US - Menadžment (staro izdanje)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

US - Menadžment (staro izdanje)

Text of US - Menadžment (staro izdanje)

 • OSNOVI EKONOMIJE

  Slobodan Bara

  Budimir Staki

  MENADMENT

  Ranko Lonarevi

 • UNIVERZITET SINGIDUNUM

  FAKULTET ZA FINANSIJSKI MENADMENT I OSIGURANJE

  Ranko Lonarevi

  MENADMENT

  Beograd, 2007.

 • MENADMENT

  Autor:Prof. dr Ranko Lonarevi

  Recenzent:Prof. dr Branislav Mai

  Izdava:UNIVERZITET SINGIDUNUMFakultet za fi nansijski menadment i osiguranjeBeograd, Danijelova 32

  Za izdavaa:Prof. dr Slobodan Bara

  Tehnika obrada:Vladimir Staki

  Godina izdanja:2007.

  Tira:500 primeraka

  tampa:CICERO PRINT, Beograd

  ISBN 978-86-84277-67-3

 • III

  SADRAJ

  PRVI DIOU V O D

  GLAVA I: MENADMENT I MENADERI

  1. MENADMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.1. POJMOVNO ODREENJE MENADMENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  1.1.1. Menadment kao skup ljudi (menadera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.1.2. Menadment kao proces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.1.3. Menadment kao nauka i vjetina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  1.1.3.1. Menadment kao nauka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.1.3.2. Menadment kao vjetina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  1.1.4. Menadment kao profesija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.2. STRATEGIJSKI I OPERATIVNI MENADMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  1.2.1. Strategijski menadment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.2.1.1. De nisanje strategijskog menadmenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.2.1.2. Karakteristike strategijskog menadmenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  1.2.2. Operativni menadment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.2.2.1. Pojam operativnog menadmenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.2.2.2. Karakteristike operativnog menadmenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  1.3. MENADMENT I VLASNITVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.3.1. Menadment vs. vlasnitvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.3.2. OECD principi upravljanja korporacijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  1.4. MENADMENT I OKRUENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221.4.1. Okruenje - pojam, znaaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221.4.2. Organizaciono okruenje - vrste, karakteristike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  1.4.2.1. Organizaciono okruenje pro tnih organizacija . . . . . . . . . . . . . . . 23

 • IV

  1.4.3. Prirodno okruenje organizacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241.4.4. Uticanje menadmenta na okruenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  1.4.4.1. Uticanje menadmenta na eksterno organizaciono okruenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251.4.4.2. Uticanje menadmenta na prirodno okruenje . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  2. MENADERI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292.1. POJAM MENADERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292.2. POSAO MENADERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  2.2.1. Funkcije menadera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312.2.2. Uloge menadera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  2.2.2.1. Mincbergov model uloga menadera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332.2.2.2. Adiesov model uloga menadera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  2.3. VRSTE MENADERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372.3.1. Top menaderi, menaderi srednjeg nivoa i menaderi prvog nivoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372.3.2. Generalni i funkcionalni menaderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  2.4. KARAKTERISTIKE MENADERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  GLAVA II: EVOLUCIJA MENADMENTA

  1. RANI MENADMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431.1. MENADMENT STARIH CIVILIZACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431.2. MENADMENT INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481.3. OSTALI AUTORI I NJIHOVI STAVOVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  2. MODERNI MENADMENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512.1. KLASINA KOLA MENADMENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

  2.1.1. Nauni menadment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532.1.2. Administrativni menadment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572.1.3. Birokratski menadment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

  2.2. BIHEJVIORISTIKA KOLA MENADMENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612.3. KVANTITATIVNA KOLA MENADMENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672.4. SISTEMSKA KOLA MENADMENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702.5. SITUACIONA KOLA MENADMENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

 • VDRUGI DIOPLANIRANJE

  GLAVA III: OSNOVE PLANIRANJA

  1. PLANIRANJE - POJAM, ZNAAJ, CILJEVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791.1. PLANIRANJE KAO FUNKCIJA MENADMENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791.2. PLANIRANJE KAO PROCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801.3. PLANIRANJE KAO NAUNA DISCIPLINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

  2. PROCES PLANIRANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802.1. PROCES PLANIRANJA - POJAM, ZNAAJ, SVRHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

  3. CILJEVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813.1. POJAM I ZNAAJ CILJEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813.2. VRSTE CILJEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823.3. KARAKTERISTIKE CILJEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833.4. MENADMENT PREMA CILJEVIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

  3.4.1. Menadment prema ciljevima - pojam, karakteristike . . . . . . . . . . . . . . . . . 833.4.1.1. Vrste, znaaj i meusobna usklaenost ciljeva . . . . . . . . . . . . . . . . . 843.4.1.2. Mehanizam utvrivanja ciljeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843.4.1.3. Praenje i analiza realizacije ciljeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

  3.4.2. Prednosti i nedostaci menadmenta prema ciljevima . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

  4. STRATEGIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864.1. STRATEGIJA - POJAM, ZNAAJ , KARAKTERISTIKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864.2. VRSTE STRATEGIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

  4.2.1. Korporativne strategije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884.2.2. Poslovne strategije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894.2.3. Funkcionalne strategije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

  5. PLANOVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905.1. PLANOVI - POJAM, ZNAAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905.2. VRSTE I KARAKTERISTIKE PLANOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905.3. TRAJNI PLANOVI I PLANOVI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU . . . . . . . . . 92

  5.3.1. Trajni planovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925.3.1.1. Politike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925.3.1.2. Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935.3.1.3. Pravila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

 • VI

  5.3.2. Planovi za jednokratnu upotrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945.3.2.1. Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .