Click here to load reader

UYBANCHUNG KHoAN NHANu'Oc GiayPhepDKKD 14.pdf soKE HOACH vA DAuTU' THANH PHO HO CHi MINH PHONG DANG KY KINH DOANH CONG HOA xXHOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}'do - H~nh phuc GIA

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UYBANCHUNG KHoAN NHANu'Oc GiayPhepDKKD 14.pdf soKE HOACH vA DAuTU' THANH PHO HO CHi MINH PHONG DANG...

 • CONG TV CP XNK PETROLIMEX CONG HoA xA HOI CHD NGHIA VIJ!;TNAM DQc I~p - TV do - H~;mhphuc

  S6: 29 1 /PIT-CBIT Thanhph6 H6 Chi Minh, ngay 03 thang 05 nom 2018

  PETROLIMEX

  CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN BIEN TU CUA UY BAN CHUNG KHoAN NHA Nu'Oc VA SGDCKoTPHCM

  Kinh giri: - Dy ban ChUng khoan Nhit mro-c - Sa Giao dich Chu'ng khoan TP HCM

  Cong ty: CONG TY CO PHAN XUA.TN~P KHAu PETROLIMEX Mii chUng khoan: PIT Dia chi tn,I sa chinh: 54-56 BiIi Hfru Nghia, P. 5, Q.5, TP. HCM Di~n tho~i: (028) 38383400 Fax: (028) 38383500 Nguai th\lc hi~n cong b6 thong tin: Ha Huy Thfutg - T6ng giam d6c

  Lo~i thong tin cong b6 0 24 gia 0 b~t thuang 0 theo yeu e~u 0 dinh k)r:

  NQi dung thong tin cong b6: Ngay 03/05/2018 Cong ty c6 ph~n xu~t nh?P khfru Petrolimex nh?n duQ'c Gifty chUng nh?fi dang leY doanh nghi~p l~n thu 14 do Phong dang leY kinh doanh - Sa KS ho~ch va D~u tu TP. HCM dp ngay 02/05/2018. NQi dung thay d6i so vai Gi~y chUng nh?n dang leY doanh nghi~p lk thu 13: thay d6i nguai d~i di~n phap lu?t ill ong Ha Huy Th~ng - T6ng giam d6c thay d6i d~i di~n phap lu?t m&i la ong NguySn Quang Tu~n - Chu tich HQi d6ng qUlin tri va ong Ha Huy Th~ng - T6ng giam d6c. (dinh kern Gi6y chung nhcJn dang leY doanh nghi?p).

  Thong tin nay dii dugc cong b6 tren trang thong tin di~n tl:r eua Cong ty ngay vao 03/05120 18 t~i duang dfrn: www.pitco.com.vn/quan h? c6 dong I thong tin cong b6. ChUng toi xin cam kSt cac thong tin cong b6 tren day la dung S\l th?t va hoan toan ehiu traeh nhi~m truac phap lu?t v~ nQi dung cae thong tin dii'eong b6.

  Nui nh(in:

  - Nhu tren;

  - Luu: VT.

  C6NG TV CP XNK PETROLIMEX s6 54 - 56 Sili Hilu Nghia, P5, Q5, TP. HeM - T(080 38383400 - F(08) 38383500 - W www.pitco.com.vn

  http://www.pitco.com.vn/quan http://www.pitco.com.vn

 • so KE HOACH vA DAu TU' THANH PHO HO CHi MINH

  PHONG DANG KY KINH DOANH

  CONG HOA xX HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc

  GIA Y CHUNG NH~N DANG KY DOANH NGHI~P CONG TY CO pHAN

  Mil sa doanh nghi~p: 0301776741

  tHing ky Ian dau: ngay 01 thang 10 nam 2004 Dang ky thay d6i Ian thLl':14, ngay 02 thang 05 nam 2018

  (Dur/c chuyd!l hl',Cong ty Xuat nh(zp kluiu T6ng hpp fetrolimex; I!0anh nghi?p nha /1lfO'C(co ph an hoa), DKKD so 103419 do Sir Ke ho~ch va Dau tu TPHCM

  cap ngay 5/8/1999)

  1. Ten cong ty

  Ten cong ty vi~t b~ng ti~ng Vi~t: CONG TY CO pHAN xu AT NHAp KHAu PETROLIMEX Ten cong ty vi~t b~ng ti~ng nuac ngoai: PETROLIMEX INTERNATIONAL TRADING JOINT STOCK COMPANY Ten cong ty vi~t t~t: PITCO

  2. Dja chi trl} so' chinh 54-56 Blti Hii'LlNghfa, Phuong 05, QU(1n5, Thanh ph6 H6 Chi Minh, Vi?t Nam f)i~n tho~i: 08 3838 3400 Fax: 08 3838 3500 Email: [email protected] vn Website: www.pitco.com.vn 3, van di~u l~ V6n di~u l~: 151.993.450,000 d6ng Bc7ng chii': M{Jt tram nam mU'o'im6t ty chin tram chin muo'i ba tri?u b6n trcll11ncll11mu'o'i nghin d6ng

  M~nh gia c6 phAn: 10.000 d6ng T6ng s6 c6 phAn: 15.199.345 4. NgU'(ri d~i di~n theo phap lu~t clla cong ty

  mailto:[email protected] http://www.pitco.com.vn

 • * HQ va ten: NGUYEN QUANG TuAN Gi6i tinh: Nan] Ch(rc danh: Chti tich h