Upisi u srednju školu - os-spansko-oranice-zg.skole.hros-spansko-oranice-zg.skole.hr/upload/os-spansko-oranice-zg/news...5.raz.) + (6.raz.) + (7.raz.) + ... XV. gimnazija – matematika XVI. gimnazija ... 1 bod Sudjelovanje kao pojedinac ili član skupine. 3

Embed Size (px)

Text of Upisi u srednju školu -...

 • Uupisi

  Upisi u srednju kolu

  Jasna Soldo, struni suradnik pedagog

  O pansko Oranice, 30. i 31. svibnja 2016.

 • USKORO!

  4 broure

  istovremeno objava i broja bodova po kolama

 • Prijave i upisi u srednje kole obavljaju se elektronskim putem

  ( internetom)

  www.upisi.hr

  -elektroniki identitet iz sustava AAI@EduHr

  KORISNIKO IME

  LOZINKA

  http://www.upisi.hr/

 • Postupak kod prve prijave u

  Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje kole od 02. lipnja 2016.

  www.upisi.hr

  korisniko ime

  lozinka

  broj mobitela na koji e SMS-om stii PIN (PIN-dodatna zatita i privatnost podataka)

  Gubitak

  (SMS poruka OPET na broj 66129; cijena 3,72 kn +PDV)

  http://www.upisi.hr/

 • to nakon prijave?

  Provjera podataka

  (od 02.06.- to prije, a najkasnije do 5.07.2016. )

  - osobni podaci

  - ocjene

  - rezultati natjecanja

  - sve podatke koji se nalaze u sustavu

  konstantno pratiti

  (i dalje neispravni- pisani PRIGOVOR na obrascu dostupnom na mrenoj stranici do 5.07.2016.)

  obavijestiti razrednika

 • Opi uspjeh (5.raz.) + (6.raz.) + (7.raz.) + (8.raz.) izraunat na dvije decimale.

  MAX 30 bodova

  Zakljuna ocjena u 7. i 8. razredu iz hrvatskog, matematike i prvog stranog jezika

  Zakljuna ocjena u 7. i 8. razredu za 3 predmeta znaajna za nastavak obrazovanja

  MAX 30 bodova

  MAX 20 bodova

  A

  B

  C

  ELEMENTI BODOVANJA 1. Zajedniki element (kolski uspjeh)

  Strukovni program < od tri godine

  Strukovni programi i programi obrazovanja za vezane obrte u trajanju od najmanje tri godine

  20 bodova

  50 bodova A + B

  Gimnazijski program i strukovni programi u trajanju od najmanje 4 godine

  80 bodova A + B + C

 • a) provjera posebnih vjetina i sposobnosti

  - kole kojima je to uvjet za upis

  b) provjera znanja max 5 bodova

  - nemogua selekcija prema broju bodova

  XV. gimnazija matematika

  XVI. gimnazija engleski jezik

  2. Dodatni element (sposobnost, darovitost i znanje)

 • c) Postignuti rezultati na dravnom ili meunarodnom natjecanju u znanju u 5., 6., 7. i 8. razredu

  Dodatni bodovi se dobivaju iz hrvatskog, matematike, prvog stranog jezika i tri nastavna predmeta posebno vana za upis u eljeni program.

  Izravan

  upis Prvo, drugo ili tree osvojeno mjesto kao pojedinac

  4 boda Prvo osvojeno mjesto kao lan skupine

  3 boda Drugo osvojeno mjesto kao lan skupine

  2 boda Tree osvojeno mjesto kao lan skupine

  1 bod Sudjelovanje kao pojedinac ili lan skupine

 • 3 boda

  Prvo osvojeno mjesto kao lan skupine

  2 boda

  Drugo osvojeno mjesto kao lan skupine

  1 bod

  Tree osvojeno mjesto kao lan skupine

  d) Vrednovanje rezultata postignutih na sportskim natjecanjima u 5., 6., 7. i 8. razredu

  Vrednuju se rezultati koji su postignuti

  SAMO na natjecanjima kolskih sportskih drutava

 • Priznaje se ostvarivanje iskljuivo jednoga (najpovoljnijega) prava

  zdravstvene tekoe 1 bod

  -programi prema miljenju Slube za profesionalno usmjeravanje

  HZZZ /3-5/

  (uz zadovoljavanje ispita sposobnosti u kolama u kojima je to uvjet)

  oteani uvjeti obrazovanja 1 bod jedan i/ili oba roditelja s dugotrajnom tekom bolesti (lijenika potvrda)

  dugotrajno nezaposlena oba roditelja (potvrda HZZZ )

  samohrani roditelj korisnik socijalne skrbi (potvrda CZSS)

  jedan preminuli roditelj (smrtni list)

  bez roditelja ili odgovarajue roditeljske skrbi (potvrda CZSS)

  3. Posebni elementi

 • - rjeenje o posebnom obliku kolovanja (IP, PP)

  - programi prema miljenju Slube za profesionalno usmjeravanje

  HZZZ /3-5/ - uz zadovoljavanje ispita sposobnosti u kolama u kojima je to uvjet

  - posebne ljestvice poretka

  - upis prema broju slobodnih mjesta za uenike s tekoama u

  pojedinom programu (DPS)

  4. Uenici s tekoama u razvoju

 • Upis u umjetnike kole likovne

  glazbene

  plesne kole

  Upis u razredne odjele za sportae

  Pravo prijave: - kandidati koji su uvrteni na rang-listu odreenoga nacionalnog sportskoga saveza

 • Natjeaj za upis uenika

  do 17. lipnja 2016. na mrenim stranicama i oglasnim ploama kole i osnivaa (Grad Zagreb)

  kole mogu odrediti minimalni broj bodova za prijavu

  uenici se prijavljuju i upisuju temeljem ovog natjeaja za upis

 • Prijave su mogue u 6 razliitih programa

  - redoslijed odabira programa

  prema prioritetu

  Od ponedjeljka, 27. lipnja 2016.

  do srijede, 06. srpnja 2016.

 • Upisni rokovi:

  Ljetni upisni rok: 27.06.-15.07.2016.

  Jesenski upisni rok: 22.08.-02.09.2016.

  Naknadni rok: 05.-09.09.2016.

  - prijavljivanje koli pisanim zahtjevom

 • Zavretak prijava obrazovnih programa 28.06.2016.

  koji zahtijevaju dodatne ispite i provjere

  Provoenje dodatnih ispita i provjera te 29.06.- 5.07.2016.

  unos rezultata

  Redoslijed aktivnosti:

  Poetak prijava u sustav 2.06.2016.

  Odabir obrazovnih programa 27. 6.- 6.07.2016.

  Rok za dostavu dokumentacije redovitih

  uenika (struno miljenje kolskog lijenika,

  struno miljenje HZZ-a i ostali dokumenti

  kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 27.06.2016.

 • Zavretak prigovora na unesene 5.07.2016.

  osobne podatke, ocjene, natjecanja,

  rezultate dodatnih provjera i podatke

  na temelju kojih se ostvaruju dodatna

  prava za upis

  Brisanje s lista kandidata koji nisu 6. 7. 2016.

  zadovoljili preduvjete

  Zakljuavanje odabira obrazovnih programa 6.07.2016.

  Poetak ispisa prijavnica

  Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica 8.07.2016.

  (uenici donose razrednicima)

  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili

  preduvjete ili dostavili prijavnice

 • Objava konanih ljestvica poretka 11.07.2016.

  Dostava dokumenata koji su uvjet za

  upis u odreeni program obrazovanja

  (potvrde kolske medicine, lijenika

  svjedodba medicine rada,

  ugovor o naukovanju uenika i ostali

  dokumenti kojima su ostvarena dodatna 11.-15.07.

  prava za upis) u srednje kole 2016.

  Dostava potpisanog obrasca o upisu

  u I. razred srednje kole(upisnice)

  u srednju kolu u koju se uenik upisao

  Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski rok 18.07.2016.

  Slubena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 14.08.2016.

 • Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportae iskazuju

  interes za upis u razredne odjele za sportae u NISpuS-u 2.-5.06.2016.

  Uprava za sport Ministarstva alje nacionalnim sportskim 6.06.2016.

  savezima popis kandidata po sportovima u svrhu izrade

  rang-lista po sportovima

  Nacionalni sportski savezi izrauju preliminarne rang-liste 7. 10. 06.2016. prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspjenosti

  Nacionalni sportski savezi slubeno objavljuju preliminarne 13.6.2016.

  rang-liste na naslovnicama svojih mrenih stranica kako bi

  kandidati mogli upozoriti na mogue pogreke prije

  objavljivanja konane rang-liste

  Prigovor kandidata na pogreke (pogreno upisani podaci, 13. - 17. 6. 2016.

  neupisani podaci); Ispravak rang-lista

  Nacionalni sportski savezi slubeno objavljuju konane 20. 6. 2016.

  rang-liste na naslovnici svojih mrenih stranica te ih

  dostavljaju Ministarstvu (Upravi za sport)

  Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuS te dodjeljivanje

  bodova kandidatima na temelju algoritma 20.-24.06.2016.

 • Prijava kandidata s tekoama u razvoju

  Kandidati s tekoama u razvoju javljaju se Gradskome

  uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba 2. - 15. 6. 2016.

  te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi eljeli

  upisati obrazovne programe

  Upisna povjerenstva ureda dravne uprave unose navedene 2. - 20. 6. 2016.

  odabire u sustav NISpuS

  Provoenje dodatnih provjera za uenike s tekoama u 21.-23.06.2016.

  razvoju i unos rezultata u sustav

  Rangiranje kandidata s tekoama u razvoju sukladno 24.06.2016.

  listama prioriteta

  Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih

  obrazovnih programa

 • Vano!

  redovito pratiti www.upisi.hr

  redovito pratiti web stranice kola

  provjeriti podatke i odmah reagirati

  vanost redoslijeda kola

  izravno utjee na upis

  kontinuirano praenje bodovnog stanja (ogledne ljestvice poretka i konana ljestvica poretka)

  http://www.upisi.hr/

 • Jasna Soldo, struni suradnik pedagog

  skola@os-spansko-oranice-zg.skole.hr

  tel. 6397 094

  PONEDJELJAK, SRIJEDA 13,30 - 19,30

  UTORAK, ETVRTAK 07,30 13,30

  PETAK - u smjeni s 8. razredom

  od 10.06. 15.07.2016. prijepodne

  mailto:skola@os-spansko-oranice-zg.skole.hrmailto:skola@os-spansko-oranice-zg.skole.hrmailto:skola@os-spansko-oranice-zg.skole.hrmailto:skola@os-spansko-oranice-zg.skole.hrmailto:skola@os-spansko-oranice-zg.skole.hrmailto:skola@os-spansko-oranice-zg.skole.hrmailto:skola@os-spansko-oranice-zg.skole.hr