Varnostni načrt 14 15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Varnostni načrt 14 15

 • Osnovna ola Rudolfa Ukovia-Podgrad Podgrad 99b, 6244 Podgrad Tel.: +386(5)7835014 E-mail.: projekt1.oskprup@guest.arnes.si

  olsko leto 2014/2015

  PROMETNO - VARNOSTNI NART

  O RUDOLFA UKOVIA PODGRAD

 • Prometno varnostni nart

  2

  1. Otroci v prometu

  Otroci nae ole so v promet vkljueni na razline naine. Nekateri pridejo v olo kot

  peci, kot sopotniki v osebnih vozilih, kot potniki v avtobusu, nekateri obasno s

  kolesom. Ker imajo otroci manj izkuenj in zaradi svojih psihofizinih lastnosti, so v

  prometu e posebej ogroeni. Zaradi navedenega Zakon o varnosti cestnega

  prometa (v badaljevanju: ZPrCP-UPB2) navaja in poudarja, da (1) morajo biti

  otroci kot udeleenci v cestnem prometu deleni posebne pozornosti in

  pomoi drugih udeleencev (87. len - varstvo otrok).

  2. olski okoli

  olski okoli O Rudolfa Ukovia obsega 7 vasi: Podgrad, Hruica, Male Loe,

  Raice, Starod, Podbee in Sabonje.

  Zemljevid 1: olski okoli

 • Prometno varnostni nart

  3

  3. Pot v olo

  Veina uencev, ki obiskujejo nao olo, prihaja iz domaega, nekaj posameznikov

  pa tudi iz sosednjih olskih okoliev. V olo prihajajo na razline naine. Nekateri

  uenci prihajajo pe, nekatere pripeljejo stari, veliko pa se jih v olo pripelje z

  organiziranim olskim prevozom. Glede vrtevskih otrok ter otrok prvega razreda

  Zakon o varnosti cestnega prometa (ZPrCP-UPB2) v 87. lenu (varstvo otrok)

  navaja: (7) Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne ole ter

  domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, stareji

  od 10 let in mladoletniki, e to dovolijo stari, skrbniki oziroma rejniki otroka.

  Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne ole, lahko prihajajo v obmoju

  umirjenega prometa in v obmoju za pece v olo tudi brez spremstva, e to

  dovolijo stari, skrbniki oziroma rejniki.

  Doloilo velja tudi za pot, ki jo uenci vozai opravijo od doma do avtobusnega

  postajalia v domaem kraju.

  3.1 Od kod prihajajo uenci v olo in kako?

  a) olski okoli O Rudolfa Ukovia:

  Kraj Nain prihoda* Podgrad pe Hruica avtobus Male Loe avtobus Raice avtobus Starod avtobus

  Podbee avtobus Sabonje avtobus

  *Nekatere uence v olo pripeljejo stari. V posameznih primerih in obasno otroci v

  olo pridejo tudi s kolesom.

  b) Drugi okolii:

  Kraj Nain prihoda Tominje (dva uenca) stari Javorje (ena uenka) stari

 • Prometno varnostni nart

  4

  3.2 Uenci - vozai

  V olskem letu 2014/15 45 uencev izkoria monost prihoda v olo z avtobusom.

  Avtobus uence pripelje do olskega avtobusnega postajalia, ki se nahaja v

  neposredni bliini ole. Na tem avtobusnem postajaliu uenci vstopajo oz izstopajo

  z avtobusa. Za nadzor uencev v asu akanja oz. vstopanja ali izstopanja z

  avtobusa poskrbi deurni uitelj.

  Postajalia po posameznih vaseh so uradno doloena s strani Komisije za tehnino

  urejanje prometa pri Obinskem svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

  Slika 1: olsko avtobusno postajalie

  Uence pogosto opozarjamo na primerno obnaanje v avtobusu in na avtobusnih

  postajaliih. Velik poudarek na prometno varnost damo tudi v zaetku olskega leta

  v sklopu razrednih ur. Pomembno je tudi sodelovanje z vozniki olskega avtobusa ter

  s stari. Po sklepu Obinskega sveta je prevoz v olo brezplaen tudi za uence, ki

  imajo do ole manj kot tiri kilometre oddaljenosti. Za uence, ki prihajajo v olo z

  avtobusom, je organizirano jutranje in popoldansko varstvo vozaev. Uenci v skupini

  pod nadzorstvom deurnega uitelja poakajo na pouk oz. odhod avtobusa.

  Urnik varstva vozaev:

  Jutranje varstvo vozaev 06.45 - 07.45 Popoldansko varstvo vozaev

  12.20 14.10 (nato podaljano bivanje do 15.50)

 • Prometno varnostni nart

  5

  Prevoze olskega avtobusa izvaja podjetje Arriva d.o.o. ter njegov podizvajalec (Laris

  d.o.o.). olski avtobus vozi po veljavnem voznem redu. Prevoznik mora pri izvajanju

  prevozov upotevati doloila 90. lena (prevoz skupine otrok) in drugih doil

  ZPrCP-UPB2.

  Seznam uencev vozaev za olsko leto 2014/15 po relacijah

  Naselje - relacija olskega okolia t. uencev 1 Sabonje - Podbee - Podgrad 11 2 Starod - Raice - Podgrad 7 3 M.Loe - Hruica - Podgrad 27 Skupaj 45

  Vozni red avtobusa (urnik olskih prevozov od 1. 9. 2014*):

  PRIHOD V OLO

  Zaetna postaja ura Konna postaja ura

  Podgrad start Male Loe 6.35

  Male Loe 6.35 Hruica 6.39

  Hruica 6.39 Podgrad 6.46

  Podgrad 6.46 Starod 6.53

  Starod 6.53 Raice 6.57

  Raice 6.57 Podgrad 7.05

  Podgrad 7.05 Sabonje 7.10

  Sabonje 7.10 Podbee 7.20

  Podgrad 7.30

 • Prometno varnostni nart

  6

  ODHOD IZ OLE I.

  Zaetna postaja ura Konna postaja ura

  Podgrad 13.30 Hruica 13.37

  Hruica 13.37 Male Loe 13.41

  Male Loe 13.41 Podgrad 13.50

  Podgrad 13.50 Raice 13.54

  Raice 13.54 Starod 14.00

  Starod 14.00 Podgrad 14.05

  Podgrad 14.05 Podbee 14.18

  Podbee 14.18 Sabonje 14.26

  Il. Bistrica

  ODHOD IZ OLE II.

  Zaetna postaja ura Konna postaja ura

  Podgrad 15.00 Hruica 15.07

  Male Loe 15.11 Male Loe 15.11

  Hruica 15.15 Podgrad 15.20

  Podgrad 15.20 Raice 15.24

  Raice 15.24 Starod 15.30

  Starod 15.30 Podgrad 15.35

  Podgrad 15.35 Podbee 15.45

  Podbee 15.45 Sabonje 15.50

  *Urnik prihoda in odhodov velja za vse delovne dni v tednu.

 • Prometno varnostni nart

  7

  Po sklepu Sveta zavoda iz dne 27.09.12 se vrstni red relacij dovozov/odvozov

  vsake tiri leta spremeni. Vrstni red odvozov po relacijah je razviden iz voznega

  reda.

  Zemljevid 2: Relacije olskega avtobusa

  3.3 Uenci, ki prihajajo pe

  Promet se na cestnih povezavah Krvavi Potok Starod (E61) in Il. Bistrica Podgrad

  (404), ki prekata Podgrad v zadnjih letih neprestano poveuje. Prav tako se promet

  poveuje tudi na olskih dovoznih poteh preko katerih poteka promet proti

  stanovanjskim hiam ter portnim objektom, ki se nahajajo v neposredni olski

  okolici. Otroci so najbolj izpostavljeni udeleenci v prometu. Uence je potrebno

  vsakodnevno opozarjati na varno hojo v olo in domov. Na prvi olski dan se na

  razredni uri uenci z razrednikom pogovorijo o varnih poteh v olo. Predstavniki

  Policije so povabljeni, da se udeleijo prvega skupnega roditeljskega setanka ter

  prvega roditeljskega sestanka vrtca ter prvega razreda, na katerih predstavijo

  aktualno problematiko na podroju otrok v prometu. Velik poudarek damo na

 • Prometno varnostni nart

  8

  primerno obnaanje v prometu, poznavanje pravil v prometu in opozarjanje na

  situacije, v katerih se lahko znajdejo uenci na kateri izmed olskih poti.

  Glede otrok ter otrok vkljuenih v promet kot peci (ZPrCP-UPB2) v 87. lenu

  (varstvo otrok) navaja:

  (2) Otroci morajo ponoi ali ob zmanjani vidljivosti med hojo po cesti nositi na

  vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti voziu, odsevnik, ki ne sme biti

  rdee barve in katerega odsevna povrina na vsaki strani meri najmanj 20 cm2.

  (3) Uenci prvega in drugega razreda osnovne ole morajo na poti v olo in iz

  nje nositi poleg odsevnika iz prejnjega odstavka tudi rumeno rutico,

  nameeno okoli vratu.

  (8) Otroci smejo samostojno sodelovati v cestnem prometu ele, ko se stari,

  skrbniki oziroma rejniki prepriajo, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v

  prometu in da so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih povrinah,

  kjer se sreujejo s cestnim prometom.

  Zemljevid 3: Poti, ki jih pograjski otroci obiajno ubirajo na poti v olo

 • Prometno varnostni nart

  9

  3.4 Neorganiziran prevoz otrok v olo stari, sorodniki, znanci ...

  Stari oz. vozniki osebnih vozil, ki pripeljejo otroke v olo, se morajo zavedati

  odgovornosti in pomembne vloge, ki jo imajo v prometu. Stari morajo biti v prometu

  zgled otrokom, upotevati morajo cestno prometne predpise in se morajo v prometu

  obnaati kulturno. Le tako lahko poskrbimo za uinkovit prenos dobre prometne

  vzgoje na uence oz. otroke. Stari morajo poskrbeti za kar najvejo mono varnost

  otrok v vozilih.

  Glede prevoza otrok ter (ZPrCP-UPB2) v 88. lenu (prevoz oseb) navaja:

  (14) Med vonjo v motornem vozilu z vgrajenim zadrevalnim sistemom mora

  biti otrok, manji od 150 cm, zavarovan z zadrevalnim sistemom, ki je

  primeren otrokovi telesni masi. V motornem vozilu, ki ni opremljen z

  zadrevalnim sistemom, ni dovoljeno prevaati otrok, mlajih od treh let, otroci

  stareji od treh let in manji od 150 cm pa se smejo prevaati le na sedeih, ki

  niso prednji sedei. Otrok ni dovoljeno prevaati v nazaj obrnjenem

  zadrevalnem sistemu v sedeu za potnike, zaitenem s prednjo zrano

  blazino, razen e je zrana blazina deaktivirana mehanino.

  Za mlaje otroke je potrebno uporabljati avtomobilske otroke sedee, ki morajo imeti

  ustrezno homologacijo. Predvsem je pomembno, da avtomobilski otroki sede

  pravilno uporabljamo in da upotevamo navodila proizvajalca. Pokodovanega

  avtomobilskega sedea ne uporabljamo. Otroci naj bodo pravilno pripeti v sede.

  Stare, ki otroke vozijo v olo, uitelje in druge obiskovalce ole je potrebno opozoriti

  na dejstvo,da cestnoprometni predpisi veljajo tudi na dovoznih poteh in olskih

  parkiriih (nekaj je urejenih oznaenih, veina pa neoznaenih). Na tem mestu

  opozarjamo stare, da ob prihodu v ol