Usklađeni dinarski iznosi akciza sa stopom rasta cena na malo u

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • "Slu`beni glasnik RS" broj 56/2003, va`i od 31. maja 2003. godine Na osnovu ~lana 17. stav 2. Zakona o akcizama ("Slu`beni glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002 i 43/2003), Vlada Republike Srbije objavquje

  USKLA\ENE DINARSKE IZNOSE AKCIZA iz ~l. 9. do 15. Zakona o akcizama sa stopom rasta cena na malo u januaru,

  februaru i martu 2003. godine

  AKCIZA USKLA\ENI IZNOS AKCIZEDerivati nafte: - sve vrste motornog benzina 23,15 din/lit - sve vrste dizel-goriva 13,00 din/lit - uqe za lo`ewe specijalno (L) i uqe za lo`ewe lako specijalno (LS)

  8,23 din/lit

  - mlazno gorivo i avionski benzin 4,13 din/kg - motorna uqa i maziva 45,77 din/lit - te~ni naftni gas 2,91 din/kg - petrolej za osvetqewe 3,80 din/kg Duvanske prera|evine: - cigarete grupe A 22,17 din/pak.- cigarete grupe B 9,93 din/pak.- cigarete grupe C 4,67 din/pak.- cigare i cigarilosi 0,77 din/kom.- rezani duvan, duvan za lulu i `vakawe i burmut 14,94 din/kg Etil-alkohol (etanol) - denaturisani alkohol za gorivo 10,68 din/hlo - alkohol koji se koristi za proizvodwu alkoholnih pi}a i kozmeti~kih preprata 30,50 din/hlo - alkohol koji se prodaje apotekama, bolnicima, trgovini i drugim krajwim potro{a~ima 19,82 din/hlo Alkoholna pi}a - prirodna vina, medicinska vina i medovina 18,30 din/lit - pivo 7,62 din/lit - prirodna rakija i viwak 45,77 din/lit - `estoka pi}a i druga alkoholna 61,03 din/lit

 • 2

  pi}a, osim viskija, xina i kowaka - viski, xin i kowak 91,52 din/lit Osve`avaju}a bezalkoholna pi}a 2,29 din/lit Kafa (sirova, pr`ena, mlevena i ekstrakt kafe)

  15,26 din/kg

  So za ishranu 3,03 din/kg Ne pla}a se za 2002. i 2003. godinu

  ("Slu`beni glasnik RS", broj73/2001)

  Uskla|eni dinarski iznosi akciza primewuju se od narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku Republike Srbije".

  05 Broj: U Beogradu, maj 2003. godine

  VLADA REPUBLIKE SRBIJE

  POTPREDSEDNIK,

 • Na osnovu ~lana 17. stav 2. Zakona o akcizama ("Slu`beni glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002 i 43/2003), a u vezi sa ~lanom 5. stav 6. Uredbe o uslovima i na~inu obra~unavawa javnih prihoda, sadr`ini i na~inu vo|ewa evidencije za promet robe sa AP Kosovo i Metohija ("Slu`beni glasnik RS", br. 48/2001 i 26/2002), Vlada Republike Srbije objavquje

  USKLA\ENI IZNOS TAKSE ZA IZRAVNAWE PORESKOG OPTERE]EWA

  iz ~lana 5. stav 3. Uredbe o uslovima i na~inu obra~unavawa javnih prihoda, sadr`ini i na~inu vo|ewa evidencije za promet robe

  sa AP Kosovo i Metohija sa stopom rasta cena na malo u decembru 2002. godine, januaru i februaru 2003. godine

  1. Uskla|eni iznos takse na derivate nafte i cigarete za izravnawe poreskog optere}ewa sa rastom cena na malo u decembru 2002. godine, januaru i februaru 2003. godine iznosi 209.952,09 dinara u deviznoj protivvrednosti po cisterni, odnosno {leperu. 2. Uskla|eni iznos takse iz ta~ke 1. primewuje se od narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku Republike Srbije".

  05 Broj U Beogradu, maj 2003. godine

  VLADA REPUBLIKE SRBIJE

  POTPREDSEDNIK,