UTJECAJ GLAZBE NA RAZVOJ GOVORA

 • View
  228

 • Download
  7

Embed Size (px)

Transcript

 • Sveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  Odsjek za fonetiku

  Vesna Pudrlja

  UTJECAJ GLAZBE NA RAZVOJ GOVORA

  Diplomski rad

  ZAGREB, rujan 2016.

 • Sveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  Odsjek za fonetiku

  Vesna Pudrlja

  UTJECAJ GLAZBE NA RAZVOJ GOVORA

  Diplomski rad

  Mentor: Dr.sc. Vesna Mildner

  ZAGREB, rujan 2016.

 • PODACI O AUTORU

  Ime i prezime: Vesna Pudrlja

  Datum i mjesto roenja: 17. kolovoza 1985, Zagreb

  Studijske grupe i godina upisa: Fonetika / Kroatistika 2004.

  Lokalni matini broj studenta: 135215

  PODACI O RADU

  Naslov rada na hrvatskom jeziku: Utjecaj glazbe na razvoj govora

  Naslov rada na engleskom jeziku: Music impact on the development of speech

  Broj stranica:

  Broj priloga:

  Datum predaje rada:

  Sastav povjerenstva koje je rad ocijenilo i pred kojim je rad obranjen:

  1.

  2.

  3.

  Datum obrane rada:

  Ocjena:

  Potpis lanova povjerenstva:

  1. -------------------------------------------------------------

  2.--------------------------------------------------------------

  3.--------------------------------------------------------------

 • IZJAVA O AUTORSTVU DIPLOMSKOG RADA

  Ovim potvrujem da sam osobno napisala diplomski rad pod naslovom

  UTJECAJ GLAZBE NA RAZVOJ GOVORA

  i da sam njegova autorica.

  Svi dijelovi rada, podaci ili ideje koje su u radu citirane ili se temelje na drugim izvorima

  (mreni izvori, udbenici, knjige, znanstveni, struni lanci i sl.) u radu su jasno oznaeni kao

  takvi te su navedeni u popisu literature.

  Vesna Pudrlja

  ------------------------------------------------

  (ime i prezime studenta)

  ------------------------------------------------

  (potpis)

  Zagreb, --------------------------------------------

 • 3

  Sadraj

  1.Uvod ..................................................................................................................................................... 4

  2. Pozitivni uinci glazbe na razvoj djeteta ............................................................................................ 5

  2.1. Ritam i intonacija ......................................................................................................................... 7

  3. Govor ................................................................................................................................................... 8

  3.1. Razvoj govora ............................................................................................................................... 8

  4. Poticanje govora ............................................................................................................................... 11

  5. Brojalice ............................................................................................................................................ 13

  5.1. Govor u brojalicama ................................................................................................................... 15

  5.2. Govorena brojalica ..................................................................................................................... 15

  5.3. Pjevana brojalica ........................................................................................................................ 16

  5.4. Konkretna brojalica .................................................................................................................... 17

  5.5. Besmislena brojalica .................................................................................................................. 18

  5.6. Kombinirana brojalica ................................................................................................................ 18

  6. Brojalica kao sredstvo razvoja govora .............................................................................................. 19

  6.1. Glazbene vrednote u slubi govora ............................................................................................ 22

  7. Glazbene igre .................................................................................................................................... 29

  8. Zakljuak ............................................................................................................................................ 32

  LITERATURA .......................................................................................................................................... 33

  Saetak .................................................................................................................................................. 34

  Summary: .............................................................................................................................................. 35

 • 4

  1.Uvod

  Govor je proces glasovne razmjene informacija izmeu ljudi (Popov, 2010 : 211) i jedno od

  sredstava koja koristimo u komunikaciji. No, kako se govor razvija? Mnogi misle kako se govor

  razvija spontano i da na njega ne treba utjecati, no razna istraivanja pokazuju upravo suprotno. Na

  vanost poticanja govora upuuju mnogi znanstvenici i strunjaci, to u ire obrazloiti dalje u

  samom radu. Nadalje, mnogi strunjaci povezuju govor i govorne potekoe s potekoama u

  ponaanju (Ljubei, 1993) to ni ne udi. Dijete koje se ne uspijeva izraziti, koje ne moe rei ono

  to eli, osjea ili misli postaje frustrirano i nerijetko agresivno.

  Prije nego to pone govoriti dijete mora usvojiti niz znanja i vjetina, a drutvo mu

  mora osigurati poticajnu okolinu. Jedno od najboljih sredstava za razvoj govora su djeje

  brojalice zbog ritma koji njima dominira, strukture koja se lako percipira i pamti te karaktera

  koji ukljuuje pravila. One su bliske i prirodne djeci i djeca ih rado izgovaraju, nerijetko

  smiljajui nove.

  Osim brojalica razvoju govora pogoduju i glazbene igre koje su usko vezane uz

  pokret. Govor, ritam i pokret ine neodvojivu cjelinu kad govorimo o usvajanju jezika.

  Razina razvoja govora u djece izravno ovisi o stupnju formiranosti finih pokreta prstiju ruku.

  Kratke, ritmine pjesmice, koje se prate pokretima prstiju, ruku i tijela, pruaju vrlo dobru

  stimulaciju za razvoj govora te tako posredno utjeu i na razvoj cjelovite linosti djeteta.

  (Veliki, 2006)

  Kako se ve da naslutiti, u svom radu u se baviti razvojem govora putem glazbe,

  odnosno o pozitivnim uincima koje ona ima na isti. Osim to pozitivno utjee na cijelo

  tijelo, glazbom se moe pospjeiti i razvoj govora.

 • 5

  2. Pozitivni uinci glazbe na razvoj djeteta

  Da umjetniki sadraji imaju velik utjecaj na cjeloviti razvoj djeteta poznato je jo od

  antikog doba, kada se i pojavio umjetniki odgoj. U atenskom odgojnom sustavu njegovale

  su se razliite umjetnike discipline: govornitvo, glazbeno izraavanje pjevanje i sviranje

  na kitari i liri, likovno izraavanje slikanje i modeliranje.

  O vanosti lijepog u odgoju prvi je upozorio Platon. On zastupa miljenje prema

  kojem estetski senzibilitet djeluje na etiku dimenziju linosti i potie dobrotu te tako

  omoguuje postizanje unutranjeg sklada linosti pojedinca. Osim Platona, pozitivan stav

  prema umjetnikim sadrajima u odgoju izrazio je i Aristotel. Prema njegovu shvaanju,

  prisutnost umjetnosti u odgoju doprinosi razvoju cjelovite linosti (Mende i dr, 2012)

  I suvremene alternativne koncepcije odgoja i obrazovanja: Montessori, Agazzi,

  Waldorf i Reggio posveuju posebnu pozornost umjetnikom odgoju. Umjetniko

  izraavanje i stvaranje u kontekstu razliitih pedagokih koncepcija odgoja i obrazovanja

  smatra se bitnom sastavnicom utjecaja na cjeloviti razvoj djeteta predkolske dobi. (Mende i

  dr, 2012)

  Umjetniki sadraji njeguju se i u dananje vrijeme, a stvaraju posebno ozraje u

  predkolskoj ustanovi. Kroz umjetnika podruja razvija se kreativno miljenje tj.

  fleksibilnost miljenja, inventivnost, sklonost ka istraivanju, sposobnost da se postavljeni

  problem rijei na nov originalan nain. Glazba je, u tom smislu, koristan nain uenja,

  usavravanja, razvijanja osobnosti i razvoja kreativnosti (Mioi, 2012)

  Glazbeni odgoj vaan je dio sveukupnog estetskog i umjetnikog odgoja, a utjee na

  cjelokupan afektivni, socijalni, kognitivni i psihomotoriki razvoj djeteta. Glazbenim

  odgojem razvijaju se i glazbene sposobnosti poput shvaanja i pamenja melodije, percepcije

  ritma, shvaanja tonaliteta, utvrivanje intervala, uoavanja estetskog znaenja glazbe i

  apsolutnog sluha. Razvoj glazbenih sposobnosti prati zakonitost psihofizikog razvoja

  djeteta.

  Postoji devet faza razvoja glazbenih sposobnosti'' (Mioi, 2012: 78) : faza sluanja (0-6

  mjeseci), faza motorike reakcije na glazbu (6-9 mjeseci), faza prve glazbene reakcije (9-18

 • 6

  mjeseci), faza prave glazbene reakcije (18 mjeseci 3 godine), faza imaginativne pjesme (3-4

  godine), faza razvoja ritma (5-6 godina), faza stabilizacije glazbenih sposobnosti (6-9

  godina), faza estetskog procjenjivanja (11 godina) i glazbena zrelost (17 godina).

  Za razvoj glazbenih sposobnosti, uz nasljee i angairanost pojedinca, vano je

  najranije djetinjstvo i poticajna socijalna sredina. Mlaa djeca su poprilino fleksibilna i

  otvorena za recepciju glazbe te posjeduju iznimne sposobnosti reagiranja na irok raspon

  kvalitete zvuka (Mioi, 2012)

  Glazbeni se od