of 26 /26
1 ØeLece DeOÙeeÙe : ØemleeJevee mce=efle Meyo keâe DeLe&, Ùee%eJeukeäÙe-mce=efle keâe heefjÛeÙe, mce=eflekeâej Ùee%eJeukeäÙe, Ùee%eJeukeäÙe-mce=efle keâer meceÙeeJeefOe, Ùee%eJeukeäÙe-mce=efle keâe cenlJe~

Ved Details

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ved details

Text of Ved Details

 • 1

  eLece DeOeee : emleeJevee

  mce=efle Meyo kee DeLe&, ee%eJeukee-mce=efle kee heefjee,

  mce=eflekeej ee%eJeukee, ee%eJeukee-mce=efle keer

  meceeeJeefOe, ee%eJeukee-mce=efle kee cenlJe~

 • 2

  Yeejleere mebmke=efle Ske DeefJejue SJeb JewefJeOe hetCe& hejcheje nw~ en meceepe,

  keuee, jepeveerefle, Meemeve, meeefnle, Oece&, oMe&ve leLee efJe%eeve Deeefo kes #es$eeW ceW Ske

  ceneve Deewj Det eeeme nw~ Fmekee pees efJeMeeue

 • 3

  ueskej mce=efle-keeueerve meeefnle leke keer meYelee keer meceer#ee kejves hej en mhe neslee

  nw, efke Fme DeJeefOe ceW DeJeCe&veere heefjJele&ve ngS Deewj met$e-keeue kee mecee Deeles-Deeles

  Ske veJeerve egie kee DeeefJeYee&Je Yeejleere mebmke=efle ceW efiele neslee nw, pees mce=efle-keeue

  ceW DeleerJe meg{lee eehle kejlee nw~

  mce=efleeeB Yeejleere meceepe SJeb peerJeve Oeeje keer DeeOeejefMeuee jneR nw~ Fvekee cee$e

  Oeee|ceke SJeb DeeOeeeflceke ef mes DevegMeerueve Skeebieer nw~ FveceW meeceeefpeke, jepeveefeke

  Deewj DeLe& efevleve kes cetue lelJe mece=lee mes efJeeceeve nw, pees Dehes#eeke=le Ghesef#ele SJeb

  De

 • 4

  leeefuekee 1.1

  $e+iJeso keer heeBe MeeKeeSB

  Meekeue Jee

 • 5

  mecemle Jewefoke Jeecee eej YeeieeW ceW efJekeefmele ngDee nw- mebefnlee, yeeeCe,

  DeejCeke SJeb Gheefve

 • 6

  leeefuekee 1.8

  DeLeJe&Jeso

  ieesheLe yeeeCe

  yeeeCeeW4 kes heMeeled DeejCekeeW5 kee cenlJe Deelee nQ~ yeeeCeeW Deewj Gheefve

 • 7

  Deueie-Deueie Gheefve

 • 8

  JeCe eje efoes iees Deheves heg$e kee GheosMe nw~ cew$eeeCeer Gheefve

 • 9

  ejCe), ef$eghe (11 De#ejeW kes eej ejCe) leLee peieleer (12 De#ejeW kes eej ejCe)

  FvneR voeW mes ueewefkeke voeW kee efJekeeme ngDee nw~ e%e mecheeove kejveW kes efueS

  efJeefMe mecee keer peevekeejer peesefle

 • 10

  Deehemlecye Oece&met$e ceW eeleg&JeCe&, efJeheefe keeue ceW yeeeCe keer Je=efe, efhelee kes peerles peer

  mecheefe kee efJeYeepeve, oC[ eeJeOeeve Fleeefo keer eee& nw~ en ebLe Deefle mebef#ehle SJeb

  megieef"le Yeer nw~ efnjCekesMeer Oece&met$e kee mecyevOe lewefejere MeeKee kes KeeefC[kese Yeeie

  kes ejCe mes nw~ Deepe Yeer jlveeefiejer kes yengle mes yeeeCe Deheves kees efnjCekesMeer kenleW

  nw~ en Oece&met$e mJeleb$e jevee veneR nw~ JeefMe Oece&met$e ceW Deve efJe

 • 11

  mece=ef eoeve kejves Jeeues Deewj meceepe kees mebele jKeves Jeeues Oeee|ceke, Deee|Leke,

  jepevewefleke, meeceeefpeke eeflkebefele meJees$eere DeeoMeeX kee megvoj mecevJee nw, Deewj GvemeW

  Ske JewOeeefveke Deeeej mebefnlee leweej keer pee mekeleer nw~ ee%eJeukee-mce=efle ceW eefleheeefole

  DeeoMeeX kee heefjheeueve ve kesJeue lelkeeueerve mecee ceW ueeYeeo Lee, Deefheleg Deepe Yeer

  keg heefjJele&veeW kes meeLe meceepe ceW megKe Meeefvle, efveeceve Deewj mebeceve kes efueS leLee

  Jeef Deewj meceef kes meJees$eere GVeefle kes efueS meceeve he mes Gheeesieer nw~ emlegle

  MeesOe-eyevOe kee eefleheee efJe

 • 12

  keee& efkees nQ, leLee e$e-le$e emebieJeMe ner ee%eJeukee mce=efle kes meebmke=efleke leLeeW hej

  ekeeMe [euee nw, pees Delevle mebef#ehle Deewj eee: efJeJejCeelceke nw~ eeeerve Yeejle kes

  meebmke=efleke he#eeW hej GheueyOe ke=efleeeW leLee mce=efleeeW ceW ee%eJeukee-mce=efle hej ngS MeesOe

  kes heefjJes#eCe mes Ssmee eleerle neslee nw, efke en he#e meJe&Lee Detlee nw, peyeefke

  ee%eJeukee mce=efle ceW eefleheeefole DeeoMeeX kee eefleheeueve ve kesJeue Gme egie ceW cenveere

  Lee, Deefheleg Deepe Yeer keg heefjJele&veeW kes meeLe Gheeesieer nw~ cesje efJeMJeeme nw, efke emlegle

  MeesOe-eyevOe ee%eJeukee mce=efle keer mechetCe& meeceeefpeke JeJemLee hej meebieesheebie DeOeeve

  kee eLece eeeme nw~

  eeeerve keeue ceW peye uesKeve-hejcheje kee eerieCesMe vener ngDee Lee; Gme mecee

  $e+ef

 • 13

  mce=efle meerOes mcejCe Meefkele hej eYeeJe [eueleer nw, Deewj Fmekes efueS efkemeer efJeMes

 • 14

  efueefKele, mebJee&, ieewlece, Meeleelehe neefjle, ee%eJeukee, eeesleme- es meye Oece&eJele&ke

  $e+ef

 • 15

  mce=efle ceW nw~34 ceveg ves Fvekee GuuesKe veneR efkeee nw~ ee%eJeukee ves yeewcele kee

  KeC[ve efkeee nw~35 Mejerj jevee SJeb efeefkelmee mecyevOeer meeceeer leLee keF& Deve yeeleeW

  ceW ceveg SJeb ee%eJeukee ceW Yeso nw~36

  en ceveg mes DeefOeke efJekeefmele Deewj vetleve heefjefmLeefleeeW ceW efueKes peeves kes eesleke

  nQ~ ceveg SJeb ee%eJeukee-mce=efle keer efJeMes

 • 16

  keer eee& nw~ ee%eJeukee-mce=efle keeflehee emebiees ceW ceveg mce=efle mes peeoe heefj

 • 17

  efcelee#eje kes Fme keLeve kes DeeOeej hej efJele heer. Jeer. keeCes Yeer ee%eJeukee-mce=efle

  kees ee%eJeukee eje eCeerle veneR ceeveleW~ Gvekes Devegmeej en ieseb eejCekeced Deeefo

  Mueeske Yeer jeefelee kee kehe eyevOe cee$e eleerle neslee nw~ en ee%eJeukee-mce=efle kees

  ieewjJe eoeve kejves kes efueS ceneve eeeerve $e+ef

 • 18

  yeeo Deewj veJeeR Meleeyoer kes hetJee&& keer jevee ceevee pee mekelee nw~ efJeMJehe keer erkee

  ceW Deveske mLeueeW hej Ssmeer DeefYeJeefkele nw, efpememes DeefYe%eele neslee nw, efke Gmekes hetJe&

  Yeer ee%eJeukee-mce=efle hej erkeeSb efueKeer ieeeR nQ~47 cevegmce=efle keer Jeeheke efJe

 • 19

  efkeee nw~54 hejvleg en cele Yeer meceereerve eleerle veneR neslee~ Fme cele ceW "esme leLeeW kee

  DeYeeJe nw~ Jemlegle: ee%eJeukee-mce=efle keer efleefLe kes efJe

 • 20

  eeefuele jner~ efnvot efJeOeeve kee en cetueeOeej lees yevee ner, cegieueeW Deewj DebespeeW ves Yeer

  Fmekee DevegmejCe efkeee~ 1956 ceW heeefjle efnvot-GejeefOekeej DeefOeefveece kee Yeer en

  GhepeerJe ebLe jne~

  cegmeueceeveeW Deewj DebespeeW kes Meemeve-keeue ceW Yeer efnvot meceepe kes oee-Yeeie

  mecyevOeer DeefYeeesieeW kee efveCe&e Fmeer kes Devegmeej neslee Lee, Deewj Fmekes efueS Fmekeer

  efcelee#eje erkee'' DeefOeke eceeefCeke ceeveeR peeleer Leer~ eeeerve Yeejleere meYelee kes

  efJekeeme ceW ceveg SJeb ee%eJeukee-mce=efleeeW leLee ceneYeejle Deeefo kee cenlJehetCe& mLeeve

  nw~58 efkemeer mce=efle keer cenee Fme yeele hej efveYe&j kejleer nw, efke Jen ceveg mes keneB leke

  mecee|Lele nw; keeeWefke cevegmce=efle meJeexheefj mce=efle nw~59 ee%eJeukee-mce=efle Fme ef mes

  Deve mce=efleeeW keer Dehes#ee ceveg kes heo efeeW kee DeefOeke DevegmejCe kejleer ngF& efoKeleer

  nw~ Fmekes DeueeJee ee%eJeukee ves mce=efle hejcheje kees ceveg mes Deeies ye{eee nw, leLee

  GvneWves keeflehee Ssmes efJe

 • 21

  Devegmeej kele&Je efveOee&jCe leLee cegefkele egkele mebkeuhe mes GlheVe Fe, en meYeer Oece& kes

  DeeOeej nw~65

  eesie-#esce keer DeefYeJe_pevee kejles ngS ceveg kee keLeve nw, efke jepee efyevee peerles

  ngS Yetefce Deewj Oeve kees eehle kejves keer DeefYeuee

 • 22

  GuuesKe ngDee nw~75 peyeefke ee%eJeukee ceW heeBe ekeej keer efoJe hejer#eeDeeW kee GuuesKe

  ngDee nw~76

  keeflehee efJe

 • 23

  meboYe& evLe meteer

  1 [e@. emeeo yesveer - efnvogmleeve keer hegjeveer meYelee'' ~

  2 $e+iJeso - Yeeie - 5, ceC[ue-10, metkele-90, $e+ee-12 ~

  3 heeC[se jepeyeefue - efnvot Oece&keesMe, he= - 597 ~

  4 heeC[se jepeyeefue - Gheeg&kele - he= - 461 ~

  5 heeC[se jepeyeefue - Gheeg&kele - he= - 86-87 ~

  6 efvekeleced - (mecheeoke) GceeMebkej Mecee& $e+ef

 • 24

  19 ee%e., 1/4-5 ~

  20 heer. Jeer.keeCes, Oece&Meem$e kee Fefleneme, Yeeie-1, he=. 41 ~

  21 ceeke&C[se-mce=efle, mce=efle meboYe& (keuekeee) Yeeie-6, he=. 63 ~

  22 hejeMej-mce=efle, 1/12-16 ~

  23 ee%e. mce=efle, 1/4-5, leLee Jeer. efce., heefjYee

 • 25

  40 MeleheLe yeeeceCe, 14/9, 4/33 ~

  41 YeeieJele, 10/6/61-74 ~

  42 heer. Jeer. keeCeW, Oece&Meem$e kee Fefleneme, Yeeie-1, he=. 50 ~

  43 %ese eejCekecenb eoeefoleeoJeehleJeeved ~ eesie-Meem$ebe celeeeskeleb eseb eesieceYeerhmelee~~ ee%e., 3/110 ~

  44 ee%e. 1/1 hej efcelee#eje ~

  45 heer. Jeer. keeCes, Oece&Meem$e kee Fefleneme, Yeeie-1, he=. 169 ~

  46 Jener, Yeeie-1, he=. 183 ~

  47 Jener, he=. 183 ~

  48 Jener, he=. 46-47 ~

  49 efMeJeepeer eEmen, FJeeuetMeve Dee@He o mce=efle uee@, he=. 40 ~

  50 ee%e., 1/296 ~

  51 pee@ueer hetJee&efueefKele ke=efle, he=. 43 ~

  52 ekeesJeer, peerlmeefeHe [sj detlmesve ceepexve uesefv[esve iewmesume kewHe, he=. 136, SHe. SHe. ~

  53 heer. Jeer. keeCes, Oece&Meem$e kee Fefleneme, Yeeie-1, he=. 187 ~

  54 kes. heer. peeemeJeeue, ceveg SC[ ee%eJeukee, he=. 59-60 ~

  55 heer. Jeer. keeCes, Oece&Meem$e kee Fefleneme, Yeeie-1, he=. 184 ~

  56 [e@. jepeosJe otyes, mce=efle keeueerve Yeejleere meceepe SJeb mebmke=efle, he=. 8 ~

  57 Jener, he=. 12 ~

  58 et. Sve. Iees

 • 26

  61 Jener, 2/39 ~

  62 ieYee&cesces Jeeyos yeeeCemeesheveeeveced~'' ee%e. 1/14-37 ~

  63 Dele GOJe& helevlesles meJe&Oece& yeefn