Click here to load reader

VBA pro MS Excel - · PDF fileProcedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události Cykly Základní funkce (matematické,

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VBA pro MS Excel - · PDF fileProcedury, funkce, události Operátory a...

 • Petr Blaha

 • Zklady programovn Promnn Procedury, funkce, udlosti Opertory a podmnkov logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a udlosti Cykly Zkladn funkce (matematick, textov, data a

  asu) Message box a prompt Zadvn funkce do buky Funkce s parametrem

 • Automatizace

  Vytvoen vlastn funkce

  Vytvoen zcela nov aplikace

 • Promnn Msto v pamti pro uloen informace

  Rozsah Lokln

  Globln

 • Teoreticky cokoliv v anglick klvesnici, bez mezer a znak jako !, %, -,/ atd

  Jednoznan nzvy

  Nap: dnes, rovnice, pocet_obratek,

  dlouheCeleCislo

 • Typ Velikost Rozsah Vznam

  Byte 1 bajt 0-255 Binrn data

  Integer 2 bajty -32.768 a 32.768 Zkladn cel sla

  Long 4 bajty -2 mld. a + 2 mld. Rozen cel sla

  Single 4 bajty Desetinn sla (6 mst)Zkladn desetinn

  sla

  Double 8 bajt Desetinn sla (12 mst)Rozen

  desetinn sla

  Decimal 14 bajt Desetinn sla (28 mst) Nelze deklarovat

 • Typ Velikost Rozsah Vznam

  Currency 8 bajt 4 desetinn msta Rychlej vpoty

  String rzn 2x109 znak Textov hodnoty

  Boolean 2 bajty 0 nebo 1 (true/false) Logick hodnota

  Date 8 bajt 1.1 100 a 31.12.9999 datum

  Object 4 bajty objekt Odkaz na objekt

  VariantMin. 16 bajt

  libovoln Pro neznm typy

 • Procedura Srie pkaz, kter se maj provst

  Funkce Srie pkaz, kter se maj provst

  Vrac hodnotu

 • Akce, kterou vyvol uivatel nebo systm, na kterou je aplikace schopn reagovat

  Oteven seitu, zaven seitu, aktivace buky

 • Funkce Opertor

  Umocnn ^

  Nsoben, dlen *,/

  Zbytek po dlen mod

  Stn, odtn +,-

  Logick funkce NOT, AND, OR, XOR

  etzov &

  Zkladn =, >,

 • Application

  Workbooks

  Sheets

  Range Charts Tables PivotTables

 • Odkaz na buku, buky,oblast buek, sloupec/dek, cel list

  Range(A1) odkaz na buku A1

  Range(A1:B5) odkaz na buky A1 a B5

  Range(A1,B5,C6:D6) odkaz na buky A1, B5 a C6 a D6

  Range(ahoj) - odkaz na pojemnovanouoblast ahoj

 • Range(A1).offset(2,2).select Vybere buku o 2 vpravo a o 2 ne ne A1

  Selection.end(argument).select Vybere posledn buku dle argumentu xlDown,xlUp,xlToLeft,xlToRight

  Selection.resize(x,y).select Zmen vybranou oblast na x a y

  Range(Selection,Selection.End(xlUp)).Select Vybere ve od vybran oblasti a po posledn buku

  nahoru Ekvivalent je Ctrl+Shift+ipka nahoru

 • Odkaz na buku, buky,oblast buek, sloupec/dek, cel list

  Cells(1,1) odkaz na buku A1

  ALE!!!

  Range(Cells(1, 1), Cells(2, 5)) odkaz na buky A1 a B5

 • pln odkaz na:

  Buku A1 v VBA.xlsx na listu1:

  Application.Worksheets(VBA.xlsx).Sheets(List1).Range(A1)

  Pokud programujeme na stejnm listu:

  Range(A1)

 • Metadata objekt:

  Buka Vlastnosti: Font, Velikost psma, hodnota,

  Metody: Vybrat, Vymazat, Koprovat

  Seit Vlastnosti: Jmno, ochrana, typ

  Metody: Vybrat, Vymazat, Koprovat

  Udlosti: ped/po kliknut my, po kalkulaci, po pepotn

 • Range(A1).Select

  Range(A1).Font

  Range(A1).copy range(B2)

  ActiveSheet.creator

  ActiveSheet.move

  Sub Activesheet_onChange()

  End sub

 • ->Monosti aplikace Excel->Centrum zabezpen ->Nastaven centra zabezpeen ->Povolit vechny makra

 • Alt + F11

 • Sub vyber()

  Range(A1).select

  End sub

 • Sub vyber()

  Range(A1).select

  Selection.Font.Name = Arial

  Selection.Font.Size = 15

  Selection.Value = AHOJ

  End sub

 • IF podmnka THEN Pkazy kdy je podmnka splnna

  ELSE Pkazy kdy nen podmnka splnna

  END IF

  Mon podmnky: A>B

  Cislo=5

  (Dnes=ptek AND ztra=sobota)

 • Select Case PromnnCase Hodnota1

  Pkazy, kdy Promnn=Hodnota1Case Hodnota2

  Pkazy, kdy Promnn=Hodnota2Case Hodnota3

  Pkazy, kdy Promnn=Hodnota3Case Else

  Pkazy, kdy Promnn=nco jinhoEnd Select

 • Do While podmnka

  pkazy

  Loop

  Do Until podmnka

  pkazy

  Loop

 • FOR podmnka TO podmnka STEP krok

  pkazy

  NEXT

 • Dim ws As Worksheet

  For Each ws In Application.Worksheets

  ws.Visible = True

  ws.Range("A1").Value = "Bla"

  Next

 • FOR i=0 TO 9999 STEP 1

  cells(i,15).value=i

  IF i=55 THEN

  EXIT FOR

  END IF

  NEXT

 • Matematick Abs(hodnota) absolutn hodnota

  Round(hodnota,[desetiny]) zaokrouhlen na [desetiny]

  Sqrt(hodnota) - odmocnina

 • Textov Left(text,dlka),Right(text,dlka)

  vrt uren poet znak zleva/zprava

  Mid(text,zatek,[dlka])

  vrt cel text(ppadn [dlka] znak od zatku

  Trim(text)

  Osek mezery ped a za

  Lcase(text), Ucase(text)

  Pevede text na mal/velk psmena

 • Textov InStr([zatek],text1,text2,[porovnn])

  Vrt slo 1.pozice textu2 v textu1 ponaje znakem [zatek]nebo 0 pi nenalezen.

  [porovnan]

  0 pro binrn porovnn (vbBinaryCompare)

  1 pro textov porovnn (vbTextCompare)

  Replace(vraz,hledat,nahradit,[zatek],[poet],[porovnn]

  Nahrad ve vrazu text hledat za nahradit poetkrt za pouit porovnn viz ve

 • Datum a as

  Day(datum),Month(datum),Year(datum)

  WeekDay(datum,[zatekTdne])

  DayDiff(interval,od,do,[prvnDenTdne]) Vrt poet interval (yyyy,m,d,h,) od data

  do data

  Now() vrt 12.4.2009 13:52:44

  Hour(as),Minute(as),Second(as)

 • MsgBox(text,[buttons],[title], [HelpFile])

  Zobraz text v infookn

  Buttons vbOKOnly, vbOKCancel, vbAbortRetryIgnore,

  vbYesNoCancel, vbYesNo,vbRetryCancel

  Title nadpis

  HelpFile odkaz na mstn npovdu

 • InputBox(text,[title], [default], [xpos], [ypos],[helpFile], [HelpContextId])

  Zobraz okno s monost vstupu

  Text vzva k zadn

  Default pedvyplnn hodnota

  Xpos,Ypos pozice okna

  HelpFile, HelpContextId odkaz na help

 • Sub upravVelikostFontu(velikost)

  selection.font.size=velikost

  End sub

 • Range(A1).formula=Average(A2:B5)

  Range(A1).formulaR1C1=Average(R2C1:R5C5)

  Range(A1).formulaLocal=prmr(A2:B5)

  Range(A1).formulaR1C1=prmr(R2C1:R5C5)

 • Activate

  Calculate

  Change

  Deactivate

  BeforePrint

 • Activate

  BeforeClose

  BeforePrint

  BeforeSave

  BeforePrint

  Deactivate Open SheetCalculate SheetChange StartUp

 • http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.aspx

Search related