Click here to load reader

Vene keele mõjust eesti keeles

 • View
  250

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of Vene keele mõjust eesti keeles

 • ESUKA JEFUL 2010, 2: 3554

  35

  VENE KEELE MJUST EESTI KEELES.

  TAGASIVAATEID JA PERSPEKTIIVE1

  Rogier Blokland

  Hamburgi likool

  Petar Kehayov

  Tartu likool

  Kokkuvte. Artiklis uuritakse vene keele mju eesti keele snavarale ja morfosntaksile; venemjulise snavara ksitluses

  vetakse kriitiliselt kokku varasemate uurimuste tulemusi, vene-

  mjulise morfosntaksi ksitluses aga esitatakse rida uusi vene

  mju kandidaate eesti keele grammatika erinevates valdkonda-

  des. Artiklis videtakse, et vrmjulise morfosntaksi uuringu-

  te mahajmuse phjused vrreldes snavaraga ei ole niivrd

  ideoloogilised, kuivrd ontoloogilised. Grammatikauuenduste

  tekkimine ja juurdumine ei saa kunagi olla ainult teise keele

  mju tulemus. Seetttu on vliseid uuenduste ajendeid raske

  uurida eraldi sisemistest ajenditest. Artiklis jutakse jrelduseni,

  et vene keele mju eesti keelele positsioneerub oma ulatuselt

  Thomasoni ja Kaufmani (1988) laenuskaalal teise ja kolmanda

  intensiivsusastme vahel.

  Mrksnad: keelekontakt, interferents, eesti keel, vene keel,

  snavara, morfosntaks

  1. Sissejuhatus

  Viimase kahekmne aasta jooksul on eesti ja vene keele staatus-

  vahekord Eestis muutunud ning koos sellega on nihkunud ka

  eesti kontaktlingvistika fookus. Kui 1980ndatel ja 1990ndate al-

  1 Artikli valmimist on toetanud ETFi grandid 7006 ja 7464. Oleme

  tnu vlgu Nikolai Kuznetsovile ja Liina Lindstrmile, kes toimisid

  keelejuhtidena ning mtlesid aktiivselt meiega kaasa.

 • Vene keele mjust eesti keeles. Tagasivaateid ja perspektiive

  36

  guses olid tulipunktis vene keele ohud eesti keelele, siis tna-

  peval tegeletakse peamiselt eesti mjudega eestivenelaste ema-

  keeles, sealhulgas uuritakse vene keelel baseeruva vahekeele

  kujunemist (vt nt Verschik 2008 ja Zabrodskaja 2009). Kandes

  kahe aastakmne tagust knepruuki tnapeva, viksime neid

  moodsaid interferentsiuurimusi taandada ksimusele: millised

  on eesti keele ohud Eesti vene keelele ksimus, mis kogu

  oma spekulatiivsuses kneleb paradigma tielikust prdest.

  Vaatamata kikidele muutustele, on keeled jtkuvalt kontak-

  tis, millest kumbki osapool ei pse tiesti puhtana. Vene keele

  mningases mjus on lihtne veenduda, lugedes niteks interneti-

  foorumeid, kus tuhanded eestivenelased kirjutavad pris heas

  eesti keeles, mille kaudu aga aega-ajalt imbub eesti keelde tlke-

  laenulisi struktuure. Need struktuurid vivad osutuda atraktiivse-

  teks, seda eriti eesti noorte jaoks, kes vene keelt ei valda ja kelle

  jaoks on seetttu nende pritolu lbipaistmatu. Kesoleva artikli

  eesmrgiks on pakkuda lisamtlemisainet neile, kes nagu meiegi

  tahaksid kunagi juda selgusele, milline on vene keele mju te-

  gelik ulatus eesti keeles.

  Arutelu koosneb kahest osast: a) vene keele mju eesti keele

  snavaras ja b) vene keele mju eesti keele morfosntaksis. See

  jaotus on paljuski tinglik: vene mjust niteks grammatiliste

  (suletud klassidesse kuuluvate) snade puhul tuleb juttu mle-

  mas peatkis, olgugi et erinevast vaatenurgast. Lisaks sellele on

  snavara ja morfosntaksi ksitlused oma sgavuse ja ldis-

  tusju poolest snagi erinevad: see tuleneb esiteks valdkondade

  ldisest uurituse astmest, teiseks rhuasetusest. Kui siinne sna-

  varaksitlus on juba olemasoleva eriuurimuse (Blokland 2009)

  kokkuvte ja edasiarendus, siis morfosntaksi ksitlus kesken-

  dub ainult varem uurimata nhtustele, kuid sedavrd pealiskaud-

  semalt. Snavara puhul on vimalik teha krvutavaid thelepa-

  nekuid ka vene mju kohta hiskeeles ja murretes, samas kui

  vene mjust murrete morfosntaksis on alusuuringute puudu-

  mise tttu hetkel vimatu rkida.

 • Rogier Blokland, Petar Kehayov

  37

  2. Vene keele mju eesti keele snavaras

  Esimesed konkreetsed teated eesti-vene kontaktidest leksika

  vallas prinevad ligi 300 aasta tagusest ajast: oma 1732. aastal

  ilmunud grammatikas ja snaraamatus lisab Anton Thor Helle

  lhikese vene laensnade nimekirja; seitset tema pakutud sna

  (aken, jaam, kapsas, raamat, saan, saabas ja ting) peetakse ka

  tnapeval vene laenudeks. Varasemaid mrkusi eesti-slaavi

  keelekontaktidest on siiski olemas, niteks filosoof Gottfried

  Wilhelm Leibniz kirjutab 1693. aastal orientalist Hiob Ludolfile,

  et ta uurib eesti keele ja slaavi keelte suhteid (Wessel 2003/

  2004: 79), mainimata aga konkreetseid laene.

  Esimene artikkel, mis on phendatud tervenisti vene laen-

  snadele eesti keeles, prineb 19. saj algusest (Brmsen 1814).

  Brmseni lhenemine on aga amatrlik: seda nitab tema nime-

  kiri, milles on eesti snu, millel on vene keeles sarnase hlik-

  koosseisu, kuid tiesti erineva thendusega vasted. 1832. aastal

  avaldas Hupel lhikese artikli laensnadest eesti keeles, milles ta

  mainib 37 oletatavat vene laensna neist 17 on aktsepteeritud

  ka tnapeval. Jrgmise vene laensnadele phendatud artikli

  ilmumiseks kulus enam kui sada aastat; see oli Villem Ernitsa

  uurimus Russko-stonskie jazykovye otnoenija (rnits 1947).

  Arusaadavatel phjustel plvisid vene-eesti keelekontaktid nu-

  kogude ajal suuremat thelepanu kui kunagi varem. Mari Must

  kaitses juba 1954. aastal vene laensnadele eesti murretes p-

  hendatud vitekirja, mis ngi ilmavalgust (laiendatud kujul) alles

  2000. aastal. Must uuris laensnu, mis tulid eesti murretesse ala-

  tes 17. sajandist. Varasemast ajast prit laensnu on ksitlenud

  oma sugulaskeeli puudutavates tdes Mikkola (vt nt 1894),

  Kalima (1952) ja Mgiste (1962). Selliseid varasemaid laensnu

  laenati idaslaavi kujust, mida nimetatakse kokkuleppeliselt

  vanavene keeleks ja milles teatud hlikumuutused ei olnud

  veel toimunud. Kuulus nide on sundima, mida laenates asendati

  vanavene verbis sditi nasaalne vokaal vokaali ja nasaalse kon-

  sonandiga. Juhtumisi on seesama verb tulnud eesti murretesse ka

  hilisemast vene keele kujust, mis enam nasaali ei sisaldanud (vrd

  sudima hukka mistma, hurjutama, laitma, sdistama; keelt

  peksma, taga rkima; vt Must 2000: 383384). Enamik snu,

 • Vene keele mjust eesti keeles. Tagasivaateid ja perspektiive

  38

  milles on nasaalse vokaali asendus, esineb ka teistes lnemere-

  soome keeltes, kuid und (vrd vanavene *da; uusvene )

  esineb ainult eesti ja liivi keeles ning rent (Reihe Wiedemann

  1893; vrd vanavene rd; uusvene ) esineb ainult eesti keeles

  (EEW VIII: 2458), kuigi selle pritolu kohta on ka alternatiiv-

  seletusi (Blokland 2009: 235236). Vanemaid laensnu laenati

  murretesse ja hiljem fikseeris kirjakeel need hiskasutusse. H-

  likkuju aga reedab kohati murret, mis on toiminud sillana vene

  keele ja eesti kirjakeele vahel; nt lahits, mis on laenatud vene

  snast , nitab lunaeestilist muutust s > h (vrd Ahven

  1958: 58).

  Vene keele snavaraline mju on kirjakeeles ja murretes sna

  erineva tugevusastmega. Kige tugevam on see Ida-Eestis, eriti

  Setu alal, kus mju esineb ka foneemilises ssteemis (vrd Must

  2000: 589591). Vib kindlalt vita, et mned eesti murded po-

  sitsioneeruvad Thomasoni ja Kaufmani (1988: 7576) kontakti

  intensiivsust nitaval laenuskaalal krgemal kui hiskeel, mis

  ise asub kuskil teise ja kolmanda intensiivsusastme vahel (vt

  Blokland 2009: 357360). Huvitav on niteks nik-sufiksi juh-

  tum, mis esindab Thomasoni ja Kaufmani skaala kolmandat in-

  tensiivsusastet, kus tuletussufikseid abstraheeritakse laensna-

  dest ja hakatakse kasutama oma tvedega. Kuigi see sufiks on

  kindlasti vene pritoluga, ei esine ta vga vanades laensnades

  (vanim dokumenteeritud sna on koddenick (VTS: 94)). Seetttu

  pakkus Mgiste (1968: 12), et antud sufiks on poollaenulise ja

  pooltlkelaenulise pritoluga; vastav areng oleks vn

  > ee aednik. htlasi on Kiparsky (1965: 431), viidates 16. saj.

  isikunimedele, nagu Jan Wabbenick, Hans Wabbenicks szone,

  ahn Jurgen, des wabbenicken poysz, arvanud, et need ei ole eesti

  keele enda tuletised (vaba + -nik), vaid laenud vanavene snast

  svobodnik, mis on ilmselt olnud ka selle sufiksi algallikaks.

  Tnapeva eesti kirjakeeles on see sufiks kaotamas oma produk-

  tiivsust (EKG I: 521), Luna-Eestis tundub aga olevat produk-

  tiivsem, sest seal tuletatakse sellega ka omadussnu (nt haldnik

  hale, hapnik hapu, EMS I: 314, 385). Muid morfoloogilisi

  laene vene keelest esineb natuke arhailisemas eesti hiskeeles

  alates 1920. vi 1930. aastatest; vrd nt -o snades kehvnoi,

  vahvnoi, - snas plikuska ja - snas tika (vt Blokland

 • Rogier Blokland, Petar Kehayov

  39

  2009: 4143). Nide nukogude terminoloogiast on prefiks kom-

  (vrd nt komnoor) ja vangide slngist pol- (vrd polvang, vn

  ). Vrdlemisi uus on prefiksoid euro-, mis

  on kahetist pritolu: snas eurointegratsioon on ta lne prit-

  olu, snas euroremont on aga tenoliselt laenatud vene mistest

  .2

  Kirjakeele ja murrete laensnade snaliigi vrdlus nitab, et

  umbes 92% vene laensnadest eesti kirjakeeles on nimisnad ja

  5% tegusnad (Blokland 2009: 357359), samas kui murretes on

  nimisnade osakaal ainult 80% ja verbide oma 9,7% (Must

  2000: 581). Nimisnade krge osakaal on ootusprane, vttes

  arvesse nimisna ainulaadse referendi staatust. Verbid on ldju-

  hul nimisnadest morfoloogiliselt komplekssemad ning nende

  mugandamine eesti keelde on kulgenud erinevaid teid pidi. Ver-

  bid on ldiselt laenatud kas infinitiivist vi finiitsest vormist,

  enamasti oleviku ainsuse esimesest vi kolmandast isikust (nt

  kladima tuleb kas vormist vi , mitte aga infinitii-

  vist ). On olemas ka laene imperatiivi vormist, mis on

  ldiselt mugandatud eesti verbimorfoloogiaga (nt joputama <

  ; vrd ), kuid esineb ka otsest sissetoomist ilma

  mugandamiseta (nt jebitvoju simusna, Must 2000: 5657).

  Sarnane nide on pastoi (< ) (Baxman 1956: 8 ja Must

  2000: 247), mis on hdsna, ja padavai (< ) (Must

  2000: 232), mis on mrsna. Vljend taibaru tegema liiga te-

  gema; valu andma; trelema, riidlema; minema ajama; karis-

  tama, peksma (Must 200: 398), milles esimese elemendi taga

  olev vene moodustab vljendverbi eesti verbiga tege-

  ma, on nide snamoodustusstrateegiast, mis on vga levinud

  idapoolsemates uurali keeltes. Ebaharilik on ka pogadii lauses

  VNg r veel mene, pogadii minu ka (Must 2000: 233), mida

  Must peab hdsnaks (vrd Se mis ta nu oll, pagadi), kuid mis

  2 Vene pritolule viitab asjaolu, et miste euroremont esineb ainult

  endise Nukogude Liidu alal (vrd lti eiroremonts, leedu euroremontas

  ja ukraina ), mitte aga lejnud Ida-Euroopas, mis ei

  kuulunud Nukogude Liitu. Samas esinevad lnest prit euro-

  prefiksoidiga moodustised (nt euroskeptik, eurolaul, euroliiga) igal

  pool Ida-Euroopas (vt ka Szilrd Tth, ksikiri).

 • Vene keele mjust eesti keeles. Tagasivaateid ja perspektiive

  40

  on sihitise minu tttu analsitav antud lauses pigem imperatii-

  vina.

  Murded on laenanud rohkem omadussnu (4,1% kikidest

  laenudest; Must 2000: 581) kui kirjakeel (1,9% kikidest laenu-

  dest; Blokland 2009: 358). Nagu eelnevast selgus, on vene keele

  omadussnasufikseid abstraheeritud ja kasutatud eesti oma (ena-

  masti slngi-) snavaras, kuid esineb ka selliseid niteid, nagu

  jrgnev nide Lutsi keelesaarelt, kus vene superlatiivne prefiks

  on kandunud eesti keelde; vrd preeillos vga ilus, mille pree-

  tuleb vene -st ja mis on moodustatud vene

  eeskujul (Ariste 1965: 24).

  Grammatilise funktsiooniga snad jagunevad oma laenu-

  tundlikkuse poolest kaheks rhmaks: esiteks on diskursusemar-

  kerid ja sidesnad, mida laenatakse kergelt (nt vot; murd. a3

  aga, hotehkki, -nibut liitasesnas kuna nibut kunagi; Must

  2000: 549 ja Keevallik 2008); vrd ka vene keele emfaatilist

  partiklit -, mis on laenatud kirderannikumurde Iisaku murra-

  kusse (kll `este mina olin `krme `marju-ta `korjama; Must

  2000: 394); teiseks on arvsnad ja asesnad, mida ldiselt ei ole

  laenatud (sam naljatluses sam saks olema selbst herr sein

  (Wiedemann 1893) on vaevalt kunagi olnud kasutusel enese-

  kohase asesnana).

  Nukogude ajal on eesti knekeeles esinenud vrdlemisi pal-

  ju vene laene, enamikul aga ei lastud eesti kirjakeelde juurduda;

  see on olnud eesti leksikograafide, kellest enamik olid Tartu li-

  kooli lpetanud eesti filoloogid, teadlik otsus4. Sellised laenud

  on niteks bardakk, fartsama, hrutovka, jeeli-jeeli, pohhuist,

  tavai (vrd Raag 1999: 218, Laanekask ja Erelt 2003: 329 ning

  Blokland 2009: 60). Samas on olemas juhte, kus eesti vastele

  eelistati pigem vene laenu, kui taheti nidata, et antud miste

  puhul on tegemist venelaste endi asjaga; nt perestroika uutmise

  asemel ja glasnost avalikustamise asemel (Laanekask ja Erelt

  2003: 329). Slngisnavaras on theldatav vene mju taga-

  nemine inglise mju ees, kuigi krge kasutussagedusega ning

  3 Eesti knekeeles on vorm a sna aga rhutum teisend, kagueesti

  murretes on ta aga pigem vene laen. 4 Lembit Vaba, isiklik info.

 • Rogier Blokland, Petar Kehayov

  41

  omaksvetud snad, nagu pohhui ilmselt jvadki esinema kr-

  vuti selliste inglise laenudega nagu kamoon.

  3. Vene keele mju eesti keele morfosntaksis

  Selles peatkis keskendume hele eesti keeleteaduses 1990. aas-

  tatel vaidlusi tekitanud teemale vene keele mjule eesti keele

  grammatikas. Nende vaidluste aluseks on olnud ks ja sama k-

  simus: kas teatud keelemuutuse taga on vene keele grammati-

  lised mallid vi eesti keele sisemine areng? Vastavate kirjutiste

  loetelu on pikk, kuid selle verstapostideks vib pidada Hindi

  (1970, 1987, 1990, 1991, 1996 ja 1996a; vt ka Hindi seisukohta-

  de koguteost: Hint 2002), Ehala (1994, 2000 ja 2009), Erelti ja

  Metslangi (1998), Hasselblatti (2000, 2000a) ja Tommola (2010)

  kirjutisi. ldjuhul on iga pakutud seletus, mis omistab vene m-

  jule otsustavat rolli teatud keelemuutuses, tekitanud vastureakt-

  siooni ning soovi seletada sedasama muutust keele autonoomse

  arenguna. Need sisemise arengu seletused on olnud kik veen-

  vad: Mger (1991) on niteks seadnud kahtluse alla Mati Hindi

  viteid vene mjust eesti refleksiivverbide ssteemis, Ehala

  (1994) ei ole olnud nus Hindi pakutud vene mjuga eesti ad-

  positsioonissteemis, ning Erelt ja Metslang (1998) on esitanud

  alternatiivseletusi praktiliselt kikidele Hindi esitatud nhtustele:

  kvantoritarinditele ja hildumisele, mruslikele tienditele,

  eituse paigutamisele, kaassnadele, ldksilausele, hendverbi-

  dele ja aspektile, liitsete minevikuaegadele ja saama-tulevikule.

  Enamik uurijaid, kes seletab vene mjusid keelesiseste

  arengutena, on arvestanud ka vimalusega, et vene keel on siiski

  vinud toimida vimendajana muutuste levimisel. Kogu polee-

  mikale tagasi vaadates tekib aga ksimus, miks on morfosn-

  taksi puhul vrkeele mju nii raskesti testatav. Ei leidnud ju

  kski kirjanduses pakutud vene mju jrgnevate uurijate heaks-

  kiitu. Miks on olukord morfosntaksis niivrd erinev snavaras

  valitsevast olukorrast, kus on liigutud palju kiiremini ja hisjul

  etmoloogilise te suunas (vrd Must 2000 ja Blokland 2009)?

  Phjused ei ole niivrd ideoloogilised, nagu esmapilgul paista

  vib (vrmju oma keele phistruktuuris vib olla raske akt-

 • Vene keele mjust eesti keeles. Tagasivaateid ja perspektiive

  42

  septeerida), kuivrd ontoloogilised. Grammatika teatavasti koos-

  neb ldistunud (abstraktsetest) konstruktsioonidest; seetttu

  avaldub vrmju siin pigem vormiainese kohandumisena v-

  raste struktuurimallidega kui otsese laenamisena. On teada ni-

  teks, et aja ja aspekti markereid laenatakse hest keelest teise

  harva, seevastu olemasolevate aja/aspekti vormistusmallide m-

  berstruktureerimist vrkeele mjul esineb tihti (Matras ja Sakel

  2007: 844). Keele struktuurimallide (nt snajrje) kohandamine

  kontaktkeele mallidega aga peab alati olema koosklas selle

  enda struktuurilise eripra ja arengutrendidega. Kohandunud

  struktuur ei ole tavaliselt kontaktkeele omaga identne, sest vii-

  mases on omadusi, mille suhtes ei suudeta kompromissi saavu-

  tada (vt Matras ja Sakel 2007). Uus struktuur on justkui kahe

  laenuvtja keele ja laenuandja keele struktuuri hbriidvorm.

  Lisaks sellele toimub laenuvtjas keeles ka sisearenguid, mis ei

  puuduta mitte ksnes uuendust lbivat struktuuri, vaid ka

  naaberstruktuure, mis teevad viimasele ruumi vi vastupidi

  takistavad selle levikut. Helle Metslang (1996: 8889) on toonud

  vlja grammatikauuenduste juurdumist mjutavate faktoritena

  1) keelelise lhtematerjali olemasolu, 2) struktuurisobivuse,

  3) kasutuspotentsiaali ja 4) tendentsisobivuse. Vimsaks struk-

  tuuri siselekande mehhanismiks on ka analoogia. Seega tuleb

  grammatika puhul arvestada alati ka sisemiste teguritega, mis

  htlasi thendab seda, et kui snavara puhul saame ksida kas

  oma vi vras, siis grammatika puhul saame ksida ainult, kas

  teatud keelemuutuse phjused on vlised ja sisemised vi ainult

  sisemised. Vrmju eraldi ksitlemine ei olegi vimalik: seda

  saab uurida vaid keelemuutuse integreeritud vaatluse raames,

  mis on aga ekspertiisi ja aega nudev t.

  Keolevas peatkis pakume mningaid vene mju kandidaa-

  te, teisisnu nhtusi, mille tekke ja leviku phjused on ilmselt nii

  vlised kui ka sisemised. kski neist ei ole leidnud kajastust

  varasemas eesti-vene kontakte puudutavas kirjanduses.

  1. Eesti keeles vib loendamisel sna kes esineda asesna

  mni vi arvsnade ks, teine, kolmas jne asemel, nt Nd on

  lapsed linnas. Kes lks tehasesse tle, kes mehele, kes pib ins-

  tituudis (VNN: 263). Vrd Mni lks tehasesse tle, mni me-

  hele, mni pib instituudis. / ks lks tehasesse tle, teine me-

 • Rogier Blokland, Petar Kehayov

  43

  hele, kolmas pib instituudis. Nendes loendites toimib kes umb-

  mrasuse markerina, selekteerides piiratud isikute hulgast

  varasemast jutust tundmatu referendi. Tavaliselt on kes osalause

  subjekt, kuid registreeritud on ka ksikuid kasutusi objektina, nt

  .. viin ja lu oleksid nagu lbi purenud pidurdavad lukud ning

  riivid, viies kelle pisarateni, kelle uhkeldava praalimiseni, kelle

  sjaka riiakuseni (EKSS). Taoline kasutus vib olla tekkinud

  vene keele eeskujul, kuna vene keel (erinevalt nt soome ja saksa

  keelest) kasutab taolistes loendites ksisna kes, vrd -

  . ,

  , .

  2. Eesti verbidel tasuma ja maksma on ks omaprane kasu-

  tus: vrd Ukse tagant paistis ere kollane valgus, kuid tasus mul

  koputada millisele tahes uksele, kui valgus kustus silmapilkselt

  (VNN: 125). Kuid maksis nha vaid profiilis ta nina ja energilist

  luga, et veenduda ta isekas tahtekindluses (EKSS). Antud

  konstruktsioonis esinevad tavaliselt verbid tarvitsema ja pruuki-

  ma: vrd Tasus (= tarvitses, pruukis) vral vaid aiale lheneda,

  kui koer endast mrku andis (EKSS). Kuigi tundub, et tegemist

  on ajalausetega, mida saab snastada mber, kasutades ajavl-

  jendit: Niipea kui vras aiale lhenes, andis koer endast mr-

  ku; tundub, et need laused vljendavad ka tagajrge vi isegi ots-

  tarvet: nt Maksab ks asi ra keelata, kui ta otsemaid ihaldus-

  vrseks muutub (EKSS) = selleks et asi ihaldusvrseks muu-

  tuks, tasub see ra keelata. Vahetegemine helt poolt aja- ja

  teiselt tagajrje-/otstarbelause vahel sltub ilmselt ka pimlause

  ajast: lihtminevik vormistab ajalauset, olevik aga tagajrje-/ots-

  tarbelauset (vrd veel olevikus tagajrjelauset: Tasub ainult kor-

  raks seisatada, kui sseparv rndab (EKSS) = Mille tagajrjel

  sseparv rndab?). Nende verbide soome ja saksa vastetel (vrd

  sm kannattaa, sks lohnen) ei ole sellist kasutust, seevastu on

  kokkulangevus vene keelega kshene. Verb maksma,

  tasuma esineb samas funktsioonis ja samasuguses prdsna-

  jrjega tarindis, millele jrgneb kui-lause; vrd -

  , , -

  Tasub mul elda, kellena ma ttan, kui kaaslastel

  lhevad kohe silmad plema. Nii nagu eesti keeles, on vene

  keeleski olevikulised laused tlgendatavad pigem tagajrje- vi

 • Vene keele mjust eesti keeles. Tagasivaateid ja perspektiive

  44

  otstarbelausetena, vrd ,

  - -

  Mu kmblad

  higistavad vga kvasti, tasub mul vaid natuke erutuda vi nrvi

  minna, kui nad lhevad titsa mrjaks (mille tagajrel?), mine-

  vikulised laused aga pigem ajalausetena: vrd -

  -

  , Tasus mul ainult

  pudel alkoholi ra juua ja ks kslaugubatoon ra sa, kui

  mulle helistati t asjus ( = niipea kui jin pudeli ra ..).

  3. Eesti keeles vib kasutada sna kik perfektiivses then-

  duses; vrd Need phitakse niiske lapiga ja ongi kik (VNN:

  175). Eesti keele seletav snaraamat (EKSS) tleb, et kik esi-

  neb lause lpul kokkuvtva vi rhutava snana: Mis nad teha

  saavad, ma ei lhe ja kik!, Kuidas miks? Tahan ja kik.

  Selline kasutus peegeldab vene vljendit (vrd

  ! Ma ei lhe ja kik! ! Tahan ja kik!), seda

  eriti koopulaverbi puudumise osas (ja kik).

  4. Eesti keeles vljendab prdsnajrg arvsnafraasis arvu

  umbkaudsust (numeerilist aproksimatiivi): sinna oli veel kilo-

  meetrit viis umbes viis kilomeetrit, ta ootas minutit kmme

  umbes kmme minutit, Palju neid seal vankris on? Tkki

  kuuskmmend vi nii. umbes kuuskmmend tkki (VNN:

  375). Numeerilise aproksimatiivi vljendamine snajrje pra-

  misega on tpoloogiliselt rmiselt haruldane. Konstanzi li-

  kooli grammatiliste harulduste kabinetis (http://typo.uni-

  konstanz.de/rara/nav/browse.php) on see umbkaudse arvu vl-

  jendamise strateegia (nr 78) liigitatud kui rarissimum (kige

  haruldasem). Ainsate keeltena, kus see esineb, on toodud ida-

  slaavi keeled. On limalt tenoline, et eesti keeles on see konst-

  ruktsioon tekkinud vene keele eeskujul. Esiteks on vene keeles

  prdsnajrjega aproksimatiiv sna tavaline konstruktsioon, nt

  kogunes inimest kakskmmend,

  eesti keeles on see siiski marginaalne ja klab arhailiselt, ning

  soome keeles ei esine seda ldse. Teiseks on vhe tenoline, et

  konstruktsioon, mis esineb ainult hes maailma piirkonnas,

  oleks tekkinud piirkonna keeltes iseseisvalt. Kolmandaks on

  teada, et sama tarind on levinud vene keelest ka niteks komi

  http://typo.uni-konstanz.de/rara/nav/browse.phphttp://typo.uni-konstanz.de/rara/nav/browse.php

 • Rogier Blokland, Petar Kehayov

  45

  keelde (Bubrix 1949: 95); vrd -

  sinna oli veel viis kilomeetrit ja

  sinna oli veel kilomeetrit viis.

  5. Eesti keeles hildub subjektina talitleva sidendiga kes al-

  gavate relatiivlausete eldis arvus relatiivlause korrelaadiga pea-

  lauses (EKG II 312). Siiski vib tnapeva eesti keeles kohata

  ka lauseid, kus sellist hildumist ei ole ; nt SPA-Ilu pakett on

  tiesti uus pakett neile, kes tahab hellitada end kige popu-

  laarsemate spa-hoolitsustega hes paketis (vrd .. neile, kes taha-

  vad hellitada end ..). hesnaga paras alternatiiv neile, kes ta-

  hab omanolist mnguasja, kuid kes ei taha selle eest maksta

  sellises suurusjrgus raha (vrd .. neile, kes tahavad omanolist

  mnguasja ..). Jelena Terednikova, kes on uurinud oma baka-

  laureusets hildumisvigu venekeelsete lipilaste tdes, vi-

  dab, et ks venelaste tpvigu on arvuhildumise neutraliseeri-

  mine krvallauses; nt Aga juhtub tihti nii, et likoolis hakkavad

  ppima need, kes maksis. Ta peab seda emakeelest tulenevaks

  interferentsiks, sest vene keeles esineb pronoomen, mille nime-

  tava vormis eristatakse arvu (sg / pl ), eesti

  keeles aga sellist ei ole (vrd sg kes / pl kes) ning seetttu ksita-

  vad venelased pronoomenit kes ainsuslikuna (Terednikova

  2002: 4546). Tenolisem siiski on analoogia vene hildumatu

  pronoomeniga , mis kontrollib ainsuslikku eldist, sltumata

  korrelaadi arvust pealauses; vene keeles eldakse ,

  (otsetlkes kik inimesed,

  kes tahab rida Moskvas korterit) ja mitte * ,

  kik inimesed, kes tahavad

  rida Moskvas korterit. Selleks, et relatiivlause eldis oleks

  vene keeles mitmuses, tuleks kasutada hilduvat pronoomenit

  ( ,

  ). Vrib thelepanu ka asjaolu, et Terednikova rgib

  vigastest lausetest, milles kes lhtevormiks pealauses on subjekt.

  Eestlaste eespool esitatud internetilausetes (nt paras alternatiiv

  neile, kes tahab omanolist mnguasja) on kes lhtevormiks aga

  saajat mrkiv mrus. Sellised laused alluvad vene keeles sa-

  male hildumisreeglile: (), vs.

  (), ). Kui oletada krvallause eldise

  hildumatuse puhul vene mju, tuleks jrelikult ksida, miks see

 • Vene keele mjust eesti keeles. Tagasivaateid ja perspektiive

  46

  on eesti keeles vimalik ainult juhul, kui sna kes korrelaat pea-

  lauses on adverbiaal ja mitte subjekt vi objekt (vt *need, kes

  maksis ja *ngin neid, kes maksis).

  Mati Erelt (vt Erelt 1996, 1999 ja 2000), kes on uurinud eesti

  keele isikuhildumise struktuuri ning selles toimuvaid muutusi,

  on theldanud leldist langustendentsi: Mitmes [..] tbis on

  isikuhildumine ja sellega seostuv arvuhildumine kas pris ka-

  dunud vi kahanemas (Erelt 2000: 185). Seega oleks siin vaa-

  deldav juhtum veel ks nide arvuhildumise taandarengust.

  Huvitavam on aga Erelti (1999: 30) vide, et hildumise kohus-

  tuslikkus vheneb suunas subjekt > objekt > adverbiaal. hil-

  dumise kahanemise tendents peaks siis puudutama esiteks ad-

  verbiaalist korrelaati ja hiljem nihkuma mda theldatud hie-

  rarhiat les. Erelti nited selle hierarhia kohta puudutavad kr-

  vallause eldise isikuhildumist pealause korrelaadiga. Adver-

  biaalist korrelaadi puhul esineb hildumiseta malle: Mulle, kes

  on siin juba tkk aega istunud (vrd Mulle, kes ma olen siin juba

  tkk aega istunud); subjektist korrelaadi puhul on hildumatus

  vimalik ainult minevikus (Mina, kes on elanud siin kogu oma

  elu), mitte aga olevikus (*Mina, kes elab siin ..) (Erelt 1996: 18).

  Tulles tagasi arvuhildumise juurde, vime tdeda, et vene

  keelest tulev hildumatuse mall on tnaseks marginaalselt puu-

  dutanud ainult neid juhte, kus snale kes vastab pealauses ad-

  verbiaal. Objektilise ja subjektilise korrelaadi puhul on arvu-

  hildumine ikkagi kohustuslik; vrd *Ma ngin neid, kes tahab

  korterit rida. *Kik need, kes tahab korterit rida.

  6. Vene keel on eesti ja soome keelest elliptilisem. Selle el-

  liptilisusega puutub kige paremini kokku, kuulates vi lugedes

  tekste vene keelest kvasti mjutatud idapoolsetes lnemere-

  soome keeltes, mille struktuuriline sarnasus eesti ja soome kee-

  lega on muidu suur. Antud elliptilisus seisneb eelkige predi-

  kaadi ja objekti rajtmises. On usutav, et ulatuslikud kontaktid

  vene keelega 20. sajandil on mnevrra kasvatanud eesti keele

  elliptilisust. Ellipsit eesti keeles on ldse vga vhe uuritud: Du-

  vallon ja Chalvin (2004) ning Lindstrm jt (2009) on uurinud

  subjekti ellipsit, Kehayov (2009) on aga uurinud olema-verbi

  ellipsit ja vimalikku vene mju selles. Peaaegu uurimata on

  objekti ellipsi ksimus. Nagu ka muude argumentide puhul, on

 • Rogier Blokland, Petar Kehayov

  47

  objekti ellips tenoliselt motiveeritud isiku varjamise taotlusest

  (vt Lindstrm 2010), kuid tundub, et teatud puuduva objektiga

  mallid on tlkelaenulised. Selline on niteks objekti vljajtt ob-

  ligatoorse laiendiga vgivallaverbi jrel: nt Katsu sa mul iitsa-

  tada tapan ra! Nagu iitsatad peksan lbi! Vene keeles

  on vgivallaverbi objekti ellips vga sagedane nhtus (vrd -

  ! ! ,

  !), ning samas on vene keelest vhe mjutatud soome

  keeles taoline ellips vimatu (vrd *Tapan! *Hakkaan!).

  7. Eesti keeles saab kasutada imperatiivi ainsuse teise isiku

  vormi koos teiste isikutega ksu vi kohustusega mittenustu-

  mise puhul marginaalselt; nt Ise puhkab, aga mina (meie, ne-

  mad) tta! Tnapeva eesti keeles on sellised kasutused rmi-

  selt haruldased; nendes on tavaliselt ksu titjaks kas eksplit-

  siitne vi implitsiitne esimene isik; nt Testi, tegemist on palju.

  Inimesed muudkui paluvad minult igasugu asju! Ja mina muud-

  kui kuula siis nende hdasid ja katsu aidata! (Eesti Pevaleht

  02.06.2007: . Vaadatud

  30.03.2010); Ikka sama ja sama muudkui mtle teiste eest! Ai-

  nus mida pakkuda saan, on loomalaut.(. Vaadatud 30.03.2010). Antud

  konstruktsioon, mida on nimetatud kajaimperatiiviks (Holvoet

  2007: 118121), on ks vene keele iseloomulikumaid jooni; vrd

  , (, ) . Xrakovskij ja

  Volodin (1986: 237) on tstnud esile vene kajaimperatiivi kahte

  phiomadust: a) ta esineb tavaliselt liitlausetes, mille ks osa-

  lause vljendab soovitud olukorda, kus teised viibivad, teine aga

  kneleja mittenustumist tegevussubjektile peale sunnitud olu-

  korra vi kohustusega; b) sellised kajaimperatiivid on tavaliselt

  faktiivsed, mis thendab, et neid kasutatakse siis, kus tegevus-

  subjekt ikkagi tidab talle peale sunnitud kohustuse, olgugi et

  vastu oma tahtmist. Tpselt samu omadusi neme ka eesti kaja-

  imperatiivi puhul, nt Nemad on juba koju linud, aga mina

  muudkui korista! Irina Klmoja (Klmoja 1991: 153), kes on

  uurinud krvutavalt eesti ja vene imperatiivi sekundaarkasutusi,

  toob (muuhulgas) ra kaks hiskasutust, mis kuuluvad

  Xrakovskij ja Volodini esimese punkti alla: a) vljendada

  krvallauses kohustust, sundust: , (, )

 • Vene keele mjust eesti keeles. Tagasivaateid ja perspektiive

  48

  teie rikute kike, aga mina toimeta. Klmoja nide sel-

  lise kasutuse kohta eesti keeles prineb Ernst Peterson-Srgava

  loomingust: Poiss ajab hbematusi suust vlja, papa kuuleb

  pealt ja mina saa tapelda; b) vljendada seda, et verbiga vl-

  jendatud tegevus on kneleja jaoks vastuvetamatu:

  . , ..

  Ta ksib mul mitte muretseda. Kuidas nii, mitte muretseda,

  kui ..; eesti nide selle kasutuse kohta on Klmoja arvates Lonni, Lonni taltsuta end natuke, ise noor inimene! Mina taltsu-

  ta end .. mina taltsuta, kui sina mammale liiga teed. (Peterson-

  Srgava)

  Kuna struktuuriline ja funktsionaalne kokkulangevus on nii-

  vrd suur, vime oletada, et vene keel on siin olnud eesti keelele

  eeskujuks. Selle hpoteesi kasuks rgib ka distributiivne

  kokkulangevus. Vene keeles saab ainsuse teise isiku imperatiivi

  kombineerida mistahes isikuga ja ka isikunimega; sama on phi-

  mtteliselt vimalik ka eesti keeles, olgugi et vga margi-

  naalselt, nt Teised puhkavad, aga meie muudkui tta! Teised

  puhkavad, aga nemad muudkui tta! Kik puhkavad, aga

  Peeter muudkui tta.5 Lisaks sellele ei tundu eesti keeles tiesti

  vimatuna ka eitava imperatiivi vormi kombineerimine teiste

  isikutega; vrd !, ?Kuidas mina ra

  muretse! Vene keeles on see konstruktsioon aga palju suurema

  kasutussagedusega, mis on ka ootusprane, sest see pidi eesti

  keeles konkureerima palju sagedasema jussiiviga.

  4. Lpetuseks

  Vene keele mju on uuritud eesti keele erinevatel tasanditel vga

  ebahtlaselt. Kui snavara kohta on hetkel olemas juba kaks

  ammendavat monograafiat (vt Must 2000 ja Blokland 2009), siis

  morfosntaksi puhul saame sstemaatilistest vene mjule phen-

  5 Tuleb tunnistada, et mned emakeelsed knelejad annavad snagi

  erinevaid hinnanguid nende konstrueeritud lausete grammatilisusele.

  Paljude jaoks on sellised kajaimperatiivid vastuvetavad ainult koos

  esimese isikuga.

 • Rogier Blokland, Petar Kehayov

  49

  datud uurimustest praegu ainult unistada. Enam-vhem sama-

  sugune olukord valitseb aga ka saksa ja lti morfosntaksi mju

  uurituse osas, mis jllegi nitab seda, et morfosntaksi maha-

  jmuse phjused ei ole niivrd ideoloogilised, kuivrd onto-

  loogilised.

  Kesolev uurimus esitas mitu uut vene mju kandidaati. Oma

  ldises hinnangus vene-eesti keelekontakti intensiivsusele aga

  jme siiski Bloklandi (2009: 357360) seisukoha juurde, et

  vene keele mju eesti keelele positsioneerub oma ulatuselt

  Thomasoni ja Kaufmani (1988) skaalal allapoole kolmandat as-

  tet. Kui tpsem olla, siis viksime eesti kirjakeele paigutada pi-

  gem teisele astmele, eesti idapoolsemad murded, kus on mnin-

  gaid kolmanda astme tunnuseid, aga kolmandale astmele lhe-

  male, ja knekeele nende kahe vahele.

  Jme lootma, et tulevikus jtkub keeleuurijaid, kes tunnevad

  huvi vene mju vastu eesti keeles. Eesti venelaste eesti keele

  oskus kasvab vhemalt samas tempos, milles vheneb pealetule-

  vate eesti plvkondade vene keele oskus. Seega ei maksa vga

  muretseda, et eestlastest uurijate vhene keeleoskus seaks siin

  lati liiga madalale. Eesti-vene (mlemasuunaliste) kontaktide

  uurimine on tagatud seni, kuni suudetakse tagada Eesti venelas-

  test uurijaplvkonna juurdekasv.

  Rogier Blokland

  Institut fr Finnougristik/Uralistik

  Universitt Hamburg

  Johnsallee 35, 20148 Hamburg

  Saksamaa

  [email protected]

  Petar Kehayov

  Eesti ja ldkeeleteaduse instituut

  Tartu likool

  likooli 18138, 50090 Tartu

  [email protected]

 • Vene keele mjust eesti keeles. Tagasivaateid ja perspektiive

  50

  Kirjandus Aavik, Johannes (1936) Eesti igekeelsuse pik ja grammatika. Tartu:

  Noor-Eesti Kirjastus.

  Ahven, Eeva (1958) Eesti kirjakeele arenemine aastail 19001917.

  (Keele ja Kirjanduse Instituudi Uurimised IV.) Tallinn: Eesti

  Riiklik Kirjastus.

  Ariste, Paul (1965) A case of language contact in the East Baltic

  area. Sovetskoe finno-ugrovedenie I, 1, 2125.

  Baxman, Karl I. (1956) Issledovanie russkix leksieskix zaimstvovanij

  v stonskom jazyke (po materialam publicistiki i leksikografii vtoroj

  poloviny XIX i naala XX vv). Avtoreferat dissertacii na soiskanie

  uenoj stepeni kandidata filologieskix nauk. Leningrad.

  Blokland, Rogier (2009) The russian loanwords in literary Estonian.

  (Verffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 78.) Wiesbaden:

  Harrassowitz.

  Brmsen, Karl Moritz von (1814) Sammlung von Wrtern, welche

  aus der russischen Sprache in die ehstnische gekommen sind.

  Beitrge zur genauern Kenntnisz der Ehstnischen Sprache 3, 139

  149.

  Bubrix, Dimitrij Vladimirovi (1949) Grammatika literaturnogo komi

  jazyka. Leningrad: Izdatelstvo Leningradskogo Gosudarstvennogo

  Ordena Lenina Universiteta Imeni A. A. danova.

  Duvallon, Outi, Antoine Chalvin (2004) La ralisation zro du pro-

  nom sujet de premire et de deuxime personne du singulier en fin-

  nois et en estonien parls. Linguistica Uralica XL, 4, 270286.

  EEW = Mgiste, Julius (19821983) Estnisches etymologisches

  Wrterbuch IXII. Helsinki: Finnisch-Ugrische Gesellschaft.

  Ehala, Martin (1994) Russian influence and the change in progress in

  the Estonian adpositional system. Linguistica Uralica XXX, 3,

  177193.

  Ehala, Martin (2000) Second language learners impact on the struc-

  ture of Estonian. Kiira Allikmets, toim. Languages at universities

  today and tomorrow, 2032. Tartu: Tartu University Press.

  Ehala, Martin (2009) Keelekontakti mju eesti sihitisknete kasuta-

  misele. Keel ja Kirjandus 52, 3, 182204.

  EKG I = Erelt, Mati, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi,

  Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael, Silvi Vare Eesti keele

  grammatika I. Morfoloogia. Snamoodustus. Trkki toimetanud

  Mati Erelt (peatoimetajana), Tiiu Erelt, Henn Saari, lle Viks.

  Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele Instituut, 1995.

 • Rogier Blokland, Petar Kehayov

  51

  EKG II = Erelt, Mati, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi,

  Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael, Silvi Vare. Eesti keele

  grammatika II. Sntaks. Lisa: kiri. Trkki toimetanud Mati Erelt

  (peatoimetajana), Tiiu Erelt, Henn Saari, lle Viks. Tallinn: Eesti

  Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut, 1993.

  EMS I = Eesti murrete snaraamat I. Tallinn: Eesti Teaduste

  Akadeemia Eesti Keele Instituut, 19941997.

  EKSS = Eesti keele seletav snaraamat. Tallinn: Eesti Keele Siht-

  asutus, 2009.

  Erelt, Mati (1996) Relative words in Estonian relative clauses. Mati

  Erelt, toim. Estonian: Typological Studies I, 923. (Publications of

  the department of Estonian of the University of Tartu 4.) Tartu.

  Erelt, Mati, Helle Metslang (1998) Oma vi vras? Keel ja Kirjan-

  dus 41, 10, 657668.

  Erelt, Mati (1999) Agreement in Estonian. Mati Erelt, toim. Esto-

  nian: Typological Studies III, 746. (Publications of the department

  of Estonian of the University of Tartu 11.) Tartu.

  Erelt, Mati (2000) Arvuhildumisest tnapeva eesti kirjakeeles.

  Keel ja Kirjandus 43, 3, 180189.

  Ernits = rnits, Villem (1947) Russko-stonskie jazykovye

  otnoenija. Paul Ariste, toim. Filoloogilisi ettekandeid, peetud

  soome-ugri teaduste konverentsil Leningradis 1947. a, 115131.

  (Tartu Riikliku likooli Toimetised 4. Nukogude soome-ugri

  teadused 3.) Tartu: RK "Teaduslik Kirjandus".

  Hasselblatt, Cornelius (2000) Estonian between German and Russian:

  facts and fiction about language interference. Dicky Gilbers et al.,

  toim. Languages in Contact, 134144. (Studies in Slavic and

  General Linguistics 28.) Amsterdam/Atlanta, GA.

  Hasselblatt, Cornelius (2000a) The Finnic verb pattern: clues to (mor-

  pho)syntactic change? Johanna Laakso, toim. Facing Finnic. Some

  challenges to historical and contact linguistics, 6479. (Papers

  from a symposium held in Tartu, Estonia, August 8th, 2000. Cast-

  renianumin toimitteita 59).

  Hint, Mati (1970) Eesti keelekorraldus kust, kuhu ja milleks?

  Mtteid viimaste aastakmnete tendentsidest ja tulevikuperspektii-

  videst. Looming 8, 12371245.

  Hint, Mati (1987) Vaateid kakskeelsusele roosade prillideta. Viker-

  kaar 6, 5156; 7, 4650.

  Hint, Mati (1990) Vene keele mjud eesti keelele. Akadeemia 2,

  13831404.

 • Vene keele mjust eesti keeles. Tagasivaateid ja perspektiive

  52

  Hint, Mati (1991) The changing language situation: Russian influ-

  ences in contemporary Estonian. Journal of Multilingual and

  Multicultural Development 12, 12, 111116.

  Hint, Mati (1996) Indo-euroopa mallide lisandumine eesti keele

  analtilises morfoloogias. Congressus Octavus Internationalis

  Fenno-Ugristarum Jyvskyl 10.15. 8. 1995. Pars IV, 183185.

  Jyvskyl: Moderatores.

  Hint, Mati (1996a) Eesti keel okupatsiooni jrel. Keel ja Kirjandus

  39, 12, 802808.

  Hint, Mati (2002) Keel on tde on ige ja vale. Tartu: Ilmamaa.

  Holvoet, Axel (2007) Mood and Modality in Baltic. Krakw: Wydaw-

  nictwo Uniwersytetu Jagielloskiego.

  Hupel, August Wilhelm (1832) Erklrung des Ursprungs jetzt

  ehstnischer Wrter aus fremden Sprachen. Ein Beitrag zu dem, im

  ersten Hefte S. 75 u. f. befindlichen, Aufsatze. Beitrge zur

  genauern Kenntnisz der Ehstnischen Sprache 20, 120129.

  Kalima, Jalo (1952) Slaavilaisperinen sanastomme. Tutkimus it-

  merensuomalaisten kielten slaavilaisista lainasanoista. (Suomalai-

  sen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 243.) Helsinki: Suomalaisen

  Kirjallisuuden Seura.

  Keevallik, Leelo (2008) Internal development and borrowing of

  pragmatic particles: Estonian vaata/vat look, nd you see, and

  vot. Finnisch-Ugrische Mitteilungen 30/31, 2354.

  Kehayov, Petar (2009) Olema-verbi ellipsist eesti kirjakeeles. Ema-

  keele Seltsi aastaraamat 54 (2008), 107152. Tallinn: Teaduste

  Akadeemia Kirjastus.

  Kiparsky, Valentin (1965) Review of Mgiste 1962. Zeitschrift fr

  slavische Philologie 32, 428434.

  Klmoja = Kjulmoja, Irina (1991) O vneimperativnom upotreblenii

  form povelitelnogo naklonenija v russkom i stonskom jazykax.

  Slavjano-slavjanskie i slavjano-finno-ugorskie sopostavlenija =

  Slovensko-slovenska i slovensko-ugrofinska poredenja, 149157.

  (Slavica Tartuensia 3. Tartu likooli toimetised 932.) Tartu.

  Laanekask, Heli, Mati Erelt (2003) Written Estonian. Mati Erelt,

  toim. Estonian language, 273342. (Linguistica Uralica. Supple-

  mentary Series / vol 1.) Tallinn: Estonian Academy Publishers.

  Lindstrm jt 2009 = Lindstrm, Liina, Mervi Kalmus, Anneliis Klaus,

  Liisi Bakhoff, Karl Pajusalu (2009) Ainsuse 1. isikule viitamine

  eesti murretes. Emakeele Seltsi aastaraamat 54 (2008), 159185.

  Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus.

 • Rogier Blokland, Petar Kehayov

  53

  Lindstrm, Liina (2010) Knelejale ja kuulajale viitamise vltimise

  strateegiaid eesti keeles. Emakeele Seltsi aastaraamat 55 (2009),

  88118.

  Matras, Yaron, Jeanette Sakel (2007) Investigating the mechanisms of

  pattern replication in language convergence. Studies in Language

  31 (2007), 829865.

  Metslang, Helle (1996) Evolutsioonilised ja revolutsioonilised uuen-

  dused grammatikas. Congressus Octavus Internationalis Fenno-

  Ugristarum. Jyvskyl 10.15. 8. 1995: Pars IV, 8792. Jyvskyl:

  Moderatores.

  Mikkola, Jooseppi Julius (1894) Berhrungen zwischen den west-

  finnischen und slavischen Sprachen (Mmoires de la Socit

  Finno-Ougrienne 8.) Helsingfors: Finnische Litteraturgesellschaft.

  Must, Mari (2000) Vene laensnad eesti murretes. Tallinn: Eesti Keele

  Sihtasutus.

  Mger, Mart (1991) Refleksiivid sajandi jrjepidevus. Keel ja

  Kirjandus 34, 6, 343355.

  Mgiste, Julius (1962) ldre ryska lnord i estniskan, srskilt i det

  gamla estniska skriftsprket (Lunds Universitets rsskrift N. F.

  Avd. 1, Bd. 55. Nr. 1). Lund: Gleerup.

  Mgiste, Julius (1968) Suffixentlehnung in den finnisch-ugrischen

  Sprachen, insbesonders aus dem Russischen. Suomalais-ugrilaisen

  seuran aikakauskirja 69, 130.

  Raag, Raimo (1999) Frn allmogeml till nationalsprk. Sprkvrd

  och sprkpolitik i Estland frn 1857 till 1999 (Acta Universitatis

  Upsaliensis. Studia Multiethnica Upsaliensia 12.) Uppsala: Uppsala

  University Library.

  Zabrodskaja, Anastassia (2009) Russian-Estonian language contacts:

  grammatical aspects of language use and change. (Tallinn Univer-

  sity Dissertations on Humanities.) Tallinn: Tallinn University.

  Thomason, Sarah Grey, Terrence Kaufman (1988) Language contact,

  creolization, and genetic linguistics. Berkeley, Los Angeles and

  Oxford: University of California Press.

  Thor Helle, Anton (1732) Kurtzgefaszte Anweisung Zur Ehstnischen

  Sprache. Halle: Stephan Orban.

  Tommola, Hannu (2010) Estnisch unter Einfluss. Entartete uralische

  Morphologie, deutsche Syntax und russische Semantik? Tilman

  Berger, Markus Giger, Sibylle Kurt, Imke, Mendoza, toim. Von

  grammatischen Kategorien und sprachlichen Weltbildern Die

  Slavia von der Sprachgeschichte bis zur Politsprache. Festschrift

  fr Daniel Weiss zum 60. Geburtstag, 587600. (Wiener Slawis-

  tischer Almanach, Sonderband 73.) Mnchen/Wien: Sagner.

 • Vene keele mjust eesti keeles. Tagasivaateid ja perspektiive

  54

  Tth, Szilrd, Kik euro-: he snamoodustuse vahendi semantikast,

  grammatikast ja etmoloogiast tnapeva eesti keeles. Artikli ksikiri.

  Terednikova, Jelena (2002) hildumisvead vene lipilaste kirjalikes

  tdes. Ksikirjaline bakalaureuset. Tartu: Tartu likool. Eesti

  keele (vrkeelena) osakond.

  Verschik, Anna (2008) Emerging bilingual speech: from monolingual-

  ism to code-copying. London: Continuum publishers.

  VNN = Vene nukogude novell. Koostanud Naftoli Bassel, Valeri Bez-

  zubov. Tallinn: Eesti Raamat, 1974.

  VTS = Ehasalu, Epp, Klli Habicht, Valve-Liivi Kingisepp, Jaak

  Peebo (1997) Eesti keele vanimad tekstid ja snastik. (Tartu

  likooli eesti keele ppetooli toimetised 6.) Tartu: Tartu likool.

  Wessel, Katri (2003/2004) Leibniz und das Finno-Ugrische in seinem

  Briefwechsel (Teil I). Ural-altaische Jahrbcher (Neue Folge) 18,

  67102.

  Wiedemann, Ferdinand Johann (1893) Ehstnisch-deutsches Wrter-

  buch. Zweite vermehrte Auflage. Redigirt von Jacob Hurt. St.

  Petersburg: Eggers & Co.

  Xrakovskij, Viktor Samuilovi, Volodin, Aleksandr Pavlovi (1986)

  Semantika i tipologija imperativa. Russkij imperativ. Leningrad.

  Rogier Blokland, Petar Kehayov: The Influence of Russian on

  Estonian: Hindsight and Outlooks. The present paper consists of two

  parts: a) the influence of Russian on Estonian lexicon, and b) the

  influence of Russian on Estonian morphosyntax. The first part is a

  summary of previous research, whilst the second part deals with a

  number of topics not explored previously. Estonian lexical loans can be

  roughly divided into pre-Soviet and post-Soviet loans. In dialects and

  colloquial Estonian Russian influence has been strong enough for a

  number of morphological elements to have been borrowed in addition

  to discourse markers and conjunctions. Russian origin is also suggested

  for a number of morphosyntactic features: the use of kes who as a

  numerator; uses of the verbs tasuma and maksma in clauses embedding

  purpose or result clauses; perfective use of kik all; numeral

  approximativity expressed by word order inversion; incongruence in

  relative clauses, predicated and object ellipsis, and the use of the so-

  called echoic imperative.

  Keywords: language contact, interference, Estonian, Russian, lexicon,

  morphosyntax