34
Van centrale naar verbruiker

Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Van centrale naar verbruiker

Page 2: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Overzicht

• Doelfunctie - systeembeschrijving• Transformator• Centrale dispatch• Hoogspanningsnet• Schakel- en verdeelinstallatie• Schakelaars• Bescherming van elektrische installaties• Verdeelnetten• Aarding

Page 3: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Doelfunctie

• Energietransport

• Kwaliteit

• Pannes en onderbrekingen

• Verliezen bij nullast en vollast

• Lastonafhankelijkheid

• Netbetrouwbaarheid UPS

Page 4: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Systeembeschrijving

cceennttrraallee

LLSS

ZZHHSS ZZHHSSttrraannssffoorrmmaattoorr--ssttaattiioonn

ZZHHSS338800 kkVV

HHSS222200 kkVV>>3300kkVV

cceennttrraallee HHSS ttrraannssffoorrmmaattoorr--ssttaattiioonn

HHSS

HHSS

MMSS

ddiissttrriibbuuttiieeccaabbiinneeLLSS440000VV223300VV

MMSS

ttrraannssffoorrmmaattoorr

ttrraannssffoorrmmaattoorr ttrraannssffoorrmmaattoorr

ttrraannssffoorrmmaattoorr

ttrraannssffoorrmmaattoorr

MMSS<<3300 kkVV>>440000VV

bbuuiitteennllaannddssnneett

Page 5: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Lijnen op zeer hoge spanning

CCoouurrcceelllleess

MMeeeerrhhoouutt

AAvveellggeemm

GGrraammmmee

MMeerrccaattoorr

CChhiièèvvrreess

AAvveerrnnaass

cceennttrraallee338800 kkVV--ttrraannssffoorrmmaattoorrssttaattiioonn

Page 6: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Koppelnet

• Interconnectie voor beperking reserves

• Uitwisseling tussen zones

• Koppeling met buitenland

• Nooit voor handel bedoeld

Page 7: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Verdere verdeling

Hoogspanning

Groot transformator-station

Transformatorstationopenbare distributie

laagspanning

platteland

Transformatorstationopenbare distributie

ondergrondse leidingen laagspanning

stad

Page 8: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Transformator: doelfunctie

• Twee wikkelingen - twee spanningen - twee stromen

• Primaire = energietoevoer• Secundaire = energie-afvoer• Wisselende magnetische flux = wisselstroom• Hoogspanning = lage stroom• Laagspanning = hoge stroom• Heel hoog rendement

Page 9: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Transformator: koeling

• Bouwgrootte: VA tot 1000 MVA

• Luchtgekoeld

• Olie met ribbenkuip

• Lucht met hars

• PCB: geen exclusief transformatorprobleem

• Groter = meer koelproblemen

Page 10: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Transformator

Page 11: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Centrale dispatch

• Stabiele en betrouwbare energielevering

• Stand van zaken van centrales, transformatoren, schakelaars, lijnen

• Onderhoudsplanning

• Pad van de minste impedantie (FACTS)

• Respons op fouten en storingen: N-1

• AGC en voorspelling

Page 12: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Hoogspanningsnet

• Globaal systeem

• Openluchtleidingen

• Ondergrondse kabels

Page 13: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

380 kV systeem

Klassieke thermische centrale

Kerncentrale

Pompcentrale

STEG-centrale

380 kV transformatorstation

Avelgem

Courcelles

Mercator

Meerhout

Gramme

Moulaine

Lonny

Avelin

Borssele Geertruidenberg

Maasbracht

Page 14: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Radiaal net voor verdeling

G 6...15kV

T

HS SCHAKELPOST

HS NET(vermaasd)

MS SCHAKELPOSTprimair verdeelnet (radiaal of open ring)

10000/220 V

ONDERSTATIONsecundair verdeelnet (radiaal)

150/10 kV

150 kV

Page 15: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Distributienet

220 V

150 kV

10 kV

B5

B4

B3

B2

B1

A

Page 16: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Openluchtleidingen

Page 17: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

De Masten

Page 18: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Op het web

• http://www.pylonofthemonth.co.uk

Page 19: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Gevlochten draad

Page 20: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Kettingisolator

Page 21: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Minimum hoogte

Minimum vrije hoogte boven LS-1 LS-2 HS-1 HS-2Velden 6 6 7 7+0.01(U-50)*

Openbare wegen 7 8 8 8+0.01(U-50)*

Daken 2 3 3 3+0.01(U-50)*

Page 22: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Ondergrondse kabels

• Hoogspanningskabel: duur

• Prijsverschil groter bij hogere spanning

• Moeilijke herstelling, maar minder fouten

Page 23: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Basisstructuur

Page 24: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Driefasige kabel

Page 25: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Dubbelrailstelsel

G

Tmeters

Page 26: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Open bouwvorm

Page 27: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Transformatorveld en uitgaand veld

Page 28: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Gesloten bouwinstallatie

Page 29: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Gasdicht SF6

Page 30: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Schakelaars

• Boog bij openen van keten• Wisselstroom is relatief gemakkelijk• Soorten

– Vermogenschakelaars– Lastschakelaars of lastscheiders– Scheiders– Lucht- en perslucht– SF6 (broeikasgas)– olie– vacuüm

Page 31: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Persluchtschakelaar

Page 32: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

SF6-schakelaar

Page 33: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Olie-arme schakelaar

Page 34: Van centrale naar verbruiker. Overzicht Doelfunctie - systeembeschrijving Transformator Centrale dispatch Hoogspanningsnet Schakel- en verdeelinstallatie

Vacuümschakelaar