Veileder i offentlig- offentlig samarbeid - Amazon S3 Avfall Norge-rapport 6/2017: Offentlig-offentlig

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Veileder i offentlig- offentlig samarbeid - Amazon S3 Avfall Norge-rapport 6/2017:...

 • Veileder i offentlig-

  offentlig samarbeid - Fra Stadtreinigung Hamburg til FOA § 3-3

  Rapport nr: 6/2017  Dato: 01.06.2017

 • Avfall Norge-rapport 6/2017: Offentlig-offentlig samarbeid

  2

  Rapport nr:

  6/2017

  Dato:

  01.06.2017

  Revidert:

  Rev. dato:

  Godkjent av:

  Henrik Lystad

  Distribusjon:

  Åpen

  ISSN:

  ISBN:

  82-8035-030-6

  Tittel:

  Veileder i offentlig-offentlig samarbeid – fra Stadtreinigung Hamburg til FOA § 3-3

  Oppdragsgiver:

  Avfall Norge

  Kontaktperson:

  Roy Ulvang

  Forfatter(e):

  Deloitte Advokatfirma AS v/ adv. Geir A.

  Melby, adv. Rolf-Erik Disch og adv. flm.

  Torgeir Overøye

  Medforfatter(e):

  Oppdragstaker:

  Deloitte Advokatfirma AS

  Prosjektleder:

  Roy Ulvang

  Emneord:

  Offentlig-offentlig samarbeid, unntak fra

  anskaffelsesregelverket, Stadtreinigung

  Hamburg

  Subject word:

  Public-public cooperation, Hamburg

  doctrine, excluded public contracts

  Rapport Nr. 6/2017.

 • Avfall Norge-rapport 6/2017: Offentlig-offentlig samarbeid

  3

  Sammendrag

  Denne veilederen gjennomgår vilkårene for å anvende unntaket om offentlig-offentlig

  samarbeid. Unntaket ble først etablert i EU-domstolens avgjørelse i Hamburg-saken, og er

  nå innført i det norske anskaffelsesregelverket gjennom Forskrift om offentlige anskaffelser

  § 3-3.

  Gjennomgangen viser at for de tilfeller hvor to eller flere oppdragsgivere har offentlige

  oppgaver til felles, kan det etableres et samarbeid om utførelsen av disse oppgavene så

  lenge samarbeidet kun tjener offentlige interesser og at partenes aktivitet overfor andre enn

  oppdragsgiverne ikke overstiger 20 % av samarbeidets aktiviteter.

  Det foreligger noe rettspraksis for hva gjelder de to første vilkårene for unntaket, men det

  er fortsatt noe usikkerhet knyttet til det tredje vilkåret, aktivitetskriteriet. Det foreligger

  eksempelvis ingen føringer i rettspraksis for hva som menes med «en annen egnet

  aktivitetsbasert metode», jf. FOA § 3-4 første ledd. Trolig vil hva som anses for «egnet»

  variere fra bransje til bransje, og hvilke aktiviteter samarbeidet er ment å omfatte. For

  avfallsbransjen fremstår tonnasje som et alternativ til en omsetningsbasert beregning av

  aktivitetskriteriet.

  For de tilfeller hvor de samarbeidende parter ønsker å redusere den juridiske risikoen ved

  å inngå samarbeidet kan partene foreta en frivillig intensjonskunngjøring. På denne måten

  unngår partene risikoen for å bli ilagt overtredelsesgebyr fra relevante myndigheter. EU-

  domstolen har imidlertid slått fast at kontrakten likevel kan bli kjent uten virkning, dersom

  den offentlige oppdragsgiveren ikke har utvist «den fornødne omhu» og vilkårene for å

  unnta kontrakten fra anskaffelsesregelverket ikke var tilstede.

 • Avfall Norge-rapport 6/2017: Offentlig-offentlig samarbeid

  4

  Forord

  Den kommunale avfallsbransjen står overfor store oppgaver for å samle inn og behandle

  avfallet fra husholdninger i tråd med overordnede og lokale målsettinger og krav. Ved

  innføringen av EUs anskaffelsesdirektiv i 2014 ble det inntatt en egen bestemmelse om

  offentlig-offentlig samarbeid som ble innført i det norske anskaffelsesregelverket gjennom

  ny lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser av 1. januar 2017.

  Unntaket om offentlig-offentlig samarbeid innebærer at kontrakter som inngås mellom de

  samarbeidende parter kan unntas anskaffelsesregelverket. Slike samarbeid gir derfor stor

  fleksibilitet for partene.

  Foreliggende veileder redegjør for de juridiske utfordringene knyttet til slike samarbeid, og

  for når vilkårene for unntaket er oppfylte.

  Denne veilederen er den fjerde i en serie, som angir hvordan ulike former for investeringer

  og samarbeid kan etableres, herunder bruk av utvidet egenregi/ enerett og offentlig-privat

  samarbeid.

  Tidligere veiledere som er utgitt fra Avfall Norge er:

   6/2006: Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av

  avfallsbehandlingsanlegg

   3/2007: Veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren

   4/2009: Bruk av offentlig-privat samarbeid og tjenestekonsesjon ved realisering av

  avfallsbehandlingsanlegg.

  Veilederen er utarbeidet av Deloitte Advokatfirma. Arbeidet er finansiert av Avfall Norges

  FoU midler, samt spleiselagsmidler fra disse medlemmene; BIR AS, FolloREN AS, IVAR

  IKS, ROAF IKS og Oslo kommune, Renovasjonsetaten.

 • Avfall Norge-rapport 6/2017: Offentlig-offentlig samarbeid

  5

  Faggruppen for det kommunale ansvaret har vært styringsgruppe for prosjektet.

  Prosjektgruppen har bestått av Knut Schjerven Roald, Astri Thomassen Ekroll og Roy

  Ulvang. Nettverket for anskaffelser, representert ved Norsk Gjenvinning, har gitt verdifulle

  høringsinnspill i prosessen.

  1.6.2017,

  Henrik Lystad

  Fagsjef

  Avfall Norge

 • Avfall Norge-rapport 6/2017: Offentlig-offentlig samarbeid

  6

  Innhold

  Sammendrag ............................................................................................................ 3

  Forord ....................................................................................................................... 4

  Innhold ...................................................................................................................... 6

  1 Innledning .......................................................................................................... 7

  2 Oppsummering .................................................................................................. 8

  3 Kort om de rettslige rammer ............................................................................... 9

  3.1 Hovedregel og utgangspunkt ................................................................................ 9

  3.2 Unntak – egenregi og enerett ................................................................................ 9

  3.3 Unntak – offentlig-offentlig samarbeid ................................................................. 10

  4 Unntaket om offentlig-offentlig samarbeid ........................................................ 10

  4.1 Generelt om bakgrunnen til FOA § 3-3 ............................................................... 10

  4.2 Krav til offentligrettslig organ/offentlig oppdragsgiver .......................................... 13

  4.2.1 Generelt – tilknytningen til det offentlige .......................................................... 13

  4.2.2 Organet må tjene «allmennhetens behov» ...................................................... 15

  4.2.3 Organet kan ikke være av en «forretningsmessig eller industriell karakter» .... 15

  4.3 Krav om at samarbeid må angå oppgaver partene har til felles – FOA § 3-3 a) .. 18

  4.4 Krav om at samarbeid utelukkende må forfølge offentlige interesser – FOA § 3-3 b) 21

  4.5 Aktivitetskriteriet – FOA § 3-3 c) ......................................................................... 24

  4.5.1 Generelt .......................................................................................................... 24

  4.5.2 Beregning av aktivitetskriteriet ......................................................................... 25

  4.6 Intensjonskunngjøring ......................................................................................... 27

  5 Forholdet mellom ulike offentlige samarbeidsformer ........................................ 29

  6 Fremgangsmåte ved offentlig-offentlig samarbeid ........................................... 31

  Vedlegg – eksempel på samarbeidsavtale ............................................................. 33

 • Avfall Norge-rapport 6/2017: Offentlig-offentlig samarbeid

  7

  1 Innledning

  Deloitte Advokatfirma er bedt om å utarbeide en veileder for de juridiske rammene ved

  offentlig-offentlig samarbeid i avfallsbransjen. Ved innføringen av EUs anskaffelsesdirektiv i

  20141 ble det inntatt en egen bestemmelse om offentlig-offentlig samarbeid i artikkel 12

  fjerde ledd. Denne bestemmelsen ble videre innført i det norske anskaffelsesregelverket

  gjennom ny lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser som trådte

  i kraft 1. januar 2017.2 Unntaket om offentlig-offentlig samarbeid innebærer at kontrakter

  som inngås mellom de samarbeidende parter kan unntas anskaffelsesregelverket. Slike

  samarbeid vil derfor ofte gi stor fleksibilitet for partene. Denne veilederen vil redegjøre for

  de juridiske utfordringene knyttet til slike samarbeid, og for når vilkårene for unntaket er

  oppfylte.

  Unntaket for offentlig-offentlig samarbeid har eksistert siden EU-domstolens avgjørelse i

  sak C-480/06 Stadtreinigung Hamburg, slik at inntakingen av unntaket i

  anskaffelsesdirektivet hovedsake