Usluge Pošte

 • View
  225

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Šta sve možete da uradite u Pošti

Text of Usluge Pošte

 • DA LI ZNATE [TA SVE MO@ETE U PO[TI?

  Svi znaju za Po{tu. Ali ne znaju sve, jer se neprestano trudimo da nas potrebe na{ih korisnika ne iznenade, nego da mi prijatno iznenadimo wih. Brojni su na~ini i mogu}nosti da iskoristite na{e poslovne prednosti razgranatu mre`u, logistiku, znawe i poverewe korisnika za posao kojim se bavite. Ovo je kratak prikaz u ~emu sve mo`ete da se oslonite na Po{tu i da kroz integrisane usluge jednog, kvalitetnog i pouzdanog partnera u{tedite i vreme i novac, ili osmislite {ta je to posebno {to samo za Vas mo`emo da u~inimo.

  NA[ NAJVA@NIJI RECEPT

  Postojimo 170 godina. Morali smo mnogo da u~imo i uradimo da bismo do~ekali toliki poslovni vek. [ta je najva`nija lekcija koju smo nau~ili? Kada se svi naviknu na to da ste deo wihovog svakodnevnog `ivota, vreme je da se mewate i ponudite nove usluge da biste bili neophodni i budu}im generacijama.

  ZA[TO NAM NAJVI[E VERUJU?

  Za Po{tu svi znaju, jer je na{ korisnik cela Srbija. Kod nas mo`ete da sretnete bilo kog wenog `iteqa bez obzira na pol, godine, obrazovawe, profesiju... Mi smo institucija koja je prisutna u svakom kutku Srbije. U bilo kom mestu da se zateknete, Po{ta je glavni orijentir, mesto gde mo`ete da obavite mno{tvo poslova, nabavite mnogo toga {to Vam je ba{ u tom trenutku neophodno, ili Vam pri~iwava zadovoqstvo.

  Mi smo i svojevrsno steci{te informacija o istoriji, kulturi, privredi i navikama lokalne sredine. Mi poznajemo du{u na{ih korisnika, uz wih smo tokom celog `ivota, u najsre}nijim ali i u tu`nim momentima, kada im je qudska i materijalna podr{ka neophodna. Zato prema svim istra`ivawima javnog mwewa, gra|ani imaju visok nivo poverewa u nas.

  Da bismo zadr`ali poverewe, mi se mewamo uporedo sa potrebama na{ih korisnika i razmi{qamo unapred: kakva nas budu}- nost o~ekuje i {ta budu}nost o~ekuje od Po{te? Na{ odgovor je: ostajemo verni temeqnim civilizacijskim i qudskim vrednostima i izlazimo u susret svemu {to zahteva moderno vreme brzih globalnih komunikacija. Trudimo se da nas potrebe na{ih korisnika ne iznenade, ali da mi prijatno iznenadimo wih.

  POTENCIJAL KOJI MO@E BITI VA[

  Zato Vas pitamo: ma koliko puta da ste bili na na{em {alteru ili na poslovnom sastanku sa na{im kolegama, informisali se o nama posredstvom medija ili u neformalnim razgovorima, da li ste sigurni da znate ba{ sve o tome na koji na~in na{e poslovne prednosti mogu biti iskori{}ene i za posao kojim se Vi bavite?

  Na primer, da li ste razmi{qali kakvu korist mo`ete da imate od ~iwenice da raspola`emo najrasprostrawenijom mre`om u Srbiji, sa vi{e od 1.500 po{ta, koje su automatizovane i podr`ane visokom tehnologijom koja omogu}ava rad u online re`imu? Ili od logisti~ke podr{ke koju smo organizovali na celoj teritoriji na{e zemqe, modernizovali i razvili za mno{tvo usluga koje obavqamo za na{e korisnike?

  Da li ste razmi{qali kakva sve znawa moraju da poseduju na{i zaposleni da bi jedan tako veliki i poslovno razgranat sistem mogao efikasno da opslu`uje i svoje i potrebe mnogobrojnih klijenata? I kako te razli~ite vrste znawa, sabrane na jednom mestu, mo`ete i Vi da iskoristite, rade}i samo sa jednim partnerom, koji nudi organizaciono, kadrovski i tehnolo{ki integrisane usluge, umesto da za svaku anga`ujete posebnu firmu?

  SVE NA JEDNOM MESTU

  Navedimo samo neke mogu}nosti. Po~nimo od toga da mo`emo da napravimo kvalitetan program i obezbedimo podr{ku za unapre|ewe informacionog sistema u Va{oj firmi. Kada na osnovu toga unapredite Va{ proizvod ili uslugu, ili razvijete novu, na{ Kontakt centar mo`e brzo i kvalitetno da Vas podr`i u istra`ivawu tr`i{ta, da Vas direktno pove`e sa kupcima i poslovnim partnerima, ili da Vam komunikaciju sa ciqnom grupom obezbedimo uslugom direktne po{te. Mo`emo da ispra-timo rast Va{e prodaje, bilo da efikasno obavimo {pediciju i cariwewe robe po najpovoqnijim uslovima, brzo i pouzdano transportujemo proizvode od

  vrata do vrata, prodajemo ih kroz na{u mre`u, do toga da u Va{e ime i ra~un na biznis {alteru

  vr{imo usluge za Vas, ili da u okviru Va{eg posla, na principu fran{izinga, pru`ate deo po{tanskih usluga. Bez problema mo`emo da umesto Vas kreiramo ra~un za naplatu, da ga uru~imo, obezbedimo Vam brze i pouzdane nov~ane

  transakcije, bilo da upla}ujete pazar, napla}ujete svoja potra`ivawa od fizi~kih lica, `elite da izvr{imo isplatu na adresu primaoca ili da koristite neke druge nov~ane usluge koje samo Po{ta mo`e da Vam obezbedi. U na{im poslovnicama, kroz koje mese~no prolazi 18 miliona korisnika, mo`emo da Vam povoqno ponudimo atraktivan oglasni prostor, a pre toga da osmislimo, izradimo i od{tampamo celokupan reklamni materijal koji `elite da izla`ete. Ako je to previ{e papira za Va{ ukus, onda je mo`da opcija za Vas neka od na{ih elektronskih usluga, kao {to je uvo|ewe elektronskog potpisa, organizovawe SMS servisa, pristup brzom internetu, a za{to da ne, i davawa u zakup opti~kih kablova.

  POSEBNO ZA VASKatalog pred Vama je samo orijentir za mno{tvo mogu}nosti koje Vam nudimo. Iza usluge koju mo`emo da kreiramo samo za

  Va{e potrebe, mnogo je prethodno ura|enog posla, ulo`enog znawa i truda na hiqade stru~waka i operativaca. Proverite za{to su nam poverewe ukazali dr`avni organi i institucije, velike strane i doma}e kompanije, ali i male firme i preduzetnici. Do-voqno je da nam se obratite na navedene kontakt telefone i adrese, da se bli`e upoznamo i zajedno osmislimo {ta je to posebno {to mo`emo da u~inimo samo za Va{e preduze}e.

  VA[A PO[TA SRBIJE

 • 3

  SADR@AJ:

  1. PO[TANSKE USLUGE

  1.1. Pismonosne usluge ..................................................................................................................................61.2. Paketske usluge .......................................................................................................................................71.3. Posebne usluge ........................................................................................................................................91.4. Usluge po zahtevu i usluge po slu`benoj du`nosti....................................................................................10 1.5. Usluge dodatne vrednosti ......................................................................................................................11

  2. PO[TANSKO-FINANSIJSKE USLUGE

  2.1. Platni promet i naplata ra~una ...........................................................................................................162.2. Uputni~ke usluge ....................................................................................................................................162.3. Usluge WU uputnice ...............................................................................................................................172.4. Usluge za Banku Po{tanska {tedionica .................................................................................................182.5. Usluge za banke .....................................................................................................................................182.6. Online dopune kredita prepaid korisnika mobilne telefonije ...............................................................182.7. Bankomati .............................................................................................................................................182.8. Prodaja besplatnih akcija ....................................................................................................................18

  3. LOGISTI^KE USLUGE

  3.1. Usluge masovne personalizovane {tampe i izrade koverata ..................................................................22 3.2. Usluge po{tansko-transportne logistike ...............................................................................................223.3. Biznis servis ........................................................................................................................................24 3.4. Biznis {alter .......................................................................................................................................243.5. Post-eksport _ izvoz robe (PostExport _ izvoz robe)...............................................................................253.6. Usluge {pedicije ...................................................................................................................................25

  4. ELEKTRONSKE USLUGE

  4.1. Usluge Kontakt centra ...........................................................................................................................284.2. Usluge Sertifikacionog tela po{te ......................................................................................................294.3. Distribuirana {tampa i pakovawe dokumenata .....................................................................................294.4. e-uprava ...............................................................................................................................................294.5. Usluge po{tanskog adresnog koda PAK .................................................................................................304.6. Usluge geografskog informacionog sistema - GIS .................................................................................304.7. Usluge interneta ...................................................................................................................................314.8. Usluge Kablovskodistributivnog sistema ...............................................................................................324.9. Usluge slawa telegrama .........................................................................................................................324.10. MMS razglednica ..............................................