Utjecaj Blizine Kaveznog Uzgoja Riba Na

Embed Size (px)

Text of Utjecaj Blizine Kaveznog Uzgoja Riba Na

UTJECAJ BLIZINE KAVEZNOG UZGOJA RIBA NA PRIRAST I INDEKS KONDICIJE DAGNJI(Mytilus galloprovincialis)Student: Ivan upan Mentor: prof.dr.sc. Roman Safner

UZGOJ KOLJKAA NA JADRANU Uzgoj koljkaa na Jadranu ima dugu tradiciju Trenutna proizvodnja 3 000 tona dagnje i kamenice Cilj u iduem destljeu 20 000 tona koljkaa Mogunost:

intezivnija proizvodnja nove lokacije postavljanje parkova koljaka u blizini kaveza za uzgoj riba - POLIKULTURA

POLIKULTURA RIBE I KOLJKE Prednosti poveanje kvalitete medija u kojem se uzgaja riba poveanje prihoda mogunost uzgoja konzumne ili mlai dagnje bolja iskoristivost lokacija za marikulturu

Mane pojaani obrataj na dijelovima kaveza za uzgoj ribe

MATERIJAL I METODE Juna strana otoka Paman Akvatorij u kojem se godinje uzgaja cca 250 t

bijele ribe Poetak pokusa u kolovozu 2005, zavretak u listopadu 2005. Primijenjena tehnologija uzgoja dagnji koja se koristi u komercijalnom uzgoju na Jadranu Za statistiku obradu provedena je jednosmjerna analiza varijance (ANOVA) i post hoc Tukey test

ianj

Lok 1Lok 2

Lok 3

Paman

PRIRAST Ukupno 195 komadadagnji Ukupno 6 uzoraka (2 po lokaciji) Duine od 35 42,7 mm Markiranje oznakama za mekuce Mjerenje pominom mjerkom nakon dva mjeseca

INDEKS KONDICIJE 19 uzoraka teine 0,5 kg Poetni uzorak uzet ukolovozu iz iste obratajne zajednice, sljedei u rujnu i listopadu sa svake lokacije Zaleivanje uzoraka nakon uzimanja Mjerenje po formuli:

I. K. = masa prokuhanog mesa / masa prokuhanog mesa + masa ljuture x 100

Mjerenje indeksa kondicije

BIOLOGIJA DAGNJE Sistematika:Koljeno (Phylum): Razred (Classis): Red (Ordo): Porodica (Familia): Rod (Genus): Vrsta (Species):

Mollusca (mekuci) Bivalvia (koljkai) Filibranchia (konastokrgai) Mytilidae (dagnje) Mytilus Mytilus galloprovincialis (dagnja mediteranska)

BIOLOGIJA DAGNJE ivi u uzobalnoj zoni na kamenitoj podlozi,

naseljava zonu plime i oseke Dagnje su odvojenih spolova, muke su mlijeno bijele ili krem boje, dok su enske naranasto crvenkaste boje Reprodukcija zapoinje vrlo rano, odrasle jedinke su vrlo plodne te isputaju od 10 25 milijuna jajaaca Oplodnja se zbiva u moru, pod utjecajem okolinih imbenika promjena temperature, saliniteta, hidrostatskog tlaka, ili mehanikih utjecaja Dagnja se hrani kontinuiranim filtriranjem morske vode; u sastavu obroka prevladava fitoplankton, fini organski detritus, razgraena organska tvar, anorganske estice te razliite bakterije

PRIRAST DAGNJE Vaan zbog breg postizanja trineveliine Najvaniji ekoloki faktori: hrana sastav i koliina temperatura 1020C salinitet do 18 gustoa nasada

INDEKS KONDICIJE Vaan zbog kvalitete mesa za konzumaciju Prikazuje odnos koliine mesa i ljuture dagnje Ovisi o: veliini jedinke godinjem dobu lokalnim okolinim uvjetima koliina dostupne hrane

Najnie vrijednosti indeksa javljaju se uzimskom, a najvie u ljetnom periodu

REZULTATI- PRIRAST9 dagnji je uginulo, a kod 74 dolo je do ispadanja markacijeLokacija Poetni broj dagnji u uzorku Uginule dagnje Broj ispalih markacija Zavrni broj dagnji u uzorku

1 2

65 65 65

3 4 2

25 23 26

37 38 37

Najmanji prirast izmjeren je na lokaciji 1 (1 mm), a najvei na lokaciji 3 (15,5 mm).Lokacija N

3

Raspon prirasta

Median

Srednja vrijednost prirasta

St. dev.

1 2

37 38

1,0 13,6 2,4 13,3

9,1 7,6

8,3 7,5

3,0 2,1

3

37

3,0 15,5

7,8

8,2

2,7

Vrijednosti individualnog prirasta

Analizom varijance (ANOVA) nije utvrena statistiki znaajna razlika u prirastu izmeu tri lokacije (F = 0,89; P = 0,412).

REZULTATIINDEKS KONDICIJE - KOLOVOZ

Srednja vrijednost

indeksa kondicije poetnog uzorka bila je 19,2N 30 Raspon 12,8 26,7 Srednja vrijednost 19,2 Median 19,1 St. dev. 3,5

- RUJAN

Utvrena je statistiki znaajnarazlika izmeu indeksa kondicije na pojedinim lokacijama (F = 4,30; P = 0,016) Post hoc testom (Tukey test) utvreno je da je na prvoj lokaciji indeks kondicije bio znaajno vei nego na drugoj i treoj lokaciji (1>2=3).

- LISTOPAD

Utvrena je statistiki

znaajna razlika izmeu vrijednosti indeksa kondicije na pojedinim lokacijama (F = 30,09; P = 0,000) Post hoc testom (Tukey test) utvreno je da je na lokaciji 1 indeks kondicije bio najvii, na lokaciji 2 nii te na na lokaciji 3 najnii (1>2>3).

RASPRAVA Rezultat kaveznog naina uzgoja jepoveani unos duika i fosfora te poviena koncentracija metabolikih nusprodukata i organske tvari u blizini uzgajalita Uklanjanjem vika organske tvari poboljava se kvaliteta medija u kojem se uzgaja riba, a dagnjama se osigurava dodatni izvor hrane

RASPRAVA Utvreno je da blizina kaveznog uzgojariba nije utjecala na brzinu rasta dagnji Razlozi: sezona ljetni i jesenski period ogranienost probavnog sustava

RASPRAVA Znaajne razlike izmeu ispitanih skupina utvrene su kod vrijednosti indeksa kondicije Moemo pretpostaviti kako je tona hipoteza da blizina kaveznog uzgoja utjee na indeks kondicije dagnje Iz poveanja indeksa kondicije na lokaciji udaljenoj 70 m od kaveza u odnosu na najudaljeniju lokaciju u listopadu vidljiv je utjecaj kaveznog uzgoja na ishranu dagnje i na neto veoj udaljenosti od uzgajalita

RASPRAVA Istraivanja ukazuju kako kavezni uzgoj riba zasigurno utjee na nain prehrane dagnje Iako poveana koliina hrane u morskoj okolini u ljetnom periodu ne utjee na prirast dagnji ona ipak uzrokuje znaajno poveanje indeksa kondicije Nastavak istraivanja trebao bi pokazati u kojoj mjeri blizina kaveznog uzgoja riba utjee na prirast i indeks kondicije dagnje u zimskom periodu, kada je koliina prirodne hrane u moru uobiajeno niska

ZAKLJUCI Uzgoj dagnji na naim prostorima ima dugu

tradiciju; tehnologija uzgoja je relativno zastarjela, a proizvodnja niska Uzgajalita riba predstavljaju potencijalno iskoristive lokacije za uzgoj koljkaa i ribe u polikulturi U ljetnom periodu zbog prisutnosti dovoljne koliine prirodne hrane nije uoeno da je blizina kaveznog uzgoja utjecala na brzinu rasta dagnji Razlike uoene u indeksu kondicije upuuju kako poveana koliina hranjivih tvari utjee na poveanje indeksa kondicije dagnje, naroito u mjesecima kada nema dovoljno fitoplanktona u moru

KRAJ HVALA NA POZORNOSTI!