utjecaj ambalaže na impulsivno ponašanje

  • View
    158

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ponasanje potrosaca

Text of utjecaj ambalaže na impulsivno ponašanje

BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD. RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI.

WWW.SEMINARSKIRAD.ORG WWW.MAGISTARSKI.COM WWW.MATURSKIRADOVI.NET WWW.MATURSKI.NET WWW.SEMINARSKIRAD.INFO WWW.MATURSKI.ORG WWW.ESSAYSX.COM WWW.FACEBOOK.COM/DIPLOMSKIRADOVINA NAIM SAJTOVIMA MOETE PRONAI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM PRUAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NjEGOV SADRAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOETE TANO DA ODABERETE ONO TO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE MOETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMO NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOETE NARUITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA. PITANjA I ODGOVORE MOETE DOBITI NA NAEM FORUMU ILI NA MATURSKIRADOVI.NET@GMAIL.COM

UNIVERZITET/SVEUILITE VITEZ FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE TRAVNIK

SINIA IGNJATI

UTJECAJ AMBALAE NA INPULSIVNO PONAANJE BOSANSKOHERCEGOVAKIH KUPACADIPLOMSKI RAD

TRAVNIK, 2010.

UNIVERZITET/SVEUILITE VITEZ FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE TRAVNIK

UTJECAJ AMBALAE NA INPULSIVNO PONAANJE BOSANSKOHERCEGOVAKIH KUPACADIPLOMSKI RAD

Mentor: doc. dr. Fahrudin Fehri Student: Sinia Ignjati Broj indexa: T0019-VPM/07 Odsjek: Preduzetniki menadment

TRAVNIK, 2010.

SADRAJ 1 UVOD ....................................................................................................................... 3 1.1 Predmet istraivanja ........................................................................................... 3 1.2 Svrha i ciljevi istraivanja .................................................................................. 4 1.3 Struktura rada ..................................................................................................... 4 1.4 Znanstvene metode ............................................................................................. 5 2 OSNOVNI EKONOMSKI POJMOVI KORITENI U RADU ............................... 6 2.1 Potroa ili konzument ....................................................................................... 6 2.2 Pojam kupac ....................................................................................................... 6 2.3 Ambalaa ............................................................................................................ 7 3 FAKTORI KOJI UTIU NA POTROAA U PROCESU KUPOVINE ............... 8 3.1 Poetna razmatranja ........................................................................................... 8 3.2 Kulturni faktori ................................................................................................... 9 3.3 Socijalni faktori ................................................................................................ 10 3.4 Lini faktori ...................................................................................................... 10 3.5 Psiholoki faktori/procesi ................................................................................. 11 3.6 Situacijski faktori ............................................................................................. 11 4 UKLJUENOST POTROAA U PROCES KUPOVINE .................................. 13 5 POTREBE I ELJE POTROAA U PROCESU KUPOVINE ........................... 16 5.1 Definisanje potreba........................................................................................... 16 5.2 Prevoenje potreba u elju ............................................................................... 16 5.3 Klasifikacija potreba ......................................................................................... 17 6 VRSTE KUPOVINA I KLASIFIKACIJA POTROAA .................................... 20 6.1 Vrste kupovina ................................................................................................. 20 6.2 Klasifikacija potroaa ..................................................................................... 20 6.3 Klasifikacija tipova ponaanja potroaa u procesu kupovine ......................... 21 7. NEPLANIRANA/IMPULSIVNA KUPOVINA .................................................... 23 7.1 Poetna razmatranja ......................................................................................... 23 7.2 ta je neplanirana kupovina? ........................................................................... 23 7.3 Tipovi impulsivne kupovine ............................................................................. 25 7.4 Impulsivno potroako ponaanje .................................................................... 261

7.5 Istraivanje impulsivne kupovine ..................................................................... 27 7.6 Faktori koji potiu potroaa na impulsivnu kupovinu .................................... 28 8 AMBALAA KAO ASPEKT KUPOVNOG PROCESA ...................................... 30 8.1 Znaaji i uloge elemenata vizuelnog identiteta u dizajniranju ambalae ........ 30 8.2 Boje na ambalai za pakovanje ........................................................................ 31 8.3 Kreiranje ambalae ........................................................................................... 32 8.4 Vanost marketinke poruke u dizajniranju ambalae ..................................... 33 8.5 Vanost ambalae za sudbinu proizvoda na tritu .......................................... 35 8.6 Uticaj ambalae na odluku o kupnji ................................................................. 36 8.6.1 O oblikovanju ambalae ............................................................................ 37 8.6.2 Istraivanje o ulozi dizajna ambalae i rezultati istraivanja u hrvatskoj.. 38 8.7 Ambalaa u funkciji poveanja prodaje .......................................................... 41 8.8 Trite ambalae ............................................................................................... 43 8.8.1 Veliina trita ambalae, procjene i trendovi ........................................... 43 8.8.2 Potroaki trendovi koji utiu na trite ambalae .................................... 44 8.9 Ekoloka prihvatljivost ambalae ..................................................................... 45 8.10 Ambalaa budunosti ..................................................................................... 46 9 ISTRAIVAKI RAD ........................................................................................... 48 9.1 Metodologija istraivakog rada ...................................................................... 48 9.2 Prezentacija frekventnosti odgovora ................................................................ 50 9.3 Prezentacija odabranih unakrsnih tabulacija .................................................... 63 9.4 Prezentacija analize odgovora sa ponuenom skalom ..................................... 70 10 ZAKLJUAK ....................................................................................................... 72 11 LITERATURA ...................................................................................................... 76 12 POPIS TABELA I SLIKA .................................................................................... 79 12.1 Popis slika....................................................................................................... 79 12.2 Popis tabela..................................................................................................... 80 13 PRILOZI ............................................................................................................... 82 13.1 Primjer koritenog upitnika u istraivanju ..................................................... 82

2

1 UVODPonaanje potroaa je zanimljivo budui da su svi ljudi, uz mnogobrojne uloge koje imaju u pojedinim fazama ivota, i potroai od najranije dobi. Stoga ljudi u ulozi potroaa, iz vlastitog iskustva, mogu izvesti niz zakljuaka i samim tim bolje razumjeti vlastito i tudje ponaanje prilikom kupovine. Prouavanje ponaanja potroaa kao zasebne marketinke discipline zapoelo je kada su proizvodjai shvatili da se potroai ne ponaaju i ne reagiraju uvijek u skladu s njihovim oekivanjima.Umjesto da nagovaraju potroae na kupovinu svojih proizvoda, marketinki orijentirane tvrtke zakljuile su kako je mnogo jednostavnije rjeenje proizvoditi samo one proizvode za koje su prethodno, kroz istraivanja, utvrdile da ih potroai ele. Potrebe i elje potroaa postale su glavnim predmetom njihovog zanimanja. Modernim istraivanjima je utvreno da mnogi kupci, a pogotovo oni sa viim primanjima, kupuju impulsivno. Specifian aspekt impulsivne kupnje je kupnja koja nastaje potpomognuta porukom koju alje ambalaa. Shvatanje ovog lanca povezanih procesa umnogome doprinosi shvatanju ponaanja kupca, a primjenom u praksi moe u mnogome da doprinese poboljanju profitabilnosti trgovakih preduzea. 1.1 Predmet istraivanja

Predmet istraivanja obuhvaen ovim diplomskim radom obuhvata razumjevanje procesa kroz koje prolaze potroai tokom kupovine, uticaj ambalae na te procese posebno na impulsivno odluivanje o kupovini. Tema rada je: Impulsivna kupovina odnosno uticaj ambalae na impulsivno ponaanje u procesu kupnje u Bosni i Hercegovini. Impulsivna kupovina je svaki vid kupovine koju kupac ne eli niti planira, a on se desi. Ovaj rad treba da istrai koji su to utjecaji koji doprinose ovakvom ponaanju kupaca, sa fokusom na utjecaj ambalae na impulsivne kupnje. Kako sama tema indicira, cilj je utvrditi kako se pod utjecajem ambalae ali i drugih faktora deavaju kupnje u Bosni i Hercegovini.3

Hipoteza rada je: Samo oni proizvodi koji izgledom svoje ambalae izazivaju pozitivna emocionalna stanja kupaca, imaju anse da utiu na impulsivnu kupovinu i time poveaju anse za opstanak i uspjeh proizvoda na tritu BiH, pa ak i i