of 29 /29
SADRŽAJ Uvod --------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- 2 1. Zdravlje ljudi --------------------------------------------------------------- -------------------------- 3 2. Globalizacija --------------------------------------------------------------- --------------------------- 4 2.1. Značenja i karakteristike globalizacije ---------------------------------------------------- 4 2.2. Razvoj i protivrječnosti globalizacije ----------------------------------------------------- 5 2.3. Posljedice globalizacije i antiglobalisti --------------------------------------------------- 6 3. Uticaj globalizacije na zdravlje – direktni i indirektni faktori koji utiču na zdravlje ljudi ------------------------------------------------------------ -------------------------------------- 7 3.1. Indirektni faktori ----------------------------------------------------------- ------------------ 8

Uticaj globalizacije na zdravstvo

  • Upload
    duradik

  • View
    934

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Uticaj globalizacije na zdravstvo

Page 1: Uticaj globalizacije na zdravstvo

SADRŽAJ

Uvod ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2

1. Zdravlje ljudi ----------------------------------------------------------------------------------------- 3

2. Globalizacija ------------------------------------------------------------------------------------------ 4

2.1. Značenja i karakteristike globalizacije ---------------------------------------------------- 4

2.2. Razvoj i protivrječnosti globalizacije ----------------------------------------------------- 5

2.3. Posljedice globalizacije i antiglobalisti --------------------------------------------------- 6

3. Uticaj globalizacije na zdravlje – direktni i indirektni faktori koji utiču na zdravlje

ljudi -------------------------------------------------------------------------------------------------- 7

3.1. Indirektni faktori ----------------------------------------------------------------------------- 8

3.1.1. Zdravstvena politika ----------------------------------------------------------------------- 8

3.1.2. Ekonomski razvoj i trgovina -------------------------------------------------------------- 8

3.1.3. Socijalne interakcije: migracije, sukobi i socijalna jednakost ----------------------- 9

3.1.4. Znanje ---------------------------------------------------------------------------------------10

3.1.5. Ekosistem ---------------------------------------------------------------------------------- 10

3.2. Direktni faktori ------------------------------------------------------------------------------ 12

3.2.1. Zdravstvene usluge ---------------------------------------------------------------------- 12

3.2.2. Socijalno okruženje ---------------------------------------------------------------------- 14

3.2.3. Životni stil --------------------------------------------------------------------------------- 14

3.2.4. Fizičko okruženje: zarazne bolesti ----------------------------------------------------- 15

3.2.5. Hrana i voda ------------------------------------------------------------------------------ 16

4. Zaključak -------------------------------------------------------------------------------------------- 17

5. Popis slika i tabela --------------------------------------------------------------------------------- 18

6. Literatura ------------------------------------------------------------------------------------------- 18

Page 2: Uticaj globalizacije na zdravstvo

UVOD

U svjetlu opšteg trenda globalizacije možemo govoriti i o globalizaciji zdravstva.

Premda se sam proces odvija već odavno, svjedoci smo njenog velikog ubrzanja u posljednje

vrijeme. I ma kako to bio složen i kontroverzan proces, bez obzira da li ga posmatramo kao

globalisti ili antiglobalisti, i nebitno da li ga možemo u cijelosti pojmiti i prepoznati u svim

segmentima života, radi se o procesu koji se odvija brzo i neprekidno, utičući tako i na naše

živote. Bili mi toga svjesni ili ne.

Ako se donedavno pri pomenu globalizacije podrazumijevala uglavnom ekonomska

globalizacija, to više nije slučaj. Sada govorimo o političkoj, kulturalnoj, sociološkoj,

tehnološkoj, zdravstvenoj i tako redom, globalizaciji. Jer kao što i sama ekonomija, na

direktan ili indirektan način, ulazi u sve pore života, tako je ušao i ovaj proces, ali na

globalnom nivou.

Ono što je bitno za ovaj rad je uticaj globalizacije na zdravlje ljudi. Vidljivo je da

globalizacija utiče na institucionalne, ekonomske, socio-kulturalne i ekološke aspekte zdravlja

ljudi kroz indirektne i direktne faktore.

Budući da se radi o vrlo kompleksnom procesu, prvo je trebalo naznačiti glavne

faktore koji utiču na ljudsko zdravlje, zatim osnovne osobine procesa globalizacije, i konačno

dovesti u vezu ovo dvoje analizirajući najuticajnije faktore i njihovu interakciju.

1

Page 3: Uticaj globalizacije na zdravstvo

1. ZDRAVLJE LJUDI

Kako svijet oko nas postaje sve više povezan i složen, ljudsko zdravlje se sagledava

kao zbir ekoloških, socio-kulturalnih, ekonomskih i institucionalnih faktora. Ova tradicionalna

podjela pomaže da se diferenciraju zdravstvene odrednice različite prirode. Uz to, ovi faktori

djeluju na različitim hijerarhijskim nivoima uzročnosti jer se nalaze na različitim mjestima u

uzročnom lancu. Lanac događaja koji dovodi do određenog zdravstvenog stanja uključuje i

proksimalne i distalne uzroke; prvi direktno uzrokuju bolest ili drugi poremećaj zdravlja, dok

druga vrsta uzroka djeluje preko brojnih posrednika. Zbog konteksta u kojem i jedni i drugi

faktori djeluju, govorimo i o kontekstualnim odrednicama (faktorima). Takođe, moramo imati

na umu da sve determinante na ovom veoma složenom putu do ljudskog zdravlja djeluju i

jedna na drugu, bez obzira na kojem se nivou uzročnosti nalaze. Najzad, i samo zdravlje može

vršiti povratni uticaj na ekonomiju (npr. bolest može imati negativan uticaj na ekonomski

razvoj). Slikoviti prikaz svega što je upravo izloženo, samo u grubim crtama razvrstava 4

vrste faktora na različitim nivoima uzročnosti (distalnim – indirektnim, proksimalnim –

direktnim), a detaljna razrada slijedi u 3. poglavlju.

Slika 1: Prikaz prirode faktora koji utiču na ljudsko zdravlje na različitim nivoima

Huynen, Martens and Hilderink:«The health impacts of globalisation: a conceptual framework», Maastricht University, 2005

2

population health

population health

Page 4: Uticaj globalizacije na zdravstvo

2. GLOBALIZACIJA

2.1. Značenja i karakteristike globalizacije

Najprostija definicija glasi: rast i narastanje do svjetskih razmjera. Ako ovome dodamo

samo još činjenicu da se taj rast odnosi doslovno na sve aspekte života, shvatićemo o kakvom

kompleksnom procesu je riječ. Premda se često posmatra isključivo s gledišta ekonomije

(liberalizacija trgovine i sve posljedice), jasno je da obuhvata mnogo šire aspekte društva

(tabela 1).

Tabela 1 – Karakteristike globalizacijeNova struktura globalnog upravljanja

Globalizacija utiče na međuzavisnost država kao i na državni suverenitet, stvarajući potrebu za novim strukturama globalnog upravljanja.

Globalno tržišteGlobalizaciju karakterišu promjene u svjetskoj ekonomskoj infrastrukturi, te nastanak globalnog tržišta i globalnog sistema razmjene.

Globalna komunikacija i difuzija informacija

Globalizacija omogućava razmjenu informacija i iskustava vezanih za zajedničke probleme.

Globalna pokretljivostGlobalnu pokretljivost karakteriše značajan porast dužine, intenziteta i brzine kretanja, kao i velika raznolikost “vrsta” pokretljivosti.

Međukulturalna interakcijaGlobalizacija kulturalnih tokova rezultira uzajamnim djelovanjem globalnih i lokalnih kulturalnih elemenata.

Globalne ekološke promjene

Globalne ekološke prijetnje ekosistemima uključuju globalne klimatske promjene, gubitak biološke raznolikosti, isrpljivanje zaliha ozona i globalno smanjenje prirodnih područja.

Huynen et al. Globalization and Health 2005 1:14   doi:10.1186/1744-8603-1-14

MMF definiše globalizaciju kao “stalno rastuću ekonomsku međuzavisnost država

kroz povećanje obima međudržavnog prometa dobara i usluga, slobodnijeg protoka kapitala i

sve bržeg i šireg rasprostiranja novih tehnologija”. U zavisnosti od toga kako je posmatramo,

možemo navesti brojne karakteristike globalizacije:

- ekonomske, npr. porast međunarodnog protoka kapitala, utvrđivanje pravila

jedinstvenog svjetskog tržišta, razvoj globalnih finansijskih sistema, porast

učešća multinacionalnih korporacija u svjetskoj ekonomiji, povećana uloga

međunarodnih organizacija (Svjetska trgovinska organizacija, MMF i sl.);

3

Page 5: Uticaj globalizacije na zdravstvo

- političke, npr. erozija nacionalnih suvereniteta (mjesto odlučivanja se

prenosi sa državnih na međunarodne institucije), sve karakteristike

ekonomske globalizacije direktno utiču i na političku;

- kulturalne, npr. susret različitih kultura i običaja, rast međunarodnih

putovanja i turizma (uključujući i “medicinski” turizam), uopšteno veća

migracija stanovništva (uključujući i ilegalnu).

2.2. Razvoj i protivrječnosti globalizacije

Razvoj globalizacije možemo posmatrati kao razvoj trgovine među nacijama i razvoj

međunarodnih institucija. Počela je i razvijala se paralelno s ekspanzijom Britanske imperije i

industrijalizacijom. Ipak, sve do kraja Drugog svjetskog rata, globalizacijski trendovi bili su

obrnuti. U poslijeratnom periodu, međunarodna trgovina se znatno razvila, te su glavni

pokretači globalizacije bili međunarodni trgovinski ugovori i institucije poput MMF-a, STO,

čiji su glavni ciljevi bili uklanjanje trgovinskih barijera i posredovanje u trgovačkim

sporovima. Krajem prošlog vijeka, počeli su da se osjećaju pozitivni ali i upozoravajući efekti

globalizacije.

Globalisti smatraju da prva faza globalizacije mora biti zaokružena stvaranjem globalnih

političkih institucija, što zamišljaju kao spontan, demokratski proces. Takođe ističu da

slobodna trgovina doprinosi efikasnijoj raspodjeli resursa, dovodi do smanjenja cijena, veće

zaposlenosti i produktivnosti. U tom smislu navode brojne koristi globalizacije:

- procenat ljudi u zemljama u razvoju koji imaju primanja ispod 1 dolara se

prepolovio u zadnjih 20 godina;

- prosječan životni vijek u tim zemljama se gotovo udvostručio od Drugog

svjetskog rata, stopa smrtnosti djece se smanjila;

- razlika između razvijenog i nerazvijenog svijeta se smanjuje; razlike u

dohotku se takođe smanjuju;

- razvoj demokratije: od 1900. godine kad nije postojala nijedna država koja

obezbjeđuje univerzalno pravo glasa do 62,5 % na svjetskom nivou 2000.

godine;

4

Page 6: Uticaj globalizacije na zdravstvo

- globalna pismenost je narasla sa 52% na 81% svjetske populacije u periodu

1950-1999. godine,

i tako redom bismo mogli nabrajati sva civilizacijska dostignuća koja se pripisuju

globalizaciji.

Međutim brojni su i negativni efekti. Naime, MMF i Svjetska banka su svojim strogim

mjerama povećali siromaštvo u zemljama dužnicama i njihovu ovisnost o novim kreditima.

Sve je više onih koji se zalažu za ukidanje ovih svjetskih privrednih regulatora. Nobelovac

Edvard Preskot tvrdi da je danas jedina zadaća MMF-a i Svjetske banke odobravanje sve

većeg zaduživanja zemalja u krizi, što upoređuje s davanjem droge osobi koja je ovisna o

kokainu. Džozef Štiglic, još jedan nobelovac, bivši glavni ekonomist Svjetske banke, tvrdi

kako ove dvije institucije u gotovo svim zemljama na koje se okome imaju istovjetan način

djelovanja: prvi korak je podmićivanje političara koji inozemnim firmama prepuštaju vitalnu

nacionalnu infrastrukturu (telekomunikacije, energetske pogone, naftne kompanije i sl.).

Otvara se tržište kapitala, najjače nacionalne banke se prodaju strancima. Zatim slijedi

discipliniranje: zahtijeva se smanjenje proračunskih izdataka (izdaci za nezaposlene,

penzionerski fondovi, obrazovanje). Otvaraju se granice za trgovinu, domaća ekonomija

nestaje i sve se mora kupovati na svjetskim tržištima, po visokim cijenama. A cijela država je

na prodaju, u bescijenje.

Iz ovog kratkog prikaza, vidljivo je koliko je globalizacija protivrječan proces. U

zavisnosti od ugla posmatranja možemo govoriti o putu u opšte blagostanje ili opštu propast. I

možemo naći argumente i za jednu i za drugu tvrdnju.

2.3. Posljedice globalizacije i antiglobalisti

Možda je najjasnija posljedica globalizacije pokretanje snaga svjetskog tržišta i

ekonomsko slabljenje država. Uzimajući u obzir sve pore života u koje ulazi globalizacija,

možemo reći da su posljedice zaista nesagledive. Jedna od njenih posljedica je i pokret

antiglobalista, koji se javio kao odgovor na negativne efekte globalizacije. Različiti su motivi i

ciljevi ovih pokreta: od zaštite sopstvenog monopola, kriminalnih radnji do zaista iskrenih i

humanih ideja. Najčešće smatraju da globalizacija nije donijela ona poboljšanja kako se to

očekivalo, te da mnoge institucije koje djeluju u ime globalizacije ne zastupaju interese

5

Page 7: Uticaj globalizacije na zdravstvo

radničke klase i siromašnih u svijetu, nego da više koristi donose bogatima. Neke grupe tvrde

da je globalizacija po svojoj prirodi imperijalistička, da više doprinosi SAD-u nego zemljama

u razvoju (neki analitičari, opet, smatraju da se iza anti-globalizma krije zapravo anti-

amerikanizam). Najkonzervativniji tabor antiglobalista čine nacionalisti koji se plaše da će

politička globalizacija izbrisati ulogu nacija u globalnoj politici.

Većina ovih grupa ima reformistički stav (traži humanije oblike kapitalizma), a neke su

i revolucionarne (traže humaniji sistem umjesto kapitalizma).

Ipak, prerastajući okvire pojedinih država, udružujući se u nadnacionalnu organizaciju

koja se bavi pitanjima zajedničkim čitavom čovječanstvu, poput zagađenja životne sredine ili

globalnim zagrijavanjem, ovaj pokret zapravo predstavlja stvarnu pojavu globalizacije

današnjeg društva.

3. UTICAJ GLOBALIZACIJE NA ZDRAVLJE – DIREKTNI I INDIREKTNI

FAKTORI KOJI UTIČU NA ZDRAVLJE LJUDI

U prvom dijelu su spomenuti faktori različitog porijekla (prirode) – institucionalni,

ekonomski, socio-kulturološki i ekološki, koji djeluju na različitim nivoima – direktno ili

indirektno. U ovom dijelu će se detaljnije obraditi spomenuti faktori.

Slika 2: Konceptualni okvir globalizacije i ljudskog zdravlja

Huynen, Martens and Hilderink:

«The health impacts of globalisation: a conceptual framework», Maastricht University, 2005

3.1. Indirektni faktori

6

GLOBALISATION PROCESS

population health

conte

xtu

al dete

rmin

ants

pro

xim

al dete

rmin

ants

dis

tal dete

rmin

ants

GLOBALISATION PROCESS

population health

conte

xtu

al dete

rmin

ants

pro

xim

al dete

rmin

ants

dis

tal dete

rmin

ants

Page 8: Uticaj globalizacije na zdravstvo

3.1.1. Zdravstvena politika

Globalne strukture upravljanja stiču sve veći značaj u formulisanju zdravstvene

politike, a najvažnije među njima su svakako Svjetska zdravstvena organizacija i Svjetska

banka. Konstantno se ističe važnost dobrog zdravlja populacije za ekonomski razvoj. S ciljem

da se centralna uloga prebaci na siromašne zemlje, ove dvije organizacije su 1999. god

predložile i Strategiju smanjenja siromaštva.

Takođe i politika Svjetske trgovinske organizacije značajno utiče na ljudsko zdravlje.

Tako Fidler tvrdi kako se «s tačke gledišta međunarodnog prava, centar moći za globalno

upravljanje zdravljem prebacio sa SZO na STO». Neslaganja postoje oko činjenice da li

ugovori Svjetske trgovinske organizacije obezbjeđuju dovoljno mogućnosti da se zdravlje

ljudi zaštiti od različitih posljedica slobodne trgovine ili ne. U svakom slučaju, zaštita građana

od zdravstvenih rizika ostaje problem, budući da se uvođenje određenih standarda često mora

podržati od strane brojnih (ili čvrstih) naučno utemeljenih dokaza, prije nego što se uvedu

određene trgovinske restrikcije.

Još jedan bitan faktor u zdravstvenoj politici je sve veći broj javno-privatnih

partnerstava, što je novost u zdravstvenom sektoru. Ova partnerstva predstavljaju moguću

buduću formu globalnog upravljanja, i mogu imati veliki uticaj na zdravstvenu politiku.

3.1.2. Ekonomski razvoj i trgovina

Postoje potpuno suprotna mišljenja o dobrobiti ekonomske globalizacije. S jedne

strane, globalno tržište olakšava ekonomski razvoj i ekonomsku sigurnost, što se, opet,

pozitivno odražava na zdravlje ljudi. Zastupnici ovog mišljenja se pozivaju na nekoliko

studija, prema kojima je nejednakost između i unutar zemalja smanjena zahvaljujući

globalizaciji. Uz to, iako neke nacije, ili čak pojedinci, zaista postaju bogatiji, apsolutno

siromaštvo je smanjeno, i to se pozitivno odražava na zdravlje siromašnih naroda.

Zastupnici drugog mišljenja su zabrinuti kakve će posljedice po zdravlje ljudi imati

isključenje nacija ili pojedinaca iz globalnog tržišta. Oni tvrde da je ovo isključenje iz rastuće

dinamike ekonomske globalizacije značajno u zemljama u razvoju. Ako zanemarimo par

spektakularnih slučajeva ekonomskog rasta osamdesetih godina prošlog vijeka, naročito u

istočnoj Aziji, prihod po glavi stanovnika se smanjio u gotovo 70 zemalja u ovom istom

7

Page 9: Uticaj globalizacije na zdravstvo

periodu. Mnogi su zabrinuti šta će se desiti sa zemljama koje ne mogu učestvovati na

globalnom tržištu tako uspješno kao druge.

Zahvaljujući konstituisanju svjetskog tržišta i globalnog trgovačkog sistema, postoji

stalni porast svjetske trgovine. Prema podacima Svjetske trgovinske organizacije, ukupna

trgovina je narasla 14 puta u periodu od 1950. godine do 1997. godine. Paleta proizvoda

kojima se trguje je jako široka. Pored robe, trguje se i uslugama. Međutim, uz legalnu

razmjenu roba i usluga, ilegalna trgovina drogom se takođe globalizovala. I ova vrsta trgovine

koristi prednosti globalnog finansijskog sistema, novih informacionih tehnologija i transporta.

3.1.3. Socijalne interakcije: migracije, sukobi i socijalna jednakost

Zahvaljujući promjenama u infrastrukturi transporta i komunikacija, migracije ljudi su

narasle do neslućenih razmjera. Turizam je jedan od najočitijih oblika kulturalne globalizacije.

Ipak, putovanja zbog posla i zabave su samo jedan mali segment ukupnih ljudskih kretanja.

Ostali primjeri su: misionari, pomorski trgovci, studenti, hodočasnici, vojnici, radnici itd.

Pored ovih oblika dobrovoljnih migracija, raseljavanje izbjeglica takođe predstavlja značajan

segment. Međutim, već od kasnih sedamdesetih godina prošlog vijeka, raste zabrinutost zbog

ekonomskih, političkih, socijalnih i ekoloških posljedica migracija. Mnoge vlade uvode

restriktivniju imigracijsku politiku.

Što se tiče sukoba, mišljenja jednih su da globalizacija može uticati na smanjenje

tenzija i sukoba jer društva postaju sve više zavisna jedna od drugih zbog stalnog razvoja

globalnih komunikacija, pokretljivosti i među-kulturalnih interakcija. Drugi tvrde da je upravc

otpor globalizaciji doveo do religijskog fundamentalizma, povećanih tenzija i netolerancije.

Međutim, ovi povećani rizici od sukoba su često povezani s promjenama drugih indirektnih

faktora.

Kulturalna globalizacija (globalne komunikacije, kretanja, među-kulturalne interakcije)

može takođe uticati na kulturalne norme i vrijednosti (društvenu solidarnost i jednakost).

Strahuje se da se individualizam i okrenutost sebi i vlastitim interesima, što je predominantno

u tržišnoj «utakmici», prenosi i na kulturalne norme i vrijednosti, dovodeći do sve većeg

socijalnog isključenja i nejednakosti. Isključenje podrazumijeva manjak učešća u uobičajenim

kulturalnim procesima i društvenim aktivnostima, otuđenje od procesa odlučivanja i ostalih

građanskih prava i obaveza, smanjenje mogućnosti zapošljavanja itd. S druge strane,

8

Page 10: Uticaj globalizacije na zdravstvo

društveno integrisana osoba ima mnoge društvene kontakte, kako intimne prirode, tako i one

indirektne.

Zahvaljujući globalnim komunikacijama i medijima, u porastu su i društvene veze.

Pokret za prava žena, pokret za mir, ekološki pokret dobri su primjeri ovakvih nadnacionalnih

društvenih veza. Pored ovih, više formalnih veza, u porastu su i neformalne, gdje ljudi sličnih

ubjeđenja mogu da se udružuju i kontaktiraju putem npr. interneta. Uz sve ovo,

rasprostranjenost radio i televizijskog signala igra značajnu ulogu u uspostavljanju ovakvih

veza. Međutim, «digitalna» podjela između siromašnih i bogatih može dovesti do društvenog

isključenja iz globalnog civilnog društva.

3.1.4. Znanje

Kapital koji populacija ima u znanju je pod snažnim uticajem razvoja globalnih

komunikacija i kretanja. Globalizacija obrazovanja podrazumijeva da ono dopre do svake

tačke ove planete. Zahvaljujući novim tehnologijama, mnogi koledži i univerziteti su u

mogućnosti da sarađuju s akademicima iz različitih zemalja, studenti imaju mogućnost da

studiraju u inostranstvu, uspostavljeni su «virtualni kampusi». Rasprostranjenost novih

tehnologija je omogućila istraživačima da sakupe i procesuiraju podatke u vrlo kratkom roku,

dovodeći do uvećanja količine empirijskih podataka.

Nove tehnologije su, isto tako, proširile pojam pismenosti. Uz dosadašnju sposobnost

čitanja i pisanja, podrazumijeva se i sposobnost korištenja kompjuterskih aplikacija.

Očekuje se da će ovakav razvoj obrazovanja unaprijediti i zdravstvenu obuku i

zdravstveno obrazovanje.

3.1.5. Ekosistem

Već je poznato kakve se sve posljedice po ekosistem očekuju od klimatskih promjena.

Uz to, neki autori naglašavaju vezu između biološke raznolikosti i funkcionisanja ekosistema.

Smatraju da je održavanje određenog nivoa biološke raznolikosti neophodno za obezbjeđenje

pravilnih funkcija ekosistema. Međutim, još je nejasno koje funkcije ekosistema su primarno

važne za održavanje našeg fizičkog zdravlja. Prvo, ekosistem nas opskrbljuje osnovnim

životnim potrebama, kao što su hrana, čist vazduh, čista voda i čisto tlo. Drugo, spriječava

9

Page 11: Uticaj globalizacije na zdravstvo

širenje bolesti putem biološke kontrole. Konačno, obezbjeđuje nam medicinske i genetičke

izvore, koji su neophodni za prevenciju ili liječenje bolesti.

Tabela 2 – Faktori koji utiču na ljudsko zdravljeNivo Opšte odrednice Detaljne odrednice

Kontekstualni nivo      

InstitucionalniInstitucionalna

infrastruktura       

Struktura upravljanja

Političko okruženje

Zakonodavstvo

Pravni sistem

Ekonomski Ekonomska infrastruktura

Struktura zanimanja

Poreski sistem

Tržište

Socio-kulturalni Kultura

Religija

Ideologija

Običaji

Stanovništvo

Veličina stanovništva

Struktura stanovništva

Geografska rasprostranjenost

Socijalna infrastruktura

Socijalne organizacije

Razvoj nauke

Socijalna sigurnost

Sistem osiguranja

Kretanje i komunikacije

Ekološki Ekološke opcijeEkosistem

Klima

Indirektni nivo

Institucionalni Zdravstvena politikaEfikasna politika javnog zdravlja

Dovoljan budžet za javno zdravlje

Politike vezane za zdravstvo

Efikasna politika hrane

Efikasna politika vode

Efikasna socijalna politika

Efikasna ekološka politika

Ekonomski Ekonomski razvojPrihodi/prirodna bogatstva

Ekonomska jednakost

TrgovinaRazmjena roba i usluga

Marketing

Socio-kulturalni Znanje

Obrazovanje i pismenost

Zdravstveno obrazovanje

Tehnologija

Socijalne interakcije

Socijalna jednakost

Sukobi

Putovanja i migracije

Ekološki Funkcije ekosistema

Staništa

Informacije

Proizvodnja

Pravni propisi

Direktni nivo

Institucionalni Zdravstvene usluge Obezbjeđenje i dostupnost zdravstvenih usluga

Ekonomski - -

Socio-kulturalni Životni stil Obrasci konzumiranja zdrave hrane

Upotreba alkohola i duhana

10

Page 12: Uticaj globalizacije na zdravstvo

Zloupotreba droga

Rizične seksualne navike

Fizička aktivnost

Suočavanje sa stresom

Briga o djeci

Endogeni faktori vezani za životni stil (krvni pritisak, pretilost,

nivo holesterola)

Socijalno okruženjeSocijalna pomoć

Nasilje

Ekološki Hrana i voda

Zadovoljavajući kvalitet

Zadovoljavajući kvantitet

Sanitacija

Fizičko okruženjeKvalitet životnog okruženja (biološki, fizički i hemijski faktori)

Nenamjerne povrede

Huynen et al. Globalization and Health 2005 1:14   doi:10.1186/1744-8603-1-14

3.2. Direktni faktori

3.2.1. Zdravstvene usluge

Veliki uticaj globalizacije i promjena koje ona donosi u zdravstvenu politiku,

ekonomiju i trgovinu, osjeća se kod pružanja zdravstvenih usluga. Iako su namjere Svjetske

zdravstvene organizacije pomoći vladama da osnaže zdravstveni sektor, uplitanje vlada u

pitanja zdravstva se smanjuje i medicinske institucije se sve više suočavaju sa neoliberalnim

ekonomskim modelom. Zdravlje sve više podsjeća na neku vrstu robe, ostavljajući zakonima

tržišta da odrede čije zdravlje je profitabilno, a čije ne. Ovdje primjećujemo pretjeranu brigu

za populacije zemalja u tranziciji, koje više nisu zaštićene centralizovanim zdravstvenim

sektorom koji je obezbjeđivao jednaku brigu za sve, dok se i zdravstveni sistemi zapadnih

zemalja gube u agoniji, a milioni njihovih građana su neosigurani ili nedovoljno osigurani.

Navode se dalekosežne posljedice po zdravlje ljudi zbog selidbe zdravstvenih profesionalaca

iz javnog u privatni sektor, zbog nejednakog pristupa zdravstvenoj pomoći i zbog podrivanja

nacionalnih zdravstvenih sistema. Ilegalna trgovina lijekovima i nabavka lijekova putem

interneta su takođe potencijalni zdravstveni rizici. Proces globalizacije može dovesti i do tzv.

“brain-drain” ili odljeva mozgova u sektoru zdravstva zbog migracije radnika iz zemalja u

razvoju u razvijene zemlje.

11

Page 13: Uticaj globalizacije na zdravstvo

Ali, po pisanju “Ekonomista” iz avgusta ove godine, 750.000 Amerikanaca je putovalo

prošle godine u razne krajeve svijeta zbog operacija. Ova pojava tzv. “medicinskog turizma”

je ono što zaista brine razvijene zemlje. Njihovi građani su u mogućnosti za 10% od cijene

koju bi platili u Americi, npr., pristupiti istoj operaciji, po vrlo visokim standardima u Indiji,

Singapuru, Turskoj, Mađarskoj. Predviđanja “Deloitte” centra za savjetovanje iz oblasti

zdravstva su da će taj broj narasti na 6 miliona do 2010. ili na 10 miliona 2012. godine

odnoseći iz američkog zdravstvenog sistema 162 biliona dolara.

Slika 3 - Broj američkih pacijenata koji će putovati u inostranstvo zbog medicinske njege

Jasno je da bi zemlje u razvoju profitirale od ovog oblika turizma. Čak bi i «odljev

mozgova» dobio obrnut smjer, što se već desilo na novoj klinici u Trinidadu i u nekim

indijskim bolnicama, gdje su se visoko obrazovani doktori vratili iz Amerike u matične

zemlje. Moguće je da će ova predviđanja dovesti do dugo očekivanih promjena i u

zdravstvenim sistemima razvijenih zemalja.

I «Oksford žurnals» pokazuje istu brigu za odljev pacijenata i postavlja pitanje kako

možemo znati da li je pacijent zaista dobio isti tretman za nižu cijenu. Takođe, postoji

opasnost i od isključivanja lokalnog stanovništva od dobrobiti zdravstvene njege koja se pruža

strancima. U zaključku stoji da su zdravstvene usluge na redu da se globalizuju i upozorava se

da se to ipak ne može uraditi isto kao i s ostalom robom.

12

Page 14: Uticaj globalizacije na zdravstvo

Bitno je spomenuti i da se generalno ekonomski razvoj povezuje s poboljšanjima

zdravstvenih usluga. Povećano tehnološko znanje, npr., kao rezultat dostupnosti informacija,

može poboljšati tretman i prevenciju različitih oboljenja.

3.2.2. Socijalno okruženje

Socijalna pomoć ili podrška direktno se odražava na zdravlje individue. Možemo

spomenuti podrške raznim udruženjima oboljelih od, npr. različitih karcinoma. Socijalizacija

ovih osoba i podrška zajednice je od velike važnosti za njihovu borbu protiv opakih bolesti.

Drugi važan faktor socijalnog okruženja je nasilje, koje je često rezultat različitih

činilaca. S jedne strane, evidentan je uticaj globalizacije na prevenciju nasilja kroz aktivnosti

kao što su implementacija međunarodnog prava i primirja osmišljena da smanje nasilje. S

druge strane, ona takođe utiče i na riziko faktore povezane s eskalacijom nasilja, kao što su

socijalno isključenje, nejednakost u novčanim primanjima, trgovina alkoholom, drogama i

vatrenim oružjem.

3.2.3. Životni stil

Zahvaljujući protoku ljudi, informacija i ideja, različiti životni stilovi se takođe šire

svijetom. Već je uveliko poznato i dokazano da neke moderne osobine životnog stila, kao što

su nezdrava ishrana, fizička neaktivnost, pušenje, pretjerana upotreba alkohola i zloupotreba

nedopuštenih droga imaju veliki uticaj na ljudsko zdravlje. Pojedinci biraju zdrave ili nezdrave

životne navike koje su prisutne u njihovoj zajednici, što je opet određeno globalnom

trgovinom, ekonomskim razvojem i socijalnim interakcijama.

Iako se glavne hronične bolesti današnjice ne mogu prenijeti zaraznim klicama, ipak se

ponašanja koja dovode do pojave ovih bolesti mogu proširiti putem reklama i socijalnih

interakcija. Prvi primjer je što su u globalnoj trgovini i marketingu uglavnom zastupljeni

proizvodi sa visokim postotkom soli, zasićenih masti i šećera. Drugi primjer je svjetsko širenje

upotrebe duhana, i skoro isto tako globalizovana industrija alkohola.

Tabela 3 – Životni stil i zdravljeFaktori životnih

navikaPosljedice na zdravlje ljudi

Ishrana Pretjerani unos energije, zajedno sa fizičkom neaktivnošću dovodi do gojaznosti. Gojaznost je zdravstveni

13

Page 15: Uticaj globalizacije na zdravstvo

problem u stalnom porastu I ima nekoliko pratećih bolesti, kao što su insulin-nezavisni dijabetes, i kardiovaskularne bolesti. Nutricionistički kvalitet ishrane (npr. unos voća i povrća, odnos zasićenih i

nezasićenih masti) je takođe veoma bitan za dobro zdravlje.Neaktivnost Fizička neaktivnost se povezuje s gojaznošću, srčanim oboljenjima, hipertenzijom, udarima, dijabetesom,

karcinomom debelog crijeva, karcinomom dojke I s lomovima uzrokovanim osteoporozom.Pušenje Predviđa se da će pušenje biti vodeći faktor zdravstvenog rizika do 2030. godine. Od mnogih bolesti koje

uzrokuje, nabrojimo samo npr. karcinom dušnika, bronhija i pluća, i kardiovaskularne bolesti.Upotreba alkohola Konzumiranje alkoholnih pića povećava rizik od ciroze jetre, povišenog krvnog pritiska, srčanih oboljenja,

udara, upale gušterače, te karcinoma usta, grla, jednjaka, želuca, jetre, i rektuma.Droge Prema Svjetskom zdravstvenom izvještaju iz 2001. godine, 0,4 % od ukupnih oboljenja se pripisuje

upotrebi droga (heroin i kokain). Korisnici opijata mogu imati i do 20% veću stopu smrtnosti od ostalog dijela populacije istih godina, ne samo zbog predoziranja, nego i zbog nesreća, samoubistava, SIDE, i

drugih infektivnih oboljenja.

Huynen et al. Globalization and Health 2005 1:14 doi:10.1186/1744-8603-1-14

Međutim, zdravstvena edukacija može imati važnu ulogu u promociji zdravih životnih

navika, na taj način što će podizati stepen znanja pojedinca o posljedicama koje na zdravlje

ostavljaju različiti životni stilovi. Pored toga, globalna politika može direktno obeshrabriti

nezdrave životne navike pomoću raznih ekonomskih mjera (akcize na duhan,npr.)

3.2.4. Fizičko okruženje: zarazne bolesti

Ovo je jedan od najčešće spominjanih efekata globalizacije na ljudsko zdravlje i

nekoliko posljednjih eksplozija zaraznih bolesti direktno je povezano s faktorima

globalizacijskog procesa. Nedavni primjer izbijanja SARS-a demonstrira potencijal nove

infektivne bolesti da se brzo proširi u današnjem svijetu, povećavajući rizik od pandemije.

Kombinacija kretanja roba i ljudi i velike promjene koje utiču na ekosistem i njegove funkcije,

zajedno dovode do povećanog rizika od širenja bolesti.

Ipak, prošireno znanje i nove tehnologije će usavršiti nadzor nad infektivnim bolestima

i nadgledanje otpornosti na antibiotike.

Globalizacija, s druge strane potencijalno povećava brzinu odgovora na ovakve

slučajeve i zbog toga politika i akcije koje poduzima Svjetska zdravstvena organizacija u cilju

kontrolisanja infektivnih bolesti na globalnom nivou postaju sve važnije. SZO je odigrala

ključnu ulogu i u kontrolisanju SARS-a pomoću globalne uzbune, savjeta za geografski

specifična putovanja i monitoringa.

3.2.5. Hrana i voda

Očekuje se da će aktuelna politika liberalizacije imati duboke implikacije na trgovinu

hranom kao i na sigurnost hrane koja iz ovoga proizlazi. Većina razvijenih zemalja danas

14

Page 16: Uticaj globalizacije na zdravstvo

subvencionira poljoprivredni sektor. I ovdje su mišljenja različita: jedni smatraju da će

slobodna trgovina dovesti do boljih i jeftinijih zaliha hrane (uvozom hrane), kao i da će

stimulisati efikasnije korištenje prirodnih resursa i proizvodnju hrane u regijama koje su

pogodnije za to. Drugi, opet, upozoravaju da bi zemlje trebale postati više “samodovoljne”, jer

povećanje zavisnosti od uvoza hrane je praćeno većom osjetljivošću na oscilacije globalnog

tržišta. Mnoge zemlje nisu u mogućnosti da zarade dovoljno od izvoza roba da bi pokrile

troškove uvoza potrebne hrane.

Na globalnom nivou, pojačana su nastojanja da se svima omogući dostupnost hrane.

Tako je pravo na adekvatnu ishranu uvršteno među ljudska prava Međunarodnom

konvencijom o ekonomskim, socijalnim i kulturalnim pravima 1966. godine, a potvrđeno na

Svjetskom samitu o ishrani 1996. godine. U slučaju ekstremne nemogućnosti obezbjeđenja

hrane i nedovoljnih uvoznih kapaciteta, potrebno je obezbijediti pomoć u hrani.

Proces globalizacije može pozitivno uticati i na povećanje proizvodnje i kvaliteta hrane

na taj način što će bolje tehnologije i znanje postati dostupne širom svijeta (tehnologije

navodnjavanja, istraživanje genetski modifikovane hrane).

Negativni uticaji globalizacije se najviše osjete u smanjenju i ugroženosti prirodnih

izvora, i, naravno, u sukobima. Tako se, na primjer, ne očekuje povećanje dostupnosti hrane u

podsaharskoj Africi dok se ne uspostavi politička stabilnost.

Otprilike, isti principi važe i za vodu. Ovdje se još pojavljuje problem privatizacije,

koju promovišu vlade i međunarodne finansijske institucije, vjerujući da će ona potaknuti

tržišnu konkurenciju i efikasnost. Suprotna mišljenja, opet, ističu da su se cijene i nejednakosti

u pristupu svježoj vodi čak uvećale. Takođe se ističe da voda, obzirom na njen vitalni značaj

posmatrano u društvenom, kulturalnom i ekološkom smislu, ne može biti zaštićena samo

zakonima tržišta.

Pozitivni uticaji globalizacije se ogledaju , kao i kod hrane, u implementaciji boljih

tehnologija i znanja, a negativni u smanjenju prirodnih izvora svježe vode zbog globalnih

klimatskih promjena i uništenja šuma.

4. ZAKLJUČAK

15

Page 17: Uticaj globalizacije na zdravstvo

Globalizacija uzrokuje duboke i složene promjene u samoj prirodi društva, donoseći

kako nove mogućnosti, tako i nove rizike. Uz to, efekti globalizacije uzrokuju sve veću brigu

za naše zdravlje, kao i razmišljanje o pravima budućih generacija da žive u zdravoj sredini.

Uprkos nekim istraživanjima poduzetim da se naznače veze između procesa

globalizacije i specifičnih uticaja na ljudsko zdravlje, nedostatak empirijskih dokaza o

višestrukim vezama globalizacije i zdravlja još uvijek predstavlja problem.

Neophodan je ozbiljan interdisciplinaran pristup ovom problemu, koji bi obuhvatio

znanja iz relevantnih područja, kao što su medicina, epidemiologija, sociologija, političke

nauke, ekološke nauke i ekonomija.

Isto tako, u svakoj bi državi trebala postojati institucija koja bi u svakom trenutku

pratila zbivanja u svijetu koja se tiču zdravstvenih potreba, zahtijeva i rizika svjetskog

stanovništva u cjelini, i u skladu s tim davala procjene i savjete o stvarnim rizicima za zdravlje

stanovništva svoje zemlje.

Ovdje se namjerno ne osvrćem na našu državu, jer bi to zahtijevalo još dosta prostora,

ali možemo samo pretpostaviti koliko je naše stanovništvo nezaštićeno od svih negativnih

posljedica globalizacije.

I da zaključim: pored svih pozitivnih efekata, stalne opasnosti od, recimo, širenja

zaraznih bolesti zbog povećanih migracija; pandemije pretilosti zbog širenja loših

prehrambenih navika i lanaca proizvođača brze hrane; pandemije pušenja i zloćudnih bolesti

vezanih za pušenje zbog širenja duhanske industrije; prekomjerne i ne uvijek opravdane

potrošnje lijekova zbog širenja farmaceutske industrije; uvođenja novih tehnologija prije nego

što se istraže njihovi učinci na zdravlje (veza mobilnih telefona i moždanih tumora, npr.),

nameću obavezu da se najozbiljnije pristupi ovom složenom problemu današnjice.

5. POPIS SLIKA I TABELA

Slika 1 – Prikaz prirode faktora koji utiču na ljudsko zdravlje na različitim nivoima ----------- 3

Tabela 1 – Karakteristike globalizacije ---------------------------------------------------------------- 4

Slika 2 – Konceptualni okvir globalizacije i ljudskog zdravlja ------------------------------------- 7

Tabela 2 – Faktori koji utiču na ljudsko zdravlje --------------------------------------------------- 11

16

Page 18: Uticaj globalizacije na zdravstvo

Slika 3 – Broj američkih pacijenata koji će putovati u inostranstvo zbog medicinske njege – 13

Tabela 3 – Životni stil i zdravlje ---------------------------------------------------------------------- 15

6. LITERATURA

1. www. wikipedia

2. Džozef Štiglic: “Protivrječnosti globalizacije”, Socijalna misao, 2002.

3. www. globalisationandhealth.com

4. www. economist.com/business/displaystory

5. www. oxfordjournals.org

17