melita Lepotinec

  2. c 18 1 9 0 0 15 9 0 Lidija Relić

  2. d 20 1 13 0 0 15 8 5 Aleksandra Vajzović-Carić

  2. e 18 1 10 0 0 18 15 0 Natalija Hršak

  UKUPNO 96 5 56 0 0 83 48 11

  3. a 24 1 11 0 0 21 9 2 Marija Sekur Harcet

  3. b 22 1 12 0 0 19 10 3 Elvira Kopun

  3. c 20 1 10 0 1 15 14 6 Ruža Špoljarić

  3. d 24 1 11 0 0 19 8 0 Marijana Tečić

  3. e 23 1 9 0 0 17 13 2 Ivana Protuđer

  UKUPNO 113 5 53 0 1 90 54 13

  4. a 24 1 14 0 1 20 3 2 Antonija Kaleb

  4. b 24 1 14 0 1 18 13 2 Ada Trbović

  4. c 21 1 10 0 1 16 13 3 Dubravka Vuković

  4. d 20 1 12 0 1 20 15 0 Marijana Klenkar

  4. e 22 1 11 0 0 18 13 0 Marina Perković

  UKUPNO 111 1 61 0 4 92 57 7

  UKUPNO I. – IV.

  418 5 220 0 6 353 201 38

  5. a 19 1 9 0 0 10 10 1 Tena Čačić

  5. b 17 1 11 0 1 11 10 0 Katarina Popić

  5. c 20 1 10 0 0 17 5 4 Barbara Biđin

  5. d 19 1 12 0 2 16 10 1 s. Marjana Koščak

  5. e 19 1 7 0 0 16 9 0 Nives Fabulić

  UKUPNO 94 5 49 0 3 72 44 6

  6. a 19 1 8 0 0 6 5 1 Bruno Vuletić

  6. b 22 1 8 0 1 12 9 4 Nataša Čajić-Kresonja

  6. c 21 1 8 0 1 17 17 0 Nikolina Ćerlek

  6. d 22 1 11 0 0 15 12 2 Ivan Dukmenić

  6. e 17 1 7 0 2 13 11 2 Ankica Vidak

  UKUPNO 101 5 42 0 4 63 54 9

  7. a 22 1 11 0 2 6 10 2 Zlatko Znamenaček

  7. b 21 1 7 0 1 16 16 0 Siniša Kljajić

  7. c 22 1 11 0 2 14 8 4 Ksenija Tomašić

 • 26

  7. d 22 1 11 0 2 12 12 1 Darija Sever

  7. e 21 1 11 0 3 17 13 1 Dijana Semenčić

  UKUPNO 108 5 51 0 10 65 59 8

  8. a 21 1 12 0 0 12 9 2 Katica Bahlen

  8. b 20 1 10 0 2 16 9 4 Željkica Bradarić

  8. c 21 1 9 0 1 11 13 0 Zdenka Knežić

  8. d 19 1 10 0 0 8 5 1 Dijana Mihelčić Galović

  8. e 20 1 12 0 3 17 7 0 Marijana Balšić

  UKUPNO 101 5 53 0 6 64 43 7

  UKUPNO 5. – 8.

  404 20 195 0 23 264 200 30

  UKUPNO 1. – 8.

  822 20 415 0 29 617 401 68

  Kombinirani posebni odjel za

  učenike s teškoćama u

  ponašanju

  5 1 2 0 5 5 5 0 Marina Smok Rajaković

  UKUPNO ŠKOLA 827 41 417 0 34 622 407 68

  * Učenici u posebnom kombiniranom razrednom odjelu za učenike s teškoćama u ponašanju imaju posebno organizirani prijevoz („Darojković“), uz financiranje MZOS-a.

 • 27

  Učenici putnici (školski autobus) – „Čazmatrans“

  1. – 4. razred

  Mjesto 1.

  razredi 2.

  razredi 3.

  razredi 4.

  razredi 1. – 4. razredi

  Kozinščak 10 16 20 17 63

  Leprovica 3 9 5 2 19

  Mala Ostrna 4 2 8 5 19

  Velika Ostrna 13 21 12 24 70

  Lukarišće 2 4 7 8 21

  Puhovo 17 7 14 8 46

  UKUPNO 49 59 66 64 238

  5. – 8. razred

  Mjesto 5.

  razredi 6.

  razredi 7.

  razredi 8.

  razredi 5. – 8. razredi

  Kozinščak 7 22 18 17 64

  Leprovica 3 5 3 4 15

  Mala Ostrna 3 4 5 3 15

  Velika Ostrna 19 16 25 14 74

  Lukarišće 4 4 4 2 14

  Puhovo 12 12 12 19 55

  UKUPNO 48 63 67 59 237

  1. – 8. razred

  Mjesto 1. – 4. razredi

  5. – 8. razredi

  1. – 8. razredi

  Kozinščak 63 64 127

  Leprovica 19 15 34

  Mala Ostrna 19 15 34

  Velika Ostrna 70 74 144

  Lukarišće 21 14 35

  Puhovo 46 55 101

  UKUPNO 238 237 475

  * Učenici u posebnom kombiniranom razrednom odjelu za učenike s teškoćama u ponašanju imaju poseban organizirani prijevoz („Darojković“), uz financiranje MZOS-a.

 • 28

  3.3.1. PRIMJERENI OBLIK ŠKOLOVANJA PO RAZREDIMA I OBLICIMA RADA

  Rješenjem određen oblik rada

  Broj učenika s primjerenim oblikom školovanja po razredima Ukupno

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8.

  Redoviti program uz idividualizirane postupke

  1 0 1 4 2 1 5 4 18

  Redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke

  0 0 0 0 1 3 5 2 11

  Posebni kombinirani razredni odjel za učenike s teškoćama u ponašanju

  5 učenika 5

  Ukupno 1 0 1 4 3 4 10 6 34

  3.3.2. NASTAVA U KUĆI – osigurava se prema potrebi učenika

  3.3.3. POMOĆNICI U NASTAVI – integracija učenika s posebnim potrebama

  Naša škola nastavlja suradnju s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i mjere „Javni radovi“ te kroz njihove mjere stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa dobivamo mlade stručnjake koji pomažu učenicima s teškoćama u razvoju. Prisutnost ovakve stručne podrške uvelike pomaže učenicima, roditeljima i učiteljima naše škole. Ako se pokrenu nove mjere HZZ-a koje sadržajem odgovaraju zaduženjima pomoćnika u nastavi, uključit ćemo se i u njih.

  Škola je u sklopu projekta „Prsten potpore“ Zagrebačke županije uključila u rad tri pomoćnika u nastavi kao pomoć učenicima s teškoćama u razvoju.

  3.3.4. POSEBNI KOMBINIRANI RAZREDNI ODJEL ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U PONAŠANJU

  Posebni kombinirani razredni odjel za učenike s teškoćama u ponašanju pohađa pet učenika: jedan učenik u razrednoj nastavi i četiri u predmetnoj nastavi. Učenicima nastavu održavaju predmetni učitelji i socijalna pedagoginja Marina Smok Rajaković.

 • 29

  4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

  4.1. TJEDNI I GODIŠNJI FOND SATI ZA OBVEZNE NASTAVNE PREDMETE PO RAZREDIMA

  Nastavni predmet

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ukupno planirano

  T G T G T G T G T G T G T G T G T G

  Broj odjeljenja 5 5 5 5 5 5 5 5

  Hrvatski jezik 25 875 25 875 25 875 25 875 25 875 25 875 20 700 20 700 190 6650

  Likovna kultura 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 40 1395

  Glazbena kultura 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 40 1395

  Engleski jezik 10 350 10 350 10 350 10 350 15 525 15 525 15 525 15 525 100 3500

  Matematika 20 700 20 700 20 700 20 700 20 700 20 700 20 700 20 700 160 5600

  Priroda - - - - - - - - 7,5 262,5 10 350 - - - - 17,5 612,5

  Biologija - - - - - - - - - - - - 10 350 10 350 20 700

  Kemija - - - - - - - - - - - - 10 350 10 350 20 700

  Fizika - - - - - - - - - - - - 10 350 10 350 20 700

  Priroda i društvo 10 350 10 350 10 350 15 525 - - - - - - - - 45 1575

  Povijest - - - - - - - - 10 350 10 350 10 350 10 350 40 1400

  Geografija - - - - - - - - 7,5 262,5 10 350 10 350 10 350 37,5 1312,5

  Tehnička kultura - - - - - - - - 5 140 5 175 5 175 5 175 20 665

  Tjelesna i zdr. kultura 15 525 15 525 15 525 10 350 10 350 10 350 10 350 10 350 95 3325

  UKUPNO 90 3150 90 3150 90 3150 90 3150 110 3150 115 4025 130 4550 112 3780 845 29530

 • 30

  4.2. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI ZA OSTALE OBLIKE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

  4.2.1. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI IZBORNE NASTAVE

  4.2.1.1. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI IZBORNE NASTAVE VJERONAUKA

  Vje

  ron

  auk

  Razred Broj

  učenika Broj grupa Izvršitelj programa

  Planirano

  sati T G

  1. 98 5 s. Marjana Koščak 10 350

  2. 94 5 Ivan Dukmenić 10 350

  3. 110 5 Davor Firšt

  (Katarina Knežević)

  (Katarina Knežević)

  10 350

  4. 109 5 Željkica Bradarić 10 350

  UKUPNO 1. – 4. 411 20 40 1400

  Vje

  ron

  auk

  5. 94 5 s. Marjana Koščak 10 350

  6. 98 5 Ivan Dukmenić 10 350

  7. 108 5 Valentina Paunović

  (Rahela Budim) 10 350

  8. 97 5 Željkica Bradarić 10 350

  UKUPNO 5. – 8. 397 20 40 1400

  UKUPNO 1. – 8. 808 40 80 2800

  Posebni kombinirani odjel za

  učenike s teškoćama u

  ponašanju

  5 1 Davor Firšt

  (Katarina Knežević) 2 70

  UKUPNO ŠKOLA 813 41 82 2870

  4.2.1.2. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI IZBORNE NASTAVE STRANOG JEZIKA

  Nje

  mač

  ki je

  zik

  Razred Broj učenika Broj grupa Izvršitelj programa Planirano sati

  T G

  4. 53 3 Silvana Piljić 10 350

  5. 59 3 Anastazija Šafran Tepeš 6 210

  6. 40 3 Silvana Piljić 8 280

  7. 47 4 Anastazija Šafran Tepeš 8 280

  8. 42 4 Silvana Piljić 6 210

  UKUPNO 4. – 8.

  241 17 38 1330

 • 31

  4.2.1.3. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI IZBORNE NASTAVE INFORMATIKE

  Info

  rmat

  ika

  Razred Broj učenika Broj grupa Izvršitelj programa Planirano sati

  T G

  5. 54 5 Martina Nevistić-Bagarić

  (Marijana Pleše) 12 420

  6. 78 5 Krešo Urek 10 350

  7. 67 5 Martina Nevistić-Bagarić

  (Marijana Pleše) 10 350

  8. 60 5 Krešo Urek 12 420

  UKUPNO 5. – 8.

  259 10 44 1540

 • 32

  4.2.2. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI DOPUNSKE NASTAVE

  Red. broj

  Nastavni predmet Razred, skupina

  Planirani broj sati

  Ime i prezime učitelja

  1. hrvatski jezik, matematika 1.a 1 35 Slađana Merkaš

  2. hrvatski jezik, matematika 1.b 1 35 Danijela Medaković

  3. hrvatski jezik, matematika 1.c 1 35 Sanja Todorić

  4. hrvatski jezik, matematika 1.d 1 35 Ivana Matešić

  5. hrvatski jezik, matematika 1.e 1 35 Mirela Škarić

  6. hrvatski jezik, matematika 2.a 1 35 Sonja Ivančević

  7. hrvatski jezik, matematika 2.b 1 35 Melita Lepotinec

  8. hrvatski jezik, matematika 2.c 1 35 Lidija Relić

  9. hrvatski jezik, matematika 2.d 1 35 Aleksandra Vajzović-Carić

  10. hrvatski jezik, matematika 2.e 1 35 Natalija Hršak

  11. hrvatski jezik, matematika 3.a 1 35 Marija Sekur Harcet

  12. hrvatski jezik, matematika 3.b 1 35 Elvira Kopun

  13. hrvatski jezik, matematika 3.c 1 35 Ruža Špoljarić

  14. hrvatski jezik, matematika 3.d 1 35 Marijana Tečić

  15. hrvatski jezik, matematika 3.e 1 35 Ivana Protuđer

  16. hrvatski jezik, matematika 4.a 1 35 Antonija Kaleb (G. Takač Tominac)

  17. hrvatski jezik, matematika 4.b 1 35 Ada Trbović

  18. hrvatski jezik, matematika 4.c 1 35 Dubravka Vuković

  19. hrvatski jezik, matematika 4.d 1 35 Marijana Klenkar

  20. hrvatski jezik, matematika 4.e 1 35 Marina Perković

  21. engleski jezik 1. r. i 3. r. 2 70 Antonia Kolaković

  22. engleski jezik 2. r. i 4. r. 2 70 Ivana Jerbić (N. Slišković)

  UKUPNO 1. – 4. 24 840

  1. Hrvatski jezik 7. r. 2 70 Katarina Popić

  2. Hrvatski jezik 6. i 8. r. 2 70 Iva Aljinović

  3. Hrvatski jezik 6. r. 1 35 Dragana Radovan

  4. Hrvatski jezik 5. r. 1 35 Dijana Mihelčić Galović

  5. Matematika

  5., 7. r. 1 35 Zlatko Znamenaček

  6. Matematika

  5., 7. r. 1 35 Diana Semenčić

  7. Matematika

  6., 7. r. 1 35 Bruno Vuletić

  8. Matematika 6., 8. r. 2 70 Jelena Babić (Ivana Talijanac)

  9. Matematika 8. r. 2 70 Katica Bahlen

  10. Engleski jezik

  8.bcd 1 35 Gordana Matek

  11. Engleski jezik 5., 7. r. 2 70 Nives Fabulić

  12. Engleski jezik 6. i 8.ae 2 70 Nikolina Ćerlek

  13. Kemija

  7. i 8. r. 1 35 Snježana Mandarić

 • 33

  14. Fizika

  7. i 8. r. 1 35 Sanja Hmura Meić

  15. Geografija 6. i 8. r. 2 70 Nataša Čajić-Kresonja

  UKUPNO 5. – 8. 24 840

  UKUPNO 1. – 8. 48 1680

  4.2.3. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI DODATNE NASTAVE

  Red. broj

  Nastavni predmet Razred, skupina Planirani broj sati

  Ime i prezime učitelja T G

  1. matematika 1.a 1 35 Slađana Merkaš

  2. matematika 1.b 1 35 Danijela Medaković

  3. matematika 1.c 1 35 Sanja Todorić

  4. matematika 1.d 1 35 Ivana Matešić

  5. matematika 1.e 1 35 Mirela Škarić

  6. matematika 2.a 1 35 Sonja Ivančević

  7. matematika 2.b 1 35 Melita Lepotinec

  8. matematika 2.c 1 35 Lidija Relić

  9. matematika 2.d 1 35 Aleksandra Vajzović-Carić

  10. matematika 2.e 1 35 Natalija Hršak

  11. matematika, hrvatski jezik 3.a 1 35 Marija Sekur Harcet

  12. hrvatski jezik 3.b 1 35 Elvira Kopun

  13. priroda i društvo 3.c 1 35 Ruža Špoljarić

  14. hrvatski jezik 3.d 1 35 Marijana Tečić

  15. hrvatski jezik 3.e 1 35 Ivana Protuđer

  16. matematika 4.a 1 35 Antonija Kaleb (G. Takač Tominac)

  17. matematika 4.b 1 35 Ada Trbović

  18. matematika 4.c 1 35 Dubravka Vuković

  19. matematika 4.d 1 35 Marijana Klenkar

  20. matematika 4.e 1 35 Marina Perković

  21. engleski jezik 1. r. i 3. r. 1 35 Ivana Jerbić (N. Slišković)

  22. engleski jezik 2. r. i 4. r. 1 35 Antonia Kolaković UKUPNO 1. – 4. 22 770

  Hrvatski jezik 7. r. 1 35 Darija Sever

  Hrvatski jezik 8. r. 1 35 Marijana Balšić

  Matematika 5.ab, 7.ab 1 35 Zlatko Znamenaček

  Matematika 6.a, 7.cd 1 35 Bruno Vuletić

  Matematika 6.d, 8.aec 1 35 Katica Bahlen

  Matematika 8.bd, 6.bce 1 35 Jelena Babić (Ivana Kanižaj)

  Engleski jezik 8. r. 1 35 Gordana Matek

  Engleski jezik 5. r. 1 35 Nives Fabulić

  Kemija 7. i 8. r. 1 35 Snježana Mandarić

 • 34

  4.3. OBUKA PLIVANJA

  Obuka plivanja provodi se u sklopu Škole u prirodi u koju su uključeni učenici 4. razreda, tijekom svibnja.

  U školskoj godini 2015./2016. u obuku plivanja bit će uključeno 111 učenika iz pet razrednih odjeljenja, pod nadzorom pet voditelja te dva voditelja poduke plivanja. Planirano trajanje Škole u prirodi je sedam dana, a planirana satnica obuke plivanja je tri sata po odjeljenju (ovisno o plivačkom/neplivačkom statusu učenika), ukupno 15 sati. Program financiraju roditelji, a prema mogućnostima sufinancira Grad Dugo Selo.

  Fizika 7. i 8. r. 1 35 Sanja Hmura Meić

  Povijest 5. i 7. r. 2 70 Ksenija Tomašić

  Geografija 5. i 7. r. 2 70 Siniša Kljajić

  Biologija 6. i 8. 2 70 Ankica Vidak

  UKUPNO 5. – 8. 16 560

  UKUPNO 1. – 8. 38 1330

 • 35

  5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA

  5.1. PLAN RADA RAVNATELJICE

  Red. br.

  SADRŽAJ RADA Vrijeme

  realizacije Planirano

  sati

  1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 8. – 6. 230

  1.1. Izrada izvješća o radu u prošloj školskoj godini 1.2. Izrada plana i programa ravnatelja 1.3. Izrada prijedloga Godišnjeg plana i programa rada škole za 2015./2016. g. 1.4. Izrada školskog Kurikuluma 1.5. Izrada zaduženja učitelja i ostalih djelatnika škole 1.6. Izrada Razvojnog plana i programa škole 1.7. Planiranje i programiranje rada Učiteljskog i Razrednih vijeća 1.8. Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja 1.9. Planiranje i nabava opreme i namještaja 1.10.Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole 1.11.Pregled i potpisivanje dokumentacije na početku, tijekom i na kraju školske

  godine 1.12. Ostali poslovi

  6. – 9. 8. – 9. 6. – 9. 6. – 9. 6. – 9. 9. – 6. 9. – 6. 9. – 6. 9. – 6. 9. – 6. 9. – 6.

  9. – 6.

  10 10 20 20 30 10 30 10 30 20 30

  10

  2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA 9. – 8. 200

  2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj razrednih odjela, raspored i radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave Ina, izrada kompletne organizacije škole)

  2.2. Izrada Godišnjeg kalendara škole 2.3. Izrada strukture radnog vremena učitelja i ostalih djelatnika 2.4. Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole 2.5. Organizacija prijevoza učenika 2.6. Organizacija prehrane učenika 2.7. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite učenika 2.8. Organizacija i priprema izvanučioničke nastave, izleta i ekskurzija 2.9. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole 2.10.Organizacija upisa učenika u 1. razred 2.11.Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana i praznika 2.12.Organizacija i koordinacija Dana škole i projektnog dana škole 2.13.Organizacija zamjena nenazočnih učitelja 2.14.Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita 2.15.Poslovi vezani uz natjecanja učenika 2.16. Organizacija i koordinacija adaptacije prostora 2.17.Ostali poslovi

  9. – 8.

  8. – 9. 6. – 9. 9. – 6. 9. – 7. 9. – 6. 9. – 6. 9. – 6. 9. – 6. 3. – 7. 9. – 6. 4. – 5. 9. – 6. 6. – 7. 1. – 6. 9. – 7. 9. – 8.

  10

  10 20 10 10 10 5

  10 20 5 5

  20 20 10 10 10 15

  3. PRAĆENJE I UNAPREĐIVANJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE 9. – 8. 260

  3.1. Praćenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole 3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno-obrazovnih razdoblja 3.3. Administrativno-pedagoško-instruktivni rad s učiteljima, stručnim

  suradnicima i pripravnicima 3.4. Uvid u nastavu i analiza rada učitelja 3.5. Praćenje rada školskih povjerenstva 3.6. Praćenje i koordinacija rada administrativne i tehničke službe 3.7. Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole

  9. – 6. 12. – 6. 9. – 6.

  9. – 6. 9. – 6. 9. – 6. 9. – 6.

  60 10 20

  60 10 30 20

 • 36

  3.8. Praćenje vanjskog vrednovanje učenika 4. i 8. razreda 3.9. Praćenje vođenja pedagoške dokumentacije 3.10.Ostali poslovi

  1. – 6. 9. – 8. 9. – 8.

  5 30 15

  4. RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA, STRUČNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA 9. – 6. 234

  4.1. Individualni i grupni razgovori s učenicima 4.2. Praćenje napretka učenika s poteškoćama u učenju i vladanju te učenika s posebnim potrebama 4.3. Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu 4.4. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika 4.5. Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i suradnicima (individualno i skupno – sjednice kolegijalnih i stručnih tijela) 4.6. Uvođenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad 4.7. Poslovi oko napredovanja učitelja i stručnih suradnika 4.8. Savjetodavni razgovori s roditeljima (individualno i skupno) 4.9. Ostali poslovi

  9. – 6. 9. – 6.

  9. – 6. 9. – 6. 9. – 8.

  9. – 6. 9. – 6. 9. – 6. 9. – 8.

  40 25

  10 30 70

  15 9

  30 5

  5. ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENI POSLOVI 9. – 8. 330

  5.1. Rad i suradnja s tajnikom škole 5.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZOS-a 5.3. Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole 5.4. Provođenje raznih natječaja za potrebe škole 5.5. Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora 5.6. Poslovi zastupanja škole

  5.7. Rad i suradnja s računovodstvom škole 5.8. Izrada financijskog plana škole 5.9. Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja 5.10. Organizacija i provedba inventure 5.11. Poslovi vezani uz e-maticu 5.12. Potpisivanje i provjera svjedodžbi 5.13. Praćenje rada tehničkog osoblja škole 5.14. Organizacija nabave materijala i sredstava za rad 5.15. Ostali poslovi

  9. – 8. 9. – 8. 9. – 8. 9. – 8. 9. – 8. 9. – 8. 9. – 8. 9. – 8. 9. – 8.

  12. 6. 6.

  9. – 8. 9. – 6. 9. – 8.

  70 40 10 20 10 10 50 10 10 10 10 30 10 20 20

  6. SURADNJA UDRUGAMA, USTANOVAMA I OSTALIM INSTITUCIJAMA 9. – 8. 250

  6.1. Predstavljanje škole 6.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta 6.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje 6.4. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja 6.5. Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU 6.6. Suradnja s Uredom državne uprave 6.7. Suradnja s osnivačem – Zagrebačka županija 6.8. Suradnja s gradonačelnikom i gradskim vijećnicima Grada Dugog Sela 6.9. Suradnja s Centrom za socijalnu skrb 6.10. Suradnja s Policijskom upravom 6.11. Suradnja sa Župnim uredom 6.12. Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje 6.13. Surdnja sa Zavodom za javno zdravstvo 6.14. Suradnja s Dječjim vrtićem Dugo Selo, Bubabiba, Didi 6.15. Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama 6.16. Suradnja s turističkim zajednicama 6.17. Suradnja s kulturnim i sportskim ustanovama i institucijama 6.18. Suradnja sa svim udrugama

  9. – 8. 9. – 8. 9. – 8. 9. – 8. 9. – 8. 9. – 8. 9. – 8. 9. – 8. 9. – 8. 9. – 8. 9. – 8. 9. – 8. 9. – 8. 9. – 8. 9. – 8. 9. – 8. 9. – 8. 9. – 8.

  20 20 10 10 3

  20 20 30 10 10 10 10 4

  10 20 3

  10 5

 • 37

  6.19. Ostali poslovi 9. – 8. 25

  7. STRUČNO USAVRŠAVANJE 9. – 8. 150

  7.1. Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi 7.2. Seminari i stručni skupovi u organizaciji MZOS-a, Agencije za odgoj i

  obrazovanje, Gradskog ureda, NCVVO, HUROŠ – a, HZOŠ – a 7.3. Stručni skupovi ŽSV-a Zagrebačke županije, Istok 7.4. Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih ustanova 7.5. Praćenje suvremene odgojno obrazovne literature 7.6. Ostala stručna usavršavanja

  9. – 8. 9. – 8.

  9. – 8. 9. – 8. 9. – 8. 9. – 8.

  25 50

  20 10 40 5

  8. POSLOVI NA ODRŽAVANJU I PRAĆENJU STANJA ŠKOLE 9. – 8. 80

  8.1. Održavanje objekta škole i prostora oko škole 8.2. Investicijsko i tekuće održavanje 8.3. Opremanje učionica, kabineta i zajedničkih prostorija 8.4. Održavanje i vođenje brige o uređenju školskog parka, voćnjaka, povrtnjaka 8.5. Ostali poslovi

  9. – 8. 9. – 8. 9. – 8. 9. – 8. 9. – 8.

  20 30 10 10 10

  9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA 9. – 8. 50

  9.1. Vođenje evidencije i dokumentacije 9.2. Vođenje brige o školi vikendom 9.3. Ostali nepredvidivi poslovi

  9. – 8. 9. – 8. 9. – 8.

  10 10 30

  10. UKUPNO RADNIH SATI 9. – 8. 1784 (223)

  11. BLAGDANI I NERADNI DANI 9. – 8. 904

  (113)

  12. GODIŠNJI ODMOR 7. – 8. 240 (30)

  13. UKUPNO GODIŠNJE 9. – 8. 2928 (366)

 • 38

  5.2. PLAN RADA STRUČNE SURADNICE PEDAGOGINJE

  R.B. PODRUČJE I SADRŽAJ RADA BROJ SATI

  TJ. GOD.

  1. Pripremanje školskih odgojno-obrazovnih programa i njihova realizacija 3 144

  - utvrđivanje obrazovnih potreba učenika, škole i okruženja

  - sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada Škole i školskog Kurikuluma

  - sudjelovanje u godišnjem planiranju i programiranju rada učitelja

  - ostvarivanje uvjeta za realizaciju programa

  2. Neposredno sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu 25 1000

  - rad s učenicima (individualno i grupno, praćenje i analiza izostanaka, rad s novopridošlim

  učenicima, pomoć učenicima u konfliktnim situacijama, skrb za djecu teških obiteljskih

  situacija, ispitivanje zrelosti pri upisu u 1. razred te upis učenika i formiranje razrednih

  odjela, praćenje uspjeha i napredovanja učenika, rad s djecom s teškoćama u razvoju,

  osposobljavanje učenika za samostalno učenje)

  - rad s učiteljima (pomoć u pripremanju za nastavu, sudjelovanje u izradi godišnjih planova

  rada, uvođenje pripravnika u rad i rad u Povjerenstvu za praćenje učitelja, rad s novim

  učiteljima, individualne konzultacije i stručno usavršavanje, posjete nastavi i konzultacije)

  - analiza posjeta nastavi na kraju nastavne godine

  - rad s razrednicima (pomoć oko razredništva – pripremanje SR-a, roditeljskih sastanaka i

  pedagoška dokumentacija, analiza odgojno-obrazovne situacije u razredu i prijedlozi mjera

  za poboljšanje)

  - rad i suradnja s roditeljima (savjetodavni rad i suradnja)

  - profesionalno usmjeravanje i informiranje učenika

  - zdravstvena, socijalna i ekološka zaštita učenika (organizacija zdravstvenih pregleda, izleta,

  izvanučioničke nastave, suradnja s vanjskim suradnicima – CZSS, školska liječnica)

  - sudjelovanje u realizaciji Programa kulturne i javne djelatnosti

  3. Vrednovanje ostvarenih rezultata, provođenje studijskih analiza, istraživanja i projekata 4 200

  - suradnja s ravnateljicom (sudjelovanje u organizaciji školske i nastavne godine, pripremanje

  potrebne dokumentacije, pripremanje sjednica razrednih i Učiteljskog vijeća, analiza

  uspjeha i izostanaka učenika, praćenje ostvarivanja godišnjeg plana i programa rada škole,

  predlaganje mjera za poboljšanje rada škole)

  - samovrednovanje rada Škole (rad u Timu za kvalitetu – sustavno praćenje rada Škole i

  provođenje mjera za poboljšanje rada)

  - rad na projektu (izrada Kurikuluma, projekta, dokumentacije i plana rada, provođenje

  projekta, prikupljanje podataka i dokumentiranje istih, informiranje o dobivenim

  rezultatima)

  - provođenje istraživanja

  4. Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika 4 200

  - sudjelovanje u radu stručnih tijela škole (Razredna vijeća, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja,

  Vijeće učenika, Aktiv razrednika, stručni školski aktivi)

 • 39

  - upućivanje učitelja na inovacije u radu u nastavi – prezentacije, predavanja

  - praćenje stručnog usavršavanja učitelja te analiza na kraju školske godine

  - praćenje stručnih skupova izvan škole te stručne literature i periodike

  5. Bibliotečno- informacijska i dokumentacijska djelatnost 2 150

  - pedagoška dokumetacija (pregledavanje i evidentiranje, prikupljanje i arhiviranje,

  savjetovanje i upućivanje učitelja)

  - evidentiranje rada i samovrednovanje

  - pripremanje za odgojno-obrazovni rad

  6. Ostali poslovi 2 90

  - svi poslovi koji nisu predviđeni godišnjim planom i programom rada pedagoga (brojčani

  podaci, vanjsko vrednovanje, krizne situacije, zamjene i sl.)

  UKUPNO SATI 40 1784

 • 40

  5.3. PLAN RADA STRUČNE SURADNICE PSIHOLOGINJE

  R.B. PODRUČJE I SADRŽAJ RADA BROJ SATI

  TJEDNO GODIŠNJE

  1. Poslovi pripreme za ostvarenje školskog programa 3 158

  1.1. Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada škole te školskog Kurikuluma

  1.2. Izrada godišnjeg plana individualnog stručnog usavršavanja

  1.3. Organizacijski poslovi i planiranje

  2. Poslovi neposrednog sudjelovanja u odgojno - obrazovnom procesu 24 1065

  2.1. Rad u Povjerenstvu za utvrđivanje psihofizičkog stanja učenika (upisi u 1. razred i

  formiranje razrednih odjela, utvrđivanje potrebe i izrada prijedloga za promjenu oblika

  školovanja)

  2.2. Savjetodavni rad s učenicima s teškoćama u ponašanju i učenju te emocionalnim

  teškoćama

  2.3. Identifikacija darovitih učenika i savjetodavni rad s njima i njihovim roditeljima

  2.4. Provođenje psihoedukativnih radionica

  2.5. Rad na koordiniranju i projektima Vijeća učenika

  2.6. Sudjelovanje u profesionalnom usmjeravanju i informiranju učenika

  2.7. Zdravstvena i socijalna zaštita učenika

  2.8. Rad na preventivnim programima i projektima planiranim u Kurikulumu

  2.9. Suradnja i rad s roditeljima

  2.10. Suradnja i rad s učiteljima i drugim djelatnicima škole

  2.11. Sudjelovanje u radu tijela škole (Učiteljsko vijeće i razredna vijeća, stručni aktivi i

  timovi)

  2.12. Suradnja s vanjskim institucijama

  3. Vrednovanje ostvarenih rezultata, studijske analize i istraživanja 3 147

  3.1. Osmišljavanje i provedba razvojnog istraživanja

  3.2. Rad na samovrednovanju rada Škole

  4. Individualno stručno usavršavanje 2 118

  5. Ostali poslovi 8 312

  5.1. Administrativni i dokumentacijski poslovi

  5.2. Rad u Povjerenstvu Ureda za utvrđivanje psihofizičkog stanja, sukladno Pravilniku o

  postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava

  5.3. Nepredviđeni poslovi

  UKUPNO SATI 40 1800

 • 41

  5.4. PLAN RADA STRUČNE SURADNICE DEFEKTOLOGINJE – SOCIJALNE PEDAGOGINJE

  R. B. PODRUČJE I SADRŽAJ RADA BROJ SATI

  TJEDNO GODIŠNJE

  1. Neposredni rad s učenicima 20 896

  - individualni rehabilitacijski rad s učenicima koji se školuju prema primjerenom

  obliku školovanja

  - grupni rad s učenicima (radionice)

  - savjetodavni rad s učenicima

  - individualni i grupni rad s učenicima koji se školuju u posebnom razrednom

  odjeljenju za učenike s teškoćama u ponašanju

  - savjetodavni rad s učenicima na poslovima profesionalne orijentacije

  - rad u Povjerenstvu za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece

  2. Ustroj, uspostava i praćenje programa rada 6 268

  - planiranje i programiranje rada stručnog suradnika def. – soc. pedagoga

  - vođenje dosjea učenika sa zapažanjima i mišljenjima

  - vođenje dnevnika rada, planiranje i izrada programa rada s učenicima s teškoćama

  u razvoju

  3. Suradnja s učiteljima, stručnim suradnicima, ravnateljicom i stručnim suradnicima izvan škole

  6 268

  - pružanje pomoći učiteljima u planiranju i programiranju rada s djecom s posebnim

  potrebama

  - savjetodavni rad s učiteljima (poticanje kvalitetnijeg odnosa učenik-učitelj,

  upoznavanje učitelja s novim nastavnim sredstvima i pomagalima glede djece s

  posebnim potrebama, te pomoć u organizaciji i provođenju odgovarajućih oblika

  rada)

  - upućivanje u rad pomoćnika/asistenta u nastavi te daljnje praćenje i suradnja

  - suradnja s ravnateljicom

  - suradnja s liječnicom školske medicine; CZSS; stalnim članovima Povjerenstva za

  utvrđivanje psihofizičkog stanja djece; Uredom državne uprave u Zagrebačkoj

  županiji; CISOK-om (profesionalna orijentacija); MUP-om; nevladinim udrugama;

  bolnicama i posebnim ustanovama

  4. Rad s roditeljima 1 45

  - pružanje stručnih savjeta i naputaka za pomoć učenicima u svrhu ublažavanja i

  otklanjanja teškoća

  - upoznavanje roditelja o postupku utvrđivanja primjerenog oblika školovanja

  - osposobljavanje i poučavanje roditelja za primjeren rad s djetetom u obitelji

  (predavanja, radionice na roditeljskim sastancima)

  5. Priprema za ostvarivanje neposrednog rada s učenicima 2 86

  - priprema za dnevni neposredni edukacijsko-rehabilitacijski rad s učenicima s

  posebnim potrebama

  - prikupljanje i brada podataka o djeci s posebnim potrebama

  - izrada individualiziranog didaktičkog pribora

  - uvođenje i primjena nastavnih sredstava i pomagala glede djece s posebnim

 • 42

  potrebama

  - izrada instruktivnih i ispitnih materijala, nastavnih sredstava i pomagala za rad

  - analiza ostvarenja prethodnih planova i programa

  6. Stručno usavršavanje 1 44

  - individualno stručno usavršavanje putem stručne literature

  - sudjelovanje na Županijskim stručnim aktivima, seminarima, savjetovanjima,

  simpozijima

  7. Vođenje dokumentacije 1 44

  - vođenje dnevnika rada

  - vođenje dosjea učenika

  - arhiviranje pedagoške dokumentacije

  8. Ostali poslovi 3 133

  - sudjelovanje u kulturno-javnoj djelatnosti škole

  - administrativni poslovi

  - sudjelovanje u preventivnom programu

  - poslovi i zadaci vezani za početak i završetak nastavne godine

  - organizacija Stručnog aktiva Ispostave Dugo Selo

  - rad u Stručnom Povjerenstvu ureda za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta

  UKUPNO SATI 40 1784

 • 43

  5.5 PLAN RADA DEFEKTOLOGINJE – SOCIJALNE PEDAGOGINJE, VODITELJICE POSEBNOG KOMBINIRANOG RAZREDNOG ODJELA ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U PONAŠANJU

  R.B. PODRUČJE I SADRŽAJ RADA BROJ SATI

  TJEDNO GODIŠNJE

  1. Neposredan rad s učenicima s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju 24 864

  - odgojno-obrazovni rad (aktivnosti i poslovi koji proizlaze iz Nastavnog plana i

  programa, godišnjeg plana i programa, mjesečnog plana i programa,

  školskog Kurikuluma)

  - provođenje programa produženog stručnog postupka

  - (dijagnostika, edukacijsko-rehabilitacijski/socio-pedagoški postupci s

  učenicima, pomoć u učenju, organizacija aktivnosti slobodnog vremena)

  - poslovi vođenja posebnog razrednog odjela

  - rad na primarnoj prevenciji problema u ponašanju

  2. Poslovi koji proizlaze iz neposrednog rada s učenicima 10 500

  - poslovi razredništva

  - planiranje i programiranje neposrednog odgojno-obrazovnog rada s

  učenicima

  - planiranje i programiranje individualnog i grupnog socio-pedagoškog rada s

  učenicima

  - pripreme za neposredan rad s učenicima

  - ispravci i analiza pisanih radova učenika

  - suradnja s roditeljima

  - suradnja sa ravnateljem, učiteljima, članovima stručnog tima

  - suradnja s ustanovama i institucijama koje skrbe o zdravlju, socijalnoj

  zaštiti, odgoju i obrazovanju djece i mladeži

  3. Stručno usavršavanje 2 105

  - izrada individualnog plana stručnog usavršavanja

  - kontinuirano stručno usavršavanje putem stručnih skupova, edukacija,

  seminara unutar i izvan ustanove, te putem stručne literature

  4. Vođenje dokumentacije 2 165

  - vođenje pedagoške dokumentacije i učeničkih dosjea

  - vođenje dnevnika rada

  - izrada stručnih nalaza i mišljenja

  - izrada godišnjeg plana i programa rada

  5. Ostali poslovi 2 150

  - poslovi vezani uz početak i završetak školske godine

  - sudjelovanje u izradi programa i provedba školskih izleta i drugih aktivnosti

  izvan škole

  - sudjelovanje na sjednicama te u radu stručnih tijela i stručnih aktiva škole

  - sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole utvrđene u školskom

  kurikulumu

  - drugi poslovi po nalogu ravnatelja vezano uz realizaciju godišnjega plana i

  programa te školskog Kurikuluma

  UKUPNO 40 1784

 • 44

  5.6. PLAN RADA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA

  R. B. PODRUČJE I SADRŽAJ RADA SATI

  TJEDNO GODIŠNJE

  1. ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST 26 1170

  1. Neposredni rad s učenicima – organizirano i sustavno upoznavanje

  učenika s knjigom:

  - razvijanje čitalačke sposobnosti učenika

  - ispitivanje zanimanja učenika za knjigu

  - pomoć pri izboru knjige

  - organizacija nastavnih sati u knjižnici

  - pomaganje učenicima u pripremi i obradi zadane teme

  2. Suradnja s nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljem:

  - suradnja s učiteljima svih nastavnih predmeta i područja u nabavi

  literature i ostalih medija za učenike i nastavnike

  3. Suranja s učiteljima oko izbora udžbenika te popis obrasca A i obrasca B i

  ostali potrebni poslovi

  3

  3

  135

  127

  2. STRUČNO KNJIŽNIČNA I INFORMACIJSKO-REFERALNA DJELATNOST 4 172

  - organizacija i vođenje rada u knjižnici i čitaonici

  - nabava knjiga i ostale informacijske građe

  - knjižnično poslovanje, inventarizacija, signiranje, klasifikacija i

  katalogizacija, otpis i revizija

  - izrada abecednog i stručnog kataloga

  - sustavno izvješćivanje učenika i učitelja o novim knjigama i

  sadržajima stručnih časopisa i novina

  - izrada popisa literature i bibliografskih podataka za nastavne

  predmete

  - izrada godišnjeg programa rada i pisanje izvješća

  - izrada prijedloga financijskog plana knjižnice

  - suradnja s matičnom službom Nacionalne i sveučilišne knjižnice i

  županijskim matičnim službama

  - suradnja s ostalim knjižnicama

  3. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST 3 135

  - organizacija, priprema kulturnih sadržaja (književne i filmske

  tribine, književni susreti i sl.)

  - stručno usavršavanje

  4. OSTALI POSLOVI PO NALOGU RAVNATELJA 1 45

  UKUPNO 40 1784

 • 45

  5.7. PLAN RADA TAJNIŠTVA

  VRIJEME SADRŽAJ RADA BROJ SATI

  Tije

  kom

  ško

  lske

  go

  din

  e

  Upravno-pravni poslovi 435 - izrada nacrta pravilnika 67 - izrada ugovora o radu 68 - izrada ugovora te ostali poslovi vezani uz iznajmljivanje školskog prostora 19 - poslovi vezani uz nabavljanje roba, usluga i radova prema planu nabave 30 - izrada ostalih ugovora 16 - izrada rješenja o tjednom zaduženju 57 - izrada rješenja o pedagoškim mjerama u I. i II. stupnju 90 - praćenje zakonskih propisa (stručno usavršavanje) 88

  Kadrovski poslovi 505 - vođenje personalnih dosjea 97 - vođenje evidencije o zaposlenicima i drugim osobama na radu, praksi 25 - objava natječaja 27 - obavijest kandidatima o rezultatima natječaja 55 - prijava / odjava zaposlenika te promjene podataka u e-matici 98 - prijava / odjava zaposlenika te promjene podataka u registru zaposlenika 98 - prijava / odjava zaposlenika na HZZO, MIO 37 - izrada plana godišnjih odmora 14 - izrada odluka o korištenju godišnjeg odmora, plaćenog dopusta i dr. 40 - izdavanje potvrda zaposlenicima 14

  Rad u organima Škole 85 - priprema sjednica Školskog odbora 13 - vođenje zapisnika Školskog odbora 60 - provedba zaključaka Školskog odbora 12

  Administrativni poslovi 136 - urudžbiranje dopisa i dr. 101 - priprema dopisa i dr. za otpremu 135 - vođenje statističkih podataka 10

  Dokumentacijsko-evidencijski poslovi 123 - poslovi vezani za vođenje evidencije o radu 17 - poslovi vođenja evidencije rada administrativnog i tehničkog osoblja 36 - poslovi pismohrane dokumentacije, vođenje arhivske knjige, unos u

  ATHINET 70

  Rad za učenike i roditelje 120 - izdavanje potvrda o redovnom školovanju 78 - izdavanje duplikata svjedodžbi 13 - primitak i priprema zahtjeva za prijepis ocjena i obavijesti o upisu učenika 29

  Organizacijski poslovi 296 - suradnja s ravnateljem 65 - suradnja s pomoćnim i tehničkim osobljem 66 - suradnja s ostalim zaposlenima (učitelji, stručna služba) 87 - suradnja s raznim ustanovama 33 - nabava i izdavanje pedagoške dokumentacije i sitnog uredskog materijala 45

  Ostali poslovi 84 - izdavanje putnih naloga 24

 • 46

  - vođenje knjige evidencija službenih putovanja 13 - nepredviđeni poslovi 26 - poslovi telefonske sekretarice 20

  UKUPNO GODIŠNJE 1784 GODIŠNJI ODMOR 240 PRAZNICI I BLAGDANI 112 NERADNI DANI 792 SVEUKUPNO GODIŠNJE 2928

  5.8. PLAN RADA RAČUNOVODSTVA

  VRIIJEME SADRŽAJ RADA BROJ SATI

  Tije

  kom

  ško

  lske

  go

  din

  e

  Računovodstveni poslovi i poslovi planiranja

  Knjiženje poslovnih promjena kroz dnevnik i glavnu knjigu na temelju vrijednosnih knjigovodstvenih isprava te kontrola istih

  358

  Vođenje pomoćnih knjiga, odnosno analitičkih knjigovodstvenih evidencija 300

  1. praćenje dugotrajne nefinancijske imovine po vrsti, količini i vrijednosti 2. praćenje kraktotrajne nefinancijske imovine (sitan inventar) po vrsti, količini i

  vrijednosti 3. vođenje knjige ulaznih računa i obračuna obveza 4. vođenje knjige izlaznih računa i obračuna potraživanja 5. vođenje ostalih pomoćnih knjiga

  94

  Sastavljanje financijskih izvještaja 1. bilanca 2. izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (prema izvoru

  financiranja) 3. izvještaj o vlastitim prihodima i rashodima 4. izvještaj o obvezama 5. bilješke

  160

  Izrada financijskih planova: 1. prijedlog financijskog plana za trogodišnje razdoblje

  140

  2. financijski plan na razini financijske godine 3. rebalans godišnjeg financijskog plana 4. izrada plana nabave 5. izvještaj o izvršenju financijskog plana

  83

  Pripremanje popisa imovine i obveza te evidentiranje promjena na imovini i obvezama na temelju izvještaja članova popisnog povjerenstva

  64

  Izrada izlaznih faktura 20

  Praćenje likvidnosti 50

  Podizanje gotovog novca Plaćanje računa

  28

  Evidencija javne nabave roba, radova i usluga male vrijednosti 25

  Zaključivanje i uvezivanje poslovnih knjiga 25

  Plaće: 1. priprema za obračun, obračun

  100

  2. obračun i isplata ugovora o djelu 23

 • 47

  3. sastavljanje JOPP obrasca 12

  OSTALI POSLOVI

  Kontakti s MZOS-om, Zagrebačkom županijom, FIN-om, Poreznom upravom, HZZO-om (osobni kontakti, dostava obrazaca, naloga, plaće, finanijskih izvješća)

  80

  Praćenje zakonskih propisa posredstvom literature i seminara 70

  Računovodstveni poslovi vezani za rad školske kuhinje, školskog sportskog kluba Obračun troškova prijevoza zaposlenika na posao i sa posla

  60 30

  Ostali poslovi na zahtjev ravnatelja, MZOS-a, Zagrebačkoj županiji, a vezani za računovodstvene poslove (izvješća ravnatelju, Školskom odboru, MZOS-u, Zagrebačkoj županiji i dr.)

  70

  UKUPNO GODIŠNJE 1792

  GODIŠNJI ODMOR 232

  PRAZNICI I BLAGDANI 112

  NERADNI DANI (subote i nedjelje) 792

  SVEUKUPNO GODIŠNJE 2928

 • 48

  5.9. RAD ADMINISTRATORA – BLAGAJNIKA

  VRIJEME OPIS POSLA BROJ SATI

  Tije

  kom

  ško

  lske

  go

  din

  e

  Blagajnički poslovi

  Ispis i podjela obrazaca za školsku kuhinju, prikupljanje obrazaca od

  razrednika, ispisivanje uplatnica učenicima koji se hrane u školskoj

  kuhinji i njihova podjela, primanje uplata i predaja pologa gotovine na

  žiro račun škole u Zagrebačkoj banci

  400

  Ispis isplatnica, isplata gotovine za kupljenu robu u gotovini, ovjera i

  isplata Putnih naloga djelatnicima škole i drugih troškova vezanih uz

  blagajnu

  150

  Vođenje porto blagajne 10

  Vođenje računa

  Zaprimanje i ispis narudžbenica, slanje firmama s kojima poslujemo.

  Zaprimanje računa, popuna narudžbenica, vezanje računa s

  narudžbenicama. Ispis i ovjera narudžbenica.

  450

  Vođenje evidencije narudžbenica 30

  Plaće

  Obračun i isplata plaća i ostalih naknada:

  1. osnovna plaća

  2. bolovanje

  3. bolovanje preko 42 dana

  4. socijalna skrb

  5. skraćeno radno vrijeme na teret HZZO-a

  6. porodiljni dopust

  7. rodiljni dopust

  410

  Suradnja s HZZO-om, Ispostava Dugo Selo 10

  Suradnja s FIN-om i poslovnim bankama u poslovima vezanim za prirodu

  isplate plaća 60

  Ispunjavanje potvrde o plaći za zaposlenike 10

  Osiguranje učenika

  Prikupljanje podataka od razrednika za učenike koji se žele osigurati u

  novoj školskoj godini.

  Napraviti popis učenika po razredima i poslati u izabranu osiguravajuću

  kuću.

  Skupiti novac za osiguranje i izvršiti uplatu na žiro- račun banke

  osiguravajuće kuće.

  Ispunjavanje obrasca osiguranja za ozlijeđenog učenika.

  60

  Evidencije

  Evidencija uplate školske kuhinje, osiguranja učenika i drugih uplata

  Evidencija obrasca RAD – 1 ( statistika) 30

 • 49

  Mjesečno podnošenje izvješća ravnatelju i upozorenje razrednicima o

  neplaćenim obvezama učenika 50

  Administrativni poslovi

  Poslovi prijepisa 50

  Ostali poslovi

  Suradnja s ravnateljem, tajnikom, računovođom, razrednicima i ostalim

  suradnicima što zahtijeva priroda posla 62

  Ostali poslovi (prema potrebi) 40

  UKUPNO GODIŠNJE 1792

  GODIŠNJI ODMOR 232

  PRAZNICI I BLAGDANI 112

  NERADNI DANI (subote i nedjelje) 792

  SVEUKUPNO GODIŠNJE 2928

 • 50

  5.10. PLAN RADA ŠKOLSKOG LIJEČNIKA

  1. Sistematski pregledi

  - prije upisa u prvi razred - učenika 5. razreda u svrhu utvrđivanja psihofizičkog razvoja - učenika 8. razreda (profesionalna orijentacija)

  Sistematski pregledi učenika u pravilu se provode u prostorijama Službe za školsku medicinu uz nazočnost učitelja ili razrednika.

  2. Ostali preventivni pregledi

  1. kontrolni pregledi nakon sistematskih pregleda prema medicinskoj indikaciji 2. namjesni pregledi i izdavanje potvrda i mišljenja:

  - prije upisa u srednju školu ako to zahtijeva odabir zanimanja - prije cijepljenja u svrhu utvrđivanja kontraindikacija za cijepljenje - prije prijema u đački dom - prije odlaska na organizirani odmor - ostali namjenski pregledi i izdavanje potvrda na zahtjev prema zdravstvenoj ili

  socijalnoj indikaciji

  3. Probiri u tijeku osnovnog školovanja (screeninzi)

  - poremećaj vida na boje za učenike 3. Razreda - deformacije kralježnice i tjelesna visina za učenike 6. razreda

  4. Zdravstvena i tjelesna kultura

  - pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja i sposobosti za prilagođeni program TZK onih učenika koji iz zdravstvenih razloga ne mogu pratiti redovni program, te njihovo praćenje

  - pregled prije natjecanja u školskim sportskim klubovima

  5. Mjere zaštite od zaraznih bolesti

  1. Cijepljenje i docjepljivanje učenika prema Programu obveznog cijepljenja: - razredi: DI-TE (difterija, tetanus), POLIO (dječja paraliza) i MPR (ospice, zaušnjaci,

  rubeola) - 6. razredi: Hepatitis B (tri doze) - 8. razredi: DI-TE i POLIO

  Cijepljenje učenika obavlja se u pravilu za vrijeme trajanja nastave u prostorijama zdravstvene organizacije ili prikladnim prostorijama škole. Škola je dužna na temelju primljene obavijesti dovesti na cijepljenje sve učenike koji podliježu obveznoj imunizaciji „Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, NN 70/07; Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti (NN 164/04)

  2. Kontrolni pregledi pri pojavi zarazne bolesti u školi i poduzimanje manjih protuepidemijskih mjera.

  6. Zaštita i unapređenje školskog okoliša

  - higijenska kontrola škole, nadzor nad prehranom učenika, kontrola uvjeta obrazovanja za učenike s posebnim potrebama

  7. Savjetovališni rad

  - odvija se u izdvojenom i oglašenom vremenu za savjetovalište kao i prema potrebi u svrhu pomoći i rješavanju temeljnih problema s kojima se susreću djeca,a dolescenti, njihovi roditelji, skrbnici, nastavnici i učitelji: prilagodba na školu, školski neuspjeh, poremećaji ponašanja, problemi razvoja i sazrijevanja, kronični poremećaji zdravlja, zaštita reproduktivnog zdravlja i planiranje obitelji, zlouporaba psihoaktivnih droga i drugi oblici ovisnosti, problemi mentalnog zdravlja i dr.

  8. Zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja

  - odvija se kao zasebna aktivnost i/ili integrirana u sistematske preglede i cijepljenja

  9. Utvrđivanje psihofizičke sposobnosti učenika i primjerenog oblika školovanja

  - dio je rada Stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, sukladno

 • 51

  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008) Pravilniku o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 23/1991) i Pravilniku o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja učenika te sastavu stručnog povjerenstva (NN 55/2011), a uključuje pregled i procjenu psihofizičke sposobnosti, timsku sintezu, ciljane preglede i ekspertizu (pisanje mišljenja).

 • 52

  6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA

  6.1. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA

  Školski odbor će raditi prema pozitivnim propisima o osnovnom školstvu, Statutu škole i Pravilniku o radu. Osnovni poslovi odnosit će se na:

  donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikuluma te drugih općih akata utvrđenih Statutom i zakonom

  davanje u zakup objekata i prostora škole

  razmatranje i donošenje općih akata škole

  davanje prethodne suglasnosti za izbor radnika bez natječaja i po natječaju

  usvajanje godišnjeg i polugodišnjeg obračuna

  rad na ostalim tekućim poslovima tijekom godine O svom radu Školski će odbor voditi zapisnike, a zapisničar je tajnik škole.

  MJESEC SADRŽAJ RADA IZVRŠITELJI

  rujan Usvajanje Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada 2014./2015.

  ravnateljica i svi članovi

  rujan Organizacija rada škole ravnateljica i svi članovi

  rujan Usvajanje školskog Kurikuluma za 2015./2016. ravnateljica i svi članovi

  rujan Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada za 2015./2016. ravnateljica i svi članovi

  rujan Iznajmljivanje sportske dvorane i učionice ravnateljica i svi članovi

  rujan – lipanj Usvajanje pravilnika po potrebi ravnateljica i svi članovi

  rujan – lipanj Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje bez natječaja i po natječaju

  ravnateljica i svi članovi

  listopad Usklađivanje odredbi Statuta o odredbama određenih pravilnika i zakona

  ravnateljica i svi članovi

  listopad, veljača, lipanj

  Donošenje odluka o investicijama koje prelaze 20.000,00 kn ravnateljica i svi članovi

  srpanj Usvajanje godišnjeg i polugodišnjeg obračuna ravnateljica i svi članovi

  kolovoz Izvješće o radu škole ravnateljica i svi članovi

  Napomena: Po potrebi predsjednik Školskog odbora sazvat će i više sjednica Školskog odbora, a dnevni red će se nadopunjavati i mijenjati.

 • 53

  6.2. PLAN RADA UČITELJSKOG VIJEĆA

  MJESEC SADRŽAJ RADA IZVRŠITELJI

  kolovoz

  Izvješće o radu Škole 2014./2015. ravnatelj, stručni suradnici

  Analiza uspjeha učenika nakon popravnih i predmetnih ispita stručni suradnici

  Zaduženja učitelja 1. – 8. razreda 2015./2016. stručni suradnici

  Organizacija nastave ravnatelj

  rujan

  Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Škole i školskog Kurikuluma

  ravnatelj

  Obilježavanje Dana učitelja stručni suradnici

  Obavijest o novim učenicima s Rješenjem o primjerenom obliku školovanja u šk. god. 2015./2016.

  stručni suradnici

  Mjere za poboljšanje rada Škole članovi Učiteljskog vijeća