VAŠA BEZBEDNOST I BEZBEDNOST DRUGIH SU NA VAŠA BEZBEDNOST I BEZBEDNOST DRUGIH SU NA PRVOM MESTU U ovom uputstvu i na samom aparatu nalaze se važna upozorenja vezana za bezbednost

Embed Size (px)

Text of VAŠA BEZBEDNOST I BEZBEDNOST DRUGIH SU NA VAŠA BEZBEDNOST I BEZBEDNOST DRUGIH SU NA PRVOM MESTU...

 • SR20

  VAA BEZBEDNOST I BEZBEDNOST DRUGIH SU NA PRVOM MESTUU ovom uputstvu i na samom aparatu nalaze se vana upozorenja vezana za bezbednost koja treba proitati i kojih se treba stalno pridravati.

  Sva bezbednosna upozorenja pruaju konkretne podatke o potencijalnoj prisutnoj opasnosti i ukazuju kako da se smanji opasnost od povrede, oteenja i strujnog udara usled nepravilnog korienja aparata. Paljivo se pridravajte sledeih uputstava:- aparat mora da bude iskopan iz elektrine mree pre vrenja bilo

  kakvih montanih radova.- Montane radove i radove odravanja sme da vri kvalifikovan

  serviser, i to u skladu sa uputstvima proizvoaa i odgovarajuim lokalnim propisima koji reguliu pitanja bezbednosti. Nemojte da popravljate delove aparata ili da ih menjate ukoliko to nije izriito navedeno u uputstvu za upotrebu.

  - Zamenu kabla za napajanje sme da vri samo kvalifikovan serviser. Obratite se ovlaenom servisu.

  - Propisi zahtevaju da aparat bude uzemljen.- Kabl za napajanje treba da bude dovoljno dug da posle montae

  aparata u kuite omogui njegovo prikljuenje na elektrinu mreu.

  - Kako bi montaa bila u skladu sa vaeim bezbednosnim propisima, treba koristiti prekida za iskljuenje svih elektrinih polova sa minimalnim razmakom izmeu kontakata od 3 mm.

  - Nemojte da koristite viestruke adaptere ukoliko je rerna opremljena utikaem.

  - Nemojte da koristite produne kablove.- Nemojte da vuete kabl za napajanje.- Elektrini delovi ne smeju da budu lako dostupni korisniku posle

  montae.

  VANA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

  Ovo je simbol opasnosti koji se odnosi na bezbednost i upozorava korisnike na potencijalne opasnosti po njih i druge.Svim upozorenjima vezanim za bezbednost prethode simbol opasnosti i sledei izrazi:

  OPASNOST Ukazuje na opasnu situaciju koja e, ukoliko se ne izbegne, izazvati ozbiljnu povredu.

  UPOZORENJEUkazuje na opasnu situaciju koja bi, ukoliko se ne izbegne, mogla da izazove ozbiljnu povredu.

 • SR21

  - Ukoliko je povrina indukcione ploe napukla, nemojte da koristite plou i odmah iskljuite aparat kako biste spreili opasnost od strujnog udara (samo kod modela sa funkcijom indukcije)

  - Nemojte dodirivati aparat vlanim delovima tela ili ga koristiti bosonogi.

  - Ovaj aparat je konstruisan kao kuni aparat za pripremu hrane i namenjen za iskljuivo takvu upotrebu. Nije dozvoljena nijedna druga vrsta upotrebe (npr.: grejanje soba). Proizvoa odbija svaku odgovornost za neodgovarajuu upotrebu ili nepravilno podeavanje komandi.

  - Ovaj aparat mogu da koriste deca od 8 i vie godina ivota i osobe sa ogranienim fizikim, ulnim ili mentalnim sposobnostima ili bez odgovarajueg iskustva i znanja pod uslovom da pri tome budu pod nadzorom ili da im se daju uputstva za bezbedno korienje aparata i da se upoznaju sa moguim opasnostima. Deca ne smeju da se igraju sa aparatom. Deca ne smeju da iste ili odravaju aparat bez odgovarajueg nadzora.

  - Dostupni delovi aparata mogu jako da se zagreju tokom upotrebe. Decu treba drati dalje od aparata, odnosno pod nadzorom kako se ne bi igrala njime.

  - Aparat i njegovi dostupni delovi jako e se zagrejati tokom upotrebe. Pobrinite se da ne doe do kontakta sa grejnim elementima. Decu mlau od 8 godina treba drati dalje od aparata ili pod stalnim nadzorom.

  - Tokom upotrebe i posle nje nemojte da dodirujete grejne elemente ili unutranje povrine aparata opasnost od opekotina. Aparat ne sme da doe u kontakt sa krpama ili drugim zapaljivim materijalima dok se svi delovi dovoljno ne ohlade.

  - Budite oprezni prilikom otvaranja vrata aparata posle peenja i pobrinite se da vru vazduh, odnosno para postepeno izae pre vaenja hrane iz rerne. Kada su vrata aparata zatvorena, vru vazduh izlazi kroz otvor iznad komandne table. Nemojte da blokirate otvore za isputanje vazduha.

  - Koristite rukavice za rernu za vaenje posua i pribora pazei pri tome da ne dodirnete grejne elemente.

 • SR22

  - Nemojte stavljati zapaljive materijale u aparat ili blizu njega: ukoliko se aparat sluajno ukljui, moe da izbije poar.

  - Nemojte koristiti aparat za podgrevanje, odnosno peenje hrane u zatvorenim konzervama ili sudovima. Pritisak koji bi pri tome nastao mogao bi da izazove njihovu eksploziju i time oteenje aparata.

  - Nemojte koristiti sudove koji su izraeni od sintetikih materijala.- Pregrejana ulja i masnoe se mogu lako zapaliti. Budite veoma

  oprezni uvek kada peete hranu koja je bogata mastima i uljem.- Nemojte ostavljati aparat bez nadzora za vreme suenja hrane.- Ukoliko se u peenju hrane koriste alkoholna pia (npr. rum, konjak,

  vino itd.), nemojte zaboraviti da alkohol isparava na visokim temperaturama. Pri tome postoji opasnost da se pare koje oslobaa alkohol zapale prilikom kontakta sa elektrinim grejnim elementom.

  - Nemojte istiti opremom za ienje parom.- Nemojte dodirivati rernu tokom ciklusa pirolize. Decu treba tokom

  ciklusa pirolize (samo kod rerna sa funkcijom pirolize) drati dalje od rerne.

  - Koristite iskljuivo termometar preporuen za ovu rernu.- Nemojte koristiti gruba abrazivna sredstva za ienje ili otre

  metalne strugae za ienje stakla na vratima rerne jer moete da ogrebete povrinu to pak moe da izazove pucanje stakla.

  - Pobrinite se da aparat bude iskljuen pre zamene lampice kako bi se izbegao eventualni strujni udar.

  Odlaganje kunih aparata- Ovaj aparat je proizveden od materijala koji se mogu reciklirati ili ponovo upotrebiti. Odloite ga u skladu sa lokalnim

  propisima o odlaganju otpada. Pre nego to odloite aparat, odsecite kabl za napajanje.- Za vie informacija o tretmanu, ponovnom iskorienju i reciklai kunih elektrinih aparata obratite se nadlenom

  lokalnom organu vlasti, slubi za sakupljanje komunalnog otpada ili prodavnici u kojoj ste kupili aparat.

  Poto ste rernu izvadili iz ambalae, proverite da li se tokom transporta moda otetila i da li se vrata pravilno zatvaraju. U sluaju problema obratite se svom prodavcu ili najblioj slubi za korisnike. Da biste izbegli bilo kakvo oteenje, izvadite rernu iz stiropora neposredno pre montae.

  PRIPREMA KUITA Kuhinjski elementi u kontaktu sa rernom moraju da budu otporni na toplotu (min 90 C). Obavite sav posao vezan za seenje ormara jo pre postavljanja rerne u kuite i paljivo skinite svu strugotinu, odnosno

  iverje. Dno rerne ne sme da bude dostupno posle montae aparata. Kako biste obezbedili pravilan rad aparata, nemojte zagraditi minimalni razmak izmeu radne ploe i gornje ivice rerne.

  MONTAA

 • SR23

  PRIKLJUIVANJE NA IZVOR ELEKTRINE ENERGIJEProverite da li je napon naveden na natpisnoj ploici na aparatu isti kao i mreni napon. Natpisna ploica se nalazi na prednjoj ivici rerne (vidljiva kada su vrata otvorena). Zamenu kabla za napajanje (tip H05 RR-F 3 x 1,5 mm2) sme da vri samo kvalifikovan serviser. Obratite se ovlaenom

  servisu.

  OPTE PREPORUKE

  Pre upotrebe:- Skinite zatitni karton, zatitnu foliju i samolepljive nalepnice sa pribora.- Izvadite pribor iz rerne i grejte ga otprilike sat vremena na 200C kako biste uklonili miris i isparenja izolacionih materijala

  i zatitne masti.

  Tokom upotrebe:- Nemojte stavljati teke predmete na vrata zbog opasnosti od oteenja.- Nemojte nita kaiti za vrata, odnosno za drku na vratima.- Nemojte pokrivati unutranjost rerne aluminijumskom folijom.- Nikada nemojte sipati vodu u vruu rernu jer biste mogli da otetite prevlaku emajla.- Nikada nemojte vui kuhinjsko posue po dnu rerne jer biste mogli da otetite prevlaku emajla.- Pobrinite se da elektrini kablovi drugih aparata ne budu u kontaktu sa vruim delovima rerne i da ne budu zaglavljeni u

  vratima.- Nemojte izlagati rernu atmosferskim uticajima.

  Odlaganje ambalaeAmbalaa moe u potpunosti da se reciklira i obeleena je reciklanim simbolom ( ). Razliite delove ambalae treba zato odloiti u skladu sa propisima lokalnih vlasti o odlaganju otpada.

  Odlaganje proizvoda- Ovaj aparat je obeleen u skladu sa Evropskom direktivom 2002/96/EZ o otpadu od elektrine i elektronske opreme

  (WEEE).- Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoi ete da se spree potencijalno negativne posledice po ivotnu sredinu i

  zdravlje ljudi koje bi inae mogle da budu prouzrokovane neodgovarajuim rukovanjem ovim proizvodom kao otpadom.

  - Simbol na proizvodu ili na prateim dokumentima ukazuje da s njim ne treba postupati kao sa komunalnim otpadom

  ve ga treba predati odgovarajuem centru za sakupljanje i reciklau elektrine i elektronske opreme.

  Uteda energije- Prethodno zagrejte rernu samo ukoliko je tako navedeno u tabeli pripreme jela ili vaem receptu.- Koristite tamno lakirane ili emajlirane modle jer mnogo bolje apsorbuju toplotu.- Iskljuite rernu 10 do 15 minuta pre isteka podeenog vremena peenja. Hrana koju treba due pei nastavie da se pee

  poto se rerna iskljui.

  - Ova rerna, koja je namenjena za kontakt sa hranom, u skladu je sa evropskom Uredbom ( ) br.1935/2004 i konstruisana je, proizvedena i prodaje se u skladu sa bezbednosnim zahtevima direktive o niskonaponskim ureajima 2006/95/EZ (koja zamenjuje 73/23/EEZ i naknadne izmene i dopune) i zahtevima Direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/108/EZ vezanim za zatitu.

  Rerna ne radi: Proverite da li ima struje i da li je rerna prikljuena na elektrinu mreu. Iskljuite rernu i ponovo je ukljuite da biste utvrdili da li je kvar i dalje prisutan.

  Vrata se ne otvaraju: Iskljuite rernu i ponovo je ukljuite da biste utvrdili da li je kvar i dalje prisutan. Vano: vrata rerne ne mogu da se otvore tokom samoienja. Saekajte da se automatski otkljuaju (videti odeljak

  Ciklus ienja rerne pomou funkcije pirolize).

  ZATITA IVOTNE SREDINE

  IZJAVA O USAGLAENOSTI

  VODI ZA REAVANJE PROBLEMA

 • SR24

  Elektronski programator ne radi: Ukoliko je na ekranu prikaz