UV Vis Spektroskopija

 • View
  619

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • 3. ULTRALJUBI3. ULTRALJUBIASTA i VIDLJIVA ASTA i VIDLJIVA SPEKTROSKOPIJA (UVSPEKTROSKOPIJA (UV--Vis)Vis)

 • 2 Podsjetnik:

  Spektroskopske instrumentalne metode slue za prouavanjeatomske i molekulske strukture spojeva

  Baziraju se na interakciji elektromagnetskog zraenja sa uzorkom, pri emu promatrana (mjerena) tvar emitira ili apsorbira tono

  odreenu koliinu zraenja koja se mjeri i interpretira

  Elektromagnetsko zraenje karakterizirano je valnom duljinom(/nm) i frekvencijom (/Hz)

  Sunevo (bijelo) svijetlo sastoji se od ultraljubiastog (UV),vidljivog (Vis) i dijela infracrvenog elektromagnetskog zraenja

 • 3vidljivo svijetlo

  ultraljubiasto

  blisko

  daleko(vakuum)

  blisko

  infracrveno

  UV (blisko) zraenje: 200-400 nm, Vis zraenje: 400-800 nm

  UV/Vis spektrometri operiraju unutar podruja 200-800 nm

 • 4 UV/Vis zraenje (E = h) u molekuli uzrokuje prijelaz valentnih elektronau vie nepopunjene energetske orbitale

  Razlikujemo 3 tipa elektrona: , i n-elektroni

  -elektroni ukljueni u zasiene -veze zahtjevaju puno viu energiju za pobuivanje nego to je

  to energija UV-zraenja zato spojevi koji sadre zasiene veze ne apsorbiraju

  UV zraenje

  -elektroni ukljueni u nezasiene -veze ugljikovodika prisutni u dienima, trienima i aromatskim spojevima

  n-elektroni nevezni elektroni (nisu ukljueni u veze izmeu atoma) sadre ih organski spojevi koji sadre atome sa neveznim

  elektronskim parovima (kisik, duik, halogen)

  Apsorpcija UV/Vis energije zraApsorpcija UV/Vis energije zraenjaenja

 • 5 *

  n *

  n *

  *

  *

  *

  Prijelazi elektrona u pobuenom stanju:

  u *, n u *, n u * i u *

  Energija potrebna za dane prijaleze kree se u nizu:

  * > n * > * > n *

  (vezna)

  (vezna)

  n (nevezna)

  * (protuvezna)

  * (protuvezna)

  E

  n

  e

  r

  g

  i

  j

  a

  molekulske orbitale

 • 6 Prijelaz elektrona n u * zahtjeva najmanju energiju i karakteristian jeza nezasiene molekule koje sadre kisik, duik ili sumpor.U UV-spektrima daju slabu vrpcu.

  Prijelaz elektrona u * dogaa se u molekulama u kojima su svi elektroniukljueni u jednostruku vezu i nema slobodnih elektronskih parova, znaiu zasienim ugljikovodicima.Potrebna je visoka energija, niih valnih duljina od UV/Vis zraenja (

 • 7 molekula butadiena je primjer konjugiranog sustava

  Konjugirani sustavi: konjugirani dieni, polieni (sadre naizmjeninopostavljene dvostruke i jednostruke veze), kod kojih je omoguenopreklapanje p-orbitala

  Zakljuno u UV/Vis podruju apsorbirat e zraenje:1. molekule koje sadre grupe koje omoguavaju * prijelaz elektrona

  (npr: etilen, acetileni, konjugirani sustavi...)2. molekule koje sadre i n i -elektrone, pa je omoguen n* i *

  prijelaz elektrona (nezasieni sustavi sa heteroatomima koji sadrenevezne elekronske parove)

 • 8 molekulske orbitale butadiena:

  etiri molekulskeorbitale

  VEZNA MO

  VEZNA MO

  PROTUVEZNA MO

  PROTUVEZNA MO

  0 vorita3 vezne interakcije0 protuveznih interakcija

  1 vorite2 vezne interakcije1 protuvezna interakcija

  2 vorita1 vezna interakcija2 protuvezne interakcije

  3 vorita0 veznih interakcija3 protuvezne interakcije

  2 je najvia popunjena molekulska orbitala (HOMO)3 je najnia nepopunjena molekulska orbitala (LUMO)

 • 9 Prolazak UV/Vis zraenja kroz molekulu uzrokuje pobuivanje elektrona uz njihov prelazak iz najvie popunjene MO u najniu nepopunjenu MO

  HOMO LUMO

  etiri atomskeorbitale

  UV zraenje

  elektronskakonfiguracija

  osnovnog stanja

  elektronska konfiguracijapobuenog stanja

  E

  n

  e

  r

  g

  i

  j

  a

  *

 • 10

  butadien

  valna duljina (nm)

  a

  p

  s

  o

  r

  b

  a

  n

  c

  i

  j

  a

  UV- spektar butadiena

  max = 21 000

 • 11

  Vitamin A (retinal) poliacetilen benzen

  akrolein cikloheksanon

  Primjeri jo nekih konjugiranih sustava:

  Primjeri alkena konjugiranih saneveznim parom elektrona

 • 12

  Dio molekule koja je apsorbirala UV/Vis zraenje naziva se KROMOFOR

  Apsorpcija zraenja dana je Lambert-Beerovim zakonom:

  A = log (Io /I) = cl

  A = apsorbancija

  = molarni apsorpcijski koeficijent(ekstinkcija stari naziv; L cm-1 mol-1)

  c = koncentracija mol/L

  l = duljina elije/ cm

  Io = intenzitet ulazne zrakeI = intenzitet zrake nakon prolaska

  kroz uzorak

  Uzorak je apsorbirao zraenje kada je intenzitet zrake prole kroz uzorak (I) manji od intenziteta ulazne zrake (Io) i omjer Io /I je vei od 1.

  Kada je omjer Io /I = 1, A = 0 NEMA APSORPCIJE

 • 13

  Molarni apsorpcijski koeficijent () je mjera za intenzitet (koliko je jakomolekula apsorbirala zraenje pri nekoj ).Za spojeve sa veim (> 10 000 koja je karakteristina za * prijelazekonjugiranih polienskih sustava) potrebna je manja c (npr: 10-5 mol/ L)i obrnuto (c = 10-2 mol/ L za 10-100)

  UV/Vis spektar je graf apsorbancije uzorka (A) u ovisnosti o valnoj duljini ()

  [alternativno se moe registrirati transmitancija (propusnost) T = I / Iou ovisnosti o ]

  Spektralni podaci karakteristini za uzorak su:1. valna duljina(e) pri max apsorbanciji max2. vrijednost molarnog apsorpcijskog koeficijenta pri max apsorbanciji

  Vrijednost se rauna iz jednadbe: =

  A

  c l.

 • 14

  Veliina ovisit e o veliini kromofora, te o vjerojatnosti da e zraenje odreene biti apsorbirano kada pogodi kromofor (P = 0-1)

  = 0,87 1020 P a. . P = vjerojatnost prijelaza a = presjek kromofora (cm2)

  Faktori koji utjeu na vjerojatnost prijelaza opisani su selekcijskim pravilom.Npr: n * prijelazi elektrona su nii u energiji od * prijelaza, no im je do 1000x manji. Razlog tomu je to se n orbitale ne preklapaju dobrosa * orbitalom, pa je vjerojatnost prijelaza vrlo mala. Suprotno, kod * prijelaza se orbitale znaajno preklapaju, pa je vjerojatnost prijelaza P blizu1.

 • 15

  E

  n

  e

  r

  g

  i

  j

  a

  v

  e

  z

  n

  a

  p

  r

  o

  t

  u

  v

  e

  z

  n

  a

  Efekt konjugacije na vrijednost valne duljine apsorbiranog UVEfekt konjugacije na vrijednost valne duljine apsorbiranog UV--zrazraenjaenja

  Poveanjem konjugiranosti poveava se energija HOMO, a smanjuje energijaLUMO orbitale, pa je potrebno manje energije za elektronski prijelaz u visoko konjugiranim, nego u nekonjugiranim ili manje konjugiranim sustavima. Posljedino apsorpcija zraenja e biti pri viim kod vie konjugiranog sustava.

 • 16

  a

  p

  s

  o

  r

  b

  a

  n

  c

  i

  j

  a

  max = 20 000

  UV-spektar izoprena

  buta-1,3-dien

  maxmax = 217 nm= 217 nm

  Supstituenti vezani na kromofor takoer utjeu na apsorpciju zraenja(u ovom sluaju metilna skupina kod izoprena pomie apsorpciju premaviim s obzirom na butadien)

 • 17

  UV-spektar poliena pokazuje kako svaka dodatnadvostruka veza u konjugiranom -elektronskomsustavu pomie apsorpcijski maksimum oko30 nm u jednom smjeru (prema viim ). Isto tako se udvostruuje sa svakom novom konjugiranomdvostrukom vezom.Konjugiranou sustava javlja se tzv. BATOKROMNIPOMAK.

 • 18

  Terminologija za apsorpcijske pomakeTerminologija za apsorpcijske pomake

  1. BATOKROMNI POMAK pomak k vioj (crvenom dijelu spektra- niaenergija)

  nastaje prilikom poveanja KONJUGIRANOSTI

  2. HIPSOKROMNI POMAK pomak k nioj (plavom dijelu spektra-via energija)

  3. HIPERKROMNI POMAK k veem (poveanje intenziteta)

  4. HIPOKROMNI POMAK k manjoj (smanjenje intenziteta)

 • 19

  UV-spektar naftalena, antracena itetracena takoer pokazuju batokromni pomak (u usporedbi sbenzenom). Tetracen je naranastjer grupe slabijih apsorpcija pomaknuteve pri crvenom dijelu spektra (do ~ 470 nm).

  Benzen kao konjugirani sustav pokazuje vrlo jaku apsorpciju zraenja blizu180 nm ( > 65 000), slabiju apsorpciju na 200 nm ( > 8 000) i grupupuno slabijih apsorpcija na 254 nm ( = 240).

 • 20

  Intenzitet apsorpcije varira od 10 do 10 000, a u naelu je nii kod

  n *, nego * (zbog selekcijskog pravila prijelazi n * su

  zabranjeni)

  UV-spektar nezasienog ketona pokazujevrlo jaku * apsorpciju na 242 nm, sa = 18 000 i slabu n * apsorpciju blizu300 nm i = 100.Za n * prijelaz potrebna manja Enego za * .

 • 21

  heksanheksan

  200360

  205255

  n __> *n __> *

  metilbromidmetiljodid

  C-X X=BrX=I

  etanoletanol

  175,000

  275200

  n __> * __> *

  nitrometanN=O

  heksanheksan

  1510,000

  290180

  n __> * __> *

  etanalC=O

  heksan10,000180 __> *heks-1-inCC

  heksan15,000171 __> *etenC=C

  otapalomax, nm

  PobudaSpojKromofor

  Tablica jednostavnih kromofora i njihovihTablica jednostavnih kromofora i njihovihkarakteristikarakteristinih apsorpcija zranih apsorpcija zraenjaenja

 • 22

  WoodwardWoodward--Fieserova pravilaFieserova pravila

  Vrijednosti max i za konjugirane sustave ovise o samoj prirodi konjugiranogsustava i njegovim supstituentima

  Ova pravila daju korelaciju izmeu molekulske strukture i apsorpcijskogmaksimuma

  KROMOFOR

  AUKSOKROM

  Auksokrom je supstituent koji sam po sebi nije kromofor, ali poveava ili kada je vezan na kromofor (npr: alkilna, hidroksidna, alkoksi