URSA Prezentacija Fasade

 • View
  239

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of URSA Prezentacija Fasade

 • 7/21/2019 URSA Prezentacija Fasade

  1/28

  MINERALNA STAKLENA VUNA U SISTEMU

  VENTILISANIH SENDVI

  FASADA

  Vlada Bezbradica dipl.ing.

  Beograd,Sava Centar ,27.11.2012

 • 7/21/2019 URSA Prezentacija Fasade

  2/28

  Slide 2 Ursa toplotne i zvune izolacije 21.12.2010.

  S A D R A J:

  GLAVNI ZAHTEVI KOJI SE POSTAVLJAJU ZA MINERALNU VUNU KOJA SEKORISTI U FASADNIM SISTEMIMA:

  Toplotna provodljivost ( ( ( ( W/mK))))

  Klasa gorivosti

  Hidrofobnost

  Kompaktnost,postojanost

  Lakoa manipulacije i cena

  Paropropusnot

 • 7/21/2019 URSA Prezentacija Fasade

  3/28

  Slide 3 Ursa toplotne i zvune izolacije 21.12.2010.

  DILEMA -VANO!!!!MATERIJALI OD MINERALNIH VLAKANA

  STAKLENA VUNA SPADA U GRUPU MINERALNIH

  VUNA

  osnovna sirovine jeste mineral KVARC

 • 7/21/2019 URSA Prezentacija Fasade

  4/28

  Slide 4 Ursa toplotne i zvune izolacije 21.12.2010.

  SITNICE KOJE STVARAJU KONFUZIJU

  Uasno velika zbrka na tritu ,ta je mineralna vuna? Velike dileme kod

  projektovanja, izbora materijala pri izvoenju,dozvola za ugradnju

  materijala kod nadzora..

  EURIMA-evropsko udruenje proizvoaa mineralnih vuna

  (www.eurima.org)

 • 7/21/2019 URSA Prezentacija Fasade

  5/28

  Slide 5 Ursa toplotne i zvune izolacije 21.12.2010.

  Toplotna provodljivost je sposobnost materijala da provodi toplotu

  TOPLOTNA PROVODLJIVOST (W/mK)

  Toplotna provodljivost predstavlja koliinu toplote W u

  jedinici vremena,koja proe kroz 1 metar materijala kadaje razlika u temperaturi sa obe strane materijala jedanstepen Kelvina (C).

  TO JE NIA, TO JE MATERIJAL BOLJI IZOLATOR

  U

  Prolaz toplote: K (U)-vrednost Koeficijent prolaza toplote predstavlja koliinu toplote, koja

  pro

  e kroz 1m2

  gra

  evinskog elementa zgrade (npr. spolnji zid) ujedinici vremena pri temperaturnoj razlici na obe strane graevinskogelementa od 1K (C).

 • 7/21/2019 URSA Prezentacija Fasade

  6/28

  Slide 6 Ursa toplotne i zvune izolacije 21.12.2010.

  TOPLOTNA PROVODLJIVOST (W/mK) i GUSTINA(kg/m3)

  Da li toplotna provodljivost (W/mK) zavisi od gustine materijala?

  EPS (stiropor): 0,041-0,035 W/mK ( 12-25 kg/m3)

  XPS (stirodur): 0,035 W/mK ( 30-33 kg/m3)

  Aerogel: 0,01 W/mK ( 1,9 kg/m3)-izolacija svemirskih letelica

  Poliuretan: 0,025-0,020 W/mK ( 10-15 kg/m3)

  Kamena vuna : 0,038W/mK ( 30 kg/m3), 0,038 W/mK (40 kg/m3),0,035 W/mK (60-90 kg/m3), 0,039 W/mK (100-130 kg/m3)

  Staklena vuna : 0,038 W/mK (18 kg/m3), 0,035 W/mK (22-25 kg/m3),0,034 W/mK (30-50 kg/m3), 0,033 W/mK (70-90 kg/m3)

  Toplotna provodljivost materijala ne zavisi od njegove gustine, veod

  mikrostrukture materijala!!!

  Ipak u predmerima kao glavni parametar kojim se definie materijal za odreenu

  upotrebu stoji gustina-totalno pogrena logika koja poskupljuje gradnju !!!!

 • 7/21/2019 URSA Prezentacija Fasade

  7/28

  Slide 7 Ursa toplotne i zvune izolacije 21.12.2010.

  KLASA GORIVOSTI

  Negorivost izolacionih materijala,je jedan od osnovnih preduslova za ozbiljnijeobjekte,da bi se spreilo irenje poara.

  Mineralne vune (staklena) su klase gorivosti A1 i A2-negorivi materijali!!!!.

 • 7/21/2019 URSA Prezentacija Fasade

  8/28

  Slide 8 Ursa toplotne i zvune izolacije 21.12.2010.

  HIDROFOBNOST (VODOODBOJNOST)

  Mineralne vune za upotrebu u fasadnim sistemima moraju da se impregniraju,zbog mogueg dolaska u dodir sa atmosferskim padavinama

  Impregnacija se vri odreenim aditivima koji spreavaju da eventualna vodaprodre izmeu vlakana mineralne vune

  Sve mineralne vune koje se koriste u fasadnim sistemima moraju da se ispitajuNa upijanje vlage, prema vaeoj regulativi!!!

 • 7/21/2019 URSA Prezentacija Fasade

  9/28

 • 7/21/2019 URSA Prezentacija Fasade

  10/28

  Slide 10 Ursa toplotne i zvune izolacije 21.12.2010.

  MANIPULACIJA I CENA

  Zbog svoje lakoe , laka je i bra manipulacija sa pakovanjima staklene vune.( jedno lice moe da nosi po 3-4 paketa)

  Zbog svoje lakoe , za kaenje fasadnih ploa od mineralne staklene vune moguda se koriste i plastini tiplovi, to u zavisnosti od koliine tiplova moe da smanjiTrokove ugradnje i do 0,5 /m2

  Zbog svoje elastinosti, mineralna staklena vuna se lako prilagoava svakoj

  povrini i ne treba da se dodatno see zbog toga

  Poredei po termofizikimkarakteristikama, fasadne ploe odmineralne staklene vune su jeftinije od

  fasadnih ploa ostalih mineralnih vuna idaju optimalan odnos cene i kvaliteta,zaupotrebu u ventilisanim fasadama !!!!

 • 7/21/2019 URSA Prezentacija Fasade

  11/28

  Slide 11 Ursa toplotne i zvune izolacije 21.12.2010.

  URSA PRODUKTI ZA SENDVIFASADE

  Gustina: FDP-2(=24kg/m3)FDP-3(=30 kg/m3)

  Toplotna provodljivost=0,035 W/mK (FDP-2)=0,034 W/mK (FDP-3)

  Klasa gorivosti A1-nezapaljiv

  Sertifikat o usaglaenosti : 04-003-IMS-068/09

  Hidrofobne

  Oznaka po SIST EN 13162: MW-EN-13162-T3-DS(T+)-WL(P)-MU1-AF5Broj EG certifikata o skladnosti: 0672-CPD-I 14.2.01.U

  URSA FDP 2,FDP-3 polutvrde ploe od minaralne staklene vune za sendviprovetravane i neprovetravane fasade

  Kompaktan,kaenje za fasadu plastinimtiplovima

  Izolacija provetravanih i neprovetravanih sendvizidova

 • 7/21/2019 URSA Prezentacija Fasade

  12/28

  Slide 12 Ursa toplotne i zvune izolacije 21.12.2010.

  S A D R A J:

  ZAHTEVI KOJI SE POSTAVLJAJU PRED KONSTRUKCIJU PROVETRAVANEFASADE :

  Minimalni koef prolaza toplote U(W/m2K)

  Kontrolisana parodifuzijaToplotna stabilnost

  Pojava oroavanja sa unutranje strane

 • 7/21/2019 URSA Prezentacija Fasade

  13/28

  Slide 13 Ursa toplotne i zvune izolacije 21.12.2010.

  KOEFICIJENT PROLAZA TOPLOTE-PREMANOVOM ORAVILNIKU

  min 10-11 cm

  novogradnja

  min 7-8 cm

  renovacija

 • 7/21/2019 URSA Prezentacija Fasade

  14/28

  Slide 14 Ursa toplotne i zvune izolacije 21.12.2010.

  PARODIFUZIJA-NE DOLAZI DO KONDENZACIJEU KONSTRUKCIJI

 • 7/21/2019 URSA Prezentacija Fasade

  15/28

  Slide 15 Ursa toplotne i zvune izolacije 21.12.2010.

  TOPLOTNA STABILNOST-PRIGUENJE AMPLITUDE TEMPERATURE

  TeTi

  Faktor priguenja

  oscilacije temperature =Te

  Ti

 • 7/21/2019 URSA Prezentacija Fasade

  16/28

  Slide 16 Ursa toplotne i zvune izolacije 21.12.2010.

  TOPLOTNA STABILNOST-FAZNI POMAK

  24h

  - vremenski pomak [sati]

 • 7/21/2019 URSA Prezentacija Fasade

  17/28

  Slide 17 Ursa toplotne i zvune izolacije 21.12.2010.

  TOPLOTNA STABILNOST-PRAVILNIK

 • 7/21/2019 URSA Prezentacija Fasade

  18/28

  Slide 18 Ursa toplotne i zvune izolacije 21.12.2010.

  TOPLOTNA STABILNOST-SLABO VENTILISANA FASADA

 • 7/21/2019 URSA Prezentacija Fasade

  19/28

  Slide 19 Ursa toplotne i zvune izolacije 21.12.2010.

  NAIN MONTAE I GREKE PRI MONTAI

  Provetravane fasade

 • 7/21/2019 URSA Prezentacija Fasade

  20/28

  Slide 20 Ursa toplotne i zvune izolacije 21.12.2010.

  NAIN MONTAE I GREKE PRI MONTAI

  1 fasadni zid

  2,3 termoizolacija(obavezno sastaklenim voalom iliparopropusnom-vodonepropusnom

  folijom)

  4 vazduh-provetravanje

  5 ploe od kamena,keramike,ALUBOND-a...

  6 nosaploa

  Bolje je koristiti ploe kairane sa staklenim voalom, jer je jeftinije i bre.

  Pored toga je stakleni voal negoriv-klase gorivosti A2, dok su folije klase gorivosti B.

  Stakleni voal ili paropropusna-vodonepropusna folija tite mineralnu vunu od mogueg

  pothvlaivanja usled strujanja hladnog zimskog vazduha, a sa druge strane je tite odmogueg navlaivanja od atmosferskih padavina u ventilacionom kanalu!!!

 • 7/21/2019 URSA Prezentacija Fasade

  21/28

  Slide 21 Ursa toplotne i zvune izolacije 21.12.2010.

  NAIN MONTAE I GREKE PRI MONTAI

  POSTAVLJANJE PARONEPROPUSNEFOLIJE (ALU,PVC,PE...) SA HLADNIJESTRANE IZOLACIJE

  Podie se nivo vodene pare u termoizolaciji-dolazi do preterane kondenzacije utermoizolaciji, to znai vei gubici toplote,vea

  potronja energije,oteenje termoizolacije iloiji uslovi ivljenja.

 • 7/21/2019 URSA Prezentacija Fasade

  22/28

  Slide 22 Ursa toplotne i zvune izolacije 21.12.2010.

  REFERENTNI OBJEKTI-GTC-1

 • 7/21/2019 URSA Prezentacija Fasade

  23/28

  Slide 23 Ursa toplotne i zvune izolacije 21.12.2010.

  REFERENTNI OBJEKTI-BG Arena

 • 7/21/2019 URSA Prezentacija Fasade

  24/28

  Slide 24 Ursa toplotne i zvune izolacije 21.12.2010.

  REFERENTNI OBJEKTI-GTC-2

 • 7/21/2019 URSA Prezentacija Fasade

  25/28

  Slide 25 Ursa toplotne i zvune izolacije 21.12.2010.

  REFERENTNI OBJEKTI-HOTEL IN

 • 7/21/2019 URSA Prezentacija Fasade

  26/28

  Slide 26 Ursa toplotne i zvune izolacije 21.12.2010.

  REFERENTNI OBJEKTI-HOTEL : Alexandar poslovno stambenicentar u Novom Sadu

 • 7/21/2019 URSA Prezentacija Fasade

  27/28

  Slide 27 Ursa toplotne i zvune izolacije 21.12.2010.

  REFERENTNI OBJEKTI-NEKSAN Budva

 • 7/21/2019 URSA Prezentacija Fasade

  28/28

  Hvala na panjiGracias por su atencin

  Thanks for your attentionDanke fr Ihre Aufmerksamkeit

Search related