19
S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Krušovce za školský rok 2010/2011. Predkladá: RNDr. Eva Tomanová riaditeľka Prerokované v pedagogickej rade školy dňa 26.9.2011 Vyjadrenie rady školy: Rada školy odporúča zriaďovateľovi Obecnému úradu v Krušovciach s c h v á l i ť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Krušovce za školský rok 2010/2011 Mgr. Tatiana Gogová meno a priezvisko predseda Rady školy pri ZŠ s MŠ Krušovce Stanovisko zriaďovateľa: obec Krušovce, Štefániková 129, Krušovce s ch v a ľ u j e n e s ch v a ľ u j e Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Krušovce za školský rok 2010/2011 ................................. Ivan Hubinský za zriaďovateľa

V Z O R - edu · 7. Ľubomíra Gálisová za OcÚ Krušovce 8. Jarmila Čuháková za rodičov 9. Valéria Raučinová za rodičov ... Matematika, fyzika, chémia, zemepis, prírodopis,

 • Upload
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • S p r á v a

  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

  Základnej školy s materskou školou Krušovce

  za školský rok 2010/2011.

  Predkladá:

  RNDr. Eva Tomanová

  riaditeľka

  Prerokované v pedagogickej rade školy

  dňa 26.9.2011

  Vyjadrenie rady školy:

  Rada školy odporúča zriaďovateľovi

  Obecnému úradu v Krušovciach

  s c h v á l i ť

  Správu o výsledkoch a podmienkach

  výchovno-vzdelávacej činnosti

  Základnej školy s materskou školou Krušovce

  za školský rok 2010/2011

  Mgr. Tatiana Gogová

  meno a priezvisko

  predseda Rady školy pri ZŠ s MŠ Krušovce

  Stanovisko zriaďovateľa:

  obec Krušovce, Štefániková 129, Krušovce

  s ch v a ľ u j e – n e s ch v a ľ u j e Správu o výsledkoch a podmienkach

  výchovno-vzdelávacej činnosti

  ZŠ s MŠ Krušovce

  za školský rok 2010/2011

  ................................. Ivan Hubinský

  za zriaďovateľa

 • 2

  Vypracovali:

  RNDr. Eva Tomanová

  Mgr. Tatiana Gogová

  Mgr. Andrea Bobocká

  Ing. Romana Belianska

  Mgr. Andrea Píšťanská

  Zdenka Grmanová

  Tatiana Divišová

  Východiská a podklady:

  Správa je vypracovaná v zmysle:

  1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl

  a školských zariadení.

  2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 3. Koncepcia školy na roky 2009 - 2014. 4. Plán práce školy ZŠ s MŠ Krušovce na školský rok 2010/2011. 5. Vyhodnotenie plnenia plánu práce jednotlivých metodických združení a predmetových

  komisií.

  6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ Krušovce. 7. Správa o stave drogovej scény. 8. Vyhodnotenie práce koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu. 9. Vyhodnotenie práce výchovného poradcu. 10. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy. 11. Správa o hospodárení za rok 2010.

 • 3

  S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

  Základnej školy s materskou školou v Krušovciach za školský rok 2010/2011

  Základné identifikačné údaje o škole

  1. Názov školy: Základná škola s materskou školou Cyrila a Metoda 446 Krušovce

  2. Adresa školy: Cyrila a Metoda 446, 956 31 Krušovce

  3. telefónne číslo:038 / 5311139 faxové číslo:038/ 5311131

  4. Internetová adresa:www.zskrusovce.edu.sk e-mailová adresa:[email protected]

  5. Zriaďovateľ: Obec Krušovce

  Vedúci zamestnanci školy

  Meno a priezvisko Funkcie

  Eva Tomanová riaditeľka školy

  Emília Masná zástupkyňa riaditeľky školy

  Zdenka Grmanová zástupkyňa materskej školy

  Jana Antalová vedúca školskej jedálne

  Rada školy

  Rada školy pri ZŠ s MŠ v Krušovciach bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003

  Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých

  zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 19.9.2003 . Funkčné obdobie začalo

  dňom 19.9.2003 na obdobie 4 rokov. Dňa 1.10. 2007 bola voľba nových členov Rady školy.

  Dňa 27.9.2010 na plenárnej schôdze bola voľba nového člena do rady školy nakoľko pán

  Dušan Gális sa vzdal členstva. Namiesto neho si rodičia zvolili pani Valériu Raučinovú.

  Členovia rady školy

  P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za +

  1. Mgr.Tatiana Gogová predseda za pedagogických zamestnancov

  2. Zdena Grmanová za pedagogických zamestnancov

  3. Juraj Marko za poslancov OcÚ Krušovce

  4. Tatiana Divišová za nepedag.zamestnancov

  5. Zdenka Tílešová za rodičov

  6. Romana Belianska za rodičov

  7. Ľubomíra Gálisová za OcÚ Krušovce

  8. Jarmila Čuháková za rodičov

  9. Valéria Raučinová za rodičov

  10. Janka Gogová za OcÚ Krušovce

  11. Mgr.Božena Daňová za organizáciu

 • 4

  za rodičov, za pedagogických zamestnancov, za nepedagogických zamestnancov, delegovaný za

  zriaďovateľa, delegovaný zástupca práv. alebo fyz. osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní.

  Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch

  riaditeľa školy:

  Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov

  MZ ročníky 1. - 4. Mgr. Tatiana Gogová všetky predmety 1. stupňa

  PK prírodovedných

  predmetov Mgr.Andrea Píšťanská

  Matematika, fyzika, chémia, zemepis,

  prírodopis, informatika,tvorba

  projektov

  PK humanitných

  predmetov Mgr.Andrea Bobocká

  slovenský jazyk a literatúra, nemecký a

  anglický jazyk, dejepis

  PK výchovných predmetov Ing.Romana Belianska

  výtvarná výchova, telesná výchova,

  občianska výchova, etická výchova,

  náboženská výchova, hudobná

  výchova,

  Prehľad poradných orgánov riaditeľa školy:

  - pedagogická rada

  - metodické orgány - pracovná porada - rada školy

  Pedagogická rada Navrhuje a schvaľuje zásadné otázky výchovy a vyučovania, pedagogickú koncepciu,

  profiláciu a zameranie školy, nový ŠkVP.

  Zasadala v týchto termínoch:

  27.9.2010, 15.11.2010, 24.1.2011, 11.4.2011, 24.6.2011,

  Údaje o počtoch žiakoch školy za školský rok 2010/2011

  Základná škola

  Ročník

  Stav k 15. 9. 2010 Stav k 31. 8. 2011

  Počet tried

  Počet žiakov

  Z toho Integro-vaných

  Počet odd. ŠKD

  Počet žiakov v ŠKD

  Počet tried

  Počet žiakov

  Z toho Integro-vaných

  Počet odd. ŠKD

  Počet žiakov v ŠKD

  1. 1 11 1 18 1 10 1 26

  2. 1 11 1 1 11 1

  3 1 12 1 12

 • 5

  4. 1 16 2 1 16 2

  5. 1 20 1 19

  6. 1 13 1 13

  7. 1 11 1 11

  8. 1 12 1 12

  9. 1 17 1 17

  Spolu 9 123 3 1 18 9 123 3 1 26

  Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ

  POČET ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET TRIED

  SPOLU DIEVČATÁ počet / %

  ODKLADY počet / %

  NEZAŠKOLENÍ V MŠ počet / %

  SAMOSTATNÉ ( SPOJENÉ )

  4

  100% 0% 0% 1

  Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy

  Počet

  žiakov

  9. roč.

  Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ

  Gymnáziá Stredné odborné

  školy*

  SOU-4. ročné SOU-3. ročné OU-2.ročné

  17 Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí

  6 6 5 5 2 2 4 4 - -

  * priemyslovky, združené školy, obchodné akadémie, hotelové akadémie, pedagogické akadémie, umelecké školy

  žiaci 4. ročníka

  Počet

  žiakov

  4. roč.

  Prehľad o počte žiakov 4. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá a iné školy

  osemročné gymnáziá Na iné školy

  16 Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí

  - - - - - -

 • 6

  Žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ

  Ročník

  Počet žiakov

  prijatých na SŠ

  Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý

  8. ročník -

  7. ročník -

  6. ročník -

  5. ročník -

  Iné skutočnosti, vysvetlivky

  Vychádzajúc z rozmiestnenia žiakov na stredné školy za posledné 4 roky je možné

  konštatovať nasledovné:

  V školskom roku 2010 / 2011 zo 17 žiakov na 4 – ročné odbory boli prijatí 13 žiaci, čo je

  76,47% a na 3 – ročné odbory 4 žiaci, čo je 23,53 %.

  Všetci žiaci boli prijatí na tie školy, ktoré sa hlásili. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi,

  môžeme konštatovať menší záujem žiakov o učenie, nechuť dosahovať výborné výsledky,

  vedia, že budú prijatí na školy, lebo počet žiakov sa znižuje a stredné školy prijímajú aj

  žiakov s horším priemerom a na školy prijímajú žiakov bez prijímacích pohovorov.

  Kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou

  Počet žiakov: 0

  Údaje o prijímacom konaní na štúdium na stredné školy a počte prijatých žiakov

  do 1. ročníka strednej školy

  Do ročníka Počet

  prihlásených

  žiakov

  Počet žiakov,

  ktorí konali

  prijímaciu

  skúšku

  Počet

  úspešných

  žiakov

  v prijímacom

  konaní

  Počet

  prijatých

  žiakov

  Z toho bez

  prijímacej

  skúšky

  1. ročníka SŠ 0 0 0 0 0

  Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2010/2011

  Zameškané hodiny:

  Ospravedlnené 10 064

  Neospravedlnené 51

  Pochvaly:

  Triednym učiteľom 0

  Riaditeľom školy 0

 • 7

  Pokarhania:

  Triednym učiteľom - 3

  Riaditeľom školy - 6

  Znížená známka zo správania stupeň 2 - 3 žiaci

  stupeň 3 - 1 žiak

  Neprospel : 0

  I. stupeň základnej školy

  Hodnotenie žiakov 1. ročníka

  Počet žiakov

  1. ročníka

  Počet žiakov,

  ktorí dosiahli

  - veľmi dobré výsledky -

  Počet žiakov,

  ktorí dosiahli

  - dobré výsledky -

  Počet žiakov,

  ktorí dosiahli

  - slabé výsledky - 1. 10 10

  Ročník Trieda Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried

  SjaL Cj M Prvouka Vlastiveda Prírodoveda Ø triedy

  2.

  2.A 1,80 1,70 1,35 1,70 1,50 - 1,61

  3. 3.A 1,70 1,70 1,50 - 1,33 1,37 1,52

  4. 4.A 2,25 1,93 2,18 - 1,89 1,78 2,00

  Ø jedn.

  predmet 1,92 1,77 1,68 1,70 1,57 1,58 1,71

  II. stupeň základnej školy

  Roč. Tr.

  Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried

  SjaL Cj1 Cj2 D Z Ov M F Ch P Tchv. Vv Hv Tv INF Ø

  triedy

  5. 5.A 1,84 1,83 2,20 1,75 1,92 1,13 2,24 1,77 1,0 1,0 1,0 1,0 1,47

  6. 6.A 2,69 2,39 2,19 2,54 2,27 1,30 2,35 2,54 2,33 2,35 1,17 1,1 1,0 1,16 1,95

  7. 7.A 2,63 2,00 2,54 2,27 1,68 1,40 2,37 2,00 1,72 1,99 1,00 1,00 1,1 1,0 1,0 1,71

  8. 8.A 2,29 1,87 1,75 2,00 1,00 1,96 1,92 1,87 2,00 1,00 1,00 1,0 1,0 1,59

  9. 9.A 2,56 2,32 2,00 1,44 1,00 2,38 1,83 1,97 1,59 1,00 1,00 1,0 1,0 1,80

  Ø jedn.

  predmet. 2,40 2,08 2,31 2,06 1,86 1,16 2,26 2,07 1,97 1,94 1,00 1,03 1,0 1,0 1,05 1,7

  Výsledky externých meraní – Monitor 9

  Trieda Počet

  žiakov

  Z toho

  písalo

  Matematika

  Ø SR v %

  Matematika

  Ø triedy v %

  Slovenský

  jazyk

  Ø SR v %

  Slovenský

  jazyk

  Ø triedy v %

  9. A 17 17 52,9 43,8 58,2 60,6

  Celkom 17 17 52,9 43,8 58,2 60,6

 • 8

  Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2010 / 2011 ( §2 ods.1 písm. f)

  I. stupeň - ZŠ II. Stupeň - ZŠ

  Trieda Uplatňované učebné plány

  1.A Podľa ŠkVP

  2.A Podľa ŠkVP

  3.A Podľa ŠkVP

  4.A Podľa variantu č.3

  Trieda Uplatňované učebné plány

  5.A Podľa ŠkVP

  6.A Podľa ŠkVP

  7.A Podľa ŠkVP

  8.A Podľa variantu č.2

  9.A Podľa variantu č. 2

 • 9

  Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu

  pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)

  Základná škola Počet Školský klub detí Počet Materská škola Počet

  zamestnanci ZŠ 17 zamestnanci ŠKD 1 zamestnanci MŠ 3

  Z toho PZ* 13 Z toho PZ 1 Z toho PZ 2

  Z počtu PZ Z počtu PZ Z počtu PZ

  - kvalifikovaní 13 - kvalifikovaní - kvalifikovaní 2

  - nekvalifikovaní - - nekvalifikovaní 1 - nekvalifikovaní -

  - dopĺňajú si vzdelanie - - dopĺňajú si vzdelanie - dopĺňajú si vzdelanie -

  Z toho NZ** 4 Z toho NZ Z toho NZ 1

  Z počtu NZ Z počtu NZ Z počtu NZ

  - školský psychológ*** - - upratovačky - upratovačky 1

  - špeciálny pedagóg -

  - upratovačky 2 Školská kuchyňa a jed. 3

 • 10

  - ostatní 2 zamestnanci -spolu 3

  Spolu počet zamestnancov

  ZŠ + ŠKD + ( MŠ ) + ŠKaŠJ 24

  Z celkového počtu

  zamestnancov školy počet PZ 16

  Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci, NZ** – nepedagogickí zamestnanci

  Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej)

  + uvádza sa ak je základná škola s materskou školou

  Zoznam učiteľov a ich aprobácia

  1. Janka Bohačiková 1. – 4- roč.

  2. Tatiana Gogová 1. – 4. roč.

  3. Mária Doležajová 1. – 4. roč.

  4. Kajánková Helena 1. – 4. roč.

  5. Tomáš Škreka TV- TECH

  6. Andrea Píšťanská CH – F

  7. Andrea Bobocká SJL

  8. Ľubica Vičanová NEJ – FIL.

  9. Belianska Romana Pr

  10.Tomanová Eva M – CH

  11. Emília Masná 1. – 4.roč.

  12. Ivan Kopčan M – F

  13. Božena Daňová NV

  14. Zdenka Grmanová uč. MŠ

  15. Kristína Urbancová uč. MŠ

  16. Tatiana Stanková uč. ŠKD

  Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2007/2008

  Predmet Odbornosť v %

  Slovenský jazyk a lit. 100

  Matematika 89

  Fyzika 100

  Chémia 100

  Prírodopis 100

  Nemecký jazyk 100

  Občianska výchova 0

  Telesná výchova 77

  Etická výchova 0

  Výtvarná výchova 0

  Hudobná výchova 77

  Náboženská výchova 100

  Techniká výchova 66

  Dejepis 100

  Zemepis 0

 • 11

  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

  Forma vzdelávania Počet vzdelávaných Priebeh vzdelávania/počet

  ukončilo pokračuje začalo

  Uvádzanie do

  praxe 1 1

  Štátna jazyková

  skúška z ANJ 1 1

  Vychovávateľstvo

  Informatika 1 1

  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

  V školskom roku 2010/ 2011 bola zabezpečená výchovno – vzdelávacia činnosť podľa

  Školského vzdelávacieho programu nazvaného „ Stop nevzdelanosti “, podľa Pedagpgicko –

  organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia, orgány štátnej správy v školstve

  a orgány územnej samosprávy. Činnosť školy bola rozpracovaná v Pláne práce školy, pláne

  vnútornej kontroly, pracovnom poriadku, mesačných plánoch, v pláne koordinátora

  protidrogovej scény, pláne koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu, v pláne

  koordinátora enviromentálnej výchovy, v pláne výchovného poradcu, v pláne koordinátora

  Školy podporujúcej zdravie.

  Aktivity, ktoré sa uskutočnili v priebehu školského roka:

  Športové podujatia

  - cezpoľný beh – majstrovstvá okresu Topoľčian

  - cezpoľný beh – majstrovstvá Nitrianskeho kraja

  - dni športu – Beh Terryho Foxa

  - malý futbal starší a mladší žiaci

  - vybíjaná – dievčatá 6.a 7.roč.

  - športová olympiáda materských škôl

  - olympijský deň

  Kultúrno - spoločenské akcie:

  - tvorba rozhlasových relácií,

  - Noc v kaštieli,

  - pečenie medovníkov a ich výzdoba,

  - vianočná besiedka,

  - súťaž o najkrajšiu Valentínku,

  - ZOO v škole,

  - návšteva vedeckého jarmoku v Nitre,

  - 1.apríl – Deň bláznov,

  - detský karneval,

  - stavanie májov,

  - Deň matiek,

  - Deň detí,

  - výstavy – vianočná a veľkonočná,

  - Svetový deň výživy,

 • 12

  - Svetový deň mlieka,

  - Svetový deň bez fajčenia,

  - Deň narcisov,

  - ochutnávky nátierok a čajov,zeleninových a ovocných šalátov,

  - ochutnávka mliečnych kokteilov,

  Celý školský rok sme plnili úlohy projektu:

  - Škola podporujúca zdravie,

  - Elektronizácia a revitalizácia materských škôl,

  - Projekt – Kultúrne poukazy,

  - Školské mlieko,

  - Školské ovocie,

  - Projekt Školská mliečna liga

  - Vzdelávanie učiteľov v rámci kontinuálneho vzdelávania

  Na vyučovacích hodinách prírodopisu sa realizoval projekt ENVIN, zameraný na recykláciu

  papiera, skla, a plastov. Žiaci súťažnou formou odpovedali na otázky a zároveň triedili odpad.

  Na hodinách Z, P, M, F, CH sa využíval výukový program Lang Master, Didakta, využívala

  sa projektová metóda. Žiaci tak získavali nové vedomosti s využitím výpočtovej techniky.

  Vzhľadom k tomu, že na škole nemáme chemické laboratórium, niektoré chemické pokusy

  a reakcie mali možnosť vidieť počítačovou animáciou.

  Žiaci sa zapojili aj do internetových súťaži – Škola hrou, Korsen, PAT- Delfín, Génius

  logikus, Envirootázniky.

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťaže okr. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo

  Geografická olympiáda 3

  Biologická olympiáda 4

  Olympiáda v slovenskom jazyku 1

  Olympiáda v nemeckom jazyku 1

  Matematická olympiáda 6

  Technická olympiáda 2

  Šaliansky Maťko 3

  Európa v škole 3

  Hviezdoslavov Kubín 4

  Pytagoriáda 19 0 0 0

  Celkove umiestnenie našej školy v týchto predmetových súťažiach v rámci okresu bolo na 21.

  mieste z 35 škôl okresu Topoľčian.

 • 13

  Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

  Názov projektu Termín začatie

  realizácie projektu

  Termín ukončenia

  realizácie projektu

  Výsledky

  Škola podporujúca

  zdravie

  2002 Prebieha stále

  Kultúrne poukazy Október 2010 November 2011

  Školské mlieko Október 2010 Jún 2011

  Školské ovocie Okóber 2010 Jún 2011

  Školská mliečna liga Október 2010 Jún 2011

  Ďalšie informácie: uviesť prípadne stručne dopad týchto projektov na život a na duch školy,

  odozvu u žiakov a pedagógov, resp. aj rodičov prípadné ostatnú verejnosť.

  V školskom roku 2010/2011 sme podali tieto projekty:

  - v rámci výzvy Enviroprojekt 2011 sme podali žiadosť o financovanie rozvojového projektu s názvom - Fauna a flóra miestneho parku.

  - V rámci výzvy Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2011 sme žiadali o finančné prostriedky na rozvojový projekt s názvom - Učme sa zo skúseností

  predkov.

  - Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre

  základné školy do ktorej sme sa zapojili projektom s názvom – Otvorme bránu

  novým formám učenia.

  V prvých dvoch sme neuspeli a v treťom projekte výsledky budú zverejnené v mesiaci

  október až november 2011.

  Projekty majú veľmi pozitívny ohlas u detí aj na verejnosti. Nastala veľká zmena pohľadu

  rodičov na školu aj prácu učiteľov.

  Tento rok sme sa tiež zapojili do súťaže – Medzinárodný deň školských knižníc – v ktorom

  sme pre deti pripravili podujatie pod názvom – Noc v kaštieli, ktorá sa už stala tradičnou

  akciou. Žiaci mohli vidieť vystúpenie dobového spolku Herodetas a počas celého večera plnili

  netradičné úlohy.

  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

  V šk.roku 2010/ 2011 nebola vykonaná žiadna inšpekcia.

  Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy

  ZŠ – počítačová učebňa,

  - nové lavice, stoličky, tabule, - vymaľované triedy, - cvičná kuchynka – zrekonštruovaná, - dielne,

 • 14

  - malá posilňovňa, - nové multifunkčné ihrisko s umelou trávou, - nové ihrisko pre MŠ a ŠKD, - vonkajší areál – parková oddychová zóna, ŠJ - kuchyňa s jedálňou

  MŠ – 2 triedy a 1 spálňa

  ŠKD – nemá samostatnú triedu

  Vyžadujúce zlepšenie:

  - vybudovanie špeciálnych učební – fyzikálna, chemická učebňa - zmodernizovať školskú jedáleň - vybudovať telocvičňu

  Nevyhovujúce ( vyžadujúce okamžité riešenie ):

  - vybudovanie telocvične,

  Finančná správa Vláda SR svojim nariadením stanovila podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo

  štátneho rozpočtu pre ZŠ, ŠKD, ŠJ a MŠ. Podľa zverejnených noriem a normatívov na

  internete MŠSR štát garantoval prísun financií z dvoch zdrojov:

  - na prenesené kompetencie /ZŠ/, sú to finančné prostriedky za štátneho rozpočtu. Rozpisuje ich Krajský školský úrad v Nitre s členením na normatívne a nenormatívne.

  - na originálne kompetencie / MŠ, ŠKD, ŠJ / sú to finančné prostriedky z podielových daní, ktoré sú OcÚ pridelené z Daňového úradu Topoľčany a OcÚ nám peniaze

  prideľuje formou dotácií.

  Prenesené kompetencie /ZŠ/

  ZŠ – prenesené kompetencie – normatívne finančné prostriedky

  ZŠ – prenesené

  kompetencie

  Konečný upravený

  rozpočet

  Skutočné čerpanie Rozdiel

  227.975,–

  227.975,–

  0

  Na rok 2010 nám na ZŠ boli pridelené nenormatívne finančné prostriedky vo výške

  76.423,–EUR.

  - vzdelávacie poukazy: 3.366,– EUR

  - dopravné žiakom: 752,– EUR

  - príspevok na výchovu a vzdelávanie 1.725,– EUR

  - oprava okien, fasády, terasy, chodníkov 70.580,– EUR

 • 15

  Prostriedky pridelené na dopravu žiakov sme vyčerpali vo výške 775,– EUR, zvyšných 36,–

  EUR sme vrátili na účet Obecného úradu v Krušovciach.

  Originálne kompetencie / MŠ, ŠKD, ŠJ /

  Na rok 2010 nám boli pridelené od OcÚ Krušovce finančné prostriedky vo výške

  51.550,– EUR

  Vlastné príjmy sú finančné prostriedky získané za pobyt detí v ŠKD, MŠ, réžia stravného pre

  ŠJ, odpad v ŠJ a prenájom, ktoré sme v roku 2010 vykázali vo výške 6.792,66 EUR.

  Táto suma bola priebežne poukázaná na účet zriaďovateľa a potom spätne vrátená na

  výdavkový a vkladový účet školy. Tieto príjmy boli spätne prerozdelené a použité na vykrytie

  nákladov v ŠKD, MŠ a ŠJ.

  MŠ, ŠKD, ŠJ – originálne kompetencie

  Pridelené finančné

  prostriedky z OcÚ

  51.550,–

  Skutočné čerpanie Rozdiel

  51.550,– 0

  Vlastné príjmy

  6.792,66

  6.792,66

  0

  Spolu

  58.342,66

  58.342,66

  0

  Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok

  a vyhodnotenie jeho plnenia

  ZŠ_:

  1.Rozvíjať záujem o učenie, schopnosť efektívne sa učiť po celý život a pružne sa prispôsobiť

  rýchle sa meniacim podmienkam.

  Vyhodnotenie: Učíme žiakov orientovať sa v prívale informácií, využívať ich, vedieť ich

  aplikovať, rozvíjame tvorivosť, využívame informačné technológie priamo na vyučovacích

  hodinách pomocou programou Lang Master, projekt ENVIN, internet, eBeam tabuľu, zaviedli

  sme nový predmet v rámci Školského vzdelávacieho programu a to Tvorba projektov,

  vyučujeme ho v 1.,2.,3, a 5.,6.,7., ročníku. Postupne chceme tento predmet zavádzať do

  vyšších ročníkov. Žiaci riešia cez internet takzvanú internetovú olympiádu – Géniu logikus,

  Škola hrou, Korsen, Matematický delfín, Envirootázniky.

  2.Viesť žiakov k prehĺbeniu vlasteneckého cítenia.

  Vyhodnotenie: Kultúrno - spoločenské aktivity v spolupráci s obecným úradom, zapájanie

  žiakov do súťaží podporujúcich vlastenecké cítenie ( napr. Slávik Slovenska, Hviezdoslavov

  Kubín, Šaliansky Maťko, výtvarné súťaže ).

  3.Nahradiť direktívny štýl práce učiteľa so žiakmi demokratickým prístupom, optimalizovať

  proces utvárania vedomostí a zručností.

  Vyhodnotenie: Na vyučovacom procese využívame aj atraktívnejšie prostriedky ako sú video,

  DVD prehrávač, datavideoprojektor, internet, cestovanie po Slovensku formou exkurzií

  a výletov, školské rozhlasové relácie, školský časopis.

 • 16

  4.Zabezpečiť počítačovú gramotnosť, aktívne ovládanie cudzích jazykov, komunikačné

  a interpersonálne kompetencie.

  Vyhodnotenie: Máme zriadenú počítačovú učebňu, ktorá je neustále využívaná

  v dopoludňajších ako aj v popoludňajších hodinách, zavedenie nového predmetu Tvorba

  projektov úplne vybaví žiakov počítačovými skúsenosťami.V novom Školskom vzdelávacom

  programe vyučujeme cudzí jazyk už od prvého ročníka a druhý cudzí jazyk vyučujeme od

  6.roč. Využívame pri výučbe cudzích jazykov aj jazykovú učebňu.

  Zakúpili sme výukové programy od firmy Didakta – pre anglický jazyk, prírodopis, chémiu,

  matematiku a slovenský jazyk, fyziku a občiansku výchovu.

  5.Vychovávať budúcich plnohodnotných občanov nielen Slovenska ale aj Európy, zaradiť do

  učiva tzv. európsku dimenziu vzdelávania – učenie o Európe, z Európy a pre Európu.

  Vyhodnotenie: Hlavne na hodinách občianskej výchovy, zemepisu a dejepisu sa učivo

  zameriava týmto smerom, žiaci sa zapájajú do súťaží Európa v škole.

  6.Rozvíjať vyššie motívy a formovať ušľachtilé hodnoty ako sú láska, úcta, rešpekt, rovnosť,

  bratstvo, sloboda, dobrá vôľa, tolerancia, dôvera, poctivosť, čestnosť, vzájomná pomoc

  a spolupráca, nenásilné riešenie konfliktov, rozvíjať emocionálnu inteligenciu.

  Vyhodnotenie: Na škole prebieha už mnoho rokov projekt Zdravá škola, šikanovanie sa

  netoleruje a potláča sa hneď pri zistení, žiaci sú počas celého vyučovania vedení k riešeniu

  problémov v záujme zachovania života, slobody, mieru, zdravia šťastia, spravodlivosti. Na

  škole je zriadená nástenka s danou tematikou, žiaci mali k danej problematike premietnuté

  video a kvíz, a bola s nimi beseda. Triedni učitelia na triednických hodinách sa venujú danej

  problematike.

  7.Pozornosť venovať ďalšiemu skvalitňovaniu enviromentálnej výchovy v súlade s osnovami.

  Vyhodnotenie: Zveľaďuje sa životné prostredie v triedach a v okolí školy, šetrí sa energiami.

  Rešpektujeme dennú a týždennú krivku fyziologickej výkonnosti pri zostavovaní rozvrhov,

  náročnosti učebných osnov. Každý rok sa žiaci od 2.,3.,a 4.ročníka zúčastňujú školy

  v prírode. Počas celého roka žiaci polievali vysadené okrasné kríky a stromčeky. Obecný úrad

  vysadil podľa projektu, ktorý bol schválený ešte v roku 2002 aj odobrený Pamiatkovým

  ústavom v Topoľčanoch a Nitre, ďalšie okrasné stromy v priestoroch školy a miestneho

  parku.

  8.Zvýšiť fyzickú zdatnosť rozvojom pohybových aktivít žiakov .

  Vyhodnotenie: Fyzickú zdatnosť chceme zvýšiť posilnením hodín telesnej výchovy v každom

  reformnom ročníku. Tieto hodiny sme nazvali Športová pohybová príprava. Hoci máme

  nepriaznivé podmienky na rozvoj telesných aktivít pretože nemáme telocvičňu, snažíme sa

  využívať novovybudované multifunkčné ihrisko v miestnom parku a to počas celého roka za

  priaznivého počasia. Organizujeme plavecký výcvik. Organizujeme pre žiakov aj športové

  krúžky, popoludnia so športovou tematikou, organizujeme majstrovstvá v cezpoľnom behu

  žiakov základných škôl a stredných škôl na okresnej a krajskej úrovni, organizujeme súťaže

  Olympijsky deň, Beh Terryho Foxa.

 • 17

  1. Rozšíriť materiálové vybavenie MŠ učebnými pomôckami.

  Vyhodnotenie: zakúpili sa nové hračky, ktoré sú moderné a spĺňajú didaktické normy.

  Zakúpili sme nové skrinky a stoly.

  2.Skvalitniť pedagogickú diagnostiku hlavne u detí predškolského veku.

  Vyhodnotenie: Spolupracujeme s pedagogicko - psychologickou poradňou.

  3.Upevňovať fyziké a duševné zdravie dôsledným dodržiavaním denného režimu, otužovaním,

  pitným režimom, pobytom na čerstvom vzduchu.

  Vyhodnotenie: Materská škola je zapojená tiež do projektu Škola podporujúca zdravie, každý

  rok sa deti zúčastňujú plaveckého výcviku, dodržiavame pitný režim, v spolupráci so ZŠ sa

  zapájame a realizujeme Svetový deň zdravia, Deň mlieka. MŠ je členom Klubu viacboja

  všestrannosti a každý rok sa zúčastňujeme jesenného, zimného a letného kola, kde deti

  obsadzujú popredné miesta.

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky

  a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

  SILNÉ STRÁNKY

  vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov

  individuálny prístup k žiakom so ŠVVP

  zapájanie sa do projektov vysoká odbornosť prírodovedných

  predmetov

  zavádzanie informačných technológií do procesu vyučovania

  prezentácia školy na verejnosti vybavenie kabinetov novými

  učebnými pomôckami

  rozmanitosť krúžkov a vysoká účasť žiakov v týchto krúžkoch

  malý a mladý kolektív s progresívnymi metódami

  škola v prostredí zelene, v jej okolí sa nachádza park, škola sídli v kaštieli

  nízka úrazovosť uspokojenie záujmu občanov

  o predškolskú výchovu

  vybudovanie jazykovej učebne zvýšenie počtu hodín telesnej

  výchovy

  SLABÉ STRÁNKY

  nedostatočné ohodnotenie pedagog. zamestnancov

  prevažujú žiaci zo sociálne slabších vrstiev

  stúpa počet rómskych žiakov nezáujem rodičov o dianie v škole ničenie školského majetku žiakmi nedostatočná vybavenosť špeciálnymi

  učebňami, chýba telocvičňa,

  fyzikálne a chemické laboratórium

  stúpajúca náročnosť na údržbu a opravu budov

 • 18

  PRÍLEŽITOSTI

  dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov

  výborné podmienky na zavádzanie informačno-komunikačných

  technológií

  sústavné vzdelávanie učiteľov získavanie mimorozpočtových

  zdrojov

  konzultačná činnosť učiteľov s rodičmi

  venovať zvýšenú pozornosť talentovaným žiakom

  viac sa zapájať do súťaží zamerané na výchovy

  RIZIKÁ

  nepriaznivý demografický vývoj nedostatok finančných prostriedkov zvýšený počet detí s poruchami

  správania a učenia,

  nedostatočný záujem rodičov o deti , ich prácu v škole

  konkurencia škôl

  Ďalšie informácie o škole:

  Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania

  - spolupráca s pedagogicko- psychologickou poradňou - dodržiavanie psychohygienických zásad v rozvrhu hodín a v programe dňa - vhodné podmienky na rozvoj osobnosti po stránke osobnostnej, vzdelanostnej

  a morálnej

  - zabezpečenie prestávok športovými aktivitami

  Voľnočasové aktivity školy

  -v spolupráci s ĽŠU – výtvarný krúžok

  - plavecký výcvik

  - rozmanitá krúžková činnosť:

  - futbalový - dopravný - turistický - počítačový - tvorba časopisu 5. až 9. roč. - po stopách Ľ. Štúra - konverzácia v nemeckom jazyku - varenie - ruský jazyk - matematický

  Nácvik kultúrnych programov: pre dôchodcov, vianočný program, karneval, Deň detí, Deň

  matiek, stavanie májov.

  Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom - spolupráca s Obecným úradom Krušovce - spolupráca s ĽŠU Topoľčany - spolupráca s plavárňou Topoľčany

 • 19

  - spolupráca so Združením rodičov Krušovce

  Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými

  osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú

  - poskytovanie konzultačnej a poradenskej služby rodičom

  - dni otvorených dverí - spolupráca s rodičmi pri organizovaní podujatí a akcií pre deti - pravidelné triednicke schôdzky

  V Krušovciach 31.8.2011

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 26.9.2011