14
Usporedba HSFI s MSFI Usporedba HSFI s MSFI Mr.sc. Ivan Čevizović 8. lipnja 2022..

Usporedba HSFI s MSFI

  • Upload
    carr

  • View
    145

  • Download
    14

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Usporedba HSFI s MSFI. Mr.sc . Ivan Čevizović 14. rujna 2014. Obveznici primjene HSFI. svi poduzetnici, osim: velikih financijskih institucija kotiraju ili se pripremaju na uvrštenje u kotaciju. Struktura obveznika poreza na dobit prema veličini u 2006. godini. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Usporedba HSFI s MSFI

Usporedba HSFI s MSFIUsporedba HSFI s MSFI

Mr.sc. Ivan Čevizović21. travnja 2023..

Page 2: Usporedba HSFI s MSFI

Obveznici primjene HSFIObveznici primjene HSFIsvi poduzetnici, osim:

◦velikih◦financijskih institucija◦kotiraju ili se pripremaju na uvrštenje u kotaciju

Struktura obveznika poreza na dobit prema veličini u 2006. godini

Veličina %

Mali 76.588 97,55%Srednji 1.480 1,89%Veliki 441 0,56%Ukupno 78.509 100,00%

Broj poduzetnika

Page 3: Usporedba HSFI s MSFI

Razlozi za usklađenost HSFI Razlozi za usklađenost HSFI s MSFIs MSFI

Iskustvo u primjeni MSFI/MRSPrelazak s HSFI na MSFI i obrnutoKonsolidacijaPorez na dobit

Page 4: Usporedba HSFI s MSFI

RazlikeRazlikePosljedica ne reguliranja s HSFIPosljedica različitih metoda

vrednovanja

Page 5: Usporedba HSFI s MSFI

Nije regulirano s HSFINije regulirano s HSFIMSFI 2 – Plaćanja temeljena na dionicamaMSFI 4 – Ugovor o osiguranjuMSFI 5 – Istraživanje i vrednovanje

mineralnih resursaMRS 14 – Izvješćivanje o dijelovima (MSFI 8)MRS 19 – Primanja zaposlenihMRS 24 – Objavljivanje povezanih stranakaMRS 26 – Računovodstvo i izvješćivanje

mirovinskih planovaMRS 29 – Financijsko izvještavanje u

hiperinflacijskim uvjetimaMRS 34 – Financijsko izvještavanje za

razdoblja u tijeku godine

Page 6: Usporedba HSFI s MSFI

Razlike između HSFI i MSFIRazlike između HSFI i MSFINaknadno vrednovanje goodwillaNaknadno iskorišteni porezni gubici iz

poslovnog Promjene na planu prodaje dugotrajne

imovine namijenjene prodajiPrimanja zaposlenihUlaganja u ovisne i pridružene

poduzetnike u pojedinačnim izvještajima

Reklasifikacija financijskih instrumenata

Nerealizirani gubici kod financijske imovine raspoložive za prodaju

Page 7: Usporedba HSFI s MSFI

Naknadno vrednovanje Naknadno vrednovanje goodwillagoodwilla

MSFI 3nakon početnog priznavanja, stjecatelj treba

procjenjivati goodwill po trošku, umanjenom za akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti

HSFI 2nakon početnog priznanja, stjecatelj treba

procjenjivati goodwill stečen u poslovnom spajanju po trošku, umanjenom za akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti i akumuliranu amortizaciju (korisni vijeku trajanja od najviše pet godina)

Porezni propisiamortizacija goodwill nastalog pri statusnim

promjenama nije porezno priznati rashod

Page 8: Usporedba HSFI s MSFI

Goodwill – naknadno Goodwill – naknadno iskorišteni preneseni iskorišteni preneseni porezni gubiciporezni gubiciMSFI 3

◦Treba priznati porezni prihod u skladu s MRS 12 i smanjiti knjigovodstvenu vrijednost goodwilla na vrijednost koja bi bila priznata da je odgođena porezna imovina bila priznata i priznati gubitak od umanjene vrijednosti goodwilla

HSFI 2◦Ne sadrži ovakvu odredbu

Page 9: Usporedba HSFI s MSFI

Dugotrajna imovina Dugotrajna imovina namijenjena prodaji – namijenjena prodaji – prestanak klasifikacije kao prestanak klasifikacije kao namijenjene prodajinamijenjene prodajiMSFI 5

mjeri se po nižoj vrijednosti između vrijednosti koja bi bila priznata da imovina nije bila klasificirana kao namijenjena za prodaju, i njene nadoknadive vrijednosti u trenutku naknadne odluke da se ne prodaje

HSFI 8po nižoj vrijednosti uspoređujući knjigovodstvenu vrijednosti, prije nego je ova imovina bila klasificirana kao namijenjena prodaji, i nadoknadivu vrijednost u trenutku odluke da se ne prodaje

Page 10: Usporedba HSFI s MSFI

Primanaja zaposlenihPrimanaja zaposlenih

MRS 19◦očekivani trošak kratkoročnih primanja u

obliku naknada za vrijeme odsustvovanja radnika, u slučaju akumuliranja naknade za vrijeme odsustvovanja, treba priznati kada zaposleni pružaju usluge koje povećavaju njihova prava na buduće naknade za vrijeme odsustvovanja

HSFI◦Ne sadrže ovakvu odredbu

Page 11: Usporedba HSFI s MSFI

Ulaganja u ovisne i Ulaganja u ovisne i pridružene poduzetnikepridružene poduzetnikeMRS 27, 28, 31

◦U odvojenim financijskim izvještajima: ulaganja u ovisna društva zajednički kontrolirana društva pridružena društva

koja nisu razvrstana za držanje do prodaje u skladu s MSFI 5 obračunavat će se: po trošku, ili u skladu s MRS 39

HSFI 2◦U pojedinačnim izvještajima primjenjuje

se metoda troška

Page 12: Usporedba HSFI s MSFI

Reklasifikacija financijskih Reklasifikacija financijskih instrumenatainstrumenataMRS 39

◦Reklasifikacija financijske imovine (točka 50. – 50.F.)

HSFI 9◦Ne sadrži ovakvu odredbu (samo za

glavnički instrument za koji fer vrijednost više nije dostupna)

Page 13: Usporedba HSFI s MSFI

Nerealizirani gubici kod Nerealizirani gubici kod financijske imovine raspoložive financijske imovine raspoložive za prodajuza prodajuMRS 39

◦ ako je smanjenje fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju priznato direktno u glavnici i postoji objektivni dokaz o umanjenju vrijednosti imovine, kumulativni gubitak koji je priznat direktno u glavnici uklanja se iz glavnice i priznaje u računu dobiti i gubitka, čak i ako se financijska imovina nije prestala priznavati

HSFI 12◦ ako je smanjenje fer vrijednosti financijske imovine

raspoloživo za prodaju priznato izravno u kapital i nema objektivnog dokaza o umanjenju vrijednosti ove imovine kumulativni gubitak koji je izravno priznat u kapital uklanja se iz kapitala i priznaje u računu dobiti i gubitka čak ako se financijska imovina nije prestala priznavati

Page 14: Usporedba HSFI s MSFI

Hvala na pozornosti!Hvala na pozornosti!