VATROGASNI APARATI ZA POČETNO GAŠENJE

 • View
  224

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prirucnik

Transcript

 • VVAATTRROOGGAASSNNEE SSPPRRAAVVEE II OOPPRREEMMAA

  MMAARRIIJJAANN IIPPUU SSttrraanniiccaa 11 VVaattrrooggaassnnii aappaarraattii

  VVAATTRROOGGAASSNNII AAPPAARRAATTII ZZAA PPOOEETTNNOO GGAAEENNJJEE PPOOAARRAA

  PPrriipprreemmiioo:: MMaarriijjaann iippuu

 • VVAATTRROOGGAASSNNEE SSPPRRAAVVEE II OOPPRREEMMAA

  MMAARRIIJJAANN IIPPUU SSttrraanniiccaa 22 VVaattrrooggaassnnii aappaarraattii

  VVAATTRROOGGAASSNNII AAPPAARRAATTII ZZAA PPOOEETTNNOO GGAAEENNJJEE PPOOAARRAA Vatrogasni aparat to je sprava koja sadri sredstvo za gaenje koje se pod tlakom izbacuje iz spremnika aparata. Izbacivanje sredstva za gaenje u obliku mlaza odreenog dometa, vri se pomou tlaka inertnog plina ili rune pumpe, to ovisi o vrsti odnosno konstrukciji aparata.

  Prema konstrukciji razlikujemo aparate:

  Aparati kod kojih u spremniku nastaje kemijska reakcija (uslijed kemijske reakcije koja se dogaa u spremniku aparata nastaje pogonski plin).

  Aparati sa boicom (pogonski plin smjeten u posebnoj boici unutar ili izvan spremnika aparata).

  Aparati sa stalnim tlakom (pogonski plin smjeten izravno u samom spremniku ili je ujedno pogonski plin u spremniku i sredstvo kojim se gasi npr. aparati sa CO2).

  Aparati sa pumpom (sredstvo se izbacuje iz spremnika pomou rune pumpe)

  Prema ukupnoj masi aparate djelimo na:

  Prijenosni vatrogasni aparat je (slika 1.) aparat kojeg se moe runo nositi i koristiti, a ukupna masa nije vea od 20 kg,, iznimka je aparat za gaenje vodom i pjenom ija masa ne smije prijei 25 kg.

  Prijevozni aparat (slika 2.) je onaj koji je opremljen rukom i kotaima za runi prijevoz ija masa u napunjenom stanju nije vea od 250 kg.

  Slika 1: Prijenosni vatrogasni aparat Slika 2: Prijevozni vatrogasni aparat

 • VVAATTRROOGGAASSNNEE SSPPRRAAVVEE II OOPPRREEMMAA

  MMAARRIIJJAANN IIPPUU SSttrraanniiccaa 33 VVaattrrooggaassnnii aappaarraattii

  Na vatrogasnom aparatu za poetno gaenje poara moraju stajati slijedee oznake: - Utisnuta oznaka (tvorniki broj i godina proizvodnje)

  - Oznaka aparata

  - Vrijeme neprekidnog pranjenja

  - Vrste poara za koje je namjenjen

  - Posebna upozorenja kada se aparat ne smije koristiti (npr. ne smiju se gasiti ureaji pod elektrinim naponom)

  - Najvea vrijednost napona elektrine struje pri kojem se aparat smije upotrijebiti

  - Temperaturno djelovanje aparata

  - Podaci o proizvoau

  - Uputa za rukovanje u saetoj i jasnoj formi s potrebnim slikama

  Slika 3: Izgled naljepnice na kojoj se nalaze sve predhodno nabrojene karekteristike, te uvean dio

  gdije se nalazi tvorniki broj i godina proizvodnje

  Podjela aparata prema sredstvu za gaanje koje se nalazi u aparatu:

  Aparat za gaenje prahom (oznaava se oznakom S) Aparat za gaenje ugljinim dioksidom (oznaava se oznakom CO2) Aparat za gaaenje vodom (oznaava se oznakom V za puni mlaz, a Vr za

  raspreni mlaz) Aparat za gaenje halonom (oznaava se oznakom HI) Aparat za gaenje zranom pjenom (oznaava se oznakom Pz) Aparat za gaenje vodom i pjenom (oznaava se oznakom VP) Aparat za gaenje kemijskom pjenom (oznaava se oznakom Ph)

 • VVAATTRROOGGAASSNNEE SSPPRRAAVVEE II OOPPRREEMMAA

  MMAARRIIJJAANN IIPPUU SSttrraanniiccaa 44 VVaattrrooggaassnnii aappaarraattii

  VVaattrrooggaassnnii aappaarraattii zzaa ppooeettnnoo ggaaeennjjee ppooaarraa ssaa pprraahhoomm ((SS))

  --Vatrogasni aparati za gaenje poara sa prahom (pogonski plin se nalazi u boici) -Namjenjeni su za gaenje poara razreda A, B, C, a uz primjenu odgovarajueg praha i za poare razreda D. Kao pogonski plin koji se nalazi u boici koristi se inertni plin u ovom sluaju CO2. -Izrauju se kao: prijenosni s punjenjem 1, 2, 3, 6, 9, i 12 kg te prijevozni s punjenjem od 50 i 100 kg. -Aparat prilikom aktivacije potrebno drati uspravno, temperaturno podruje djelovanja je od -20 do 60 oC, radni tlak je od 12 do 14 bara prilikom aktiviranja (tlak u boici prije aktiviranja je 58 bara).

  SSlliikkaa 44:: VVaattrrooggaassnnii aappaarraattii zzaa ggaaeennjjee pprraahhoomm kkoodd kkoojjiihh ssee ppooggoonnsskkii pplliinn nnaallaazzii uu bbooiiccii uu sspprreemmnniikkuu

  Nain uporabe prijenosnih aparata sa boicom: Kod uporabe treba izvui uti osigura te udarcem ili pritiskom na gumb na zatvarau vatrogasni aparat staviti pod tlak ime je aparat spreman za gaenje. Pitolj mlaznicu treba usmjeriti u podnoje vatre te prema potrebi prekidati istjecanje praha. Nain uporabe prijevoznih aparata sa boicom: Kod njih treba otvoriti ventil od pogonskog plina ime se aparat stavlja pod tlak i spreman je za gaenje. Pitolj mlaznicu treba usmjeriti u podnoje vatre te prema potrebi prekidati istjecanje praha.

 • VVAATTRROOGGAASSNNEE SSPPRRAAVVEE II OOPPRREEMMAA

  MMAARRIIJJAANN IIPPUU SSttrraanniiccaa 55 VVaattrrooggaassnnii aappaarraattii

  GGllaavvnnii ddiijjeelloovvii pprriijjeennoossnniihh ii pprriijjeevvoozznniihh vvaattrrooggaassnniihh aappaarraattaa kkoojjiimm ssee ppooggoonnsskkii pplliinn nnaallaazzii uu ppoosseebbnnoojj bbooiiccii:: SSlliikkaa 55:: GGllaavvnnii ddiijjeelloovvii pprriijjeennoossnniihh vvaattrrooggaassnniihh aappaarraattaa ssaa bbooiiccoomm SS11,, SS22,, SS33,, SS66,, SS99,, SS1122 SSlliikkaa 66:: GGllaavvnnii ddiijjeelloovvii pprriijjeevvoozznniihh vvaattrrooggaassnniihh aappaarraattaa ssaa bbooiiccoomm SS 5500,, SS110000

 • VVAATTRROOGGAASSNNEE SSPPRRAAVVEE II OOPPRREEMMAA

  MMAARRIIJJAANN IIPPUU SSttrraanniiccaa 66 VVaattrrooggaassnnii aappaarraattii

  --Vatrogasni aparati za gaenje poara sa prahom (stalnim tlakom), namjenjeni su za gaenje poara razreda A, B i C. -Kod aparata sa stalnim tlakom u spremniku je uvjek radni tlak, a pogonski plin je duik. -Izrauju se kao: prijenosni s punjenjem 1, 2, 3, 6, 9, i 12 kg te prijevozni s punjenjem od 50 kg. -Aparat prilikom aktivacije potrebno je drati uspravno, temperaturno podruje djelovanja je od -20 do 60 oC, radni tlak u aparatu je od 12 do 15 bara.

  SSlliikkaa 77:: VVaattrrooggaassnnii aappaarraattii ssaa ssttaallnniimm ttllaakkoomm

  --Nain uporabe prijenosnih aparata sa stalnim tlakom: Kod uporabe treba izvui osigura, te ovisno o tipu uzeti gumenu spojnu cijev ( S1,S2 i S3 nemaju spojnu cijev te se kod njih direktno iz mlaznice aparata usmjerava mlaz praha) u ruku te pritiskom na ruku ventila zapoeti s gaenjem. Mlaznicu treba usmjeriti u podnoje vatre te prema potrebi prekinuti istjecanje praha pomou ruke ventila. -Nain uporabe prijevoznih aparata sa stalnim tlakom: Kod uporabe treba otvoriti ventil, te uzeti gumenu spojnu cijev na kojoj se nalazi mlaznica sa mogunou prekida mlaza. Pitolj mlaznicu treba usmjeriti u podnoje vatre te prema potrebi prekinuti istjecanje praha.

 • VVAATTRROOGGAASSNNEE SSPPRRAAVVEE II OOPPRREEMMAA

  MMAARRIIJJAANN IIPPUU SSttrraanniiccaa 77 VVaattrrooggaassnnii aappaarraattii

  GGllaavvnnii ddiijjeelloovvii pprriijjeennoossnniihh ii pprriijjeevvoozznniihh vvaattrrooggaassnniihh aappaarraattaa ssaa ssttaallnniimm ttllaakkoomm uu sspprreemmnniikkuu aappaarraattaa::

  SSlliikkaa 88:: GGllaavvnnii ddiijjeelloovvii pprriijjeennoossnniihh vvaattrrooggaassnniihh aappaarraattaa ssaa ssttaallnniimm ttllaakkoomm PP11,, PP22,, PP33,, PP66,, PP99,, PP1122

  SSlliikkaa 88:: GGllaavvnnii ddiijjeelloovvii pprriijjeevvoozznnoogg vvaattrrooggaassnnoogg aappaarraattaa ssaa ssttaallnniimm ttllaakkoomm PP 5500

 • VVAATTRROOGGAASSNNEE SSPPRRAAVVEE II OOPPRREEMMAA

  MMAARRIIJJAANN IIPPUU SSttrraanniiccaa 88 VVaattrrooggaassnnii aappaarraattii

  VVaattrrooggaassnnii aappaarraattii zzaa ppooeettnnoo ggaaeennjjee ppooaarraa ssaa uugglljjiinniimm ddiiookkssiiddoomm ((CO2))

  --Vatrogasni aparati za gaenje poara sa ugljinim dioksidom (CO2) namjenjeni su za gaenje poara ureaja pod elektrinim naponom, a mogu se koristiti za gaenje poetnih poara razreda B i C. Izrauju se kao: prijenosni s punjenjem