Utjecaj glazbe na kapacitet radnog pamćenja

 • View
  221

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • Sveuilite u Zadru

  Odjel za psihologiju

  Preddiplomski studij psihologije

  Marta Neki

  Utjecaj glazbe na kapacitet radnog pamenja

  Zavrni rad

  Mentor: mr. sc. Lozena Ivanov

  Zadar, 2014.

 • Sadraj

  Saetak ..........................................................................................................1

  Abstract .........................................................................................................2

  1. Uvod ..............3

  1.1. Pamenje .............................................................................................3

  1. 2. Glazba ................................................................................................7

  1. 3. Povezanost glazbe i pamenja ...........................................................8

  2. Metodologija ...........................................................................................10

  2.1. Cilj ....................................................................................................10

  2.2. Problemi .......................................10

  2.3. Hipoteze ..........11

  3. Postupak ..........11

  3.1. Ispitanici ...................11

  3.2. Pribor ................11

  3.3. Postupak ...........................................................................................12

  4. Rezultati ..................................................................................................13

  4.1. Ispitivanje statistike znaajnosti razlike u koliini zapamenog

  materijala izmeu uvjeta sa vokalnom glazbom, instrumentalnom

  glazbom i uvjeta tiine .......................................................................13

  4.2. Utvrivanje deskriptivnih parametara za subjektivnu

  procjenu upoznatosti sa stihovima pjesme ........................................15

  5. Diskusija ..................................................................................................17

  6. Zakljuak .................................................................................................22

  7. Literatura .................................................................................................23

  8. Prilog........................................................................................................25

 • 1

  Saetak

  Dosadanja istraivanja koja su se bavila ispitivanjem utjecaja vokalne i instrumentalne

  glazbe na kapacitet radnog pamenja su dobivala poneto razliite rezultate. Neka od njih su

  dobivala rezultate koji su sugerirali da se kapacitet radnog pamenja smanjuje prilikom

  sluanja vokalne glazbe, dok pak instrumentalna glazba nije imala tako negativan utjecaj na

  radno pamenje. S druge strane postojala su istraivanja koja su pokazivala ak i facilitirajui

  uinak instrumentalne glazbe na rjeavanje zadataka kojima se ispitivao kapacitet radnog

  pamenja. Rezultati istraivanja koji su se bavili ovim pitanjem su nerijetko varirali ovisno o

  samom nacrtu istraivanja, o vrsti koritene glazbe te o zadatku kojim se ispitivao kapacitet

  radnog pamenja. Cilj ovog istraivanja bio je ispitati utjecaj vokalne glazbe, instrumentalne

  glazbe i tiine na kapacitet radnog pamenja. U eksperimentu je trideset i est ispitanika

  prolazilo kroz tri eksperimentalne situacije - uvjet s vokalnom glazbom, uvjet s

  instrumentalnom glazbom te uvjet tiine. Prolazei kroz svaki pojedini eksperimentalni uvjet,

  ispitanici su istovremeno izvravali zadatak kojim se ispitivao kapacitet radnog pamenja.

  Zadatak se sastojao od serijalnog dosjeanja sekvenci brojki. Nakon sluanja vokalne i

  instrumentalne glazbe, ispitanici su procjenjivali vlastitu upoznatost sa stihovima pjesme na

  skali od deset stupnjeva.

  Utvren je oekivani efekt manipulacije prisutnosti stihova unutar eksperimentalnih uvjeta na

  nain da je vokalna glazba dovela do manjeg kapaciteta radnog pamenja, dok se pak

  instrumentalna glazba i uvjet tiine nisu razlikovali u svojem utjecaju na kapacitet radnog

  pamenja koji je takoer bio neto vii nego u sluaju sa vokalnom glazbom. Nije utvreno

  postojanje korelacije izmeu upoznatosti sa stihovima pjesme i uinka u zadatku kojim se

  ispitivao kapacitet radnog pamenja.

  Kljune rijei: vokalna glazba, instrumentalna glazba, stihovi, kapacitet radnog pamenja

 • 2

  Abstract

  Previous research that studied influence of vocal and instrumental music on capacity of

  working memory got somewhat different results. Some of them got results which suggested

  that capacity of working memory lowers when listening to vocal music, whereas it seemed

  that instrumental music did not have that detrimental influence on working memory. On the

  other side, there also was research which showed even facilitating influence of instrumental

  music on solving tasks which studied the capacity of working memory. The results of

  research which studied this question varied mostly depending on research design, music

  which was used in experiment and depending on task used for examining the capacity of

  working memory. The aim of this study was to examine the influence of vocal music,

  instrumental music and silence on capacity of working memory. Thirty-six participants took

  part in this study and all of them passed through three experimental conditions-condition with

  listening vocal music, condition with listening instrumental music and condition of silence.

  These three conditions were applied to manipulate with musical lyrics on the capacity of

  working memory. Within each experimental condition, participants were at the same time

  solving a task which examined the capacity of working memory. The task consisted of

  memorizing serial sequences of numbers. After listening to vocal and instrumental music,

  participants also assessed their familiarity with music lyrics on a ten level scale.

  Results revealed expected manipulation effect of lyrics in experimental conditions was

  successful in a way that vocal music lead to smaller capacity of working memory, whereas

  instrumental music and silence did not differ in their influence on capacity of working

  memory which was somewhat higher than in vocal condition. There were no correlation

  between familiarity with song lyrics and score from task examining the capacity of working

  memory.

  Keywords: vocal music, instrumental music, lyrics, capacity of working memory

 • 3

  1. UVOD

  1.1. Pamenje

  S obzirom da je glazba sveprisutna u ljudskom ivotu ni ne udi postojanje interesa za

  ispitivanje njenih uinaka na razliite konstrukte. Istraivanja su nerijetko ispitivala

  uinak glazbe na emocije, raspoloenja i s njima povezanu razinu pobuenosti (Juslin i

  Vastfjall, 2008; Dillman-Carpentier i Potter, 2012). Meutim, utjecaj glazbe na

  pamenje se poeo sustavnije istraivati nakon rada Salame i Baddeleya (1982; prema

  Zarevski, 1995).

  to zbog kompleksnosti samog konstrukta pamenja, to zbog postojanja brojnih

  teoretiara i istraivaa koji su se bavili njegovim prouavanjem kroz povijest, postoje

  brojne definicije i teorije pamenja. Unato tome, pregledom literature moe se uoiti

  postojanje jedne uestalije koritene definicije pamenja prema kojoj se pamenje

  definira kao mogunost usvajanja, zadravanja i koritenja informacija (Zarevski,

  1995). Meutim, osim na ovakav nain, pamenje je mogue definirati u relaciji s

  njegovim utjecajem na ponaanje i na doivljavanje. U tom sluaju pamenje se moe

  definirati kao psihika pojava koja na doivljajnom ili subjektivnom planu ukljuuje

  proces usvajanja i zadravanja razliitih sadraja, dok se na vanjskom ili ponaajnom

  planu oituje u obnavljanju ili reprodukciji tih sadraja kao i njihovom prepoznavanju

  (Grgin, 1996).

  to se pak tie modela pamenja, ini se da meu istraivaima ne postoji slaganje oko

  podjele pamenja prema fazama ili vremenu zadravanja informacija u pamenju

  (Zarevski, 1995). Unato tome je mogue pregledom literature pronai slinosti meu

  razliitim modelima pamenja te je posljedino mogue i formirati model pamenja koji

  je zajedniki veem broju teorijskih modela o istome. Drugim rijeima, razliitim

  teorijama pamenja je zajedniko slaganje u terminima viestrukih skladita informacija

  u pamenje. Stoga je posljedino mogue govoriti o postojanju tri vrste pamenja:

  1) Senzorno pamenje koje informacije zadrava u nepromijenjenom obliku u

  vrlo kratkom periodu vremena. Ono je takoer specifino za odreeni

  senzorni modalitet i neogranienog je kapaciteta (npr. ikoniko pamenje

  traje oko pola sekunde, ehoiko pamenje i do nekoliko sekundi).

 • 4

  2) Kratkorono pamenje ima ogranieni kapacitet za zadravanje informacija

  (72 nepovezane estice) te je takoer duljeg vremenskog trajanja od

  senzornog pamenja.

  3) Dugorono pamenje se vezuje uz dugotrajnu pohranu neogranienog broja

  informacija. Takoer, ono nema vremenskog ogranienja, odnosno posjeduje

  sve mogunosti za pohranu informacija na duge periode vremena.

  U ovom kontekstu vano je spomenuti i postojanje kontrolnih procesa pamenja koji

  reguliraju tok informacija meu prethodno spomenutim skladitima pamenja. Oni su

  redom: panja, ponavljanje, kodiranje, pronalaenje i dosjeanje.

  1) Panja je prvenstveno zaduena prilikom 'prelaska' informacije iz senzornog