Click here to load reader

Valtion virka- ja työehdot 2018–2020 virka-+ja... 13 VALTION VIRKAž JA TYÖEHDOT 2018˚2020 1 PALVELUSSUHTEEN EHDOT 1.1 Valtion virka- ja työehtosopimus sopimuskaudelle 2018–2020,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Valtion virka- ja työehdot 2018–2020 virka-+ja... 13 VALTION VIRKAž JA TYÖEHDOT...

 • Valtio työnantajana

  Valtiovarainministeriön julkaisu – 15a/2018

  Valtion virka- ja työehdot 2018–2020

 • Valtiovarainministeriö, Helsinki 2018

  Valtion virka- ja työehdot 2018–2020

  Valtiovarainministeriön julkaisuja 15a/2018

 • Valtiovarainministeriö

  ISSN 1455-3394 (nid.)

  ISBN 978-952-251-944-3 (nid.)

  ISSN 1797-9714 (PDF)

  ISBN 978-952-251-945-0 (PDF)

  Taitto: Valtioneuvoston hallintoyksikkö, Julkaisutuotanto, Teija Metsänperä

  Grano Oy, 2018

 • VALTION VIRKA- JA TYÖEHDOT 2018–2020

  Valtion virka- ja työehdot 2018–2020-julkaisussa ovat keskeisimmät valtion virka- ja työsuhteisen henkilöstön palvelussuhteen ehtoja ja oikeusasemaa koskevat sopi- mukset, soveltamismääräykset ja -ohjeet sekä säädöslinkit.

  Julkaisuun on otettu 9.3.2018 sopimuskaudelle 1.2.2018–31.3.2020 tehdyt val- tion virka- ja työehtosopimukset.

  Julkaisu löytyy valtiovarainministeriön Internet-sivuilta osoitteesta http://vm.fi/julkaisut kohdasta Valtio työnantajana. Sopimukset sekä soveltamis- määräykset ja -ohjeet löytyvät osoitteesta Henkilöstöhallinnon asiakirjat. Valtion työmarkkinalaitos julkaisee lisäksi vuosittain Valtion matkustussäännön.

  Valtion työmarkkinalaitos

  VALTION TYÖMARKKINALAITOS VALTIOVARAINMINISTERIÖ Postiosoite PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 0295 16001

  http://vm.fi/julkaisut http://vm.fi/valtio-tyonantajana/virka-ja-tyoehdot-henkilostohallinnon-asiakirjat/henkilostohallinnon-asiakirjat

 • Valtion virka- ja työehtosopimus Sopimuksen allekirjoittamispöytäkirja

  Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus Liitteet

  Matkakustannukset

  Asiahakemisto

  Vuosiloma

  Työaika

 • Sisältö

  1 PALVELUSSUHTEEN EHDOT .......................................................................................................... 13

  1.1 Valtion virka- ja työehtosopimus sopimuskaudelle 2018–2020, 9.3.2018 ............................ 13

  1.2 Sopimuskaudelle 2018–2020 9.3.2018 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirja .......................................................................................................................... 21 LIITE Eräät määräykset palkkatason turvaamiseksi (allekirjoittamispöytäkirjan 11 §) .................... 29

  1.3 Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus............................................................................................ 33 1. Soveltamisala ........................................................................................................................33 2. Palkkaus ................................................................................................................................33 3. Poissaolot ..............................................................................................................................35

  3.1 Sairauspoissaolot ..............................................................................................................................................36

  3.2 Perhevapaat .......................................................................................................................................................45

  3.3 Eräät muut poissaolot ......................................................................................................................................54

  3.4 Erinäisiä määräyksiä .........................................................................................................................................57 4. Muut määräykset ..................................................................................................................59 5. Työrauha ................................................................................................................................63 6. Voimassaolo ..........................................................................................................................63

  LIITE 1 Sopimusmääräykset virkamiesten muuttokustannusten korvaamisesta ................................. 64

  LIITE 2 Sopimusmääräykset luottamusmiestoiminnasta sekä luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja muiden yhteistoimintatehtävään osallistuvien henkilöstön edustajien asemasta ja oikeuksista ............................................................................................ 68

  LIITE 3 Sopimusmääräykset ammattiyhdistyskoulutuksesta ................................................................ 82

  LIITE 4 Sopimusmääräykset työntekijän irtisanomissuojasta ja lomautuksesta ................................. 86

  LIITE 5 Sopimusmääräykset virkamiesten ja työntekijöiden osasairausvapaasta ................................ 99

  LIITE 6 Sopimusmääräykset valtion sairaaloissa työskentelevien laillistettujen lääkäreiden sekä puolustusvoimien joukko-osastoissa kokonaispalkkausjärjestelmään kuuluvien lääkäreiden eräistä palvelussuhteen ehdoista ........................................................................102

 • 1.4 Työaika .............................................................................................................................................................. 109 1 Valtion virka- ja työehtosopimus työajoista ..................................................................... 109

  1. Soveltamisala ..................................................................................................................... 109 2. Työajaksi luettava aika ja säännöllinen työaika ................................................................ 111 3. Työaikajärjestelyt .............................................................................................................. 114 4. Lepoajat ............................................................................................................................. 123 5. Korvaukset ........................................................................................................................ 125 6. Erinäiset määräykset ......................................................................................................... 134 7. Työrauha ............................................................................................................................ 138 8. Voimassaolo ....................................................................................................................... 138

  2 Soveltamismääräykset ja -ohjeet sekä lainsäädäntö ....................................................... 139

  1 Työaikasopimuksen ja työaikalain soveltaminen .......................................................... 139

  2 Työaikalaki ............................................................................................................................ 148

  3 Valtion virkamiesten työaika-asetus ............................................................................... 148

  4 Asetus valtion virastojen aukiolosta ............................................................................... 148

  1.5 Vuosiloma ........................................................................................................................................................ 149 1 Valtion virka- ja työehtosopimus vuosilomista ................................................................. 149

  2 Soveltamismääräykset ja -ohjeet sekä lainsäädäntö ....................................................... 165

  1 Valtion virkamiesten ja työntekijöiden vuosilomia koskevat soveltamismääräykset ja -ohjeet ..................................................................................... 165

  2 Vuosilomalaki ....................................................................................................................... 182

  1.6 Matkakustannukset .................................................................................................................................... 183 1 Valtion matkustussääntö, matkahallinto ja matkustuksen ohjaus ............................ 183

  2 Virka- ja työehtosopimus matkakustannusten korvaamisesta ..................................... 188

  LIITE Ulkomaanpäivärahakorvaukset vuodelle 2018 ...........................................................................204

  1.7 Yhteistoiminta ............................................................................................................................................... 212 1 Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa ............................................... 212

  2 Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus ...................................................................... 213

  LIITE Ohje työsuojeluvaltuutettujen ja työsuojelutoimikuntien jäsenten vaaleja varten ..................224

  1.8 Tasa-arvo ......................................................................................................................................................... 232 1 Suositus sukupuolten tasa-arvon edistämisestä valtion virastoissa ........................... 232

  LIITE Tarkentavien virka- ja työehtosopimusten sukupuolivaikutusten arviointi ...............................241

  2 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta ................................................................ 242

 • 1.9 Muita sopimuksia ja määräys ............

Search related