Click here to load reader

UPPFÖLJNING OCH PROGNOS APRIL 2013 - Kungsbacka · PDF file 2017. 12. 4. · UPPFÖLJNING OCH PROGNOS APRIL 2013. UPPFÖLJNING OCH PROGNOSAPRIL 2013. Delårs rapport. 1. Uppföljning

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UPPFÖLJNING OCH PROGNOS APRIL 2013 - Kungsbacka · PDF file 2017. 12. 4. ·...

 • UPPFÖLJNING OCH PROGNOS APRIL 2013

  Delårs rapport 1

 • Uppföljning och prognos april 2013

  2

  I år kommer stora poster att ”störa” vårt resultat. Den största är förändringen av

  diskonteringsräntan med en negativ avvikelse med 125 miljoner. Som tur är finns det

  positiva störningar. Vi förväntas få ett överskott på exploateringsområdet Björkris med

  ca 85 miljoner.

  Totalt prognosticeras ett plusresultat på nio miljoner.

  Sammanfattning Årets prognostiserade resultat beräknas bli ett överskott på nio miljoner. Budgeterat resultat är 50

  miljoner. I prognosen finns kostnaden som är föranledd av sänkningen av diskonteringsräntan.

  Sänkningen orsakar ökade kostnader på 125 miljoner. Effekten på resultatet motverkas genom den

  positiva delrapporteringen av Björkris exploateringsområde på 85 miljoner.

  Nämnderna

  Tyvärr har vi nämnder som gör stora negativa avvikelser och det är Nämnden för Individ och

  familjeomsorg med ett minus på 11 miljoner och Nämnden för Gymnasie- och Vuxenutbildning med ett

  minus på 10,4 miljoner. För Individ- och familjeomsorgen finns ett återkommande bekymmer med att

  ramen inte håller. Under flera års tid har man redovisat ett underskott på våren som kompenserats

  genom en extra ramtilldelning under löpande år. Detta har i förslag till Budget för 2014 åtgärdats genom

  ett ramtillskott på 10 miljoner kronor.

  För Gymnasie och Vuxenutbildningen är det en omställning av personal som sker med anledning av att

  man tvingas minska inom den kommunala vuxenutbildningen samtidigt som det är färre elever inom

  gymnasieskolan.

  Kommunstyrelsens förvaltning har ett prognostiserat underskott på 8,6 miljoner, 4,6 miljoner av dessa

  avser satsningen på Kungsbacka 2020 som är ett E-projekt och de 4,6 miljonerna har man redan vid

  projektstart planerat att ta ur de resultatfonder som nämnderna har.

  Utöver dessa underskott har Service-Fastigheter ett äskande om ytterligare medel för att täcka

  kostnaderna som uppstår i samband med de nödvändiga förändringar som blivit i samband med

  Furulidskolan.

 • Uppföljning och prognos april 2013

  3

  Resultaträkning

  Miljoner Bokslut Budget Prognos Avvikelse

  2012 2013 2012 2013 2013 2013

  Verksamhetens intäkter 238 227 699 762 755 -7

  Jämförelsestörande intäkter 93 85 85

  Verksamhetens kostnader -1 313 -1 352 -4 067 -4 273 -4 279 -6

  Avskrivningar -59 -66 -190 -212 -208 4

  Verksamheternas nettokostnader -1 134 -1 191 -3 465 -3 723 -3 647 76

  Skatteintäkter 1 143 1 199 3 432 3 570 3 611 41

  Generella statsbidrag och utjämning 57 67 184 229 200 -29

  Finansiella intäkter 1 1 16 15 10 -5

  Finansiella kostnader -10 -14 -42 -41 -40 1

  Jämförelsestörande kostnader -125 -125

  Resultat efter skatter o finansnetto 57 62 125 50 9 -41

  Årets resultat 57 62 125 50 9 -41

  Utfall april

  Kommentarer till utfallet

  Skatteintäkterna något högre Jämfört med samma period föregående år är årets resultat något bättre. Det är framförallt

  skatteintäkterna som är högre. Inom verksamhetens intäkter redovisas lägre bidrag och inom

  verksamhetens kostnader redovisas högre personalkostnader.

  Avskrivningarna ökar, flera större anläggningar togs i bruk under 2012 som får helårseffekt under 2013.

  Kommentarer till prognosen

  Diskonteringsräntan sänks Det varaktigt mycket låga ränteläget i den svenska ekonomin innebär att den rekommenderade

  diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen enligt RIPS07 sänks med 0,75 procentenheter från den 1

  januari 2014. Effekten av sänkningen ska beaktas i redovisningen 2013.

  Sänkningen av diskonteringsräntan innebär att pensionsskulden ökar och eftersom skuldförändringen

  redovisas som en kostnad påverkas både resultat- och balansräkningen.

 • Uppföljning och prognos april 2013

  4

  Diskonteringsräntan har sänkts vid ett tidigare tillfälle sedan beräkningsmodellen fastställdes 2007. Även

  då var sänkningen 0,75 procentenheter, vilket innebar en ökad kostnad med 123 miljoner kronor. I

  prognosen har antagits att kostnadsökningen 2013 blir ungefär samma.

  Delredovisning Björkris bostadsområde Sedan ett antal år tillbaka pågår utbyggnad av bostadsområdet Björkris. Samtliga tomter i området är nu

  sålda och under året kommer därför en delredovisning av projektet att kunna göras. Köpeskilling betalas

  när bygglov har erhållits. Fyra av de sålda tomterna kommer inte att lämna in bygglovsansökningar under

  2013, och dessa 4 tomter omfattas därför inte av delredovisningen som görs under 2013.

  I tidigt avtal om marken i Björkris har JM AB förbundit sig att förvärva marken i Björkris. Under 2009

  träffades en principöverenskommelse med JM AB angående avveckling av bolagets engagemang i

  exploateringen av Björkris. Överenskommelsen innebar att kommunen övertog JM AB:s förpliktelser

  enligt ramavtal om exploatering gentemot övriga parter. Som kompensation fick kommunen dels en

  ekonomisk ersättning, dels byggrätter i Kolla Parkstad. Den ekonomiska ersättningen uppgick till 15,1

  miljoner kronor och redovisades som en vinst i 2010 års bokslut. När kommunen sålde den erhållna

  byggrätten inom stadsdelen Kolla Parkstad uppgick försäljningspriset till 88,5 miljoner kronor.

  Försäljningspriset användes för värdering av inkomsten för Björkris, och redovisades som en inkomst för

  Björkris.

  Delredovisningen av Björkris 2013 prognostiseras innebära ett överskott på 85 miljoner kronor i 2013 års

  resultat. Det stora överskottet beror på den ovan beskrivna kompensationen från JM AB. Då det i

  dagsläget är osäkert hur stor del av kompensationen från JM AB som avser åtagande för infrastruktur kan

  resultatet komma att ändras när delredovisningen görs under 2013.

 • Uppföljning och prognos april 2013

  5

  Måluppföljning I uppföljning per april görs ingen prognos för kommunens prioriterade mål då det är för tidigt på året för

  att kunna göra en rimlig bedömning för flertalet av våra mål. I denna rapport redovisas istället hur de

  prioriterade målen tas om hand i nämndernas budgetar. Uppföljningen visar inte hur förvaltningar

  planerat för respektive mål i sina genomförandeplaner.

  I vårt IT-stöd för strategisk styrning och uppföljning kan vi se hur målen bryts ner i nämnderna. Vi ser vi att

  samtliga prioriterade mål som är adresserade till flera nämnder är nedbrutna till resultatmål eller direktiv

  till förvaltningarna. Detta visar på att styrkedjan fungerar såtillvida att de prioriterade målen bearbetas av

  respektive nämnd.

  Det finns dock mål som inte bryts ned till resultatmål inom samtliga adresserade nämnder. Detta kan

  troligen förklaras med att nämnderna anser att vissa av fullmäktiges mål inte behöver konkretiseras

  ytterligare för förvaltningen. Vi kan dock inte utesluta att det finns en risk att vissa av fullmäktiges mål

  inte tas om hand av alla adresserade nämnder och därmed inte heller får genomslag i förvaltningens

  arbete. I de fall nämnderna inte har brutit ner ett prioriterat mål är det viktigt att nämnden på annat sätt

  försäkrar sig om att förvaltningen hanterar det prioriterade målet i sin planering.

  Redovisning av antal resultatmål och direktiv från nämnderna

  Totalt finns det 94 resultatmål i nämnderna av dessa är 81 stycken direkt kopplade till ett prioriterat mål.

  Det finns totalt 81 direktiv från nämnderna till förvaltningarna av dessa är 57 stycken direkt kopplade till

  ett prioriterat mål. Av detta drar vi slutsatsen att de prioriterade målen får starkt genomslag när

  nämnderna i sin tur formulerar sina resultatmål och direktiv.

  Vi ser även att förekomsten av direktiv är större i nämnderna än i fullmäktige vilket tyder på att

  politikerna är mer benägna att använda direktiv som styrmedel i sitt nämndspecifika uppdrag än i sitt

  kommunövergripande uppdrag som fullmäktigeledamot. Detta är positivt utifrån att fullmäktige i

  huvudsak ska besluta om övergripande styrning medan nämnderna har mer specialiserade ansvar som

  regleras i deras reglementen.

 • Uppföljning och prognos april 2013

  6

  Kommentaren – en del av kommunens synpunktshantering Kommentaren är ett instrument där invånare och brukare kan ha inflytande. I Kungsbacka vill vi få in

  många synpunkter så vi kan använda dem i vårt ständiga förbättringsarbete. För oss är det viktigt att de

  som lämnar synpunkter till oss känner att vi hanterar dessa på ett professionellt och bra sätt.

  Antalet registrerade kommentarer varierar mycket mellan förvaltningarna. Detta speglar dock inte antalet

  synpunkter som påverkar verksamhetsutvecklingen eftersom flera förvaltningar har ett stort flöde av

  inkomna synpunkter via direktkontakter, mail och telefon som inte registreras i Kommentaren bland

  annat för att synpunktslämnaren ofta avbö

Search related