v ] ( ^ v ~ o o } ( ] } v r r t ... ...... P X v t ~ _ v ] ... ] ^ E } r r t r r

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • Lendify Sweden 1 AB (publ) 559106-7524 stermalmstorg 1, 114 42 Stockholm 1

  Andra kvartalet 2017,

  Rrelsens intkter uppgick till 723 KSEK. Rrelseresultatet uppgick till 376 KSEK. Resultat efter skatt uppgick till -707 KSEK

  Perioden 2017-03-29 2017-06-30

  Rrelsens intkter uppgick till 723 KSEK. Rrelseresultatet uppgick till 376 KSEK. Resultat efter skatt uppgick till -707 KSEK

  FINANSIELL VERSIKT

  KSEK 2017-04-01 2017-06-30

  2017-03-29 2017-06-30

  Rrelsens intkter 723 723 Rrelseresultat 376 376 Finansnetto -1 083 -1 083 Periodens resultat -707 -707 Balansomslutning 221 514 221 514 Rrelsemarginal % neg neg Soliditet % 11,2 11,2

  Lendify Sweden 1 (publ)

  Delrsrapport fr perioden

  2017-03-29 2017-06-30

 • Lendify Sweden 1 AB (publ) 559106-7524 stermalmstorg 1, 114 42 Stockholm 2

  VD-KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN UNDER PERIODEN

  Lendify Sweden 1 (publ), org. nr 5591067524 (Lendify Sweden 1), bildades den 29 mars 2017. Bolaget r ett helgt dotterbolag till Lendify AB, org. nr 5569681744 (Lendify). Lendify Sweden 1 emitterade en obligation om 200 mkr den 30 maj 2017. Likvida medel frn obligationen ska anvndas till att finansiera frvrv av lneportfljer med konsumentkrediter frn Lendify. Den frsta portfljen frvrvades frn Lendify den 12 juni 2017 och storleken p den frvrvade portfljen uppgick till 121 mkr. Portflj nummer 2 uppgick till 85 mkr och frvrvades frn Lendify den 16:e augusti 2017.

  VSENTLIGA HNDELSER UNDER PERIODEN

  Bolaget emitterade en obligation om 200 mkr 30 maj 2017 samt frvrvade en lneportflj frn Lendify den 12 juni 2017. Storleken p den frvrvade lneportfljen uppgick till 121 mkr.

  Bolaget har under perioden erhllit ett aktiegartillskott om 25 mkr frn moderbolaget Lendify.

  MARKNADSUTVECKLING

  Den underliggande efterfrgan i marknaden var fortsatt god och tillvxten stabil.

  VSENTLIGA RISKER OCH OSKERHETSFAKTORER

  Nedan r en beskrivning av huvudsakliga risker och oskerhetsfaktorer som har identifierats fr Lendify Sweden 1. Lendify agerar servicer t Lendify Sweden 1 vilket innebr att Lendify skter administration och kredithantering fr Lendify Sweden 1. Lendify Sweden 1 frvrvar lneportfljer som r originerade av Lendify. Frutom interna processer och kontroller har Lendify tre externa kontrollfunktioner (riskkontroll, regelefterlevnad och internrevision) fr att skerstlla att bolaget agerar enligt framtagna regler och policies.

  Kreditrisk

  Med kreditrisk avses risken fr frlust till fljd av att en motpart inte fullgr sina kontraktuella frpliktelser. Fr Lendify Sweden 1 r det risken fr att en kund inte kan terbetala sitt ln.

  Lendify Sweden 1 har frvrvat sin lneportflj frn Lendify. Lendify hanterar kreditrisken med en tydlig kreditprocess med faststllda kreditregler och villkor fr kreditgivning. Koncentrationer undviks genom tillmpning av limiter. Lendify har rutiner och processer fr vervakning av frfallna betalningar och oreglerade fordringar i syfte att minimera kreditfrluster genom att tidigt upptcka betalningsproblem hos lntagare. Lendify agerar som servicer och administrerar lneportfljen fr Lendify Sweden 1 vilket innebr att frfallna betalningar i Lendify Sweden 1 portflj hanteras enligt samma process som i Lendify.

  Marknadsrisk

  Marknadsrisk definieras som risken fr en frlust, eller minskad framtida intjning, till fljd av riskfaktorer p finansiella marknader; exempelvis frndringar i aktiekurser, valutakurser, rntor eller kreditspreadar. Med rnterisk avses att Lendify Sweden 1 inte har mjlighet att hja rnta p utestende lnefordringar motsvarande en kning av rntan p bolagets obligationsln. Rnterisken hanteras genom att rntan p lnefordringar och obligationsln fljer STIBOR. Lendify Sweden 1 har endast tillgngar och skulder i SEK och tar drmed inte ngon valutarisk.

 • Lendify Sweden 1 AB (publ) 559106-7524 stermalmstorg 1, 114 42 Stockholm 3

  Operativ risk

  Operativ risk definieras som risken fr frluster till fljd av ej ndamlsenliga eller fallerade interna processer, mnskliga fel, felaktiga system eller externa hndelser. Definitionen inkluderar ven bland annat IT-risker och legal risk.

  Den operativa risken i Lendify Sweden 1 utgrs primrt av risken fr felaktigheter eller misstag i de administrativa processer som finns inom Lendify. ven beroendet av nyckelpersoner r en risk som uppstr d Lendifys affrsmodell i viss utstrckning bygger p ett ftal personers kunskap och erfarenhet.

  Operativa risker hanteras frmst genom hanteras genom vl anpassade styrdokument och processer samt tydliga arbetsinstruktioner i Lendify.

  Likviditetsrisk

  Likviditetsrisk definieras som risken fr att inte kunna infria sina betalningsfrpliktelser vid frfallotidpunkten utan att kostnaden fr att erhlla betalningsmedel kar avsevrt. Lendify Sweden 1 erhller mnadsvisa betalningar av rntor, amorteringar och avgifter samt bedms vara vl kapitaliserat och likviditetsrisken anses vara lg.

  Likviditetsrisken hanteras genom att lpande uppfljning sker av bolagets resultat- och balansrkning samt likviditet.

  Refinansieringsrisk

  Den genomsnittliga lptiden fr bolagets portflj med lnefordringar r lngre n lptiden fr bolagets obligationsln vilket innebr att Lendify Sweden 1 har en refinansieringsrisk nr obligationslnet frfaller efter 3 r.

  Motpartsrisk

  Lendify Sweden 1 ska anvnda likvida medel frn den obligation som bolaget har stllt ut till att frvrva lneportfljer frn Lendify. Lendify Sweden 1 har per 2017-06-30 frvrvat en fordringsportflj frn Lendify om 121 mkr. Det emitterade obligationsbeloppet r 200 mkr vilket innebr att Lendify Sweden 1 r beroende av att Lendify kan fortstta att originera ln i samma takt fr att den resterande delen av obligationslikviden kan anvndas till att frvrva lneportflj nummer tv frn Lendify.

  HNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT

  Obligationslnet har noterats p NGM NDX den 21 juli 2017.

  Portflj nummer 2 fvrvades av Lendify den 16:e augusti 2017.

  PERSONAL

  Bolaget har inga anstllda.

 • Lendify Sweden 1 AB (publ) 559106-7524 stermalmstorg 1, 114 42 Stockholm 4

  FINANSIELLA RAPPORTER

  BOLAGETS RAPPORT VER TOTALRESULTAT

  Belopp i KSEK Not 2017-04-01

  2017-06-30 2017-03-29

  2017-06-30 vriga rrelseintkter 723 723 Summa rrelsens intkter 723 723 Rrelsens kostnader vriga externa kostnader -347 -347 Summa rrelsens kostnader -347 -347 Rrelseresultat 376 376 Resultat frn finansiella poster Rntekostnader och liknande kostnader -1 083 -1 083 Resultat efter finansiella poster -707 -707 Skatt p periodens resultat 0 0 Periodens resultat -707 -707 Det finns inte ngra poster som redovisas i vrigt totalresultat varfr summa totalresultat fr perioden verensstmmer med periodens resultat

 • Lendify Sweden 1 AB (publ) 559106-7524 stermalmstorg 1, 114 42 Stockholm 5

  BOLAGETS BALANSRKNING

  Belopp i KSEK Not 2017-06-30 TILLGNGAR Anlggningstillgngar Finansiella anlggningstillgngar Andra lngfristiga fordringar 4 120 692 Summa finansiella anlggningstillgngar 120 692 Summa anlggningstillgngar 120 692 Omsttningstillgngar Kassa och bank 100 822 Summa omsttningstillgngar 100 822 SUMMA TILLGNGAR 221 514 EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital 500 Fritt eget kapital Balanserat resultat (inklusive periodens resultat) 24 293 Summa eget kapital 24 793 SKULDER Lngfristiga skulder Obligationsln 4 192 222 Summa lngfristiga skulder 192 222 Kortfristiga skulder Leverantrsskulder 3 506 vriga skulder 40 Upplupna kostnader och frutbetalda intkter 953 Summa kortfristiga skulder 4 499 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 221 514

 • Lendify Sweden 1 AB (publ) 559106-7524 stermalmstorg 1, 114 42 Stockholm 6

  BOLAGETS RAPPORT VER FRNDRINGAR I EGET KAPITAL

  Belopp i KSEK

  Aktie- kapital

  Balanserat resultat (inkl.

  periodens resultat)

  Summa eget kapital

  Ingende balans per 29 mars 2017 0 0 0

  Periodens resultat -707 -707

  Summa totalresultat -707 -707

  Transaktioner med aktiegare

  Insatskapital 500 500

  Aktiegartillskott 25 000 25 000

  Utgende balans per 30 juni 2017 500 24 293 24 793

 • Lendify Sweden 1 AB (publ) 559106-7524 stermalmstorg 1, 114 42 Stockholm 7

  BOLAGETS RAPPORT VER KASSAFLDEN

  Belopp i KSEK 2017-03-29 -

  2017-06-30 Kassaflde frn den lpande verksamheten Rrelseresultat 376 Justering fr poster som inte ingr i kassafldet Erlagd rnta -1 083 Betald inkomstskatt 0 Kassaflde frn den lpande verksamheten fre frndring av rrelsekapital -707 Kassaflde frn frndring av rrelsekapital kning/minskning av rrelseskulder 4 499 Summa frndring av rrelsekapital 4 499 Kassaflde frn den lpande verksamheten 3 792 Kassaflde frn investeringsverksamheten Frvrv av andra lngfristiga fordringar -121 779 Nettoinbetalning, rnta, avgift och amortering 1 087 Kassaflde frn investeringsverksamheten -120 692 Kassaflde frn finansieringsverksamheten Insatskapital 500 Aktiegartillskott 25 000 Obligationsln 192 222 Kassaflde frn finansieringsverksamheten 217 722 Periodens kassaflde Likvida medel vid periodens brjan 0 Likvida medel vid periodens slut 100 822

 • Lendify Sweden 1 AB (publ) 559106-7524 stermalmstorg 1, 114 42 Stockholm 8

  NOTER

  Not 1 Allmn information Lendify Sweden 1 r ett publikt bolag, registrerat i Sverige. Bolaget har sitt ste i Stockholm med adress stermalmstorg 1 114 42 Stockholm, Sverige. Lendifys delrsrapport fr perioden 29 mars 2017 30 juni 2017 har godknts fr publicering enligt styrelsebeslut den 22:a augusti 2017. Om inte annat srskilt anges, redovisas alla belo