Uživatelské novinky ve verzích CIS ? Web view2013-12-12 · Uživatelské novinky ve verzích CIS…

Embed Size (px)

Text of Uživatelské novinky ve verzích CIS ? Web view2013-12-12 · Uživatelské novinky ve verzích...

Uivatelsk novinky ve verzch CIS

Uivatelsk novinky ve verzch CIS

(novj verze jsou ve)

Verze CIS 4.19.02 k11.12.2013

Mzdy

Tvorba XML souboru pihlek a odhlek na OSSZ oprava chybnho plnn kdu sttu u kontaktn adresy, pokud kont. adresa nebyla na matrici zadna (pedpokld se, e je shodn sadresou trvalho pobytu).

Pkazy khrad umonno vkldn novho dku i vppad, pokud se plat ztu u FIO banky.

Zahrnut platby deponovan srky do pkazu khrad i vppad, kdy se vaktulnm msci tato srka ji nesr, nebo dluh byl uhrazen ji vminulm obdob.

Finance

Opraven vbr typ kompatibilnho mdia na pozen a oprav pkazu khrad ve vbru chybla FIO banka.

Maloobchod

Upraven export selnku pro program POSKA.

Verze CIS 4.19.01 k3.12.2013

Mzdy

Pro ZKD Suice oprava sestavy VOLPC_10 oprava vpotu pepoten mzdy na fond pracovn doby.

Verze CIS 4.19.00 k30.11.2013

Administrativa

Vytvoen nov modul CIS-Administrativa, kter obsahuje zatm lohu Psemnosti a Dotisk sestav. Modul se spust jako cis17.exe. Modul byl vytvoen pro uivatele, kte aktivn nepracuj sdnou lohou CIS, ale potebuj mt pstupnou lohu Psemnosti. Do budoucna potme sdoplnnm dalch administrativnch loh, nap. tisky oblek a adresnch ttk, nebo evidence poty.

Mzdy

PVS komuniktor TIP1 nvod na pouit nov zakoupen knihovny pro Oznmen certifiktu pi kadm prodlouen podpisovho certifiktu je teba na OSSZ oznmit jeho nov sriov slo. Po instalaci prodlouenho certifiktu do potae toto lze provst nsledovn: klikneme na Naten dokumentu. Pot na zloku Akce, znabdky akc vybereme Oznmen zmny certifiktu. Vyplnme tabulku a klikneme na OK. Tm se vytvo XML soubor pro odesln na OSSZ. Dle se ji postupuje shodn jako pi odesln ostatnch dokument (ifrovat, uloit soubor, odesln dokumentu). TIP2 nvod na tvorbu podklad pro soubor NEMPRI po stisku tlatka Tisk na zadan DPN i Nem. Dvce na okn istch doplk se objev sestava Ploha kdosti o , tuto pak doplnme o vechny potebn daje, abychom ji mli pipravenou pro dal pouit tisk nebo stiskem tlatka Uloen sestavy na disk (na spodn lit obrazovky) se data ulo do databze a pak ji lze vmenu Periodika-Msc-OSSZ pracovat se souborem NEMPRI bu Prohlen a opravy nebo Konverze do XML, m si vytvome soubor NEMPRI.XML pro elektronick odesln pes PVS komuniktor.

selnky Pracovn pomry - pi zaloen nov vty do matrice se po vyplnn msnho i hodinovho tarifu a indiv. vazku spot a ulo pravdpodobn prmr pracovn prvn pro vpoet nhrad, apod.

selnky Matrice - pi zaloen nov vty do matrice se po vyplnn data narozen, pohlav a potu vychovanch dt spot a ulo do matrice datum nroku na odchod do starobnho dchodu.

Sestavy-Voliteln sestavy VOLM_01 Nroky na starobn dchod tato sestava byla upravena tak, e po zadn roku se vytiskne seznam lid, kte maj nasazen nrok na odchod do starobnho dchodu vzadanm roce.

Periodika-Jednorzov pibyla nov poloka Vpoet data nroku na star. dchod tento program Vm vypote a dopln datum nroku na odchod do starobnho dchodu u zamstnanc, kte ho nemaj vyplnn a zkontroluje ho u tch, kte ho ji maj zadan. Aby bylo zjitn datum sprvn, mus bt u en zadn na Matrici-Dan daj Poet vychovanch dt!!! Pokud se zadan a nov vypoten datum neshoduje, me uivatel dt souhlas sopravou.

Zpotov list do tabulky zkonnch srek se zapisuj vechny zadan zk. srky dle matrice zamstnance (dve ly jen sdruhem srky 1 9)

Tvorba evidennch list ve variant msn a ron upraveny podmnky pro tvorbu EL u zamstnn malho rozsahu odvod pojistnho se posuzuje za cel rok (dve se posuzoval jen vaktulnm msci, take se nkdy chybn EL nevytvoil, i kdy ml)

Sestavy-Msc-Srky pibyla nov poloka menu Deponovan srky obsahuje sestavu MZ_DEPS Pehled deponovanch srek. Upozornn: Aby deponace a uvolnn deponovan srky do pkazu khrad probhlo sprvn, nemte dodaten u tto srky poadov slo ani druh srky!!!

Pro Jednotu Tbor prava vpotu smen mzdy tak, aby se potal zmsnho zkladnho platu I. i II. a tomu odpovdajcch hodin vkolov mzd I a II.

Periodika-Msc-OSSZ - prava se tk tvorby PRIHL.XML souboru u zamstnance, kter m trval bydlit vR a jeho kontaktn adresa je rzn od msta trvalho pobytu. Pak tato kontaktn adresa se sprvn uvd do kontaktn adresy (pedtm se chybn zapsala do daje o pobytu vR, kam se uvd adresa pobytu cizinc ijcch a pracujcch vR).

Sjednocen poet pojitnc pro zdravotn pojiovny pi druhu vynt 31 (neplacen volno del ne 4 tdny) ve vech sestavch oba pehledy i sestavy zdr. poj. zkladn i rozen.

Pro ZKD Suice zprogramovna loha pro vplatu Naturln mzdy a sledovn nroku na EDK dle jejich poadavku.

Sinnost od 1. 11. 2013 zvyuje vymovac zklad pro platbu zdravotnho pojistnho sttem za sttn pojitnce zdosavadnch 5355 K na 5829 K. Platba pojistnho za osobu, za kterou stt pojistn plat, se od 1. 11. 2013 z stky 723 K zvyuje na 787 K msn. To znamen, e za kadou osobu, za kterou stt ve smyslu ve uvedenho ustanoven 7 odst. 1 zkona . 48/1997 Sb., o veejnm zdravotnm pojitn, pojistn plat, obdr pslun zdravotn pojiovna od listopadu 2013 msn navc 64 K. Ve smyslu ustanoven 3 odst. 7 zkona . 592/1992 Sb., o pojistnm na veobecn zdravotn pojitn, je vsouvislosti suplatovnm odpotu zapoteb respektovat nsledujc:

- nrok na uplatnn odpotu me pout pouze zamstnavatel, zamstnvajc vce ne 50 % osob se zdravotnm postienm zcelkovho prmrnho pepotenho potu svch zamstnanc,

- u tohoto zamstnavatele lze uplatnit nrok na odpoet jen vppad zamstnan osoby, kter byl piznn invalidn dchod

odpoet je mon nrokovat i vppad, kdy uveden skutenosti netrvaj po cel kalendn msc.

Zve uvedenho vyplv, e od 1. 11. 2013 lze odpoet 5829 K uplatnit pouze u poivatel invalidnho dchodu, a to jen u vybran skupiny zamstnavatel.

Pro Jednotu Svitavy (obecn pro ty uivatele, kte nemaj sprvn nasazen poadov sla dt) u kadho zamstnance by se mly dti slovat od 1 vzestupn, pro zajitn sprvnosti mus bt zadno datum narozen dtte (pokud nen zadno, slovn se provede na zklad jednoznanho jmna dtte). Opravu slovn lze jednorzov pro aktuln rok vyvolat vmenu Periodika-Jednorzov Poad dt.

Nov voliteln sestava VolM_35 Zamstnanci s odvodem solidrn dan vroce xxxx zamstnanci, kte vyjedou na tto sestav pro rok 2013, si nemou dat o ron ztovn dan u zamstnavatele, ale mus si provst vytovn dan za tento rok sami.

Sestavy-Msc-ist Zlohov a srkov dan ztto sestavy byly vyjmuty sloupce o socilnm a zdravotnm pojitn, msto toho byly doplnny sloupce pro zklad solidrn dan a solidrn da.

Periodika-Rok-Ron da zamstnanci, kte odvedli vroce 2013 , by v1 msci, solidrn da, maj nastaveno Provst vyt. dan na hodnotu Ne a tuto nelze mnit!

Pm dodvky

Nov import JAS. Pro sprvnou innost nastavte ZUN = 200, kdovn na 0. Pevodn mstek prodejen nen poteba.

lensk evidence

Byly upraveny sestavy CE_49 a CE_50 tak, aby se vnich zobrazovali jen lenov ve stavu. Dle byly rozeny monosti jejich tdn a filtrovn o daje kd a vyazen.

Byla upravena sestava CE_03KL, ve kter byla doplnna monost filtrovn a tdn dajem Datum vplaty podlu.

Maloobchod

Pro SD Kamenice bylo upraveno pecenn DL tak, aby se do nj zapotvaly i vrcenky.

V sestav porovnn stav z inventury se registry, kter maj nastaveny rozbaly (nap. kafka a kapesnky) pevdj na stejn typ balen. Je tedy mon porovnvat stejn stavy. Standardn se nastavuje mnostv v balen, v jakm je vedena cena. Tedy za cel kus. Pro sprvn zobrazen je nutn jet jednou pepotat Vytvo konen stav zsob.

Finance

Upozornn: Pouze elektronicky budou nov komunikovat pltci dan z pidan hodnoty se svm mstn pslunm sprvcem dan. Od 1.1.2014 budou vichni pltci DPH povinn podvat Daov piznn, Dodaten daov piznn a Hlen vetn ploh elektronicky.

Vyexportovan soubory pro elektronick podn zFinanc mete otestovat na strnkch EPO https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/spol/soubor_vyber.faces. Pokud soubor hls nepropustnou chybu, mus se provst urit nastaven, obrate se na ns pro radu.

Zpoty - Do sestavy opis zpot FIN_P10 a FIN_P10a a do dopisu je doplnn sloupec Uhrazeno dosud.

Mailov adresa partnera do tisku vystaven faktury. Do vech formul faktur je doplnna voliteln monost tisku e-mailu partnera zselnku partner, a to dle nastaven ve formuli faktury v menu: selnky Formule faktur. Adresa se vytiskne do oddlu Pjemce.

Evidence majetku

Upozornn: Ploha . 1 zkona o danch zpjm byla nahrazena zkonnm opatenm Sentu . 344/2013 Sb. a pro tdn hmotnho majetku dle odpisovch skupin bylo SKP nahrazeno selnkem CZ-CPA. selnk CZ-CPA vmenu selnky bude upraven vnejbli verzi.

Byla navrcena pvodn podoba inventurn sestavy EM-125 a nov podoba sestavy byla oznaena jako EM-125a.

etnictv

Upraven pevod etnch doklad mezi dvma databzemi CIS pro situaci, kdy se vdatabzch neshoduj intern sla partner. Intern sla partner (ORG) se piazuj nov podle I.

Podnikov ty

Peskupeno menu periodick akce zaazeny vmenu Periodika, sestavy vmenu Sestavy

Nov sestavy pro hromadn ukonen t

lensk schze, shromdn delegt

pravy a nov lohy. Nov data demoverze (k dispozici na vydn).

Velkoobchodn sklad

Prohle sestav

Byla zakzna poloka vmenu Systm snzvem Psemnosti.

Verze CIS 4.18.00 k29.10.2013

!!! Pokud budete vyuvat slueb COOP Mobil, kontaktujte autory MIS o podrobnostech nastaven!!!

selnky

V loze Zkladn tov rozvrh doplnno tlatko Akt.ty. Po kliknut se vyberou pouze poloky platn v aktulnm etnm obdob (rok). Pi zmn filtru se zobraz vechny poloky a tlatko znovu aktivuje.

V loze Zkladn tov rozvrh doplnna v sti Pznaky pro et volba Inventarizace. Pznak slou k vbru poloek do sestavy Inventarizace tu (viz loha etnictv Sestavy Prohlen, tisk Ron UX420inv) a je mon jej nastavit pro jednotliv analytick ty i pro syntetick ty.

Evidence majetku

V sestav EM-125 pesunuto vyjden