Uradni list RS - 054/2016, Razglasni del ?· 8. 2016/ Stran 1829 Prvi partner lahko sodeluje v največ…

Embed Size (px)

Text of Uradni list RS - 054/2016, Razglasni del ?· 8. 2016/ Stran 1829 Prvi partner lahko sodeluje v...

t. 54 Ljubljana, petek 12. 8. 2016 ISSN 1318-9182 Leto XXVI

Razglasni delUradni listRepublike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pota: info@uradni-list.si

Javni razpisi

t. 1108-2/2015-76 Ob-2747/16

Na podlagi Uredbe (EU) t. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih dolobah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evrop-skem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeelja in Evropskem skla-du za pomorstvo in ribitvo, o splonih dolobah o Evrop-skem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za po-morstvo in ribitvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) t. 1083/2006 (UL L t. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Zakona o dravni upravi (Uradni list RS, t. 113/05 uradno prei-eno besedilo, 89/07 odl. US, 126/07 ZUP-E, 48/09, 8/10 ZUP-G, 8/12 ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), Zakona o integriteti in prepreevanju korupcije (Uradni list RS, t. 69/11 uradno preieno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, t. 11/11 uradno preieno besedilo, 14/13 popr., 101/13 ZIPRS1415 in 55/15 ZFisP), Zakona o izvrevanju proraunov Republi-ke Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, t. 96/15), Prorauna Republike Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS, t. 96/15), Prorauna Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, t. 96/15 in 46/16), Pravilnika o postop-kih za izvrevanje prorauna Republike Slovenije (Uradni list RS, t. 50/07, 61/08, 99/09 ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 20142020 za cilj nalobe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, t. 29/15 in 36/16), Partnerskega sporazuma med Slove-nijo in Evropsko komisijo za obdobje 20142020, t. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativne-ga programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 20142020, t. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. 12. 2014, Zakona o visokem olstvu (Uradni list RS, t. 32/12 uradno preieno besedilo, 40/12 ZUJF, 57/12 ZPCP-2D, 109/12 in 85/14; v nadaljevanju: Zakon o visokem olstvu), Resolucije o Nacionalnem programu visokega olstva 20112020 (Uradni list RS, t. 41/11) in odloitve Slube Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu, t. 10-1/3/MIZ/0, z dne 15. 7. 2016 se objavi

javni razpisprojektno delo z gospodarstvom

in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju po kreativni poti do znanja 2016/2017

1. Ime oziroma naziv posrednikega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za

izobraevanje, znanost in port, Masarykova 16, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2. Izvajalec javnega razpisaJavni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov

in tipendije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana (v nadalje-vanju: sklad).

Operacija se izvaja v okviru Operativnega progra-ma za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020 kot neposredna potrditev operacije Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega olstva Projek-tno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokal-nem in regionalnem okolju Po kreativni poti do znanja 20162020 prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in vseivljenjsko uenje za boljo zaposljivost; prednostne nalobe 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseivljenjske-ga uenja za vse starostne skupine v formalnem, nefor-malnem in prilonostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje pronih oblik uenja, vkljuno prek poklicnega usmerja-nja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifinega cilja 3: Spodbujanje pronih oblik uenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za olajoo se mladino na vseh ravneh izobraevalnega sistema.

Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in ne-gospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju Po kreativni poti do znanja 2016/2017 (v nadaljevanju: javni razpis) se bo izvajal v Kohezijski regiji vzhodna Sloveni-ja (v nadaljevanju: KRVS) in v Kohezijski regiji zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS).

Za doloitev razmerja med programskima obmo-jema se uporablja t. i. sorazmerni klju, ki se defini-ra na podlagi podatka o tevilu visokoolskih zavodov v kohezijskih regijah, in sicer v razmerju 67 % v KRZS in 33 % v KRVS.

3. Predmet, namen in cilj javnega razpisaPredmet sofinanciranja so projekti (dejavnost 1),

ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 8 tudentov pod mentorstvom pedagokega in delovnega mentorja1 in medsebojna izmenjava znanj, izkuenj in dobrih praks visokoolskih uiteljev (pedagoki mentorji) in strokov-njakov (delovni mentorji) iz (ne)gospodarstva2 (dejav-

1 V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnini obliki za moki spol se uporabljajo kot nevtralni za enski in moki spol. Prav tako se lahko nekateri izrazi v ednini (npr. delovni ali pedagoki mentor), kjer je to potrebno, uporabijo tudi v mnoini in obratno.

2 V tem razpisu se kot (ne)gospodarstvo teje tako gospodarstvo kot tudi drubeno okolje, kajti v projekt se kot obvezen partner vkljui gospodarska druba ali samostojni podjetniki posamezniki, lahko pa se vkljui tudi organizacija iz gospodarskega in drubenega podroja.

Stran 1828 / t. 54 / 12. 8. 2016 Uradni list Republike Slovenije Razglasni del

nost 2). V okviru projektnih aktivnosti bodo tudenti prouevali razline kreativne in inovativne reitve za izzive gospodarskega in drubenega okolja. V projekt bodo vkljueni tudenti razlinih tudijskih stopenj in smeri, tako da bo interdisciplinarna narava vkljuevanja tudentov prispevala k mreenju tudentov razlinih di-sciplin, strok in strokovnjakov iz (ne)gospodarstva. Na ta nain, ter s spodbujanjem medsebojne izmenjave znanj, izkuenj in dobrih praks visokoolskih uiteljev in strokovnjakov iz (ne)gospodarstva se bo izvajal prenos znanja in vein med tudenti in vkljuenimi mentorji3.

dolgoronega povezovanja visokoolskih zavodov z (ne)gospodarstvom in posledino prilagajanje izobraeval-nega sistema potrebam (ne)gospodarstva.

Rezultat bo okrepljeno sodelovanje in povezovanje visokoolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, nego-spodarstvo), praktine izkunje, znanja in kompetence, ki jih tudenti pridobijo z vkljuitvijo v projekte ter pove-an dele visokoolskih zavodov, ki izvajajo proneje oblike uenja za izboljanje kompetenc mladih.

Namen javnega razpisa je skladen tudi s Sloven-sko strategijo pametne specializacije (S4)5, v kateri so opredeljena za Slovenijo kljuna gospodarsko prebojna razvojna podroja. Med njimi so posebej opredeljeni tudi loveki viri in znotraj teh podroje Mlada in ustvarjalna Slovenija, kjer je ena od prioritet spodbujanje ustvar-jalnosti, inovativnosti in podjetnosti mladih, razvijanje nadarjenosti in izboljanje njihovih kljunih kompetenc v vseh fazah izobraevalnega procesa, znotraj esar je kot eden konkretnih primerov opredeljeno tudi spodbuja-nje monosti preizkuanja in izvedbe konkretnih zamisli tudentov v praksi ter povezovanje z gospodarstvom.

3 Kjer je relevantno, naj se upoteva tudi Strategija pa-metne specializacije v Sloveniji S4 in prednostna podroja in strukturo upravljanja, kot je opredeljena v S4.

Vsak predlog projekta mora vsebovati najmanj de-javnost 1.

Ciljna skupina: uitelji, tudenti na dodiplomski in podiplomski stopnji.

Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokoolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in pronega prehajanja med izobra-evanjem in gospodarstvom ter drubenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokoolskih zavodov z (ne)gospodarstvom4 bodo mladi pridobili konkretne in prak-tine izkunje e med izobraevanjem. Mladi bodo raz-vijali znanja, potrebna za neposredno udejstvovanje pri uresnievanju idej, razvijali bodo podjetnost in ustvarjal-nost. Z navedenimi aktivnostmi se bodo tudenti opre-mili s kompetencami, potrebnimi za laji prehod iz izo-braevanja na trg dela. Z javnim razpisom se spodbuja vkljuevanje strokovnjakov iz (ne)gospodarstva v peda-goki proces na visokoolskih zavodih in prenos znanj, izkuenj in dobrih praks visokoolskih uiteljev v (ne)gospodarstvo ter prenos strokovnega znanja in razvi-janje kompetenc tudi pri tudentih in pri drugih osebah, ki ne bodo vkljuene v projekte. Medsebojna izmenjava znanj, izkuenj in dobrih praks bo prispevala k izmenjavi strokovnega in akademskega znanja, kar bo spodbudilo visokoolske zavode k posodabljanju tudijskih progra-mov in k uvajanju inovativnega pristopa k pouevanju ter k prenosu najnovejih znanstvenih spoznanj, teoretskih pristopov in metodologij z namenom neposredne aplika-tivne uporabe v gospodarstvu in iri drubi.

4 Poleg gospodarstva se v projekt lahko vkljui tudi organizacija z gospodarskega in drubenega podroja, ki na inovativen nain prispeva k reevanju problemov, ki prinaajo drubene koristi. Drubena korist je vse, kar pre-sega zgolj reevanje potreb v gospodarstvu, kajti rezultati prispevajo tudi k drubenemu razvoju.

V skladu z Operativnim programom so v okviru specifinega cilja 3: Spodbujanje pronih oblik uenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za olajoo se mladino na vseh ravneh izobraevalnega sistema zasledujejo cilji predmetnega javnega razpisa:

z uporabo inovativnega, problemskega in sku-pinskega pristopa k reevanju praktinih problemov se bo tudentom omogoila podpora oziroma okolje za razvoj kompetenc, pridobivanje praktinega znanja ter izkuenj;

s spodbujanjem inovativnosti, kreativnega razmi-ljanja, podjetnike miselnosti ter predmetno specifinih kompetenc na tudijskem podroju in kompetenc s po-droja drugih ved izboljati zaposljivost tudentov ter spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest;

s spodbujanjem prenosa znanja na visokoolske zavode ter v (ne)gospodarstvo se omogoi iz