Veliro kataloog 2014

 • View
  221

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://lampard.ee/wp-content/uploads/2014/04/Veliro_kataloog_2014.pdf

Text of Veliro kataloog 2014

 • Nasz recept na sukces jest doskonaa jako produktw. W ofercie fi rmy VELIRO

  znajduj si oprawy owietleniowe wyrniajce si jakoci wykonania, parametra-

  mitechnicznymi, estetycznymioraz funkcjonalnymi. Nasze produkty tworzymy z myl

  o najbardziej wymagajcych klientach, cenicych atrakcyjne wzornictwo i dbao o

  detale. Produkty fi rmy VELIRO s produkowane na terenie Unii Europejskiej. Stosujemy

  wycznie materiay ikomponenty renomowanych producentw europejskich. Posia-

  dajc niezbdn wiedz idugoletni praktyk dokadamy stara aby nasze produkty

  byy wykonane na wysokim poziomie ispeniay wzrastajce wymagania ioczekiwa-

  nia naszych Klientw. Stale poszerzamy swoj wiedz iumiejtnoci aby proponowa

  klientowi nowoczesne rozwizania, zarwno pod ktem parametrw technicznych jak

  iwzornictwa. Nieustannie dokadamy stara aby marka VELIRO bya synonimem profe-

  sjonalizmu iproduktw onajwyszej jakoci.

  O fi rmie

 • www.veliro.com

  SPECYFIKACJA I PODSTAWOWE PARAMETRY

  SPIN INOWIETLENIE OGLNE I AKCENTUJCE

  QR111 | LED | ECG | IP20 | CL. III / CL. I | 12V | 350-700mA | 230V KOLORY: BIAY | SZARY | CZARNY

  Dostpne kolory wykoczenia:

  Podstawowy kolor oprawy. W szczeglnych przypadkach dostpne s dodatkowe oznaczenia umoliwiajce okrelenie rodzaju wyko-czenia powierzchni (np. struktura, mat, poysk) lub dodatkowego ko-loru wybranych elementw oprawy owietleniowej. Waciwe kody kolorw: podstawowych, dodatkowych oraz uzupeniajcych znaj-duj si na s. 313 katalogu.

  Wzr oznaczenia oprawy owietleniowej

  Kada oprawa owietleniowa w katalogu VELIRO charakteryzowana jest za pomo-c gwnego kodu produktu (5 cyfrowy kod, podany w tabelach pogrubionym drukiem - AAAAA) oraz kod koloru (standardowo 2 znaki - BB) uzupenionego kodem wykoczenia powierzchni (C), w nielicznych przypadkach take koloru dodatkowego (DD), okrelajcego dodatkowe elementy oprawy owietleniowej, zwykle elementy dekoracyjne (np. dekory kolorowe profi li INSPIRE DESIGN).

  AAAAA.BB(C) (wariant z kolorem podstawowym) AAAAA.BB(C).DD (wariant z kolorem rozszerzonym)

  Sposb zasilania:

  Dostpne w ramach rodziny sposoby zasi-lania opraw owietleniowych. Szczegowe dane w tabeli z parametrami opraw. Jeli oprawa nie jest przystosowana do zasilania napiciem sieciowym (230V), konieczne jest zastosowanie odpowiednich transforma-torw lub zasilaczy dostpnych w kategorii AKCESORIA.

  Klasa izolacji:

  Klasa izolacji okrela sposb wykonania opra-wy i wymagania odnonie przygotowania instalacji. Oprawy wykonane w I klasie izola-cji (ozn. CL. I) wymagaj instalacji z uziemie-niem, oprawy w II klasie izolacji (ozn. CL. II) nie wymagaj uziemienia natomiast oprawy wykonane w III klasie izolacji (ozn. CL. III) przy-stosowane s do zasilania niskim napiciem.

  rda wiata:

  Oznaczenie symboli rde wiata dostpnych w oprawach danej rodziny. Typ i parametry rda wiata podane w tabeli produktu. Znaczenie i parametry rde odpowiadajcych poszczeglnym oznaczeniom podano na s. 312.

  Poziom ochrony IP

  Parametr okrelajcy odporno oprawy owietleniowej na wnikanie cia staych (pierwsza cyfra, zakres 0-6) i cieczy (druga cyfra, zakres 0-8). Symbol IPXX/YY oznacza opraw w standardowym wykonaniu IPXX, z moliwoci wykonania na yczenie wersji IPYY.

  ORGANIZACJA KATALOGU

  np. kod 80125.21A.A3 oznacza opraw owie-tleniow INSPIRE DESIGN 60 w kolorze alumi-nium (21) - anoda naturalna (A), z dekoracyjn pyt boczn w kolorze pomaraczowym (A3).

  Komponenty elektryczne

  Wybrane rda wiata wymagaj do poprawnej pracy do-datkowego osprztu elektrycznego (stateczniki, zasilacze, transformatory), zintegrowanego lub doczanego do opra-wy. Jeli wymagany osprzt jest zintegrowany w oprawie, oznaczone jest to symbolem ECG (osprzt elektroniczny, np. stateczniki, transformatory elektroniczne) lub CCG (osprzt konwencjonalny, np. transformatory toroidalne).

  01S 08S 09S 21A 41B

  01M 08M 09M 21B

  01P 09P

  OWIETLENIE WEWNTRZNE4

 • www.veliro.com

  www.veliro.com

  130

  OWIETLENIE WEWNT

  RZNE

  OPRAWY DO WBUDOW

  ANIA

  Nowoczesne oprawy o

  wietleniowe o wyrazis

  tym wzornictwie, ded

  ykowane do owietlen

  ia oglne-

  go i akcentujcego po

  mieszcze, w ktrych

  wane jest zminimaliz

  owanie wizualnego ud

  ziau syste-

  wariantach zrnicow

  anych wygldem i par

  ametrami. Niezalenie

  regulowane ukady op

  tyczne po-

  zwalaj na praktyczn

  ie dowolne kierowani

  e strumienia wiata.

  atwy monta dziki d

  edykowanej

  obudowie. Oprawy pr

  zystosowane do zabu

  dowy we wnkach. Un

  ikalne wykoczenie o

  prawy farb

  strukturaln o drobne

  j i delikatnej strukturze

  , standardowo w kolor

  ze biaym, czarnym i s

  zarym - na

  zamwienie take w in

  nych kolorach.

  SPIN IN

  www.veliro.com

  131

  OWIETLENIE WEWNT

  RZNE

  OPRAWY DO WBUDOW

  ANIA

  155

  100

  180180

  168

  325

  155

  100

  180180

  SPIN INOWIETLEN

  IE OGLNE I AKCENTU

  JCE

  QR111 | LED | IP20 | C

  L. III / CL. I | 12V | 350-7

  00mA | 230V

  KOLORY: BIAY | SZAR

  Y | CZARNY

  NR KATMOC

  RDOOPTYKA

  BARWAZASILANIE

  711111x50W

  QR1116/24/40

  2900K12V AC/DC

  711121x10W

  LED-R11125/40

  3000K12V AC/DC

  711131x10W

  LED-R11125/40

  3000K230V AC

  71114 1x13/20/28W

  LED-AR11125/40

  3000K350/500/70

  0mA

  NR KATMOC

  RDOOPTYKA

  BARWAZASILANIE

  711212x50W

  QR1116/24/40

  2900K12V AC/DC

  711222x10W

  LED-R11125/40

  3000K12V AC/DC

  711232x10W

  LED-R11125/40

  3000K230V AC

  71124 2x13/20/28W

  LED-AR11125/40

  3000K350/500/70

  0mA

  SPIN INOWIETLEN

  IE OGLNE I AKCENTU

  JCE

  AKCESORIA

  QR111 | LED | IP20 | C

  L. III / CL. I | 12V | 350-7

  00mA | 230V

  KOLORY: BIAY | SZAR

  Y | CZARNY

  SPIN IN

  Oprawa owietlenia o

  glnego i akcentujc

  ego. Zabudowa w d

  edykowanej obudow

  ie

  optyczny regulowany

  w obu osiach. Do wyb

  oru wariant przystoso

  wany do rde halog

  e-

  nowych lub LED. Kt

  rozsyu wiata zalen

  y od zastosowanego

  rda. Wymagany odp

  o-

  wiedni transformator (

  halogen) lub zasilacz (

  LED).

  Oprawa w wersji LED

  ze rdem w komplec

  ie.

  Oprawa owietlenia o

  glnego i akcentujc

  ego. Zabudowa w d

  edykowanej obudow

  ie

  ne regulowane w obu

  osiach. Do wyboru w

  ariant przystosowany

  do rde halogenowy

  ch

  lub LED. Kt rozsyu

  wiata zaleny od za

  stosowanego rda.

  Wymagany odpowied

  ni

  transformator (haloge

  n) lub zasilacz (LED).

  Oprawa w wersji LED

  ze rdami w komple

  cie.

  13610 Zasilacz ele

  ktroniczny 230/12V, 0

  -50VA

  Do opraw w wersji ze r

  dem LED 12V

  13335 Transforma

  tor elektroniczny 230/1

  2V, 35-105VA

  Do opraw w wersji ze r

  dem halogenowym

  13320 Transforma

  tor elektroniczny 230/1

  2V, 20-70VA

  Do opraw w wersji ze r

  dem halogenowym

  02311 Obudowa

  montaowa do opraw

  y pojedynczej

  02321 Obudowa

  montaowa do opraw

  y podwjnej

  13635 Zasilacz ele

  ktroniczny 230/12V, 3

  50-700VA

  Do opraw w wersji ze r

  dem LED 350-500-70

  0mA

  AR111

  LED

  QR111

  AR111

  LED

  QR111

  .01 .08.09

  MSP

  MS

  MSP

  Kategoria opraw Numer strony

  Sposb montau

  Akcesoria

  Tabela z kodami i parametrami opraw

  Opis szczegowy

  Opis oglny

  Zdjcie oglne

  Wygld produktuKonfi guracje

  NazwaParametry

  Nazwa rodziny opraw

  Obszar zastosowa

  Nazwa

  ORGANIZACJA KATALOGU

  UKAD KATALOGU

  Wymiary

  Parametry, normy i certyfi katy

  Sposb montau

  Kolorystyka(s. 313)

  5OWIETLENIE WEWNTRZNE

 • www.veliro.com

  Inspire Twin s. 148

  Baltic s. 142

  Fineas. 154

  Quadriss. 152

  Modeas. 156

  Inspire Design 80 s. 9

  Inspire 70 s. 27

  Inspire In 86 s. 39

  Inspire Design 60 s. 51

  Inspire 50 s. 67

  Inspire In 66 s. 77

  Inspire Design 80 system - s. 92

  Inspire 70 system - s. 98

  Inspire In 86 system - s. 102

  Inspire Design 60 system - s. 120

  Inspire 50 system - s. 126

  Inspire In 66 system - s. 130

  Spin insystem - s. 186.

  Hilto Rs. 204

  Inis Rs. 208

  Inis Ss. 208

  Arions. 200.

  Sotels. 196

  Finea ins. 166

  Genesisframelesss. 176

  Genesiss. 168

  Terings. 192

  Lokas. 162

  Hilto Ss. 204

  SPIS TRECI

  Profi le owietleniowe

  Profi le owietleniowe- systemy

  Oprawy nasufi towe i zwieszane

  Oprawy do wbudowania

  Projektory nasufi towe i nacienne

  Rollers. 160

  Spin ins. 182

  eco

  IQ

  eco

  IQ

  eco

  eco

  LEDIQeco

  LEDIQeco

  LEDIQ

  eco

  IQ

  ecoeco ecoeco eco

  eco eco eco

  LED LED

  eco

  eco

  eco

  eco

  eco

  eco

  eco

  LED

  LED

  LED

  LED

  LED

  LED

  LED

  eco

  eco

  ecoeco

  eco

  eco

  LED

  LED

  LEDLED

  LED

  LED

  ecoeco

  LEDLEDeco

  LED

  OWIETLENIE WEWNTRZNE6

 • www.veliro.com

  Aritiss. 300

  Iliss. 294

  Echios. 296

  Isols. 292

  Irios. 288

  Verimos. 304

  Rails. 254

  Vertas. 262

  Xeos. 224

  Vergos. 286

  Mintos. 260