UTJECAJ ŠKOLSKOGA KURIKULUMA NA SOCIJALNI RAZVOJ

 • View
  228

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UTJECAJ ŠKOLSKOGA KURIKULUMA NA SOCIJALNI RAZVOJ

 • Filozofski fakultet

  Ines Blaevi

  UTJECAJ KOLSKOGA KURIKULUMA NA SOCIJALNI RAZVOJ UENIKA

  DOKTORSKI RAD

  Zagreb, 2015.

 • Filozofski fakultet

  Ines Blaevi

  UTJECAJ KOLSKOGA KURIKULUMA NA SOCIJALNI RAZVOJ UENIKA

  DOKTORSKI RAD

  Mentor: dr. sc. Vesna Buljubai Kuzmanovi, izv. prof.

  Zagreb, 2015.

 • Faculty of Humanities and Social Sciences

  Ines Blaevi

  THE IMPACT OF SCHOOL CURRICULUM ON THE SOCIAL DEVELOPMENT OF

  PUPILS

  DOCTORAL THESIS

  Supervisor: Vesna Buljubai Kuzmanovi, Ph. D.

  Zagreb, 2015.

 • INFORMACIJE O MENTORU

  Izv. prof. dr. sc Vesna Buljubai -Kuzmanovi roena je 30. lipnja 1953. godine u

  Osijeku gdje je zavrila osnovnu i srednju kolu. Diplomirala je 1982. na Odsjeku za

  pedagogiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Od 1985. do 2005. godine radila je kao

  pedagog u O "D. Cesari" u Osijeku, a 2002. promaknuta je u zvanje pedagoga

  savjetnika te 2004. u vieg predavaa na Uiteljskom fakultetu u Osijeku gdje je od

  1997. godine radila kao vanjski suradnik na Visokoj uiteljskoj koli i Filozofskom fakultetu.

  Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu magistrirala je 2002. na temu Kooperativno

  uenje u nastavi kao faktor socijalizacije. Napisala je i objavila tri prirunika za sat

  razrednika: "Iz straha u ljubav", "Prava djeteta svaki dan" i "Dobar odnos prema sebi i

  drugima". Izlagala je na strunim i znanstvenim skupovima, a za svoj rad dobila je niz

  zahvalnica o uspjenoj suradnji (Drutvo naa djeca, Gradsko poglavarstvo, Centar za

  odgoj djece i mladei, Dom za djecu, NGO Proni i Agencija lokalne demokracije). Od lipnja

  2005. godine radi kao asistent, a od 2008. kao vii asistent na Filozofskom fakultetu u

  Osijeku, Odsjeku za pedagogiju, gdje joj je povjerena nastava i seminari iz Didaktike,

  Metodike rada kolskoga pedagoga i Pedagogije djece s posebnim potrebama. Na

  Filozofskom fakultetu u Zagrebu doktorirala je 2008. godine na temu Odnos socijalne

  kompetencije i ponaanja uenika. Aktivno sudjeluje na strunim, znanstvenim i

  meunarodnim skupovima te objavljuje znanstvene radove u domaim i stranim

  publikacijama. Bila je lanica strunog tima u projektu MZO: "Kurikulum socijalnih

  kompetencija i odnosa u koli" (voditelj: prof. dr. sc. Vlatko Previi).

  U znanstveno-nastavno zvanje docenta i radno mjesto docenta na Katedri za didaktiku,

  Odsjeka za pedagogiju, izabrana je 2009. godine, a od tada je i proelnica Odsjeka sve do

  2012. godine. Za izv. prof., na kojem mjestu momentalno radi, izabrana je 2013. godine.

  lanica je urednitva znanstvenog asopisa Pedagogijska istraivanja, meunarodnoga

  asopisa Didactica te asopisa ivot i kola. lanica je HPD-a.

 • SAETAK

  Posljedice irih suvremenih drutvenih promjena od kole izuskuju izmijenjenu ulogu koja se

  treba oitovati u prelasku od (pre)naglaenoga spoznajnoga prema stvaranju prosocijalne

  zajednice uenika, uitelja i roditelja. Izmijenjena kola podrazumijva holistiki i

  humanistiki pristup odgoju i obrazovanju temeljen na konstruktivistikoj ili razvojno-

  humanoj paradigmi te interakcijsko-komunikacijskom vidu odgoja. Odgovornost za cjelovit

  razvoj uenika, a posebice socijalni razvoj, koji je nepravedno zanemaren u odnosu na

  kognitivni, imaju uitelji i roditelji kao sukreatori kolskoga kurikuluma. kolski kurikulum

  kroz razliite aktivnosti te potiui provoenje nastavnih strategija koje potiu socijalni razvoj

  uenika trebaju dopinijeti optimalnom razvoju uenika. Stoga je ispitivanje i utvrivanje

  utjecaja kolskoga kurikuluma na socijalni razvoj uenika bio temeljni zadatak ovoga

  istraivanja.

  U prvom dijelu teorijskoga dijelu rada, nakon uvodnih promiljanja, prikazan je pregled

  teorijskih polazita, pristupa i modela socijalnoga razvoja. Zatim se pristupilo analizi

  kolskoga, obiteljskoga i vrnjakoga utjecaja na socijalni razvoj u srednjem djetinjstvu,

  odnosu socijalnoga razvoja i teorija o odgojnom procesu, uz posebnu analizu podruja

  individualizacije i socijalizacije, te mjera socijalnoga razvoja. Drugi dio teorijskoga dijela

  rada je prikazao kurikulum suvremenoga odgoja i kole: teorije, metodologiju, sadraj,

  strukturu i povijesni razvoj. Analiziran je kolski kurikulum, njegovi sukreatori (uitelji,

  uenici, roditelji), kurikulum socijalnih kompetencija, kurikulumske kompetencije uitelja i

  nastavne strategije koje potiu socijalni razvoj uenika te implementacija i evaluacija

  kurikuluma.

  Empirijski dio rada je imao cilj ispitati utjecaj kolskoga kurikuluma na socijalni razvoj

  uenika niih razreda osnovne kole. Dimenzije kolskoga kurikuluma su operacionalizirane

  kroz kolske, vrnjake i roditeljske utjecaje, a socijalni razvoj uenika kroz samoprocjenu

  ostvarenja razvojnih potreba, razvijenost socijalnih vjetina i vrnjaku prihvaenost

  (samoprocjena i prosjena procjena razreda). Rezultatima istraivanja potvrdili su da

  vrnjaka prihvaenost, socijalno osjetljiva nastava i emocionalno-socijalna pismenost

  roditelja utjeu na socijalni razvoj uenika.

  KLJUNE RIJEI: uenik, uitelj, socijalni razvoj, kolski kurikulum, sukreatori kolskoga

  kurikuluma

 • SUMMARY

  The consequences of broader contemporary social changes: the complexity of today, setting

  new challenges, values, priorities and behavior of school requier revised role that should be

  reflected in the transition from (re)enhanced cognitive towards the creation of pro-social

  community of students, teachers and parents. Such a modified school is implied both holistic

  and humanistic approach to education based on constructivist or human development

  paradigm and interaction and communication form of education. The responsibility for overall

  development of students, and especially social development that is unjustly neglected in

  relation to cognitive, have teachers and parents as co-creators of school curriculum. The

  school curriculum contributes to optimal development of students, respecting the individuality

  and uniqueness of each child through a variety of activities, theory, methodology, content and

  structure and co-constructive basis of its creation and development.

  The results of numerous studies in the world point to the positive impact of teachers, parents

  and peers in social development. Children who have built a relationship of trust with the

  teachers are competent in social relationships with their peers, but during this research family

  variables, that are believed to cause a key role in the observed aspects of child behavior,have

  not been included. Therefore, the examination and determination of the impact of the school

  curriculum, and its co-creators, the social development of students has been the main task of

  this research. This research has been carried out during the period of the first cycle of

  education, from 6 to 11 years, when the peer relationships develop in a most intensive

  manner, and the influence of family, teachers and peers of the utmost importance.

  With a view to a thorough approach to this work, a theoretical analysis of the scientific and

  technical literature has been conducted, dealing with the social development of students and

  curriculum.

  After the introductory considerations, the review of theoretical positions, approaches and

  models of social development is presented in the first part of the work.. Then the analysis of

  school, family and peer influences on social development in middle childhood has been

  conducted. The relationship between social development and the theory of the educational

 • process with a separate analysis of areas of individualization and socialization has been

  presented as a link in the pedagogical science.. The measures of social development:

  implementation of development stomachs, development of social skills, individual

  characteristics and peer acceptance have been presented in the last part of the chapter.

  The second part of the theoretical part of the work presents curriculum of modern education

  and the school, showing the theory, methodology, content and structure of the curriculum as

  well as its historical development. The competence framework of curriculum and curricular

  educational areas, school curriculum and its co-creators (teachers, students, parents) have

  been analyzed. Emphasis of the work is devoted to curricular competencies of teachers and

  teaching strategies that encourage social development of students that are necessary in

  accomplishment of curriculum that is directed towards students and their needs as well as

  social skills curriculum. The implementation and evaluation of curriculum as the final stage in

  accomplishment of curriculum of modern education and the school has been presented in the

  final part of the paper.

  The aim of the empirical part of the work is to examine the impact of the school curriculum,

  and its co-creators (teachers, parents and peers), the social development of students in lower

  grades of elementary school, taking into account socio-demographic characteristics: gender,

  age, size of place of residence, kindergarten, school performance, the integrity of the family

  and involvement in activities based on the school curriculum: extracurricular activiti