Utem - ... 2013/04/21 ¢  Title Utem Author Utem-Mc Keywords Utem Created Date 4/22/2013 3:35:24 PM

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Utem - ... 2013/04/21 ¢  Title Utem Author Utem-Mc Keywords Utem Created Date 4/22/2013...

 • 21 Nisan 2013 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Soruları

  Sayfa 1

  1- 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

  Hükmünde Kararname gereğince “çiftçi eğitimi ile tarımsal yayım ve danışmanlık

  hizmetlerinin yürütülmesi” aşağıdakilerden hangisinin görev tanımı içerisinde yer alır?

  a) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı b) Strateji geliştirme Başkanlığı c) Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı d) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

  2- 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

  Hükmünde Kararname gereğince “ Gıda, gıda katkı maddeleri ve yemler ile gıdayla temasta

  bulunan madde ve malzemelerin giriş ve çıkış gümrük kapılarını, ilgili kurumların görüşlerini

  alarak tespit ve ilan etmek; veteriner sınır kontrol noktalarının ve bunların çalışma esaslarını

  belirlemek” hangi Genel Müdürlüğünün görevidir?

  a) Hayvancılık Genel Müdürlüğü b) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü c) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü d) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

  3- Aşağıdakilerden hangisi Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesinin temel görevlerinden

  değildir?

  a) Bakanlığımızın görev alanına giren konularda görsel, işitsel ve yazılı dokümanların basım veya yayımını yapmak veya yaptırmak,

  b) Bakanlığımızın görev alanına giren konularda yapılacak olan yayınlar hakkında ilgili kamu kurum veya kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

  c) Tarımsal ve kırsal kalkınma desteklerinin uygulanmasına ilişkin gerekli işlemleri yapmak, kontrol etmek ve ödemeler arasındaki uyumu sağlamak,

  d) Çiftçi eğitimi ile tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi sağlamak,

  4- I- Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

  II-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

  III-Gıda ve Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

  IV-İl Müdürlükleri

  V- Eğitim Yayım ve Yayınlar Daire Başkanlığı

  Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Bakanlığımız merkez teşkilatı arasında yer alır?

  a) I,II,III b) I,V c) I,II,V d) I,IV,V

 • 21 Nisan 2013 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Soruları

  Sayfa 2

  5- “Bölge; kişinin vücudunun uzantısıymış gibi benimsediği bir alan veya boşluktur. Bu

  boşluğa müdahale edildiğinde insanlar tepki verir ve mesafeleri kullanarak karşısındakilere

  birtakım mesajlar verir.” Buna göre, aşağıda verilen kişisel bölgeler (alanlar) ve mesafe

  eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

  a) Mahrem alan, 0-25 cm b) Kişisel alan, 25-100cm c) Sosyal alan, 100-250 cm d) Genel alan, 350 cm’den sonrası

  6- İletişimde beden dilinin temel işlevi nedir?

  a) Duyguları belli etmeden sözlü ifadelere odaklanılmasını sağlamaktır. b) Karşıdaki kişi üzerinde bir üstünlük duygusu oluşturmaktır. c) Duyguları yansıtarak sözlü ifadeleri desteklemektir. d) Kültürlere göre değişim gösterdiğinden sözlü iletişimde etkili bir işlevi yoktur.

  7- Şekildeki kişinin duruş pozisyonuna bakarak beden dili hakkında ne söylenebilir?

  a) Üstünlük tavrı göstermek b) Vakit kazanmaya çalışmak c) Gitmeye hazır olmak d) Saldırganlık durumu göstermek

  8- Aşağıdakilerden hangisi mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan iletişim araçlarındandır?

  a) Söz b) Yazı c) Resim d) Hepsi

  9- Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde yer alan temel öğelerden birisi değildir?

  a) Mesaj b) Empati c) Geri bildirim d) Kaynak

  10- İletişimde mesajın bütününün ya da bir bölümünün alıcıya ulaşıp, alıcının tepkilerinin

  kaynağa dönmesine ne denir?

  a) Obje b) Alıcı c) Geri Bildirim d) Mesaj

 • 21 Nisan 2013 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Soruları

  Sayfa 3

  11- Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimi engellememektedir?

  a) Yargılama b) Tuzak soru sorma c) Ben dilini kullanma d) Analizci dinleme

  12- Aşağıdaki ifadelerden hangisi “İletişimi” en iyi tanımlar?

  a) İletişim, insanların karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşma sürecidir. b) İletişim, bilgi duygu ve düşüncelerin dikte edilmesidir. c) İletişim, insanların sorunlarını halletmesi için bir araya gelmesidir. d) İletişim, insanların birbirleri ile ilişki kurmasıdır.

  13- Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde yer alan elemanlardan değildir?

  a) Kaynak b) Kanal c) Alıcı d) Gürültü

  14- İletişim sürecinde yer alan öğelerden hangisi, iletişim sürecini başlatan kişi, bilgi veya

  düşüncenin geldiği yeri tanımlar?

  a) Kaynak b) Kodlama c) Kanal d) Kod çözme

  15- “Sunum esnasında ele alınan konuyu destekleyici unsurlar sunum sırasında dikkatlerin

  dağılmasını engellerken söylemlere inandırıcılık katar.”

  Aşağıdakilerden hangisi sözel destek unsuru değildir?

  a) İstatistikler b) Öyküler c) Fotoğraflar d) Örnekler

  16- Aşağıdakilerden hangisi ses kullanımıyla ilgili ve mutlak önlenmesi gereken

  sorunlarındandır?

  a) Parazit sesler ve asalak kelimeler b) Ses kalitesi sorunları c) Hatalı telafuz

 • 21 Nisan 2013 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Soruları

  Sayfa 4

  d) Hepsi

  17- Bilgisayarda etkili bir sunu hazırlamak için uygun bir metin düzeni oluşturmak gerekir.

  Aşağıdaki uygulamalardan hangisi doğru değildir?

  a) Metinleri oluşturan paragraflar, ekranda kolaylıkla görülebilecek biçimde yer almalıdır. b) Paragraflar bölünmeden aynı ekranda yer almalıdır. c) Harflerin tümü büyük ve italik yazı karakterinde olmalıdır d) El yazısı karakteri yerine basılı metin karakteri kullanılmalıdır.

  18- Topluluk önünde konuşma yapma korkusunu ve heyecanını yenebilmek için

  aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

  a) Katılımcıları tanıyıp bazılarıyla kişisel olarak tanışabilir b) Konuyla ilgili itirazları dikkate alınmaması c) Fiziksel ve zihinsel olarak hazırlanmak d) Konuşmacı olarak zayıf ve güçlü yönlerinin tespit edilmesi

  19- Tarımsal yayımı; Çiftçilere eğitim yoluyla tarımsal üretim şekilleri ve tekniklerinin

  geliştirilmesinde, üretimde etkinliğin arttırılmasında hayat standartlarının iyileştirilmesinde,

  kırsal hayatın sosyal ve eğitimsel seviyesinin yükseltilmesinde yardımcı olan bir hizmet veya

  sistem” olarak tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Mounter b) Russell (Jones (ed) ) c) Oakley ve Garfort d) Nicls Roling

  20- Aşağıdakilerden hangisi tarımsal yayım yaklaşımları arasında yer almaz?

  a) Geleneksel tarımsal yayım yaklaşımı b) Entegre tarımsal kalkınma programları yaklaşımı c) Entegre yayılmacı yaklaşım d) Entegre kırsal kalkınma programları yaklaşımı

  21- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan özel

  kişi/ kuruluşlar arasında yer almaz?

  a) Çiftçi Örgütleri b) Ticaret ve Sanayi Odası c) Ziraat Odaları d) Tarım Danışmanları

 • 21 Nisan 2013 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Soruları

  Sayfa 5

  22- Öğretim, bilgi sahibi yapar; eğitim, davranış değişikliğini sağlar. Buna göre

  aşağıdakilerden hangisi eğitimin sonucu olarak ortaya çıkmıştır?

  a) Azotlu gübrelerin ne zaman kullanılacağının bilinmesi b) Budamanın bitki hastalık ve zararlı popülâsyonları üzerindeki azaltıcı etkisinin ne olduğunun bilinmesi

  c) Çiftçinin düzenli olarak toprak analizi sonuçlarına göre gübreleme yapması d) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kaba yem kullanımının öneminin bilinmesi

  23- Öğrenme; bireyin çevresiyle etkileşimde bulunarak yaşadığı deneyimlerin ürünü olan

  kalıcı izli davranış değişikliği olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre aşağıdakilerden

  hangisi öğrenmenin temel özelliklerinden olamaz?

  a) Öğrenme sonucunda kesinlikle bir davranış değişikliği oluşur. b) Deneyimlerin öğrenme üzerinde etkisi yoktur. c) Öğrenme yaşantı ürünüdür. d) Öğrenme kalıcı izlidir.

  24- Yetişkinlerde öğrenme birbirini takip eden beş aşamalı bir süreç sonucunda gerçekleşir.

  Aşağıdakilerden hangisinde bu aşamalar doğru sıra ile verilmiştir?

  a) Farkında olma – İlgilenme – Değerlendirme – Deneme - Uygulama b) Farkında olma – İlgilenme – Deneme – Değerlendirme - Uygulama c) Farkında olma – İlgilenme – Deneme – Uygulama - Değerlendirme d) Hiçbiri

  25- Yetişkin eğitiminde verimli öğrenmenin en önemli koşulu hangisidir?

  a) Eğitim süresinin kısa olması b) Eğitimin sonunda ödül olması c) Eğitime katılan kişilerin öğrenmeye istekli olması d) Yetişkinler katıldıkları her eğitimde koşulsuz öğrenirler

  26- Yetişkin eğitiminde bilgiyi kodlama, saklama, simgeleme ve geri çağırma gibi önemli

  aşamaları ortaya koyan k