of 32 /32
Vježba 1 – Internetske tehnologije 1. Dekomprimirati komprimiranu mapu 1

upute zadatak 1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

d

Citation preview

Vjeba 1 Internetske tehnologije1. Dekomprimirati komprimiranu mapuZadatak 1: 1Vjeba 1 Internetske tehnologijeU vjebi su zadane dvije stranice: index.html i veze.html. Potrebno je naraviti i tre!u datoteku onama.html" najbolje tako da koirate neku od ostoje!ih html datoteka" zalijeite je u istu mau te joj romijenite naziv.U svakoj od zadanih datoteka treba naraviti odre#ene zada!e" rema zadacima $ do %:1. &zna'imo desnim klikom datoteku indeks.html" ojaviti se !e kontekstni izbornikna kojem odaberemo naredbu Kopiraj$. (liknemo na slobodan rostor unutar mae desnom tikom mi)a i iz kontkestnog izbornikaodaberemo naredbu Zalijepi$Vjeba 1 Internetske tehnologije *. Promijenimo ime datoteci u onama.html tako da kliknemo desnom tikom mi)a na koiranu datoteku indeks koija.html te u kontekstnom izborniku odaberemo naredbu Preimenuj*Vjeba 1 Internetske tehnologije %. Ui)emo novo ime datoteci" u ovom slu'aju onama.html nakon unosa ritisnemo tiku EnterZadatak 2: datoteka index.html 1. +reba zadati naziv dokumenta ,oznaka title-: Vjeba 1. Po'etna stranica %Vjeba 1 Internetske tehnologije1.1. &tvorimo datoteku index.html tako da kliknemo na gumb Open na alatnoj vrci1.$. &daberemo datoteku index.html te kliknemo na &tvori 1.*. .akon )to se ojavi datoteka indeks.html u (omo/eru" odaberemo naredbu Format Page Title and Propertie kako bi imenovali datoteku0Vjeba 1 Internetske tehnologije1.%. Unutar rozor'i!a +itle: ui)emo naziv stranice: Vjeba 1. Po'etka stranica1Vjeba 1 Internetske tehnologije2. Pri !rhu trani"e nala#i e lita a ta!kama po$etna% !e#e% o nama. Potre&no je od !ake ta!ke u liti napra!iti hiper!e#u 'link( prema odgo!araju)oj trani"i. $.1 &zna'imo rije' po$etak i kliknemo na gumb *ink $.$. &tvoriti !e se dijalo)ki okvir za ure#ivanje veze u kojem odaberemo ikonu +hooe File.. ,otvorenu utu mau-" kako bi ovezali link s datotekom koju imamo u na)oj mai sa zadatkom2Vjeba 1 Internetske tehnologije$.*. &daberemo datoteku index.html koja redstavlja na)u o'etnu stranicu,ili dvoklik a se odmah ubaci link ili jedan klik a gumb &tvori-3obiti !emo slijede!i rozor u kojem rovjerimo da li smo odabrali dobru datoteku(liknemo na OK kako bi otvrdili odabir4Vjeba 1 Internetske tehnologije5ije' po$etna dobila je 6ku!icu7 )to zna'i da smo usje)no naravili hierlink dodatoteke index.html$.%. 8ierlink za rije' !e#e radimo na isti na'in. &zna'imo rije' !e#e" odaberemo naredbu *inkUP&/&59.:9;; (liknuti na gumb ,a!e'esto kako ne bi izgubili naravljeno