of 12 /12
Can cu Chi t aj si 66/ CT ngay 16/3/ 1988 ciia CM tich Hdi di ng Bd tr adng ve vi ec ket t auc viec thanh t oan cac khoan Nha nude vay dan t eong hai cudc khang ct ol n chdng Phap va chdng My va cac van ban hudng|dan li en quan; ngay 11/3/1997, Bd Tai cht ah cd cdng van si 779/ TC-HCSN ve viec thanh t oan ng dan; t aeo do, quy djnh t adi gi an nhan dan va xet t aanh toan cham nhat l a ngay 31/12/1997. Ngay 09/9/1998, Bo Tai chinh cd van ban si 3437/TC/HCSN di ng y gia han t hanh toan ng dan den het ngay 31/ 12/1998. Theo do, ve mat nguyen t ac t ai den nay t adi han t aanh t oan ng dan da kit thii c. j Tuy nt aen, de cdng tac giai quyet ng dan t agc Men t adng nhl t t i en ca nude va dam bao quyen lgi cho ngudi dt o, can cti y ki en chi dao cii a Phd Thu tudng Thudng tr ac Tr aang Hda Binh t ai Cdng van si 5934/VPCP- V.I ngay 07/ 6/2017 cua Van phong Chinh phii; Theo yeu cau cii a Bo Tai chinh t ai Van ban si 8274/BTC-HCSN ngay 22/6/2017 ve thanh t oan cac khoan Mi a nude con ng dan t iong 2 cugc khang chien chdng Phap va chdng My; de xuat ciia Sd Tai chi nh ( Van ban si 1436/STC- HCSN&CS ngay 31/ 8/2017). CM tjch UBND t inh chi dao vi ec t i ep Me t aanh t oan ng dan ddi vdi cac trudng hgp ngudi dan con cht ag tir gdc t aeo hudng dan tai Cdng van sd 779/TC/HCSN ngay 11/ 3/ 1997 cua Bd Tai chinh, eg t ai nhu sau: 1. Ve chit tr aang t aanh t oan: Ddi vdi nhiing khoan Nha nude vay dan t iong 2 cudc khang chien chl ng Phap va chdng My ma con chiing tir gdc hgp l e dugc xet Man t ea t aeo quy dinh t ai Chi t aj sd 108/ CT ngay 28/3/1985,' CM thi sd 66/ CT ngay 16/ 3/ 1988 cit a Chii r ich Hdi ddng Bd trudng (nay la Thu tudng Chinh phu) va Thdng tu hudng dan si 21/ TC/HCVX ngay 01/12/1979, Thdng tu si 25/ TC/HCVX ngay 28/5/ 1985, Thdng tu si 15/ TC/HCVX ngay 05/ 5/ 1988 cua Bd Tai chinh. Ki nhgtii: - Cac sd, ban, nganh; - UBND cac huyen, t aanh, thi ; - Bao Phii Tho; - Dai Phat t hanh - Tr ayen hinh t i nh. . I UY BAN NHAN DANCONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TINH PHU THODoc lap - Tg do - Hanh phuc' S^^J|$UBND- KTTHPhu Tho, ngdy^thdng 9 nam 2017 V/v thanh t oan cac khoan Nha nude con ng dan t i ong 2 cudc khang chi en chdng Phap va chdng My.

UY BAN NHAN DANCONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET …svhttdl.phutho.gov.vn/images/tintuc/3453.pdf · -Tien ciia Viet Kilu do ca quan dai dien Nha nude ta vay d nude ngoai chuyen ve nude

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DANCONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET …svhttdl.phutho.gov.vn/images/tintuc/3453.pdf ·...

 • Can cu Chi taj si 66/CT ngay 16/3/1988 ciia CM tich Hdi ding Bd tradngve viec ket tauc viec thanh toan cac khoan Nha nude vay dan teong hai cudckhang ctoln chdng Phap va chdng My va cac van ban hudng|dan lien quan; ngay11/3/1997, Bd Tai chtah cd cdng van si 779/TC-HCSN ve viec thanh toan ngdan; taeo do, quy djnh tadi gian nhan dan va xet taanh toan cham nhat la ngay31/12/1997. Ngay 09/9/1998, Bo Tai chinh cd van ban si 3437/TC/HCSN dingy gia han thanh toan ng dan den het ngay 31/12/1998. Theo do, ve mat nguyentac tai den nay tadi han taanh toan ng dan da kit thiic.j

  Tuy ntaen, de cdng tac giai quyet ng dan tagc Men tadng nhlt tien ca nudeva dam bao quyen lgi cho ngudi dto, can cti y kien chi dao ciia Phd Thu tudngThudng trac Traang Hda Binh tai Cdng van si 5934/VPCP-V.I ngay 07/6/2017cua Van phong Chinh phii; Theo yeu cau ciia Bo Tai chinh tai Van ban si8274/BTC-HCSN ngay 22/6/2017 ve thanh toan cac khoan Mia nude con ng dantiong 2 cugc khang chien chdng Phap va chdng My; de xuat ciia Sd Tai chinh(Van ban si 1436/STC-HCSN&CS ngay 31/8/2017).

  CM tjch UBND tinh chi dao viec tiep Me taanh toan ng dan ddi vdi cactrudng hgp ngudi dan con chtag tir gdc taeo hudng dan tai Cdng van sd779/TC/HCSN ngay 11/3/1997 cua Bd Tai chinh, eg tai nhu sau:

  1. Ve chit traang taanh toan:

  Ddi vdi nhiing khoan Nha nude vay dan tiong 2 cudc khang chien chlngPhap va chdng My ma con chiing tir gdc hgp le dugc xet Man tea taeo quy dinhtai Chi taj sd 108/CT ngay 28/3/1985,'CM thi sd 66/CT ngay 16/3/1988 cita Chiirich Hdi ddng Bd trudng (nay la Thu tudng Chinh phu) va Thdng tu hudng dansi 21/TC/HCVX ngay 01/12/1979, Thdng tu si 25/TC/HCVX ngay 28/5/1985,Thdng tu si 15/TC/HCVX ngay 05/5/1988 cua Bd Tai chinh.

  Kinhgtii:-Cac sd, ban, nganh;-UBND cac huyen, taanh, thi;-Bao Phii Tho;-Dai Phat thanh - Trayen hinh tinh.

  . I

  UY BAN NHAN DANCONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAMTINH PHU THODoc lap - Tg do - Hanh phuc'

  S^^J|$UBND-KTTHPhu Tho, ngdy^thdng 9 nam 2017V/v thanh toan cac khoan Nhanude con ng dan tiong 2 cudckhang chien chdng Phap vachdng My.

 • dugc Met ve ndi dung chinh sach de ngudi dan con cacleu trto, lam dan cd xac nhan ciia UBND cap xa, giri

  thdng bao den nhan dtokhoan dugc thanh toan

  taeo gia luc vay.

  4.Gia tadc lam can cii thanh toan la gia tadc binh quto phat sinh tien djaban cac Myen, taanh, thj, cu the:

  -Dia bdn thanh phd Viet Tri, cac huyen Ldm Thao, Phii Ninh vd thi xdPhu Tho: 8.500 ddng/kd.

  -Dia bdn cac huyen con lai: 8.000 ddng/kg.

  5.Ngudn kinh pM thgc Men thanh toan: Tir ngudn chi sg nghiep dam baoxa hdi ciia ngto sach cto Myen, taanh, thi.

  6.Thdi han tagc Men thanh toan: Cac Myen, taanh, taj tagc hien taanhtoan xong trade ngay 31/12/2017.

  7.Phto cdng va to, chiic thgc Men

  a) UBND cac huyen, taanh, tai cM dao cac ca quan, dan vi lien quan

  hg, trung thu, trung dgng neu tien deu dugc quy ra tadc3. Cac khoan vay

  chua dugc nit ra, co chung tir ve sd du tien gui Ngan hang den thdi diem Nganhang ta ngimg cho nit ra.

  -Tien ciia Viet Kilu do ca quan dai dien Nha nude ta vay d nude ngoai

  chuyen ve nude den nay chua dugc Ihta ra.

  -Tien tto pMeu, giay bac Nha nude each mang phat hanh chua tau ddi.

  (Tdt cd cac trud^g hap neu tren mdt chung tu gdc md chi cd gidy xacnhan hay chung nhan deu khong cd gia tri thanh toan).

  ca quan tin dung, ngto hang thudc chinh quyen ta ma- Tien giti d cac

  (Nhung trudng h yp con chiing tit gdc md trudc day dd gidi quyet tra cdpkhd khan theo Cong van sd 3703/PPLT ngay 14/11/1990 cua Vdn phong Chinhphu thi khi thanh toan phdi trie so tien dd duac tra cdp).

  2. Cac khoan Nha nude ng dto dugc taanh toan, bao gdm:-Cdng ptalukhaJgctaln phat hanh cac nam 1948,1949,1950,1951,1952.

  -Cdng tiai qudc gia phat hanh nam 1951.-;. - Cdng tiai.Nam id phat hanh nam 1947-1948. .:

  -Cdng pMeu nudl quan phat hanh nam 1964.

  -NhQng khoan vay khac (tien hoac luang tagc) do ca quan chinh quyen tircap huyen tid lto vay taeo ltoh ciia cap tien de mua sam vu khi, nudi quan, danhgiac, cd chiing tir xac nhan viec vay.

  -Tai san trung tau, trung dung de phgc vu khang cMto, can bdi thudngma chua dugc nha nude bli taudng nhu may mdc, phuang tien van tai, siic vat

  keo, dgng eg do dac cp chiing tir xac nhan viec trung thu va chua dugc bdithudng.

 • don va hd so kem theo cho Phong Tai chinh - Ke hoach cap huyen. Chi daoPhong Tai chinh - Ke hoach chiu trach nhiem nhan hd so, kiem tra, xem xet, tinh

  toan trinh CM tjch UBND cap huyen quyet djnh, thgc hien chi tra cho cac dditugng theo quy djnh.

  Ket thiic viec thgc Men chi tra theo thdi han tren, cac huyen, thanh, thi giribao cao kit thgc hien vl Sd Tai chinh dl ting hop bao cao UBND tinh.

  (Bieu mdu bao cao theo noi dung dinh kem)

  b)Bao PM Tho, Dai Phat thanh - Trayln hinh tinh thgc hien thdng baochu traang tren day cho nhan dan dugc biet.

  c)Giao Sd Tai chinh hudng din va don ddc cac dja phuang thgc hien;Tdng hgp ket qua thgc hien cua cac huye

  Noi nhan:-Nhir tren;

  -CT, cac PCT UBND tinh;-CVP, CPVPTH;-CV: NCTH;-Luu: VT, KTTH2^/

 • L

  Ngaythang.-. nam 2017

  T/M. UBND

  UBNDhuyen

  QD phduyet c

  tr^ciia

  Chii tic

  S6 tilnthanh

  toan (d)

  : Dan

  ..gia

  .(d/kg)

  ~

  T8ngs6thoc con

  phaithanh

  toan(gom ca

  goc vaI^). (kg)

  S6lugng

  (kg)

  Thdigian

  (nam)TyI6

  LSi xuat (neu co)

  So con

  phaithanhtoan

  S6dateg clpkhan

  Ting so

  So lugng thoc dugc thanh

  toan (so goc), (kg)Noi dungtlianh todn

  ,

  Dja chiQuan heHo, ten ngudi

  xin thanh toan

  Ho, ten nguai

  trong chung tir... g6c'

  IT

  BANG TQNG HOPKINH PHi THANH TOAN NQf DAN TRONG KHANG CHIEN CHONG PHAP VA CHONG MY

  C0NG HOA XA H0I CHU NGHIA VIET NAMDoc Lap - Tg do - Hanh phiic

  BND HUYEN, THANH, THI.

 • Can cu Chi tta si 66/CT ngay 16/3/1988 cua CM tjch Hoi ding Bg tradngve viec ket thuc viec taanh toan cac khoan Nha nude vay dan tiong hai cuockhang cMen chdng Phap va chdng My va cac van ban hudngidan lien quan; ngay11/3/1997, Bo Tai chinh cd cdng van si 779/TC-HCSN vl viec taanh toan ngdan; taeo do, quy djnh tadi gian nhan dan va xet thanh toan cham nhlt la ngay31/12/1997. Ngay 09/9/1998, Bo Tai chinh cd van ban si 3437/TC/HCSN dingy gia han taanh toan ng dan den het ngay 31/12/1998. Theo do, ve mat nguyen

  tac tM den nay tadi han thanh toan ng dan da ket thiic.j,., i ,

  Tuy ntato, de cdng tac giai quyet ng dto tagc Men thdng nhat tien ca nudeva dam bao quyen lgi cho ngudi dan, can cti y kien chi dao ciia Phd Thu tudngThudng trac Traang Hda Binh tai Cdng van si 5934/VPCP-V.I ngay 07/6/2017ciia Van phong Chinh phu; Theo yeu cau ciia Bd Tai chinh tai Van ban sd8274/BTC-HCSN ngay 22/6/2017 ve taanh toan cac khoan Nha nude cdn ng dtotiong 2 cugc khang chien chdng Phap va chdng My; dl xuat ciia Sd Tai chinh(Van ban si 1436/STC-HCSN&CS ngay 31/8/2017).:

  CM tjch UBND tinh chi dao viec tilp tuc thanh toto ng dto dli vdi cactrudng hop ngudi dto cdn chung tir gdc taeo hudng dto tai Cdng van sd779/TC/HCSN ngay 11/3/1997 cua Bo Tai chinh, cu the nhu sau:

  1. Ve chit traang taanh toan:

  Ddi vdi nhung khoan Nha nude vay dto tiong 2 cuoc, khang cMto chdngPhap va chdng My ma cdn chiing tir gle hop le dugc xet hoan tea theo quy djnhtai Chi taj sd 108/CT ngay 28/3/1985, CM tai si 66/CT ngay 16/3/1988 ciia CMtjch Hdi ddng Bd tradng (nay la TM tudng Chinh phu) va Thdng tu hudng dansi 21/TC/HCVX ngay 01/12/1979, Thdng tu si 25/TC/HCVX ngay 28/5/1985,Thdng tu si 15/TC/HCVX ngay 05/5/1988 cita Bd Tai chinh.

  Kinh giri::-Cac sd, ban, nganh;-UBND cac Myen, thanh, thj;-Bao PM Tho; I-Dai Phat thanh;- Trayln hinh tinh.

  S^Jj^UBND-KTTHPhii Tho, ngdy^lg'thdng 9 nam 2017V/v taanh toan cac khoan Nhanude cdn ng dan tiong 2 cudckhang chien chdng Phap vachdng My.

  UY BAN NHAN DANCONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAMTINH PHU THODoc lap - Tg do - Hanh phuc

  ve

 • ^*^r\r*chua dugc nit ra, cd chiing tir ve sd du tien gui Ngan hang den tadi diem Nganhang ta ngimg cho nit ra!

  -Tito ciia Viet Kieu do ca quan dai dien Nha nude ta vay d nude ngoaichuyen ve nude den nay chua dugc lihh ra.

  -Tien tin phieu, giay bac Nha nude each mang phat hanh chua tau ddi.

  (Tat cd cac trud^g hap neu tren mdt chiing tie goc md chi cd gidy xacnhdn hay chung nhan deu khong cd gia tri thanh toan).

  3.Cac khoan vay ng, trang tau, trung dung neu tien deu dugc quy ra tadctaeo gia hie vay.

  4.Gia thoc lam can cti thanh toan la gia tadc binh quto phat sinh tien djaban cac Myen, thanh, tai, eg the:

  -Dia bdn thanh phd Viet Tri, cac huyen Ldm Thao, Phu Ninh vd thi xdPhu Tho: 8.500 ddng/kgl

  -Dia bdn cac huyen con lai: 8.000 ddng/kg.

  5.Ngudn kinh phi tagc hien taanh toan: Tu ngudn chi sg nghiep dam baoxa hoi cua ngto sach cachuyen, taanh, thi.

  6.Thdi han tagc hien thanh toan: Cac Myen, thtoh, tai tagc Men taanhtoto xong trade ngay 31/12/2017.

  7.Phto cdng va tl. chuc thgc Men

  a) UBND cac Myen, tatoh, (hi cM dao cac ca quart, dan vi lien quanthdng bao den nhto dto dugc Met ve ndi dung chinh sach de ngudi dan cdn cackhoto dugc taanh toto neu tien, lam dan cd xac nhto cua UBND cap xa, gui

  ca quan tin dgng, ngan hang taupe chinh quyen ta ma- Tito gui d cac

  (Nhung trudng h yp con chung tit goc md trudc day dd gidi quyet tra cdpkhd khan theo Cdng van sd 3703/PPLT ngay 14/11/1990 cua Vdn phong Chinhphii thi khi thanh toan phdi trie so tien dd duac tra cap).

  2. Cac khoan Nha nude ng dto dugc taanh toan, bao gdm:-Cdng ptalukhadgctaln phat hanh cac nam 1948,1949,1950,1951,1952.

  -Cdng tiai qulc gia phat hanh nam 1951.-, Cdng tear Nam Id phat hanh nam 1947-1948. ..;

  -Cdng pMlu nudi quto phat hanh nam 1964.

  -Nhung khoan vay khac (tien hoac luang tagc) do ca quan chinh quyen tirdp huyen tod len vay taeo lenh ciia dp tien de mua sam vu khi, nudi quan, danh

  giac, cd chiing tir xac nhan viec vay.

  -Tai san trung tau, trung dgng de phgc vu khang chien, can bdi taudngma chua dugc nha nude bdi taudng nhu may moc, phuang tien van tai, siic v^tkeo, dgng eg do dac cp chung tir xac nhan viec trung tau va chua dugc bdithudng.

 • ^^li^ang Cdng Thuy

  dan va hd so kem theo cho Phong Tai chinh - Ke hoach cap huyen. Chi daoPhong Tai chinh - Ke hoach ciiju trach nhiem nhan hd so, kiem tra, xem xet, tinhtoto trinh CM tjch UBND cap huyen quyet djnh, tage hien chi tra cho cac dditugng theo quy dinh.

  Ket thuc viec thgc hien chi tra theo thdi han tren, cac Myen, thanh, thi guibao cao ket thgc hien ve Sd Tai chinh de tdng hgp bao cao UBND tinh.

  (Bieu mdu bao cao theo noi dung dinh kem)

  b)Bao PM Tho, Dai Phat thanh - Trayen hinh tinh tagc hien thdng baochu traang tren day cho nhan dan dugc biet.

  c)Giao Sd Tai chinh hudng dan va don ddc cac dia phuang thgc hien;Tdng hop ket qua thgc hien cua cac huyen,

  AW nhan:-Nhir tren;

  -CT, cac PCT UBND tinh;-CVP, CPVPTH;-CV: NCTH;-Luu: VT, KTTH2^z/

 • Ngiiythangnam 2017TIM. UBND.

  UBNDhuyen

  QDpheduyet ch

  tea ciia

  Chii tich

  S3 tilnthanh

  toan (d)

  - -

  Don

  gia(d/kg)

  Ting s5thdc cdn

  phaithanhtoan

  (gom ca

  goc vami), (kg)

  s6lugng

  (kg)

  Thdigian

  (nam)Tyie

  Lai xuat (nlu co)

  S3 cdnphaithanhtoan

  S3 datrg capkhan

  TingsS

  S3 lugng thoc dugc thanhtoan (s5 glc), (kg)

  Noi dungthanh toanDja chiQuan he

  . --

  Ho, ten ngudi

  xin thanh toan

  Hg, ten ngudi

  trong cluing tirIT

  BANG TONG HOPKINH PHi THANH TOAN NQ DAN TRONG KHANG CHIEN CHONG PHAP VA CHONG MY

  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAMDdc Lap - Tu- do - Hanh phuc

  BND HUY$N, THANH, THI.